sponsorlu reklam Admatic -sponsor

SANAT FELSEFESİ TEST SORULARI VE CEVAPLARI PDF

SANAT FELSEFESİ TEST, SORULARI VE CEVAPLARI PDF, SANAT FELSEFESİ TEST SORULARI, TESTLER, FELSEFE TEST SORULARI,

derskonum.com değerli öğretmen-öğrenci-eğitimsever takipçileri.

Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları, kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..

derskonum.com ailesi
 olarak buu sayfamızda SANAT FELSEFESİ TEST SORULARI VE CEVAPLARI PDF üzerine bir paylaşım yapıyoruz .


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen link paylaşınız

SANAT FELSEFESİ KONU TESTİ 1 SORULAR VE CEVAPLARI
3- Estetik güzel üzerine düşünme çabasıdır. Refik Fersan’ın bir saz semaisi Mikelanj’ın bir heykeli güzel olduğu bizde hoş ve soylu duygular uyandırdığı gibi bir atın yürüyüşü veya bir kentin sokakları da güzel olabilir ve bizde benzeri duygular uyandırabilir. Estetik güzeli bütün alanlarda sanat felsefesi ise yalnızca sanat yapıtları çerçevesi içinde sorgular. Başka bir deyişle sanat felsefesi estetiğin kavram ve problemlerini sınırlı bir alanda inceler.
Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Güzellik sanat ile sınırlı değildir; başka alanlarda da söz konusudur.
B) Estetik doğadaki veya çevremizdeki bir olayın güzel olup olmadığını sorgulayabilir.
C) Sanat felsefesinde ele alınan bazı kavramlar estetiğin kapsamına da girer.
D) Güzel hem estetiğin hem de sanat felsefesinin konusu olabilir.
E) Sanat yapıtı doğadaki güzelin sanatçının yorumuyla yansıtılmasıdır.

4- Güzelliğin on para etmez şu bedendeki aşk olmasa."diyen Aşık Veysel ile
"Var olmak algılanmış olmaktır."diyen Berkeley'in
Bu görüşlerin ortak yönü aşağıdakilerden hangisinin vurgulanmasıdır
A)Soyut olanın önemsiz olduğu
B)Somut olanın önemsiz olduğu
C)Asıl olanın nesne olduğu 
D)Asıl olanın özne olduğu E)Değerlerin belirsiz olduğu (2006-ÖSS)

5- Küçük bir akarsuyun oluşturduğu çağlayan, tarla kenarındaki gelincikler ya da kanaryanın ötüşü “güzel” olmalarına rağmen, sanat felsefesinin konusuna girmezler. Buna karşılık Cahit Külebi’nin “Atatürk’e Ağıt” adlı şiiri ya da Picasso’nun “Guernica” adlı tablosu birer sanat ürünü
olduklarından sanat felsefesinin inceleme alanına girerler.
Buna göre, bir güzelliğin sanat felsefesinin inceleme alanına girebilmesi için taşıması gereken özellik aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A. Mutlak ve kalıcı olması
B. İnsan ürünü olması
C. Doğada bulunması
D. Genel olarak kabul görmesi
E. Büyük sanatçılarca yansıtılması

6- - I. Aristoteles’e göre güzellik, nesnenin parçaları arasındaki uyumlu orantıdan kaynaklanır.
II. Plotinos’a göre güzellik, tanrısal aklın evrende ışımasıdır.
III. Augustinus’a göre güzelliğin nedeni olan uyum, Tanrı’nın mükemmelliğinden kaynaklanır.
IV: Hegel’e göre, mutlak ruhun nesnelerde görünün hale gelmesidir.
V. Croce’ye göre güzellik, mutluluk veren bir ifadedir.
Verilenlerden hangilerinde filozofların güzellik anlayışlarının idealist olduğu söylenemez?
A) Yalnız V           B) II ve III 
C) I ve V D) I, III ve V            E) II ve IV

7- Kant’a göre bir nesnenin güzel olduğunu söylemek, kişisel bir yargıda bulunmaktan öte bir anlam taşır. Çünkü insan bir şeyi güzel bulduğunda, herkesin o şeyi güzel bulmasını bekler.
Buna göre, Kant’ın güzellik anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A. Kişisel beğeniden kaynaklanır.
B. İyilik ve doğrulukla ilişkilidir.
C. Faydacı bir yaklaşımın ürünüdür.
D. Evrensel bir nitelik taşır.E. Tamamen deneyime dayalıdır.

8- Benedetto Croce’ye göre, sanat, sanatçının hayal gücünde ve ruhunda meydana gelen ama bir kez olup biten bir estetik yaşantıdır. Bu yaşantı, sanatla doğa arasında mutlak bir ayrım yapar. Bu anlayış, doğada ideal olanın ve mükemmelliğin bulunmadığını savunur. Mükemmelliği arayan sanatın, doğada hiçbir şekilde olmayan bir şeyi yarattığını dile getirir.
Bu yaklaşıma göre, yaratma kuramı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A. Mükemmel varlık sanat eserinde kendini gösterir.
B. Dış dünyadakinden farklı ürünler meydana getirir.
C. Sanatçının duyguları belirleyicidir.
D. Sanatla dış dünya arasında kesin bir ayrıma gidilir.
E. Doğanın aslına uygun tasvir edilmesidir

9- Her sanat yapıtında belli bir varlık yorumu dile gelir. Bir Leonardo’nun resminde karşılaştığımız varlık yorumu, bir Monet’in resminde bulduğumuz varlık durumundan farklıdır.Bir Picasso’nun resmindeki varlık yorumu diğerlerinden farklıdır.Hepsinde ortak olan yan, tüm bu yapıtlarda varlık ve dünya ile hesaplarının söz konusu olmasıdır.Ne var ki,sanat bunu,örneğin resim sanatı renk, boya, biçim gibi resimsel elementler ile yapar.Edebiyat kelimeler ile,müzik sesler ile yapar.Bütün bu sanatların ortaya koyduğu yapıtlar, sanatsal argümanların yerini yaratıcı hayal gücü ile özgün bir düzene sokulması olayına dayanır.
Bu parağrafa dayanarak sanatla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A)Sanatın öznel bir faaliyet olduğuna
B)Sanatın dünyayı ve varlığı anlama ve yorumlama etkinliği olduğuna
C)Sanatın da bir bilgi çeşidi olduğuna
D)Picasso, Monet ve Leonardo’nun varlığı yorumlarının farklı olduğuna
E)Sanat bilgisinin genel-geçer bir yapıya sahip olduğuna

10- Sanatta, aklın ilkeleri  , genel –geçer kavramlar yerine kişisel duygu ve yeteneğe dayalı eser ve bilgi üretme söz konusudur.
Bu açıklamadan hareketle , sanatın hangi özelliğine ulaşabiliriz?
A)Estetik oluşu B)Öznelliği
C) Tek oluşu                         D)Taklit oluşu
E)Haz verici oluşu

11- Sanatçının  eserini ortaya koyarken bir amacı vardır. Ama eseri değerlendirenler bu yönünü dikkate almazlar. Mimar Sinan ,Selimiye Cami’sini tasarlarken, içinde ibadet yapılacak bir mabet inşa etmek istiyor olabilir. Ama eserin niteliğini bu amaçtan daha çok o eseri seyreden kişinin estetik anlayışı etkiler.
Bu parçaya göre, estetik nesne ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?
A)Sanatçının estetik nesneyi ne için yaptığı önemlidir.
B)Sanatı değerlendiren,sanatçının eserini niçin yaptığını bilmelidir.
C)Estetik nesneyi belirleyen, değerlendiren kişilerin estetik anlayışıdır.
D)Estetik nesne öznel yargılardan bağımsız olarak değerlendirilmelidir.
E)Sanatçı eserini yaparken değer yargılarından uzaktır.

12- Kant’a göre bir kimsenin herhangi bir objeye güzel demesine neden olan düşünce, başka kimselerin de ona güzel diyebileceği düşüncesidir.
Kant bu görüşüyle aşağıdakilerden hangisini anlatmaya çalışmıştır?
A)Güzel kavramının göreceli olduğunu
B)Sanatın duygusal bir etkinlik olduğunu
C)Estetik yargıların evrenselliğini
D)Güzel kavramının tartışılamayacağını
E)Estetik yargıların öznel olduğunu

13- -Güzellik, Platon’a göre, Tanrısal aklın evrendeki yansımasıdır.
- Hegel’e göre, mutlak ruhun nesnelerdeki  yansımasıdır.
Buna göre, bu iki filozofun güzellik anlayışları aşağıdakilerden hangisiyle nitelenebilir?
A)Sanat bir yaratmadır görüşünü benimsemişlerdir.
B)İdealist görüşü benimsemişlerdir.
C)Sanat bir oyundur görüşündedirler.
D)Şüpheci görüşündedirler.
E)Maddeci görüşe sahiptirler.

14- VanGogh veya Goagu’ın resim yapmak için resim yapmışlardır. Resim yapmanın ve satmanın kendisine vereceği olanaklar ve bu olanakların kullanmasını sağlayacağı zevklerle ilgilenmemişlerdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi estetik tavrın belirleyici özelliğidir?
A)Kişinin bir nesne ile ilgili beğenisini başkalarıyla paylaşmak istemesi
B)Doğadaki güzelliğin aynen sanat eserine aktarılmak istenmesi
C)Kişinin hoşuna giden bir nesnenin çoğunluk tarafından da beğeniliyor olması
D)Kişinin, sanat eserinin çıkar gözetmeyen bir beğeni ile yapması
E)Kişinin bir nesneyi kendi ölçütlerine dayanarak beğenmesi

15- Sanat eserinin nasıl ortaya konduğu sorusunu Platon ‘Mimesis’ kavramıyla açıklamıştır.
Platon’a göre sanat nedir?
A)İdealar dünyasının kendisidir.
B)Duyular dünyasının taklididir.
C)İnsanın yaratmasıdır.
D)Gerçekliğin kendisidir.
E)Subjektif bir kavramdır.

16- Platon’a göre güzellik, ideadır; bu nedenle içinde yaşadığımız ve her an değişen dünyada bulunmaz. O, mutlak olduğundan, ancak değişmeyen idealar dünyasında bulunabilir.’
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmamıştır?
A)Güzelliğin mutlak bir kavram olduğu
B)İdealar dünyasının değişime kapalı olduğu
C)Duyusal dünyadaki varlıkların sürekli olarak değiştiği
D)Birbirine benzeyen her ideanın güzel olduğu
E)İçinde yaşadığımız dünyada güzellik ideasının bulunmadığı

17- ‘Plotinos’a göre güzel, ideaların bir özelliğidir. Madde, düzensiz ve çirkindir. Ona güzellik kazandıran, biçim veren ideadır.’
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)İdeaların temel özelliğinin güzellik olduğu
B)Bir varlığın güzelleştirilebilmesi için maddi olması gerektiği
C)Maddi varlığı güzelleştiren şeyin idealar olduğu
D)İdeaların maddi olan her şeye güzellik kazandırdığı
E)Maddi olmayan varlıkların idealar tarafından güzelleştirilemediği

18-  Estetik yaşantının öznesi, estetik nesneyle bir merakını gidermek için ilgilenmez; estetik nesneyi başka bir amaca hizmet eden bir araç olarak da görmez. Estetik yaşantı da insan karşısındaki nesneyi hep belli bir uzaklıktan seyreder. Estetik yaşantı kullanma, sahip olma, tüketme ve ahlaki açıdan yargılama gibi davranışları dışarıda bırakır.
Buna göre, estetik yaşantının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Estetik hazzı yaşamak
B)Pratik bir ihtiyacı gidermek
C)Yaşama dair bir bilgi elde etmek
D)İnsan doğasını anlamaya çalışmak
E)Ahlaki olgunluğa erişmek

19- Aşağıdakilerden hangisi ‘Ortak estetik yargılar vardır’ görüşünü destekleyen bir açıklamadır?
A)Estetik beğeni, insandan insana değişen öznel yargıların ürünüdür.
B)Sanat, hayal gücünden kaynaklanan yaratımlardır.
C)Sanat eserinin değeri bilimsel çalışmalara konu olamaz.
D)Güzel, objenin bir niteliği değil, insanın ona yüklediği bir değerdir.
E)Çıkar gözetmeden nesneye yönelen, ondaki güzelliği görür.

20-  ‘Sanatın potasında eridikten sonra estetik haz vermeyen hiçbir çirkin obje ya da acı olay yoktur. Umutsuz bir aşkı anlatan şarkıdan ,bir savaş filminden estetik haz almamız ve güzel olarak nitelememiz bu nedenledir.’
Bu parçada ,aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
A)Gerçeklikteki güzel ile sanattaki güzel birbiriyle örtüşmez.
B)Sanatçı, eserlerinde doğadaki gerçekliği taklit eder.
C)Estetik açıdan güzellik, nesnel ölçülere göre değerlendirilebilir.
D)Sanat, yaratıcı hayal gücüne dayanan bir etkinliktir.
E)Sanat geleceğe ışık tutan bir penceredir.

TEST 2
1-    ‘Sanatın geçmişi olduğu gibi sanat ve güzellik üzerine düşünüşün de bir geçmişi vardır. Sanatla ilgili değişmeleri nasıl ki sanat tarihinden öğreniyorsak; sanat ve güzellik üzerine düşünüşün ne gibi aşamalardan geçtiğini de estetik tarihinden öğreniyoruz.’
Buna göre estetikle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)Sanat tarihinden esinlendiği
B)Sanat ve güzellik üzerine düşünmek olduğu
C)Güzeli yansıtmayı amaçladığı
D)Beğeniyi ve hayal gücünü temele aldığı
E)Tarihsel olarak oldukça yeni olduğu

2- Meşhur bir ressam ‘Gözlerim gördüğü sürece resim yapacağım ; ne zaman ki gözlerim görmüyor işte o zaman sanat eleştirmeni olacağım’ diyor.
Bu parçadan hareketle sanat hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A)Bütün insanlarda benzer izlenimlere yol açar.
B)Sanatçının kişisel birikimini yansıtır.
C)Akıldan çok duyulara hitap eden bir etkinliktir.
D)İçinde bulunduğu dönemin özelliklerini yansıtır.
E)Doğadaki güzelliklerin esere yansıtılmasıdır.

3-   Sanatla uğraşmak, insanı gündelik kaygılardan, sıkıntılardan ve korkulardan uzaklaştırır.Onu, üzerindeki baskılardan kurtarır.İnsan, sanatla ulaşılmazı ulaşılır kılar.
Açıklamada sanatın hangi işlevi vurgulanmıştır?
A)İnsanın boş vaktini değerlendirmesini sağlaması
B)İnsanı özgürleştirmesi, rahatlaması ve kendini gerçekleştirme imkanı vermesi
C)Psikolojik sorunlara kalıcı çözümler getirmesi
D)İnsan ve çevre ilişkisini düzenlemesi
E)İnsan eylemlerindeki ahlaki ilkeleri açığa çıkarması

4-  Resimden anlamayan bu işin eğitimini almamış kişiler bir sergi gezse, her biri farklı resmi değerli bulabilir; ancak bu işi bilen kişilerin büyük çoğunlukla aynı eserde karar kılması gerekir.
Bu düşünce aşağıdakilerden hangisi ile desteklenebilir?
A)Her insanın kişisel birikimleri onun değer yargılarının da belirleyicisi olacaktır.
B)Hiçbir insan sanat alanında aynı konuda uzlaşma sağlayamaz; çünkü renkler ve zevkler tartışılamaz.
C)Yeterli bilgi ve donanım kazanan her insan, aynı şeyleri değerli olarak nitelendirme eğiliminde olacaktır.
D)Sanat eseri fayda amacı güdülmeden üretildiği için ancak estetik bir tavırla anlaşılabilir.
E)Sanat eserinin değeri konusundaki yaklaşımlar toplumdan topluma ve zamanla değişiklik gösterebilir.

5- Düşünsel bir görüş ya da sanat eseri, onları ortaya koyan kişinin kendisine bağlıdır. Ortaya konulan eser, eseri üreten kişinin duygularının yani varlığının bir ürünüdür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A)Sanat eseri insan zihninden bağımsızdır.
B)Sanat eseri herkes tarafından benimsenir.
C)Düşünsel ve sanatsal bütün ürünler onu üreten kişiye özgüdür.
D)Düşünsel ve sanatsal bütün ürünler nesnel öğeler içerir.
E)Sanat ile düşünme arasında zayıf bir ilişki vardır.

6-  Sanat, yüzünü dışa dönmekten vazgeçmiştir. Toplum, tarih ve benzeri olgular sanatın ilgi alanı dışındadır.Kendi sözcüklerini sonuna kadar zorlayan,onlar tükenince de aynı sözcükleri bozarak oradan türettiği yeni sözcükleri yeni
olgulara karşılık gelen anlamlar olarak sunan bir tavır gelişmektedir.
Bu parçada sanatla ilgili vurgulanmak istenen nedir?
A)Sanatın toplumdan kopmasının sanatın gelişimini olumsuz etkilediği
B)Sanatın toplumdan bağımsız olarak geliştiği
C)Sanatın konusunun toplum olduğu
D)Sanatın toplumdan bağımsız gelişemediği
E)Sanatın kavramlardan oluştuğu

7-  Karşımdaki obje bende güzellik düşüncesi oluşturabilir. Fakat bunun için , benim daha önceden , uyku durumunda bile olsa, güzellik idesini tanımam gerekir.
Platon’un bu görüşlerinden ulaşılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Güzellik objektif bir değerdir
B)Farklı objeler bireylerde farklı estetik duygular uyandırabilir
C)Diğer bilgiler gibi, güzellik bilgisi de insanda doğuştan vardır
D)Güzelle karşılaşmadan, birey ‘güzel’in bilgisine sahip olamaz
E)Obje hakkındaki bilgimiz algımızla sınırlıdır

8-  Sanatçı eserini ortaya koyarken, o anki duygu, düşüncelerinden etkilendiği gibi, mevcut psikolojisinin ürettiği hayal gücünü kullanarak etkinlikte bulunur.
Buna göre  aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A)Sanatın evrensel olduğuna
B)Sanatçının duygusal özelliğinin sanat eserine yansıdığı
C)Sanatın öznel bir etkinlik olduğuna
D)Sanatın, hayal gücüne bağlı bir üretim olduğuna
E)Sanat eserinin, sanatçıya ait tek ve benzersiz bir ürün olduğuna

9- İzlediği tarihsel içerikli bir tiyatro oyunundaki tarihsel olay ve kişilikleri anlamaya ve tarihsel gerçekliklere uygunluk derecesini saptamaya çalışan tarihçinin tavrı bilgisel bir tavırdır. Oyundaki kahramanın ahlaksal kişiliğine hayran olan, oyunun bu yönüyle ilgilenen bir kişinin tavrı, pratik-ahlaksal tavırdır. Aynı oyunu salt seyretmek için izleyen, haz duymak ve algısal deneyimini zenginleştirmek için ona yönelen kişinin tavrı ise estetik tavırdır.
Buna göre, estetik tavrın bilgisel ve pratik tavırlardan farkı aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?
A)İlgi duyulan nesne hakkında bilgi sahibi olunması
B)İlgi kurulan nesnenin herhangi bir gereksinimi karşılaması
C)İlgi kurulan nesnenin çoğunluğun beğenisini kazanmış olması
D)Esere herhangi bir yarar amaçlamaksızın salt hoşlanarak yönelmesi
E)Kişisel düşünce ve özelliklerin nesneye yansıtılması

10-   Sanat eseri ; hayal gücü, duyum ve sezginin ürünüdür.Her sanat eseri, sanatçının kendi öz benliğinin bir yansıması olarak ortaya çıkar.Dolayısıyla sanatçının ruhunda meydana gelen estetik olay hakkında herkesin kabul edeceği genel-geçer yargılara varılması mümkün değildir.
Parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?
A)Ortak estetik yargıların varlığına
B)Beğenilerin kültürel özellikler taşıdığına
C)Toplumsal yaşama sanatının varlığına
D)Sanatçının öznel duygularının varlığına
E)Sezgisel kavrayışların önemsiz olduğuna

11- Yüksek üretim teknolojisiyle üretilen ürünler güzel olsalar bile sanat eseri sayılmazlar. Örneğin, bir otomobilin milyarlarla ifade edilen maddi bir değeri ve güzelliği vardır ama sanatsal açıdan bir değeri yoktur.
Bu parçada, sanat eserinin hangi özelliği taşıması gerektiği vurgulanmaktadır?
A)Özgün olması
B)Pratik bir amaç gözetmesi
C)Doğal güzellikten farklı olması
D)Ortak estetik duygular taşıması
E)Estetik açıdan beğenilmesi

12- Günlük hayatta ‘Zevkler ve renkler tartışılmaz’ sözü, sanat felsefesinin daha çok hangi özelliği ile ilgilidir?
A)Öznel olması
B)Estetik bir haz vermesi
C)Somut olması
D)Hayal gücüne dayanması
E)Toplumsal nitelik taşıması

13- B.Croce’a göre sanat eseri , sanatçının anlık deneyimlerinden oluşur.Bundan dolayı sanatçı ortaya koymuş olduğu eserini tekrar ortaya koyamaz. Sanatçı, devamlı değişen ve ölümlü olan dünyada sonsuz olanı arar. Bu yolda esere kendinden bir şeyler katar.
Bu parçada, filozofun sanata yaklaşımı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A)Sanat, sanat içindir.
B)Sanat, bir yaratmadır.
C)Sanat, taklitten ibarettir.
D)Sanat eğlence ve oyundur.
E)Sanat, evrensel bir etkinliktir.

14- Bir sanatçı içindeki güzelliği müzikte,resimde seramikte, operada açığa çıkarabilir. Sanatçının yaptığı bu eser, hoşlanma, beğeni, güzellik duygusunu ortaya çıkarmak içindir.
Bu parçadan sanat bilgisiyle ilgili çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sanat bilgisi, hayal gücünün, yaratmanın, becerinin ürünüdür.
B)Sanat bilgisi evrensel bir nitelik taşır.
C)Sanat bilgisi eleştirel bir tutumun sonucu olarak ortaya çıkar.
D)Sanat bilgisinin ürünleri soyuttur.
E)Sanat bilgisi birleştirilmiş bir bilgidir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk