Sponsorlu Bağlantı

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Klasik 2019 2020

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......


11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI,

TEST,KLASİK,AÇIK UÇLU,11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI, 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI, YAZILI SORULARI,2018-2019-2020


DEĞERLİ DERSKONUM.COM TAKİPÇİLERİ,
SİZLER İÇİN YENİ MÜFREDATA UYGUN -TEST YAZILI SORULARI HAZIRLADIK..
ÖZGÜN KAYNAKLARIN YER ALDIĞI SİTEMİZİN HAZIRLADIĞI YAZILILAR DA ÖZGÜNDÜR.
BURADAKİ AMAÇ SİZLERE ÖRNEKLER OLUŞTURMAKTIR. LÜTFEN GEREKEN ÇALIŞMALARINIZI YAPTIKTAN SONRA ÖRNEK OLMASI AMACI İLE BU SORULARI ÇÖZÜNÜZ..

İYİ ÇALIŞMALAR....ÇÖZÜMLER VIDEOMUZDA TIKLAYINIZ..


ÖRNEK AŞAĞIDA
gönderen: Mustafa ŞAHİN'e  teşekkürler..
 --- TÜM ÖRNEKLER İÇİN TIKLA

SORULAR
"Ne gam pür-âteş-i hevl olsa da gavgâ-yı hürriyet                                      

Kaçar mı merd olan bir cân için meydân-ı gayretten                                            

                (Hürriyet savaşı korkulu ateşlerle dolu olsa gam değil

                Yiğit olan, bir can için gayret meydanından kaçar mı?,)


"Felek her türlü esbâb-ı cefâsın toplasın gelsin

Dönersem kahpeyim millet yolunda bir azimetten"

                (Felek bütün cefa sebeplerini toplasın gelsin

                Millet yolunda çalışmaktan dönersem kahpeyim)

1.SORU:Yandaki beyitlerden hareketle Namık Kemal'in edebi kişiliği ve şiir anlayışı hakkındaki çıkarımlarınızı aşağıya yazınız.(10P)


2.SORU: Tanzimat 1. ve 2. dönem şiir anlayışlarını aşağıda verilen tablodaki kriterlere uygun şekilde karşılaştırınız.(10P)
1.DÖNEM ŞİİRİ
ÖLÇÜTLER
2.DÖNEM ŞİİRİ

Sanat Anlayışı


Dil ve Anlatım


Tema-Konu


Edebi  Akım


Şekil özellikleri (Nazım biçimi-birimi)

3.SORU: Aşağıdaki şiir hangi edebi dönemine aittir? Ait olduğu dönemin şiiri hakkındaki çıkarımlarınızı yazınız. (5+5=10P)
Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş,          CEVAP:

Eşini gaib eyleyen bir kuş gibi karlar
Geçen eyyâm-ı nevbaharı arar…
Ey kulûbün sürûd-i şeydâsu,
Ey kebûterlerin neşideleri,
O baharın bu işte ferdâsı
Kapladı bir derin sükûta yeri
Karlar
Ki hamûşâne dem-be-dem ağlar.

Günümüz Türkçesi:(Bir beyaz titreyiş, bir dumanlı uçuş, /Eşini kaybeden bir kuş/gibi kar/Geçen ilkbahar günlerini arar./Ey kaplerin çılgın şarkısı,/Ey güvercinlerin şiirleri,/O baharın işte bu, yarını/Kapladı bir derin sessizliğe yeri/karlar/Ki suskunca her an ağlar.)

4.SORU:Aşağıda verilen şiirde saf şiire ait hangi özellikler vardır? Şiirden hareketle cevaplandırınız. (10p)
Merdiven                                                              CEVAP:
Ağır ağır cıkacaksın bu merdivenlerden               
Eteklerinde guneş rengi bir yığın yaprak
Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak...

Sular sarardı... yüzün perde perde solmakta
Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta...

Eğilmiş arza, kanar, muttasıl kanar güller
Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller
Sular mı yandı, neden tunca benziyor mermer?
...
5.SORU: Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.(10p)
* Belli bir tarihsel süreçte aynı sanat anlayışına sahip sanatçıların; görüş, duyuş, anlayış bakımından yenilikler ortaya koyması, farklılık gösterdiği harekete “......................................” denir. 
* XIX. yüzyılda Fransa’da ortaya cıkmış bir şiir akımı olan .................................................. için şiirde gerçekçilik de denebilir.
*Parnasizme tepki olarak ortaya çıkan Sembolizm akımında şiirde ........................................ve .....................................önem vermiştir.
*Dünya edebiyatında Modern öykünün temsilcisi............................................... iken Türk Edebiyatında ......................................... 'dir.
* Cumhuriyet Donemi'nin 1940-1960 yılları arasında ..Bireyin İç Dünyasını Esas Alan..,     Modernist., .................................................................., ve ............................................................................... hikayeler yazılmıştır.
* ..........................................................toplumcu dünya görüşü üzerine temellendirilmiş bir edebiyat akımıdır.
* ............................hikayede gerçeklik karşısında kuşkucu ve tedirgin, iç dünyasına çekilen, yabancılaşan, karamsar, bunalımlı,ele alınmıştır.


6.SORU: Aşağıda verilen yazar-eser-tür tablosundaki boşlukları doldurunuz.(5p)
1-Tevfik Fikret
1-
A-Piyale
2-Ahmet Haşim
2-
B-Ey Türk Uyan
3-Yahya Kemal
3-
C-Safahat
4-Mehmet Emin Yurdakul
4-
D-Şermin
5-Mehmet Akif Ersoy
5-
E-Kendi Gök Kubbemiz
7.SORU:Aşağıda verilen şiirleri milli edebiyat dönemindeki şiir anlayışları çerçevesinde inceleyiniz ve istenilen bilgileri yazınız.( 10P)
Şiirler
Ocak başında oturmuş bir ihtiyarca kadın.
"Açız! Açız!" diye feryad eden çocuklarının,
Karıştırıp duruyorken pişen nevalesin!;
Çıkardı yuttuğu yaşlarda çırpınan sesini:
– Durunda yavrularım, işte şimdicek pişecek
Fakat ne hal ise bir türlü pişmiyordu yemek!
Çocukların yeniden başlamıştı naleleri
.....
– Yemek mi? Çömleği sen,
Tirid mi zannediyorsun? İçinde sade su var;
Çakıl taşıyle beraber bütün zaman kaynar?

Yorgun gözümün halkalarında
Güller gibi fecr oldu nümayan,
Güller gibi... sonsuz, iri güller
Güller ki kamıştan daha nalan;
Gün doğdu yazık arkalarında!
......
Kuşlar mıdır onlar ki her akşam
Alemlerimizden sefer eyler?
Akşam, yine akşam, yine akşam
Göllerde bu dem, bir kamış olsam

Ey Türk vur, vatanın bakirlerine 
Günahkar gömleği biçenleri vur 
Kemikten taslarla şarap yerine 
Şehitler kanını içenleri vur 

Vur güzel aşıklar cenazesinden 
Kırmızı meşaleler yakanları vur 
Şehvetin raksına yetim sesinden 
Besteler şarkılar yapanları vur
Şiir anlayışı
(1P)
(1P)
(1P)
 Nedeni
(1P)
(1P)
(1P)
Bu anlayışa örnek
Temsilcisi
(1P)
(1P)
(2P)


8.SORU Aşağıdaki şiirden hareketle yan tabloda istenilen bilileri tabloya yazınız. (10p)
ÇOBAN ÇEŞMESİ
Derinden derine ırmaklar ağlar,   
Uzaktan uzağa çoban çeşmesi,   
Ey suyun sesinden anlıyan bağlar,   
Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi.   
       
Göynünü Şirin'in aşkı sarınca   
Yol almış hayatın ufuklarınca,   
O hızla dağları Ferhat yarınca   
Başlamış akmağa çoban çeşmesi...
(F.Nafiz Çamlıbel )
Ait olduğu Dönem

Ait olduğu Anlayış/Gelenek

Nazım Biçimi ve
Nazım Birimi

Dil ve anlatımı

Altı Çizili Mısralardaki Edebi  Sanatlar

9.SORU:Aşağıdaki şiirden hareketle ortak kültür ve tarih mirasına sahip olup farklı coğrafyalarda yaşayan milletlerin edebiyatlarında ne gibi benzerlikler olabilir? Açıklayınız.( 5p)
Yedi koldan, Yirmi dört boydan 

Gelmişem Orta Asyadan... 
Yayından fırlayan ok 
Huduttan hududa atılan mızrak 
Deli havalar soluyan kısrak 
Gibi esmişem... 
Az gitmişem, uz gitmişem 
Dere tepe düz gitmişem... 
Kuş uçmaz kervan geçmez dağları 
Göçebe adımlarla gezmişem... 
Irağı yakın, yurdumu Irak eylemişem.


10.SORU:Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.(20p)

 Kişiyi, içinde yaşadığı toplumun değer yargılan biçimlendirir.
Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? (1997 öys)
A) Özne – dolaylı tümleç – yüklem
B) Nesne – özne – yüklem
C) Nesne – dolaylı tümleç – yüklem
D) Dolaylı tümleç – özne – yüklem
E) Özne – zarf tümleci – yüklem

Assos’u Assos yapan o muhteşem gün batımı ( ) En güzel ( ) iskeleden ya da Athena Tapınağı’ndan görülebilen bu değişim ( ) izleyenleri derin düşüncelere yöneltiyor ( ) Antik çağın en büyük düşünürlerinden Aristoteles ( ) ilk felsefe okulunu boşuna burada kurmamış demek ki!
2-Bu parçada ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?öss 2004
A) (.) (;) (,) (.) (:)
B) (…) (;) (:) (,) (;)
C) (…) (,) (,) (.) (,)
D) (.) (,) (;) (…) (,)
E) (.) (,) (:) (;) (.)


3-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?(ÖSS 1988)
A) Çocuk, bu gece de sürekli olarak öksürdü.
B) Akşam, televizyon filmini izleyebildin mi?
C) Bu gelen Ahmet’miydi acaba?
D) Çarşıda, her gördüğünü almak istiyordu,
E) Bu yıl da bahar bir türlü gelmiyor,
4-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? (2009 öss)
A)   Bu binanın planını Avusturyalı bir mimarla birlikte çizmişler.
B)   Müzenin bugünkü durumuyla ilgili bilgileri bir önceki sayımızda yayımlamıştık.
C)   O gezide yıllardır görmediğim bir arkadaşıma rastladım.
D)   Buraya yeni bir yaya geçidi yapılacak.
E)   Şenlikler bu yıl mayıs ayında başlayacak.
5-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?(ÖSS 2004)
A) Baş başa vermiş, çocukların sorunlarından söz ediyorlardı.
B) İnsanımızın belirleyici özelliklerinden biri de konuk severliğidir.
C) Romandaki kişilerin, tipik İç Anadolu insanının özelliklerini taşıdığını söyledi.
D) Doğu felsefesiyle ilgili hemen her kitabı okurdu.
E) Televizyondaki kültür ve sanat programlarını sürekli izlerdi.

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
3 Komentar untuk "11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Klasik 2019 2020"

değerli takipçilerimiz cevap anahtarı maalesef yoktur.. Değerli öğretmenimiz sadece soruları yollamıştır..

Back To Top -->