sponsorlu reklam Admatic -sponsor

DİVAN EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI BOŞLUK DOLDURMA

DİVAN EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI BOŞLUK DOLDURMA, DİVAN EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI, ÇALIŞMA KAĞITLARI, DİVAN EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞITLARI, 

derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için DİVAN EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI BOŞLUK DOLDURMA üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Siz  de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konumderskonum

destek olmak için lütfen link paylaşınızDİVAN EDEBİYATI ÇALIŞMA SAYFASI
HAZIRLAYAN:Murat KILIÇ Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
1)            13.yüzyılda gelişmeye başlayıp 16. ve 17. yüzyıllarda en olgun dönemini yaşayan ve 19.yüzyılın sonlarına kadar süren edebiyata -------------------------- denir.
2)            Divan edebiyatının nazım birimi genellikle --------------- ve cümle beyitte tamamlanır.
3)            Divan edebiyatında ------------------ ölçüsü kullanılmıştır.
4)            Divan edebiyatının dili Arapça, Farsça, Türkçe karışımı olan -------------------dır. Yabancı sözcüklerle yüklü -------------- bir dil vardır.
5)            Divan edebiyatının uyak anlayışı uyak -------------için olup genellikle ------------ ve ---------- uyak kullanılmıştır.
6)            Divan edebiyatında şiirlerin başlıkları olmadığı için şiirler ------------------------ göre adlandırılmışlardır.
7)            Divan edebiyatında duygu ve düşünceler ----------------------- denen kalıplaşmış sözlerle anlatılır.
8)            Divan edebiyatında anlatılan konu değil, -------------------------- ön plandadır.
9)            Divan edebiyatında ----------------güzelliğine önem verilir, ---------------- güzelliğine önem verilmez.
10)          Divan edebiyatındaki eserlerde --------------- bütünlüğü yoktur.
11)          Divan edebiyatı -------------- bir edebiyattır. Böyle olduğu için insan ve doğa gerçekte olduğundan farklı ele alınmıştır.
12)          Divan edebiyatı -------------- zümrenin edebiyatıdır.
13)          Edebi sanatlara -------------miktarda yer verilmiş, sanat yapmak amaç durumuna gelmiştir.
14)          Divan edebiyatı ulusal bir edebiyat olmayıp -------------------bir edebiyattır. -------------- ve -------------- edebiyatının etkisi çok fazladır.
15)          Divan edebiyatında ------------ ön planda tutulmuş, ------------- pek az yer verilmiştir.
16)          Divan edebiyatının --------------- alanındaki eserleri tezkireler, münşeatlar, tarihler, dini metinler ve nasihatnamelerdir.
17)          Divan edebiyatında şiirler ---------------------- isimli kitaplarda toplanmıştır.
18)          Divan Edebiyatı nazım biçimlerinden gazel, kaside, mesnevi, müstezat, kıta ------------------ nazım birimi ile; rubai, tuyuğ, şarkı, murabba--------------------- nazım birimi ile yazılırken terkib-i bent ve terci-i bent de ----------------- nazım birimi ile yazılır.
19)          Gazelin konusu ----------------, ---------------, -----------------, ----------------, ------------------
20)         Gazelin nazım birimi ------------------
21)          Gazelin beyit sayısı -----------------
22)         Gazelin ölçüsü ------------------
23)         Gazelin uyak düzeni ------- / ------- / ------- / ------- / -------- / -------- / --------
24)         Gazel, İslam öncesi sözlü dönem ürünlerinden ------------ ile konu bakımından aynıdır.
25)         Gazelin son beytinde şairin --------------- veya -------------- geçer.
26)         Gazelin ilk beytine --------------, son beytine ---------------- - denir.
27)         Gazelin makta beytinde şairin ----------------- bulunur.
28)         Gazelin en güzel beytine ----------------------  denir.
29)         Konu bütünlüğü olan gazele ---------------------, bütün beyitleri aynı güzellikte olan gazele ------------------------------------ adı verilir.
30)         Divan edebiyatının en tanınmış gazel şairleri  ---------------------, ----------------------, -----------------------, -------------------------,--------------------------, ------------------------
31)          Kasidenin konusu ----------------, ---------------, -----------------, ----------------, ------------------
32)         Kasidenin nazım birimi ------------------
33)         Kasidenin beyit sayısı -----------------
34)         Kasidenin ölçüsü ------------------
35)         Kasidenin uyak düzeni ------- / ------- / ------- / ------- / -------- / -------- / --------
36)         Kasidenin türü olan mersiye, İslam öncesi sözlü dönem ürünlerinden ------------ ile konu bakımından aynıdır.
37)         Kasidenin taç veya şah beytinde şairin --------------- veya -------------- geçer.
38)         Kasidenin ilk beytine --------------, son beytine ---------------- - denir.
39)         Kasidenin en güzel beytine ----------------------  denir.
40)         Kasidenin bölümleri ----------------------------, -----------------------, -----------------------, ------------------------, ---------------------------
41)          Kasidenin giriş kısmına --------------- veya ---------------- denir.
42)         Kasidede övgüye başlanan beyte --------------- denir.
43)         Kasidenin yazıldığı kişi --------------------- bölümünde övülür.
44)         Kaside şairi, -------------------- bölümünde de kendini över.
45)         Kasidenin ---------------------- bölümünde şair övdüğü kişi için dualar eder.
46)         Kasideler ya -------------------- bölümüne göre ya da ------------------------ göre adlandırılır.
47)         Kasidelere konularına göre ------------------, ----------------, ----------------, --------------- gibi adlar verilir.
48)         Allah’ın birliğini işleyen kasidelere ------------------ , Allah’a yakarışı işleyen kasidelere---------------------, Hz. Peygambere olan sevginin işlendiği kasidelere ---------------------, ölüm konusunun işlendiği kasidelere -------------------------, bir kimsenin kusurlarını ortaya koymak için yazılan manzumelere------------------- denir.
49)         Divan edebiyatının en tanınmış kaside şairleri  ---------------------, ----------------------, -----------------------, -------------------------,--------------------------
50)         ----------------------, her beytinin mısraları kendi aralarında kafiyeli olan; hikâye, tarihî, dinî, tasavvufî, ahlâkî vb. konularda yazılmış olan uzun şiirlerdir.
51)          ------------------ aruzun kısa kalıplarıyla yazılır.
52)         Beş mesnevinin bir araya gelmesinden oluşan eserlere ----------------- denir.
53)         Türk edebiyatının ilk mesnevisi ------------------------------ adlı eserdir.
54)         Tek dörtlükten oluşan ------------------- genellikle bir görüşü, bir düşünceyi ifade eden felsefe ağırlıklı şiirler olup Türk edebiyatına İran edebiyatından geçmiştir.
55)         Rubainin en güzel örneklerini İranlı şair  ------------------------------- vermiştir.
56)         Nazım birimi, kafiye şeması bakımından koşmaya benzeyen ---------------------Divan şiirine Türklerin kazandırdığı bir nazım şeklidir.
57)         ------------------------ ilk bendin dördüncü mısraı bütün bentlerde tekrarlanmaktadır. Buna nakarat denir.
58)         Şarkılar --------------------------- üzere yazılır.
59)         Divan edebiyatında en meşhur şarkı şairi Lale Devri’nde yaşayan  -------------------------'dir.
60)         Divan şiirine Türklerin kazandırdığı bir nazım şekli olan -------------------- tek dörtlükten oluşur.
61)          Hikmetli, tasavvufî ve felsefî konuların dile getirildiği -------------------un en başarılı şairi Kadı Burhaneddin’dir.
62)         Gazel şeklinde yazılmış bentlerden meydana gelen ve bu bentleri “vasıta” beyitlerle birbirine bağlanmış nazım şekillerine ---------------------------- veya --------------------------- adı verilir.
63)         --------------- Allah'ın birliğini ve yüceliğini anlatan manzumelerdir. Genellikle kaside şekliyle yazılır.
64)         --------------- Allah’a yakarış ifade eden şiirlerdir.
65)         --------------- Hz. Muhammed'i övmek için yazılmış manzumelerdir. Daha çok kaside şeklinde yazılır.
66)         --------------- din ve devlet büyüklerini övmek için yazılan manzumelerdir. Genellikle kaside şeklinde yazılır.
67)         --------------- bir kimsenin kusurlarını ortaya koymak için yazılan manzumelerdir. Kaside ve kıta şeklinde yazılmışlardır. Nef'î en önde gelen --------------- şairlerindendir.
68)         --------------- ölmüş bir kimsenin ardından yazılan manzumelerdir. Bunlara Halk edebiyatında ağıt, İslâm öncesi Türk şiirinde sagu denirdi.
69)         --------------- Şairin kendisini övmek için yazdığı manzumelerdir. Kaside içinde de yer almış olabilirler.
                                                                                                                          Murat KILIÇ

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

DİVAN EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI BOŞLUK DOLDURMA

10 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk