DERSKONUM.COM


VARLIK FELSEFESİ TEST SORULARI VE CEVAPLARI PDF

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

VARLIK FELSEFESİ TEST SORULARI VE CEVAPLARI PDF, VARLIK FELSEFESİ , VARLIK FELSEFESİ TEST, VARLIK FELSEFESİ TEST SORULARI, FELSEFE TEST SORULARI, TESTLER,
VARLIK FELSEFESİ KONU TESTİ 1
Soruları hazırlayan: SAVAŞ YAZKAN
{tab=VARLIK FELSEFESİ KONU TESTİ}

1- I. Pozitivizm

II. Entüisyonizm

III. Realizm

IV. Nihilizm

Yukarıdaki felsefi yaklaşımlardan hangilerinin temel tartışmaları varlık hakkındadır ? 

A) I-II B) II-III C) III-IV D) II-IV E) I-III 


2- Evrende hiçbir rastlantı yoktur. Her şey mekanik bir nedensellik sonucunda ortaya çıkar.
*Duyum ve düşünce insan organizmasının bir hareketidir.
Bu düşünceleri savunan bir kişi aşağıdaki görüşlerden hangisini benimsemektedir 
A)İdealizm                  B)Düalizm
C)Materyalim              D)Nihilizm
E)Rasyonalizm

3-- Gorgias'a göre "hiçbir şey yoktur, olsa da bilinemez,bilinse de başkasına ifade edilemez."
Aşağıdakilerden hangisi bu görüşe uygundur
A)Varlık duyular alanıdır.
B)Varlık sürekli değişim halindedir.
C)varlığın kaynağı idealardır.
D)Varlık değişmeyen tek olandır.
E)varlık yoktur.

4- Aşağıdakilerden hangisi metafiziğin sorularından biri olamaz
A)Ölümden sonra yaşam var mıdır ?
B)Ruh ve beden ilişkisi nasıldır ?
C)İnsanın biyolojik yapısının özellikleri nelerdir ?
D)Evrenin bir başlangıcı var mıdır ?
E)Bir yaratıcı var mıdır ?

5-  Platon'a göre içinde yaşadığımız duyular dünyası, gerçek varlığın bulunduğu idealar dünyasının yansımasıdır.
Platon'un bu düşünce sistemi aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmaktadır
A)materyalizm                     B)düalizm
C)entüisyonalizm                 D)nihilizm
E)idealizm

6- Toprağa atılan tohum karşıtı olan bitkiye dönüşür, bitki de ürün verir ve kendisi ortadan kalkar.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır
A)idea             B)diyalektik             C)form
D)nihilizm               E)fenomenoloji

7- Duyularımızı aşan şeyler üzerinde kesin bilgiler elde edemeyeceğimizi savunan İ.Kant ve ‘Ancak fenomenleri (görünenleri)bilebiliriz, numenleri(görünenlerin arkasında yatanları)bilemeyiz’ diyen A.Comte aşağıdaki yargılardan hangisine eleştiri yöneltmiş olmaktadır?
A) Metafizik alanı bilmek mümkündür.
B) Ancak duyusal alan bilinebilir.
C) Metafizik anlamsızdır.
D) Felsefe olgulardan hareket etmelidir.
E) Bilgi olgularla sınırlıdır.

8- La Mettrie, maddi olan, yer kaplayan ve hareket eden bir tözün varlığını kabul eder. Ona göre organik olan ve organik olmayan tüm varlıklar bu maddi tözden türemiştir.
La Mettrie’nin bu düşünceleri ‘varlığın ne olduğu’ problemine verilen aşağıdaki yanıtlardan hangisine dahil edilebilir?
A)Varlık oluştur     B)Varlık ideadır  C)Varlık maddedir
D)Varlık madde ve ideadır.   D)Varlık fenomendir

9- Aristoteles’in felsefi sisteminde form, maddeye şekil veren temel unsurdur. Madde formsuz bulunamaz.Madde olabilirliktir,var olma imkanıdır.Form ise mükemmelliktir. Form, Tanrısal bir oluştur.Varlığın ortaya çıkması ancak maddeyle formun bir araya gelmesiyle mümkün olabilir. Maddesel form Tanrı’dır.
Buna göre Aristoteles’in varlık anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Varlık salt maddeden oluşmuştur.
B)    Varlık soyuttur,bir ideadır.
C)    Varlığın gerçekliği yoktur.
D)    Varlığın bir yanı soyut,bir yanı somuttur.
E) Varlık duyularla kavranamaz,varlığa ilişkin bilgiler yanılgıdır.

10- Bilim , realizmin temel varlık anlayışını kabul eder.Bilime göre varlık, dış dünyada var olan her türlü gözlenebilir ve deneylenebilir şeydir.
Bu açıklamaya göre ,aşağıdakilerden hangisi bilimin konusu içerisine giren bir varlık örneği olamaz?
A)Ağaç                 B)Hava            C)Kaf Dağı
D)Atom           E)Deve Kuşu

11- Varlık felsefesi ,fiziksel ve zihinsel varlık türünden varlığın en temel genel özelliklerini araştıran felsefe dalıdır.
Bu açıklamaya göre, varlık felsefesi aşağıdaki sorulardan hangisiyle ilgilenmez?
A)    Varlık var mıdır?
B)    Varlık tarzları nelerdir?
C)    Varlık nasıl vardır?
D)    Varolan olarak var olan ne vardır.
E)    Varlığın deneysel koşulları nelerdir?

12- Güzellik ve çirkinlik, karanlık ve aydınlık birbirinden ayrılmaz; onların doğası bir ve aynıdır.Hayat,ölüm ve doğumla süreklilik kazanır.Bahar ve kış; savaş ve barış; gün ve gece birbirine muhtaçtır.
Herakleitos’un bu düşünceleri aşağıdaki kavramlardan hangisinin önemini belirtmeye yöneliktir?
A)Tanrısal Güç             B)Paradigma           C)Kaos
D)Statüko           E)Karşıtların Birliği

13-  Platon’a göre; doğadaki her şey mutlak biçimlerin ya da ideaların birer gölgesidir. Ancak insanların çoğu gölgeler arasındaki yaşamından hoşnuttur.Bu gölgelerin birer sahibi olduğunu düşünmezler.Gölgelerin asıl olduğunu sanırlar. Yani gölgeyi gölge olarak algılamazlar. Böylece kendi ruhlarının ölümsüzlüğünü de unuturlar.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Platon’un fikirleriyle çelişir?
A)İnsanların çoğu ideaların duyular dünyasındaki görüntülerine saplanır kalır.
B)Dış dünyada gördüğümüz her şey, asıl varlıkların birer kopyasıdır.
C)Doğada gördüğümüz olayların arasında örnek resimler bulunur.
D)İnsanlar görünüşler arasında gerçekliğin epeyce uzağında yaşamaktadırlar.
E) Asıl gerçeklik somuttur, duyularımızla algılanabilir.

14-  Herakleitos’a göre ‘Her şey sürekli değişir; bu nedenle nesnel dünyayı incelemeye olanak yoktur.Bir şeyin incelenmesi için ,o şeyin kimliğini sürdürmesini gerektirir. Oysa bugünkü dünya dünden farklıdır, yarın ki de bugünkünün aynısı kalmayacaktır.’
Herakleitos’un bu açıklamasından aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A)Evren bize değişiyor gibi görünmektedir.
B)Evrendeki her şey oluş içindedir.
C)Evrende hiç değişmeyen bir varlık vardır.
D)Evreni algılamak var olmak demektir.
E)Duyu organlarının verdiği bilgilere güven duyulabilir.

15-   ‘Ne akla uygun ise o gerçektir ve ne gerçek ise o akla uygundur’ diyen Hegel’e göre aklın yasaları ile varlığın yasaları aynıdır.
Hegel’in bu görüşünden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A)İnsan duyulara başvurmadan sadece aklıyla gerçeği kavrayabilir.
B)Bir şey gerçek ise akıl ilkeleriyle uyumsuz olamaz.
C)İnsan aklı gerçeği kavrayamaz.
D)Akıl ile gerçeklik özdeştir.
E)Gerçekliğin ölçütü akla uygunluktur.

16-   ‘Hobbes’e göre, insanlar ve hayvanlar dahil her şey, yalnız maddesel parçacıklardan oluşmaktadır. İnsan aklı ya da ruhu da beyindeki küçük parçacıkların hareketi sayesinde vardır.’
Yukarıda belirtilen görüş aşağıdaki yargılardan hangisine uygundur?
A)Varlık düşünceden ibarettir.
B)Varlığın özü fenomendir.
C)Varlığın kaynağı ruhsaldır.
D)Deneyimlere dayanan bilgi doğru bilgidir.
E)Her şeyin  temelinde madde vardır.

17- ‘Uçan ok durmaktadır.’ Çünkü, bu ok her anda belli bir noktada bulunacaktır. Belli bir noktada bulunmak demek de, durmak demektir. Ama hareketinin her bir anında duruyorsa, ok, yolunun bütününde de durmaktadır.
Elealı Zenon bu görüşüyle, aşağıdaki düşüncelerden hangisini dile getirmek istemiştir?
A)Var olanın hareketsizliğini
B)Ruhun ölümsüzlüğünü
C)Karşıtların birliğini
D)Ana maddenin niteliğini
E)Bilimsel bilginin önemini

18-  Bilimler varlığı birtakım alanlara bölerler ve her biri sınırları belli olan kendi alanlarında araştırma yapmakla yetinirler. Örneğin, jeoloji madensel varlıkları,botanik bitkisel varlıkları inceler. Ontoloji ise varlığı çeşitli alanlara bölmeden bir bütün olarak ele alır ve onun oluşumunu, temel yapısını araştırır.
Bu parçada, ontolojinin hangi işlevi üzerinde durulmaktadır?
A)Doğa olaylarını kontrol altına alma
B)Sınırları belirli bir konuda deneysel araştırmalar yapma
C)Bilimin sunduğu bilgilerin sınırı içinde kalma
D)Varlığın tümel bilgisini aktarma
E)Mantık ilkelerine uygun olma

19-    - Uzayda yer kaplayan zaman içinde değişen ve yok olan, gerçekliği bulunan şeyler gerçek varlıklardır.
-Uzay ve zaman dışı olan duyularla algılanamayan, gerçekliği bulunmayan şeyler ise düşünsel varlıklardır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi gerçek(reel) varlık değildir?
A)Araba                 B)Kalp             C)Bilgisayar
D)Pi sayısı               E)Kedi

20-   İnsana önceden verilmiş ve değişmeyen bir öz yüklemek söz konusu olamaz. Bilinçli bir varlık olan insan, ne değilse o’dur. Ne ise o değildir.Yani bilinçli bir varlık olan insanda sonsuzca değişme ve gelişme kapasiteleri vardır.İşte bu yüzden insan,bireysel olarak ve düşünceleri ile var oluşunu gerçekleştirir.
Parçaya göre, insanın var oluşu aşağıdakilerden hangisine bağlanmıştır?
A)Öznel ve özgür olmaya     B)Önyargısız davranmaya
C)Doğru düşünmeye             D)Mutlu ve erdemli yaşamaya
E)Kararlı ve sabırlı olmaya

21-  Varlık felsefesinin konusu, varlığın kendisidir. Varlık, var olan her şeydir.Varlık felsefesine göre, ‘Var olan her şey nedir?’ sorusu tanım isteyen bir sorudur.Ontolojik açıdan bu soruya yanıt vermek olanaksızdır.Çünkü ‘varlık nedir?’ sorusu, sorgulanan en son sorudur.En son olan bir şey ise hiçbir zaman tanımlanamaz.Var olanı kendisiyle sınırlayabileceğimiz, onun yanında bulunan başka bir şey yoktur.Bu nedenle ‘varlık’ ve ‘var olan’ ne tanımlanabilir, ne sınırlanabilir.
Parçaya göre, ontolojik açıdan varlığın tanımlanamamasının nedeni nedir?
A)Varlığın insan düşüncesinde olması
B)Düşünürlerin varlık ile ilgili temellendirmelerinin öznel olması
C)Varlığın, hem bilimin, hem de felsefenin kapsamında yer alması
D)Varlık ile ilgili görüşlerin birbirinden farklı olması
E)Varlığı kapsayacak bir başka kavramın bulunmaması

22-    Aşağıdaki sorulardan hangisi varlık felsefesine ait bir sorudur?
A)Bilginin sınırları var mıdır?
B)İdeal toplumsal düzenin koşulları nelerdir?
C)Var olanın özü nedir?
D)İnsan ahlaki eylemlerinde özgür müdür?
E)Güzel ideasının kaynağı nedir?

23 - Metafizik, var olanı, deney dünyasının bir parçası olarak ele almaz, görünüşün gerisindeki asıl varlık olarak kabul eder. Bu asıl varlık, bilen özneden bağımsız olarak kendi başına vardır ve deneyin ötesindedir. Tanrı, ruh, ölümsüzlük gibi.
Bu açıklamaya göre, metafizik hakkında aşağıdakilerden hangisi ileri sürülebilir?
A)Metafiziğin amacı, var olanı açıklamak değil,varolana ilişkin kanıtlar sunmaktır.
B)Metafizik için var olan her şey, duyusal olarak kavranandır.
C)Metafizik varlığı, inandığı öğretilerle değil,bilimsel kanıtlarla ortaya koyar.
D)Metafiziğin araştırma alanı, bilimin sunduğu bilgilerin sınırı dışında kalır.
E)Metafizik, bilimsel bir yöntemdir.

24-   5. yüzyılın ikinci yarısının kuramları parçacık diye adlandırılan şeyleri daha çok somut fiziksel varlık anlamında yorumluyorlardı. Oysa Pythagorasçılık için, nesneler sayıdır, sayıların bir araya gelmesiyle oluşur.
Buna  göre  Pythagorasçılık hangi yönüyle diğer kuramlardan farklılaşmaktadır?
A)    Soyut matematiksel kavramlara yönelmekle
B)    Nesnelerin bölünmez bir bütün olduğunu vurgulamakla
C)    Yöneldikleri konunun birbirinden farklı olmasıyla
D)    İfade ettiği önermeleri kurumsallaştırmamasıyla
E)    Varlıkların oluşum yasasını Tanrısal güçle açıklamasıyla

25- ‘Varlık nedir?’ sorusuna, felsefe tarihinde bazı filozoflar ‘varlık maddedir’, bazıları ’ideadır’,bazıları ‘hem madde hem idea’, bazıları ise ‘oluş’ olarak cevap vermişlerdir.
‘Varlık nedir?’ sorusunun bu şekilde cevaplanması felsefi bilginin hangi özelliğini gösterir?
A)Öznelliğini                       B)Tutarlılığını
B)Evrenselliğini                  D)Birleştiriciliğini
E)NesnelliğiniVARLIK FELSEFESİ KONU TESTİ 1 CEVAPLARI
1- I. Pozitivizm 

II. Entüisyonizm 

III. Realizm 

IV. Nihilizm 

Yukarıdaki felsefi yaklaşımlardan hangilerinin temel tartışmaları varlık hakkındadır ? 

A) I-II B) II-III C) III-IV D) II-IV E) I-III 
2- Evrende hiçbir rastlantı yoktur. Her şey mekanik bir nedensellik sonucunda ortaya çıkar.
*Duyum ve düşünce insan organizmasının bir hareketidir.
Bu düşünceleri savunan bir kişi aşağıdaki görüşlerden hangisini benimsemektedir
A)İdealizm                  B)Düalizm
C)Materyalim D)Nihilizm
E)Rasyonalizm

3-- Gorgias'a göre "hiçbir şey yoktur, olsa da bilinemez,bilinse de başkasına ifade edilemez."
Aşağıdakilerden hangisi bu görüşe uygundur
A)Varlık duyular alanıdır.
B)Varlık sürekli değişim halindedir.
C)varlığın kaynağı idealardır.
D)Varlık değişmeyen tek olandır. 
E)varlık yoktur.

4- Aşağıdakilerden hangisi metafiziğin sorularından biri olamaz
A)Ölümden sonra yaşam var mıdır ?
B)Ruh ve beden ilişkisi nasıldır ?
C)İnsanın biyolojik yapısının özellikleri nelerdir ?D)Evrenin bir başlangıcı var mıdır ?
E)Bir yaratıcı var mıdır ?

5- Platon'a göre içinde yaşadığımız duyular dünyası, gerçek varlığın bulunduğu idealar dünyasının yansımasıdır.
Platon'un bu düşünce sistemi aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmaktadır
A)materyalizm                     B)düalizm
C)entüisyonalizm                 D)nihilizm
E)idealizm

6- Toprağa atılan tohum karşıtı olan bitkiye dönüşür, bitki de ürün verir ve kendisi ortadan kalkar.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır
A)idea             B)diyalektik C)form
D)nihilizm               E)fenomenoloji

7- Duyularımızı aşan şeyler üzerinde kesin bilgiler elde edemeyeceğimizi savunan İ.Kant ve ‘Ancak fenomenleri (görünenleri)bilebiliriz, numenleri(görünenlerin arkasında yatanları)bilemeyiz’ diyen A.Comte aşağıdaki yargılardan hangisine eleştiri yöneltmiş olmaktadır?
A) Metafizik alanı bilmek mümkündür.
B) Ancak duyusal alan bilinebilir.
C) Metafizik anlamsızdır.
D) Felsefe olgulardan hareket etmelidir.
E) Bilgi olgularla sınırlıdır.

8- La Mettrie, maddi olan, yer kaplayan ve hareket eden bir tözün varlığını kabul eder. Ona göre organik olan ve organik olmayan tüm varlıklar bu maddi tözden türemiştir.
La Mettrie’nin bu düşünceleri ‘varlığın ne olduğu’ problemine verilen aşağıdaki yanıtlardan hangisine dahil edilebilir?
A)Varlık oluştur     B)Varlık ideadır C)Varlık maddedir
D)Varlık madde ve ideadır.   D)Varlık fenomendir

9- Aristoteles’in felsefi sisteminde form, maddeye şekil veren temel unsurdur. Madde formsuz bulunamaz.Madde olabilirliktir,var olma imkanıdır.Form ise mükemmelliktir. Form, Tanrısal bir oluştur.Varlığın ortaya çıkması ancak maddeyle formun bir araya gelmesiyle mümkün olabilir. Maddesel form Tanrı’dır.
Buna göre Aristoteles’in varlık anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Varlık salt maddeden oluşmuştur.
B) Varlık soyuttur,bir ideadır.
C) Varlığın gerçekliği yoktur.
D) Varlığın bir yanı soyut,bir yanı somuttur.
E) Varlık duyularla kavranamaz,varlığa ilişkin bilgiler yanılgıdır.

10- Bilim , realizmin temel varlık anlayışını kabul eder.Bilime göre varlık, dış dünyada var olan her türlü gözlenebilir ve deneylenebilir şeydir.
Bu açıklamaya göre ,aşağıdakilerden hangisi bilimin konusu içerisine giren bir varlık örneği olamaz?
A)Ağaç                 B)Hava            C)Kaf Dağı
D)Atom           E)Deve Kuşu

11- Varlık felsefesi ,fiziksel ve zihinsel varlık türünden varlığın en temel genel özelliklerini araştıran felsefe dalıdır.
Bu açıklamaya göre, varlık felsefesi aşağıdaki sorulardan hangisiyle ilgilenmez?
A) Varlık var mıdır?
B) Varlık tarzları nelerdir?
C) Varlık nasıl vardır?
D) Varolan olarak var olan ne vardır.
E) Varlığın deneysel koşulları nelerdir?

12- Güzellik ve çirkinlik, karanlık ve aydınlık birbirinden ayrılmaz; onların doğası bir ve aynıdır.Hayat,ölüm ve doğumla süreklilik kazanır.Bahar ve kış; savaş ve barış; gün ve gece birbirine muhtaçtır.
Herakleitos’un bu düşünceleri aşağıdaki kavramlardan hangisinin önemini belirtmeye yöneliktir?
A)Tanrısal Güç             B)Paradigma           C)Kaos
D)Statüko E)Karşıtların Birliği

13- Platon’a göre; doğadaki her şey mutlak biçimlerin ya da ideaların birer gölgesidir. Ancak insanların çoğu gölgeler arasındaki yaşamından hoşnuttur.Bu gölgelerin birer sahibi olduğunu düşünmezler.Gölgelerin asıl olduğunu sanırlar. Yani gölgeyi gölge olarak algılamazlar. Böylece kendi ruhlarının ölümsüzlüğünü de unuturlar.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Platon’un fikirleriyle çelişir?
A)İnsanların çoğu ideaların duyular dünyasındaki görüntülerine saplanır kalır.
B)Dış dünyada gördüğümüz her şey, asıl varlıkların birer kopyasıdır.
C)Doğada gördüğümüz olayların arasında örnek resimler bulunur.
D)İnsanlar görünüşler arasında gerçekliğin epeyce uzağında yaşamaktadırlar.
E) Asıl gerçeklik somuttur, duyularımızla algılanabilir.

14-  Herakleitos’a göre ‘Her şey sürekli değişir; bu nedenle nesnel dünyayı incelemeye olanak yoktur.Bir şeyin incelenmesi için ,o şeyin kimliğini sürdürmesini gerektirir. Oysa bugünkü dünya dünden farklıdır, yarın ki de bugünkünün aynısı kalmayacaktır.’
Herakleitos’un bu açıklamasından aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A)Evren bize değişiyor gibi görünmektedir.
B)Evrendeki her şey oluş içindedir.
C)Evrende hiç değişmeyen bir varlık vardır.
D)Evreni algılamak var olmak demektir.
E)Duyu organlarının verdiği bilgilere güven duyulabilir.

15- ‘Ne akla uygun ise o gerçektir ve ne gerçek ise o akla uygundur’ diyen Hegel’e göre aklın yasaları ile varlığın yasaları aynıdır.
Hegel’in bu görüşünden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A)İnsan duyulara başvurmadan sadece aklıyla gerçeği kavrayabilir.
B)Bir şey gerçek ise akıl ilkeleriyle uyumsuz olamaz.
C)İnsan aklı gerçeği kavrayamaz.
D)Akıl ile gerçeklik özdeştir.
E)Gerçekliğin ölçütü akla uygunluktur.

16- ‘Hobbes’e göre, insanlar ve hayvanlar dahil her şey, yalnız maddesel parçacıklardan oluşmaktadır. İnsan aklı ya da ruhu da beyindeki küçük parçacıkların hareketi sayesinde vardır.’
Yukarıda belirtilen görüş aşağıdaki yargılardan hangisine uygundur?
A)Varlık düşünceden ibarettir.
B)Varlığın özü fenomendir.
C)Varlığın kaynağı ruhsaldır.
D)Deneyimlere dayanan bilgi doğru bilgidir.
E)Her şeyin  temelinde madde vardır.

17- ‘Uçan ok durmaktadır.’ Çünkü, bu ok her anda belli bir noktada bulunacaktır. Belli bir noktada bulunmak demek de, durmak demektir. Ama hareketinin her bir anında duruyorsa, ok, yolunun bütününde de durmaktadır.
Elealı Zenon bu görüşüyle, aşağıdaki düşüncelerden hangisini dile getirmek istemiştir?
A)Var olanın hareketsizliğini
B)Ruhun ölümsüzlüğünü
C)Karşıtların birliğini
D)Ana maddenin niteliğini
E)Bilimsel bilginin önemini

18- Bilimler varlığı birtakım alanlara bölerler ve her biri sınırları belli olan kendi alanlarında araştırma yapmakla yetinirler. Örneğin, jeoloji madensel varlıkları,botanik bitkisel varlıkları inceler. Ontoloji ise varlığı çeşitli alanlara bölmeden bir bütün olarak ele alır ve onun oluşumunu, temel yapısını araştırır.
Bu parçada, ontolojinin hangi işlevi üzerinde durulmaktadır?
A)Doğa olaylarını kontrol altına alma
B)Sınırları belirli bir konuda deneysel araştırmalar yapma
C)Bilimin sunduğu bilgilerin sınırı içinde kalma
D)Varlığın tümel bilgisini aktarma
E)Mantık ilkelerine uygun olma

19- - Uzayda yer kaplayan zaman içinde değişen ve yok olan, gerçekliği bulunan şeyler gerçek varlıklardır.
-Uzay ve zaman dışı olan duyularla algılanamayan, gerçekliği bulunmayan şeyler ise düşünsel varlıklardır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi gerçek(reel) varlık değildir?
A)Araba                 B)Kalp             C)Bilgisayar
D)Pi sayısı E)Kedi

20- İnsana önceden verilmiş ve değişmeyen bir öz yüklemek söz konusu olamaz. Bilinçli bir varlık olan insan, ne değilse o’dur. Ne ise o değildir.Yani bilinçli bir varlık olan insanda sonsuzca değişme ve gelişme kapasiteleri vardır.İşte bu yüzden insan,bireysel olarak ve düşünceleri ile var oluşunu gerçekleştirir.
Parçaya göre, insanın var oluşu aşağıdakilerden hangisine bağlanmıştır?
A)Öznel ve özgür olmaya     B)Önyargısız davranmaya
C)Doğru düşünmeye D)Mutlu ve erdemli yaşamaya
E)Kararlı ve sabırlı olmaya

21- Varlık felsefesinin konusu, varlığın kendisidir. Varlık, var olan her şeydir.Varlık felsefesine göre, ‘Var olan her şey nedir?’ sorusu tanım isteyen bir sorudur.Ontolojik açıdan bu soruya yanıt vermek olanaksızdır.Çünkü ‘varlık nedir?’ sorusu, sorgulanan en son sorudur.En son olan bir şey ise hiçbir zaman tanımlanamaz.Var olanı kendisiyle sınırlayabileceğimiz, onun yanında bulunan başka bir şey yoktur.Bu nedenle ‘varlık’ ve ‘var olan’ ne tanımlanabilir, ne sınırlanabilir.
Parçaya göre, ontolojik açıdan varlığın tanımlanamamasının nedeni nedir?
A)Varlığın insan düşüncesinde olması
B)Düşünürlerin varlık ile ilgili temellendirmelerinin öznel olması
C)Varlığın, hem bilimin, hem de felsefenin kapsamında yer alması
D)Varlık ile ilgili görüşlerin birbirinden farklı olması
E)Varlığı kapsayacak bir başka kavramın bulunmaması

22- Aşağıdaki sorulardan hangisi varlık felsefesine ait bir sorudur?
A)Bilginin sınırları var mıdır?
B)İdeal toplumsal düzenin koşulları nelerdir?
C)Var olanın özü nedir?
D)İnsan ahlaki eylemlerinde özgür müdür?
E)Güzel ideasının kaynağı nedir?

23 - Metafizik, var olanı, deney dünyasının bir parçası olarak ele almaz, görünüşün gerisindeki asıl varlık olarak kabul eder. Bu asıl varlık, bilen özneden bağımsız olarak kendi başına vardır ve deneyin ötesindedir. Tanrı, ruh, ölümsüzlük gibi.
Bu açıklamaya göre, metafizik hakkında aşağıdakilerden hangisi ileri sürülebilir?
A)Metafiziğin amacı, var olanı açıklamak değil,varolana ilişkin kanıtlar sunmaktır.
B)Metafizik için var olan her şey, duyusal olarak kavranandır.
C)Metafizik varlığı, inandığı öğretilerle değil,bilimsel kanıtlarla ortaya koyar.
D)Metafiziğin araştırma alanı, bilimin sunduğu bilgilerin sınırı dışında kalır.
E)Metafizik, bilimsel bir yöntemdir.

24- 5. yüzyılın ikinci yarısının kuramları parçacık diye adlandırılan şeyleri daha çok somut fiziksel varlık anlamında yorumluyorlardı. Oysa Pythagorasçılık için, nesneler sayıdır, sayıların bir araya gelmesiyle oluşur.
Buna  göre  Pythagorasçılık hangi yönüyle diğer kuramlardan farklılaşmaktadır?
A) Soyut matematiksel kavramlara yönelmekle
B) Nesnelerin bölünmez bir bütün olduğunu vurgulamakla
C) Yöneldikleri konunun birbirinden farklı olmasıyla
D) İfade ettiği önermeleri kurumsallaştırmamasıyla
E) Varlıkların oluşum yasasını Tanrısal güçle açıklamasıyla

25- ‘Varlık nedir?’ sorusuna, felsefe tarihinde bazı filozoflar ‘varlık maddedir’, bazıları ’ideadır’,bazıları ‘hem madde hem idea’, bazıları ise ‘oluş’ olarak cevap vermişlerdir.
‘Varlık nedir?’ sorusunun bu şekilde cevaplanması felsefi bilginin hangi özelliğini gösterir?
A)Öznelliğini B)Tutarlılığını
B)Evrenselliğini                  D)Birleştiriciliğini
E)Nesnelliğini

ARLIK FELSEFESİ KONU TESTİ  2
1-     Pek çok gök cismini çıplak gözle göremeyiz, ama bir teleskop aracılığıyla bu cisimleri gözlemleyebiliriz. Ancak bu, cisimlerin teleskopla var olduğu anlamına gelmez.
Bu parçadan hareketle varlıkla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A)Mükemmel özlerin var olduğuna
B)İnsan zihninin var olanı açıklayan tek yetenek olduğuna
C)Nesnel gerçekliğin olmadığına
D)Asıl özleri bilmek için teleskopa ihtiyaç olduğuna
E)Algılansın ya da algılanmasın varlığın var olduğuna


2-   Descartes iki tözün varlığından söz eder. Bunlar madde ve ruhtur. Bu tözlerden ruhun temel niteliği düşünme, maddenin ki ise yer kaplamadır. Bu iki töz de göreli ve sonludur. Çünkü, onlar kendi başlarına var olamazlar.Onların var olabilmesi Tanrı’nın varlığına bağlıdır.Ancak başka bir şeye ihtiyaç duymazlar ,ne madde ruha, ne de ruh maddeye var olmak için muhtaç değildir.
Buna göre Descartes’in varlık görüşü hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)Varlık yalnızca maddeden ibarettir.
B)Tüm varlıklar var olmak için ideadan pay alırlar.
C)Asıl varlık düşüncedir, düşünen ise ruhtur.
D)Algılanmış olmak var olmak demektir.
E)Madde ve ruh var olmak için yalnızca Tanrı’nın varlığına muhtaçtır.

3-  Eğer yalnızca istatistiksel olarak gösterilen şeylerin var olduğuna inanıyorsanız, çok utanç vericidir bu! Yalnızca ölçebildikleriniz sizi yönetiyorsa acırım size, çünkü ben ölçülemeyene de ilgi duyuyorum. Salt şu anda burada var olana değil, düşlere de ilgi duyuyorum. Burada olanı zaten görebiliyorum. Göremediğimiz, dokunamadığımız, o denli şey var ki!
Bu parçada aşağıdaki yaklaşımlardan daha çok hangisine yönelik bir eleştiri olduğu söylenebilir?
A)Empirizm                              B)İdealizm
C)Hümanizm                            D)Pragmatizm
E)Sezgicilik

4-    Comte’ye göre felsefe, bir bilim olmak zorunda olduğu gibi,  her gerçek bilim gibi pozitif olanla, yani deney ve gözlemle bize verilmiş olan olgularla ilgilenmek zorundadır.
Comte’un bu görüşünden hareketle felsefeyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A)Pozitif bir bilim olmalıdır
B)Sadece olgularla ilgilenmelidir
C)Temelinde deney ve gözlem olmalıdır
D)Değerlere yer vermemelidir
E)Olguların dışında kalan her şeyi reddetmemelidir

5-    Epiküros da Demokritosçu bir fiziği benimsemiştir.Ona göre evrende varolan her nesneyi oluşturan tek gerçek maddi yapılı atomlardır.Nesneler atomların hareketleri sonucu oluşurlar. ‘Atomlar önsüz-sonsuz olarak hiç durmamacasına hareket halindedir; bir takımları çarpışarak diğerlerinden ayrılırlar.’
Epiküros’un varlık görüşü hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A)Metafizik yapmak için atomların hareketlerini bilmek gerekir
B)Evren ve varolan nesneler maddesel bir yapıya sahiptir
C)Evrende bir değişim değil durağanlık hakimdir
D)Atomlar sınırlı sayıda oldukları için evrende bir tekrar ediş söz konusudur
E)Atomların yapısı maddesel değil ruhsaldır

6-  Dünyadaki tüm değişimlerin ardında belli bir özün olması gerektiğini savunan doğa filozoflarına göre bilinmesi gereken doğadaki değişimleri sağlayan ve gerçekliğin ardında bulunan özün ne olduğudur.
Buna göre doğa filozoflarının temel problemi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Evrendeki düzeni sağlayan kimdir?
B)Varlığın ana maddesi nedir?
C)İyiye ulaşmanın yolu nedir?
D)Bilgi mümkün müdür?
E)Gerçek nasıl bilinebilir?

7-   ‘İdeal varlık, zaman ve mekanda yer kaplamaz.Bundan dolayı ne değişir; ne de oluş içinde bulunur.İdeal varlık, meydana gelmez,değişmez, başka bir şekle dönüşmez; bireyselliği yoktur. Bu tür varlığın, sujenin yeteneği sonucu ortaya çıktığını iddia eden felsefe teorileri vardır.’
Bu parçaya göre ideal varlıkla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Zaman ve mekandan bağımsız olduğu
B)Zihin tarafından meydana getirildiği
C)Mutlak ve değişmez olduğu
D)Herhangi bir anlama sahip olmadığı
E)Duyusal bir gerçekliğinin bulunmadığı

8-   ‘Varlık deyimi çok genel olduğu için Aristoteles, ontolojiyi ‘var olan’ bilimi diye tanımlamaktadır. ‘Var olan’ ‘varlığa’ göre daha özeldir. Fakat hem ‘varlık’ hem de ‘var olan’ en son şeydir ve her ikisi de tanımlanamaz. Çünkü tanım, ancak bir şeyin başka bir şeyle karşılaştırılmasıyla yapılabilir’
Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A)Ontolojinin tanımlanması imkansızdır
B)Ontolojinin konu alanı çok dardır
C)Var olan, varlığa göre daha kapsamlıdır
D)Varlık ve var olan tanımlanamaz kategorilerdir
E) Varlığı, var olanla tanımlamak mümkündür.

9-  Tanrının varlığı; ruhun ölümsüzlüğü; evrenin varlığının temelleri vb. sorunlar metafiziktir. Çünkü bu problemlerin ne bilimsel ne de akli çözümleri vardır ve gelecekte de çözülebileceğine ilişkin bir ipucu yoktur. Metafizik ise bu sorunları, salt düşünceyle öznel olarak açıklamaya çalışır.
Bu parçadan hareketle metafizikle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A)Sorunlarının bilimsel açıdan çözümlenemeyeceğine
B)Problemlerinin gelecekte de çözülemeyeceğine
C)Deneysel alanlara konu sağladığına
D)Sorunları salt düşünce ile açıkladığına
E)Cevaplarının tatmin edici olmadığına

10-    Platon’a göre bu dünyanın oluş ve yok oluş içinde olan nesnelerinin , oluş ve yok oluş içinde olmayan bir takım örnekleri olmazsa bilim yapmak imkansızlaşır.Bilim yapmayı sağlayan idealardır.İdealar ezeli, ebedi, değişmez şeylerdir.Tümel ve madde dışı olmaları en önemli özellikleridir.
Buna göre idealar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Varlığa bağlı olarak ortaya çıktıkları
B)Oluş ve yok oluştan bağımsız oldukları
C)Var olanların temelinde yer aldıkları
D)Değişmez ve mutlak oldukları
E)Tümel olmalarından dolayı bilimi olanaklı kıldıkları

11-  Varlık felsefesi;
-Varlığın var olup olmadığı,
- Varlığın ne olduğu
Gibi problemleri ele alıp bunları açıklamaya çalışan felsefe alanıdır.
Bu tanımlamaya göre aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi varlık felsefesinin açıklamaları içinde yer almaz?
A)Bilincin dışında bir dış dünya vardır.
B)Varlık bir oluş ,değişim ve akıştır
C)Erdeme ulaşabilmek, mutlu olmakla mümkündür
D)Varlık bir fenomenden ibarettir.
E)Hiçbir şey var değildir.

12-   ‘Gerçek, insan zihninin yansımasıdır.’ Görüşüyle çelişen yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Tüm bilgilerimizin kaynağı duyu ve algılardır
B) Maddeyi yaratan düşüncedir
C)Akla uygun olan gerçektir
D)Düşünüyorum öyleyse varım
E)Düşünme dışında nesnel bir gerçeklikten söz edilemez

{tab=CEVAPLAR}
VARLIK FELSEFESİ KONU TESTİ 2 CEVAPLARI

1- Pek çok gök cismini çıplak gözle göremeyiz, ama bir teleskop aracılığıyla bu cisimleri gözlemleyebiliriz. Ancak bu, cisimlerin teleskopla var olduğu anlamına gelmez.
Bu parçadan hareketle varlıkla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A)Mükemmel özlerin var olduğuna
B)İnsan zihninin var olanı açıklayan tek yetenek olduğuna
C)Nesnel gerçekliğin olmadığına
D)Asıl özleri bilmek için teleskopa ihtiyaç olduğuna
E)Algılansın ya da algılanmasın varlığın var olduğuna

2-   Descartes iki tözün varlığından söz eder. Bunlar madde ve ruhtur. Bu tözlerden ruhun temel niteliği düşünme, maddenin ki ise yer kaplamadır. Bu iki töz de göreli ve sonludur. Çünkü, onlar kendi başlarına var olamazlar.Onların var olabilmesi Tanrı’nın varlığına bağlıdır.Ancak başka bir şeye ihtiyaç duymazlar ,ne madde ruha, ne de ruh maddeye var olmak için muhtaç değildir.
Buna göre Descartes’in varlık görüşü hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)Varlık yalnızca maddeden ibarettir.
B)Tüm varlıklar var olmak için ideadan pay alırlar.
C)Asıl varlık düşüncedir, düşünen ise ruhtur.
D)Algılanmış olmak var olmak demektir.
E)Madde ve ruh var olmak için yalnızca Tanrı’nın varlığına muhtaçtır.

3- Eğer yalnızca istatistiksel olarak gösterilen şeylerin var olduğuna inanıyorsanız, çok utanç vericidir bu! Yalnızca ölçebildikleriniz sizi yönetiyorsa acırım size, çünkü ben ölçülemeyene de ilgi duyuyorum. Salt şu anda burada var olana değil, düşlere de ilgi duyuyorum. Burada olanı zaten görebiliyorum. Göremediğimiz, dokunamadığımız, o denli şey var ki!
Bu parçada aşağıdaki yaklaşımlardan daha çok hangisine yönelik bir eleştiri olduğu söylenebilir?
A)Empirizm                              B)İdealizm
C)Hümanizm                            D)Pragmatizm
E)Sezgicilik

4-    Comte’ye göre felsefe, bir bilim olmak zorunda olduğu gibi,  her gerçek bilim gibi pozitif olanla, yani deney ve gözlemle bize verilmiş olan olgularla ilgilenmek zorundadır.
Comte’un bu görüşünden hareketle felsefeyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A)Pozitif bir bilim olmalıdır
B)Sadece olgularla ilgilenmelidir
C)Temelinde deney ve gözlem olmalıdır
D)Değerlere yer vermemelidir
E)Olguların dışında kalan her şeyi reddetmemelidir

5-    Epiküros da Demokritosçu bir fiziği benimsemiştir.Ona göre evrende varolan her nesneyi oluşturan tek gerçek maddi yapılı atomlardır.Nesneler atomların hareketleri sonucu oluşurlar. ‘Atomlar önsüz-sonsuz olarak hiç durmamacasına hareket halindedir; bir takımları çarpışarak diğerlerinden ayrılırlar.’
Epiküros’un varlık görüşü hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A)Metafizik yapmak için atomların hareketlerini bilmek gerekir
B)Evren ve varolan nesneler maddesel bir yapıya sahiptir
C)Evrende bir değişim değil durağanlık hakimdir
D)Atomlar sınırlı sayıda oldukları için evrende bir tekrar ediş söz konusudur
E)Atomların yapısı maddesel değil ruhsaldır

6-  Dünyadaki tüm değişimlerin ardında belli bir özün olması gerektiğini savunan doğa filozoflarına göre bilinmesi gereken doğadaki değişimleri sağlayan ve gerçekliğin ardında bulunan özün ne olduğudur.
Buna göre doğa filozoflarının temel problemi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Evrendeki düzeni sağlayan kimdir?
B)Varlığın ana maddesi nedir?
C)İyiye ulaşmanın yolu nedir?
D)Bilgi mümkün müdür?
E)Gerçek nasıl bilinebilir?

7-   ‘İdeal varlık, zaman ve mekanda yer kaplamaz.Bundan dolayı ne değişir; ne de oluş içinde bulunur.İdeal varlık, meydana gelmez,değişmez, başka bir şekle dönüşmez; bireyselliği yoktur. Bu tür varlığın, sujenin yeteneği sonucu ortaya çıktığını iddia eden felsefe teorileri vardır.’
Bu parçaya göre ideal varlıkla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Zaman ve mekandan bağımsız olduğu
B)Zihin tarafından meydana getirildiği
C)Mutlak ve değişmez olduğu
D)Herhangi bir anlama sahip olmadığı
E)Duyusal bir gerçekliğinin bulunmadığı

8-   ‘Varlık deyimi çok genel olduğu için Aristoteles, ontolojiyi ‘var olan’ bilimi diye tanımlamaktadır. ‘Var olan’ ‘varlığa’ göre daha özeldir. Fakat hem ‘varlık’ hem de ‘var olan’ en son şeydir ve her ikisi de tanımlanamaz. Çünkü tanım, ancak bir şeyin başka bir şeyle karşılaştırılmasıyla yapılabilir’
Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A)Ontolojinin tanımlanması imkansızdır
B)Ontolojinin konu alanı çok dardır
C)Var olan, varlığa göre daha kapsamlıdır
D)Varlık ve var olan tanımlanamaz kategorilerdir
E) Varlığı, var olanla tanımlamak mümkündür.

9-  Tanrının varlığı; ruhun ölümsüzlüğü; evrenin varlığının temelleri vb. sorunlar metafiziktir. Çünkü bu problemlerin ne bilimsel ne de akli çözümleri vardır ve gelecekte de çözülebileceğine ilişkin bir ipucu yoktur. Metafizik ise bu sorunları, salt düşünceyle öznel olarak açıklamaya çalışır.
Bu parçadan hareketle metafizikle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A)Sorunlarının bilimsel açıdan çözümlenemeyeceğine
B)Problemlerinin gelecekte de çözülemeyeceğine
C)Deneysel alanlara konu sağladığına
D)Sorunları salt düşünce ile açıkladığına
E)Cevaplarının tatmin edici olmadığına

10-    Platon’a göre bu dünyanın oluş ve yok oluş içinde olan nesnelerinin , oluş ve yok oluş içinde olmayan bir takım örnekleri olmazsa bilim yapmak imkansızlaşır.Bilim yapmayı sağlayan idealardır.İdealar ezeli, ebedi, değişmez şeylerdir.Tümel ve madde dışı olmaları en önemli özellikleridir.
Buna göre idealar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Varlığa bağlı olarak ortaya çıktıkları
B)Oluş ve yok oluştan bağımsız oldukları
C)Var olanların temelinde yer aldıkları
D)Değişmez ve mutlak oldukları
E)Tümel olmalarından dolayı bilimi olanaklı kıldıkları

11-  Varlık felsefesi;
-Varlığın var olup olmadığı,
- Varlığın ne olduğu
Gibi problemleri ele alıp bunları açıklamaya çalışan felsefe alanıdır.
Bu tanımlamaya göre aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi varlık felsefesinin açıklamaları içinde yer almaz?
A)Bilincin dışında bir dış dünya vardır.
B)Varlık bir oluş ,değişim ve akıştır
C)Erdeme ulaşabilmek, mutlu olmakla mümkündür
D)Varlık bir fenomenden ibarettir.
E)Hiçbir şey var değildir.

12-   ‘Gerçek, insan zihninin yansımasıdır.’ Görüşüyle çelişen yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Tüm bilgilerimizin kaynağı duyu ve algılardır
B) Maddeyi yaratan düşüncedir
C)Akla uygun olan gerçektir
D)Düşünüyorum öyleyse varım
E)Düşünme dışında nesnel bir gerçeklikten söz edilemez

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "VARLIK FELSEFESİ TEST SORULARI VE CEVAPLARI PDF"

Back To Top -->