DERSKONUM.COM


BİLGİ FELSEFESİ TEST SORULARI VE CEVAPLARI PDF

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

BİLGİ FELSEFESİ TEST SORULARI VE CEVAPLARI PDF,
BİLGİ FELSEFESİ TEST SORULARI, FELSEFE TEST SORULARI, TESTLER, BİLGİ FELSEFESİ, EPİSTEMOLOJİ TEST SORULARI,


1. Temellendirme, ileri sürülen bir sav için dayanak, gerekçe bulma işlemidir.
Bu tanıma göre, aşağıdaki yargılardan hangisi temellendirilmiştir?
A)    Çocuklar sevgi ister.
B)    Dershaneler, eğitim sisteminin ayrılmaz bir parçası oldu.
C)    Arabayı dikkatli kullanmalısın.
D)    Dersleri iyi dinlediğinden sınavı kazandı.
E)    Bu yaz çok sıcak geçti.

2. Sofistler doğa konusundan çok insana ve topluma yönelmişlerdir. Ama yine de mutlak ve değişmez olan ile "değişen" arasındaki ilişkiye bakmışlardır. Temel olarak bilginin kuşaktan kuşağa, toplumdan topluma ve insandan insana değiştiğini söylemişlerdir.
Buna göre, Sofistler'in bilgi anlayışı için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)    Bilgi anlayışları rölativdir.
B)    Felsefi düşünceleri dogmatiktir.
C)    Ana varlık sorununu konu edinmişlerdir.
D)    Nesnel bilgilerin olduğunu savunmuşlardır.
E)    Bilginin kaynağı olarak sezgiyi kabul etmişlerdir.3. Platon, Aristoteles, Farabi, Hegel gibi düşünürlere göre insan bilgisinin sınırları yoktur. Başka bir deyişle, insan sahip olduğu bilgi yetileri aracılığıyla hem doğal ve fiziksel dünya hem de metafizik olarak nitelendirilen Tanrı, ruh gibi konular hakkında bilgi edinebilir.
Bu düşünürlerin yaklaşımında, aşağıdakilerden hangisine karşı çıkıldığı söylenebilir?
A)    Doğruluğundan şüphe edilmeyecek bilgilerin olduğuna
B)    Duyuların verdiği bilgilerin insanı yanıltabildiğine
C)    Bilginin alanında yalnız duyumlanabilir varlıkların bulunduğuna
D)    Bilginin kaynağında aklın yer aldığına
E)    İnsanın her tür problemi felsefi olarak inceleyebildiğine


4. Descartes, deneyin sadece bilimsel ayrıntılar için geçerli olduğunu, doğa felsefesinin genel ilkelerinin ise tek başına akıl yürütme ile kurulabileceğini öne sürmekteydi. Doğanın sınırlarının araştırılmasında aklın gücüne inanmaktaydı.
Buna göre, Descartes'ın bilgi anlayışı, aşağıdaki akımlardan hangisine uygun düşer?
A)    Deney verilerinin akılla temellendirilmesini savunan kritisizme
B)    Bilginin kaynağının yalnızca deney olduğunu öne süren empirizme
C)    Yalnızca fenomenlerin bilinebileceğini savunan pozitivizme
D)    Doğru bilginin akla dayanarak elde edileceğini savunan rasyonalizme
E)    Bilginin ölçütünün fayda olduğunu savunan pragmatizme


5. İlkçağ düşünürlerinden Pythagoras, evrendeki düzenin matematiksel orantılarla sağlandığını savunur. Bu nedenle, matematik ve müzik arasında bir uyum kurmaya çabalamış olan Pythagoras, ses perdesi ile tel uzunluğu arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmıştır. Onun ardından, bilim, sanat ve matematik çalışmalarında öncü olan Pythagorasçılar, matematiği hemen her şeye uyarlayarak sayılar hakkında geniş bilgi edinmişlerdir.
Parçaya dayanarak, Pythagorasçı düşünce ile ilgili, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A)    Matematiğin insanı düşürebileceği yanılgıları gösterir.
B)    Varlığın sırlarını sayılar arasındaki uyum ile çözmeye çalışır.
C)    Evrene ilişkin bilgileri yalnız olgusal yoldan elde etmeye önem verir.
D)    Şüpheyi,doğrulara ulaşmada yöntem olarak kullanır.
E)    İnsan aklının evreni anlayabilecek yeterlilikte olmadığını kabul eder.


6. Platon'un dünyası somut nesnelerden değil matematiksel nesnelerden oluşur. Bu dünyaya fiziksel yoldan değil akıl yoluyla ulaşabiliriz.
Buna göre, Platon'un aşağıdakilerden hangisini savunması beklenir?
A)    Gerçeğin bilgisine ulaşılamaz.
B)    Bilginin kaynağı duyumdur, deneyden gelmeyen bilgi yoktur.
C)    İnsan zihni başlangıçta boş bir sayfa gibidir.
D)    Gerçek bilgi ancak zihinsel etkinlikle elde edilir.
E)    Bilmek için inanmak gerekir.


7. Hegel'e göre, hiç deneye başvurmadan sadece düşünce ile kesin bilgiye ulaşılabilir. Çünkü suje ve obje, aynı aklın değişik biçimleridir. Objenin kendisi de suje gibi ussaldır. Her ussal olan da gerçektir.
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi Hegel'in görünüşünü destekler niteliktedir?
A)    Gerçeği bilmek mümkün değildir, bu nedenle yargıdan kaçınmak gerekir.
B)    Bilgiye, deneylerimizi akıl süzgecinden geçirerek ulaşabiliriz.
C)    Bilginin kaynağı akıldır ve bu bilgi genel geçerdir.
D)    Objenin bilgisine ancak sujelerden yola çıkarak ulaşılabilir.
E)    Genel - geçer doğru bilginin kaynağı deneydir.


8. Leibniz'e göre, akıl doğruları ve olgu doğruları diye iki çeşit doğru vardır. Akıl doğruları olgu doğrularından daha üstündür. Çünkü son çözümlemede, olgu doğruları akıl doğrularına indirgenebilir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)    Bilginin kaynağı deneyimlerimizdir.
B)    Akıl, bilginin temelini oluşturur.
C)    Sezgi ile her türlü bilgiye ulaşabiliriz.
D)    Akıl doğruları, olgu doğrularına indirgenebilir.
E)    Hem akıl hem deneyim bilginin kaynağıdır.


9. Demokritos'a göre renkleri görmemiz, sesleri işitmemiz, sıcaklığı duyumlamamız, tatlıyı, acıyı tatmamız ancak bir duyu yanılsamasıdır; bir "karanlık" bilgidir. Duyular asıl gerçeği, yani nesnelerin bölünemeyen son parçalarını bilebilecek kadar keskin değildirler, bunu ancak düşünen akıl yapabilir.
Aşağıdaki yargılardan hangisi, Demokritos'un bu görüşüyle uyuşmaz?
A)    Duyular bölünemeyen son parçacıkların bilgisini verecek güçte değildir.
B)    Nesnelerin gerçek bilgisine, ancak akıl yoluyla ulaşılabilir.
C)    Sıcaklık, soğukluk, renk ve ses gibi duyumlar algılayan kişiye bağlıdır.
D)    Duyusal bilgi olmaksızın, aklın asıl gerçeği bilmesi olanaksızdır.
E)    Duyumlama aslında bir yanılsamadır.


10. İnsan zihni, doğuştan beyaz bir kağıt ya da boş bir levhaya benzer. Bu boş levha üzerine, işaretler, yaşantılardan sonra yazılır.
Bu parçada, aşağıdaki yargıların hangisi temellendirilmiştir?
A)    Doğru bilgi geniş kapsamlı bir açıklamadır.
B)    Deney, tüm bilgilerimizin kaynağıdır.
C)    Kesin bilgiye ulaşmanın yolu şüphedir.
D)    Deney ve akla uygun bilgi değerlidir.
E)    Gerçek bilgi değişmez olanın bilgisidir.


11. "Görmekle renklerin ve ışınların derece ve türleri hakkında bilgi sahibi olunur. Dokunma ile cisimlerin sertliği, katılığı, koklama ile de kokuları algılanır. Bu özelliklerin birkaçının bir araya geti-rilmesi ile kavramların isimleri oluşur. Duyumlar, bireylerin algılamalarına göre sevgi, nefret haz, acı gibi duygular meydana getirir."
Yukarıdaki paragrafta anlatılmak istenen yargı, aşağıdakilerden hangisidir?
A)    İnsan bilgileri doğuştan gelir.
B)    Bilgilerimizin kaynağı akıldır.
C)    Bilgimiz tamamen sezgi ve içsel yaşantılardan doğar.
D)    Bilgi objektiflik ve kişilere göre farklı anlamlar taşımaz.
E)    İnsan bilgisinin kaynağı duyumlardır.


12. Hume'a göre nedensellik, bir alışkanlık duygusundan başka bir şey değildir. O, "Biz her zaman ateşle birlikte ısı görürsek, sonunda ateşi gördüğümüzde, ısının ateşin bir sonucu olduğu sanısına kapılırız. Nasıl ki bilardo taşına değecek diğer bilardo taşının bu taşı hangi yöne iteceğini bilemezsem, tıpkı bunun gibi hangi olayın ne gibi bir sonucu doğuracağını da bilemem" demektedir.
Hume bu görüşünde, aşağıdakilerden hangisini savunmaktadır?
A)    Nedensellik, alışkanlıkların kazandırdığı bir ilkedir.
B)    İnsanlar yaşam koşullarını inanca göre düzenlerler.
C)    Her bilgi gerçeğin doğru bir yansımasıdır.
D)    İnsanlar yaşam koşullarında özgür eylemlerde bulunurlar.
E)    Nedenselliğin insan düşüncesine kazandırdığı hiçbir şey yoktur.

{slidetoggle=CEVAPLAR:}
1.D
2.A
3.C
4.D
5.B
6.D
7.C
8.B
9.D
10.B
11.E

12.A

BİLGİ FELSEFESİ KONU TESTİ 1
1-John Locke doğuştan, önsel, bir bilgi olmadığını tanıtlamak için ‘boş levha (tabula rasa)’deyimini kullanmıştır.Locke’ye göre insan beyni,doğduğu anda,boş bir levha gibidir.Bu levha, yaşlandıkça,duyular yoluyla elde edilen algılarla dolacaktır.Bu yüzdendir ki yeni doğan çocuk hiçbir şey bilmez ve aptalların levhaları ömür boyu boş kalır.Çünkü doğuştan bilgi yoktur.
Buna göre,Locke’nin bilgi görüşü aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)Akıl bilgiyi tek başına elde edemez,mutlaka deneye de ihtiyaç duyar.
B)Bilgi ancak içsel bir görü ile elde edilir.
C)Bilginin kaynağı akıl değil deneydir.
D) İnsan aklında doğuştan olan,bilgiler değil,bilgi edinme gücüdür.
E) Günlük yaşamda bir problemi çözen ve bize fayda sağlayan şey doğrudur.


2-‘Descartes, her şeyden şüphe etmenin münkün  olduğu ;ancak şüphe eden insanın, şüphe ettiği anda; şüphe ettiğinden şüphe etmesinin mümkün olmadığı sonucuna varır. Şüphe etmek ,bir tür düşünmektir. Düşünmek ise var olmayı gerektirir. Bu noktada Descartes, kendisinden şüphe edilmesi mümkün olmayan, ilk kesin bilgiye ulaşır.’Düşünüyorum o halde varım’.
Bu parçaya göre Descartes’in şüphe anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)Yöntemsel olduğu
B) Zorunlu olduğu
C) Bilgiyi imkansız kıldığı
D) Deneye dayandığı
E) Aşırı ve değişmez olduğu

3— -Bilgiye ancak duyularla ulaşılabilir.
- Bilginin kaynağı duyumdur.
-Akıl da duyumdan başka bir şey değildir.
Bu görüşler aşağıdaki akımlardan hangisinin görüşlerini ifade etmektedir?
A)Sensüalizm             B)Kritisizm        C)Empirizm
C)Sezgicilik              D)Pragmatizm

4- ‘Şu karşımda duran ağaç bana nasıl görünüyorsa öyledir; sana nasıl görünüyorsa senin için de öyledir’ diyen bir filozofun aşağıdakilerden hangisini kesinlikle reddetmesi beklenir?
A)Duyusal bilgiyi
B) Bilginin göreliliğini
C) Bireysel farklılıkları
D)Genel-geçer bilgiyi
E) Öznel bilgiyi

5- Hegel’e göre ’Akla uygun olan gerçek; gerçek olan da akla uygundur’ yani aklın yasalarıyla varlığın yasaları bir ve aynıdır.Bu yasalara göre varlık kendisini tez-antitez-sentez şeklinde açar.
Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A)      Varlık dialektik bir gelişim süreci izler
B)      Gerçekliğin bilgisine akılla ulaşılabilir.
C)      Varlık hakkında bilgi edinmek için duyulara ihtiyaç yoktur.
D)      Varolan her şey rasyoneldir.
E)      Bilgi doğrudan sezgi yoluyla elde edilebilir.

6- Sofistlere göre bilgi konusunda tek ölçüt insandır. Bu yüzden herkes için geçerli olabilecek bir bilgiye ulaşmak imkansızdır.Bilgi duyumdan geldiği için ve duyum kişiden kişiye değişeceğinden bilgi de kişiden kişiye değişir.
Sofistlerin bu görüşü bilgi felsefesinde aşağıdaki kavramlardan hangisiyle adlandırılır?
A)Rasyonalizm        B)Sezgicilik     C)Rölativizm
D)Empirizm           E)Pazitivizm

7- ‘Öğretmen  sınıfta ders anlatıyor’ önermesinin deneysel olarak doğru olup olmadığını bilmek için sınıfa gireriz. Önermenin doğruluğu,öğretmenin gerçekten sınıfta ders anlatıyor olmasına bağlıdır.
Bu parçaya göre bir bilginin doğruluğu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A)      Yarar sağlamasına
B)      Yöntemli olarak edinilmesine
C)Düşüncede temellendirilebilir olmasına
D)Farklı kaynaklardan edinilmesine
E) Gerçeğe uygun olmasına

8- İnsan duygudan kalkarak coşkuya varan bir bilme ile varlık alemine adeta doğrudan bir yöneliş içinde bulunur. Söz konusu olan bireysel ve anlık yaşayış hallerine dayalı bir biliş ,bir vaziyet alıştır.Burada ,mantık ilkelerine akıl yürütmeler,genel geçerli içerik taşır.Kavram ve tavırlar yerine sezgilerden ve hayal gücünden beslenen subjektif bir bilgi ortaya çıkar.
Parçada özellikleri verilen bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sanat Bilgisi        B)Din Bilgisi     C)Felsefi Bilgi
D)Gündelik Bilgi      E)Bilimsel Bilgi

9-       - Akla uygun olan  şey doğrudur.
- Olgulara dayanan bilgi doğrudur.
- Yararlı olan bilgi doğrudur.
Yukarıdaki yargılar bilgi felsefesinin hangi sorusuna yanıt niteliğindedir?
A)      Bilginin sınırları nelerdir?
B)      Ne gibi bilgi türleri vardır?
C)      Gerçeklik ile doğruluk arasında nasıl bir fark vardır?
D)      Bilginin doğruluğunun ölçütü nedir?
E)      Bilginin kaynağı metafiziksel midir?

10-   ‘Taşları , toprağı, ağaçları var eden insan bilinci değildir.Çünkü bunlar dünya üstünde insan var olmadan önce de vardı.Dünya milyarlarca yılını, bu doğal varlıklarıyla birlikte insansız yaşamıştır.Örneğin kuşların kendi bilincinin ya da insan bilincinin ürünü olmadığını ve kendisinin dışında bağımsız olarak var olduğunu çocuklar bile bilir.’ Diyen bir filozofun karşı olması beklenen görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A)Akıl bilginin taşıyıcısı değil,aynı zamanda yaratıcısıdır.
B) Doğruluğun ölçütü bilginin gerçekliğe uygunluğudur.
C) Deneysel olarak kanıtlanan bilgi doğrudur.
D) Her türlü bilgi,gözlem ve duyuların kullanımı sonucu oluşur.
E) Dış dünyanın varlığı düşüncelerimizden bağımsız değildir.

11-Pyrrhon’a göre, bilgiye ulaşmaya çalışmak gereksiz bir çabadır,çünkü bilgi insanın huzurunu kaçırır.
Yukarıdaki görüş hangi felsefi soruya verilen bir yanıttır?
A)Evrenin ilk öğesi nedir?
B)Herkes için geçerli,mutlak hakikatler var mıdır?
C) İnsan nasıl mutlu olur?
D)Duyu bilgisine ne kadar güvenilebilir?
E) Güzellik öznede midir, nesnede midir?

11-   Pozitivistlere göre yalnızca olgulara dayanan bilgiler doğrudur. İnsanlar sadece olguları bilebilirler,olguların dışında hiçbir şey bilinemez.Bu nedenle metafizik uğraşlar bırakılmalıdır.
Bu açıklamaya göre bir pozitivist düşünürün aşağıdakilerden hangisini yapması beklenemez?
A)Tanrı, ruh gibi kavramları açıklamaya çalışması.
B) Olguları olgularla açıklaması.
C) Bilimsel bilgileri olgulara dayanarak sınıflandırması.
D)Bilimsel bilgilerin olgulara uygunluğunu araştırması
E)Olgulara dayanan bilimsel bilgiler elde etmeye çalışması

12-   Timon, hem duyulara hem de akla karşı güvensizlik duymuştur. Aynı şeyler insanlar tarafından farklı algılanır. Aynı suyu bir el sıcak,bir el soğuk algılayabilir. Bundan dolayı suyun gerçekte sıcak mı, yoksa soğuk mu olduğu bilinemez.
Timon’a ait bu görüş, bilgiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ait bir yanıt niteliğindedir?
A)Bilginin kaynağına
B)Bilginin değerine
C) Bilginin imkansızlığına
D)Bilginin mutlaklığına
E) Bilginin imkanına

13-   Felsefenin esas konusunun insan olması gerektiği hususunda Sofistlerle uyuşan Sokrates şöyle der: ‘Annem , nasıl var olan bir bebeğin dünyaya gelmesine yardımcı oluyorsa ,öğretmen de öğrencisine yeni bir şey öğretmez,ancak onun aklında var olan bilgileri açığa çıkarır.’
Sokrates’in bu sözlerinden ulaşılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Bilgi doğuştan gelir.
B) Bilgi deneyimlerle elde edilir.
C) Bilgelik en yüksek erdemdir.
D)Bilgi,insan istediği sürece kazanılır.
E) Yaşamın her anında bilgi yaratmak mümkündür.

14-   Aşağıdakilerden hangisi ‘bilimsel bilginin’ özellikleri arasında sayılamaz?
A)Bilimsel bilgi gözlem ve deney verileri esas alınır. Değer yargılarından arındırılır, objektiftir.
B)Olayları açıklarken neden-sonuç ilişkisi vardır.
C)Bilimsel bilgiler kişiseldir.Bilim adamı çeşitli bilgilere dayanarak,o bilgileri birleştirerek tutarlı açıklama yapar.
D)Bilimsel bilgi,yerel değil evrenseldir,tüm insanlığa aittir.
E)Deney metoduna dayanır,sonuçları kesinlik taşır.

15-   - Yaratıcı akla ve duyguya dayanır.
- Onu ne zaman ne mekan sınırlayabilir.
- Belli bir yönteme bağlı elde edilmez.
- Kurgulayıcısının sezgilerinden beslenir.
Bu özelliklere sahip olan bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Felsefi bilgi          B)Sanat Bilgisi      C)Bilimsel Bilgi
D)Dini bilgi            E)Gündelik Bilgi

16-   Descartes bilgiye sağlam bir temel bulmak için her şeyden şüphe eder.Bu şüphesini kesinlik ifade eden bir temele ulaşıncaya kadar devam ettirir.Yani sadece düşündüğünden şüphe edemez olur.O zaman da formülü bulur.Düşünüyorum o halde varım.
Bu bilgilere dayanarak Descartes’in aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?
A)Açık ,seçik kesin bilgiye ulaşmayı
B)İnançların doğruluğunu ortaya koymayı
C)İşe yarar bilgiyi ortaya çıkarmayı
D)Mutlak bilginin olmadığı
E)Bilginin edinilme yollarını göstermeyi

17-Sokrates, herkeste var olan doğruyu ortaya çıkarabileceğine inanır. Hiç eğitimi olmayan bir köleye geometri ispatları yaptırır; köle,eğitim görmediği halde matematik biliyorsa bu doğuştandır,der.
Sokrates bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?
A)Bilmenin hatırlamak olduğunu
B)Doğru bilginin olanaksızlığını
C)Doğruluğun ölçütünün fayda olduğunu
D)Sezgiye dayanan bilginin doğru olduğunu
E)Doğru bilgiye deneyimle ulaşıldığını

18-Bergson’a göre yaşamın bilgisine sezgiyle ulaşılır.Sezgi, yaşamı içten duyup yaşayarak onun doğru ve apaçık bilgisini verir. Sezgi, deneye ve akıl yürütmeye dayalı bir düşünmenin tersine,bir bütünün birden ve doğrudan kavranmasıdır.
Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A)Düşüncenin dışında nesnel bir dünya yoktur.
B)Bütün bilgiler doğuştan gelir.
C)Mutlak bilgiye ulaşmak imkansızdır.
D)Bilgi gerçeklikle örtüşüyorsa doğrudur.
E)Hakikate yalnızca iç görüyle ulaşılabilir.

19-  Protagoras,para karşılığında gençlere hitabet ve tartışma sanatını öğreten bir sofisttir.Ona göre her şey kişiye nasıl görünüyorsa öyledir.Her şeyin ölçüsü insandır.Bilgi insana,zamana ve mekana göre değişir.
Buna göre sofistlerin bilgi anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)Objektif bilgiler aradıkları
B)Akla ve deneye güvendikleri
C)Kesin, değişmeyen gerçeklerin varlığını kabul ettikleri
D)Göreli olduğunu kabul ettikleri
E)Bilgiye aracısız bir iç görüyle ulaşılabildiğini savundukları

20- John Locke’a göre insan zihni doğuştan boş bir levha gibidir. Yani insan zihninde doğuştan gelen hiçbir bilgi yoktur. Her türlü bilgi, gözlem ve duyuların kullanımı sonucu oluşur.
John Locke, yukarıda verilen bu düşüncesiyle aşağıdaki yargılardan hangisine ters düşmektedir?
A)Bilginin kaynağı deneyimlerdir.
B)Doğuştan getirilen bilgi yoktur.
C)Doğadaki her şey insan zihninde doğuştan yer  alır.
D)İnsanın sahip olduğu bilgiler kendi deneyimlerinin sonucunda oluşur.
E)Deneye dayanan bilgi doğru bilgidir.

21-  Pragmatizm’e göre teoriden çok pratiğe ve sonuca önem verilmelidir. Bir düşüncenin değeri, o düşüncenin pratik sonuçlarına bağlıdır.Başarıya götüren, yarar sağlayan bilgi doğru bilgidir
Buna göre pragmatistler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)İnsan boş bir akılla dünyaya gelir.
B)En doğru bilgi, hiçbir şey bilmediğini bilen kişinin bilgisidir.
C)Doğru bilgi insana fayda sağlayan bilgidir.
D)Bilgi, kişiden kişiye ve zamana göre değişir.
E)Bilmek, egemen olmaktır.


BİLGİ FELSEFESİ KONU TESTİ 1
1-John Locke doğuştan, önsel, bir bilgi olmadığını tanıtlamak için ‘boş levha (tabula rasa)’deyimini kullanmıştır.Locke’ye göre insan beyni,doğduğu anda,boş bir levha gibidir.Bu levha, yaşlandıkça,duyular yoluyla elde edilen algılarla dolacaktır.Bu yüzdendir ki yeni doğan çocuk hiçbir şey bilmez ve aptalların levhaları ömür boyu boş kalır.Çünkü doğuştan bilgi yoktur.
Buna göre,Locke’nin bilgi görüşü aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)Akıl bilgiyi tek başına elde edemez,mutlaka deneye de ihtiyaç duyar.
B)Bilgi ancak içsel bir görü ile elde edilir.
C)Bilginin kaynağı akıl değil deneydir.
D) İnsan aklında doğuştan olan,bilgiler değil,bilgi edinme gücüdür.
E) Günlük yaşamda bir problemi çözen ve bize fayda sağlayan şey doğrudur.

2-‘Descartes, her şeyden şüphe etmenin münkün  olduğu ;ancak şüphe eden insanın, şüphe ettiği anda; şüphe ettiğinden şüphe etmesinin mümkün olmadığı sonucuna varır. Şüphe etmek ,bir tür düşünmektir. Düşünmek ise var olmayı gerektirir. Bu noktada Descartes, kendisinden şüphe edilmesi mümkün olmayan, ilk kesin bilgiye ulaşır.’Düşünüyorum o halde varım’.
Bu parçaya göre Descartes’in şüphe anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)Yöntemsel olduğu
B) Zorunlu olduğu
C) Bilgiyi imkansız kıldığı
D) Deneye dayandığı
E) Aşırı ve değişmez olduğu

3— -Bilgiye ancak duyularla ulaşılabilir.
- Bilginin kaynağı duyumdur.
-Akıl da duyumdan başka bir şey değildir.
Bu görüşler aşağıdaki akımlardan hangisinin görüşlerini ifade etmektedir?
A)Sensüalizm B)Kritisizm        C)Empirizm
C)Sezgicilik              D)Pragmatizm

4- ‘Şu karşımda duran ağaç bana nasıl görünüyorsa öyledir; sana nasıl görünüyorsa senin için de öyledir’ diyen bir filozofun aşağıdakilerden hangisini kesinlikle reddetmesi beklenir?
A)Duyusal bilgiyi
B) Bilginin göreliliğini
C) Bireysel farklılıkları
D)Genel-geçer bilgiyi
E) Öznel bilgiyi

5- Hegel’e göre ’Akla uygun olan gerçek; gerçek olan da akla uygundur’ yani aklın yasalarıyla varlığın yasaları bir ve aynıdır.Bu yasalara göre varlık kendisini tez-antitez-sentez şeklinde açar.
Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Varlık dialektik bir gelişim süreci izler
B) Gerçekliğin bilgisine akılla ulaşılabilir.
C) Varlık hakkında bilgi edinmek için duyulara ihtiyaç yoktur.
D) Varolan her şey rasyoneldir.
E) Bilgi doğrudan sezgi yoluyla elde edilebilir.
6- Sofistlere göre bilgi konusunda tek ölçüt insandır. Bu yüzden herkes için geçerli olabilecek bir bilgiye ulaşmak imkansızdır.Bilgi duyumdan geldiği için ve duyum kişiden kişiye değişeceğinden bilgi de kişiden kişiye değişir.
Sofistlerin bu görüşü bilgi felsefesinde aşağıdaki kavramlardan hangisiyle adlandırılır?
A)Rasyonalizm        B)Sezgicilik C)Rölativizm
D)Empirizm           E)Pazitivizm

7- ‘Öğretmen  sınıfta ders anlatıyor’ önermesinin deneysel olarak doğru olup olmadığını bilmek için sınıfa gireriz. Önermenin doğruluğu,öğretmenin gerçekten sınıfta ders anlatıyor olmasına bağlıdır.
Bu parçaya göre bir bilginin doğruluğu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A) Yarar sağlamasına
B) Yöntemli olarak edinilmesine
C)Düşüncede temellendirilebilir olmasına
D)Farklı kaynaklardan edinilmesine
E) Gerçeğe uygun olmasına

8- İnsan duygudan kalkarak coşkuya varan bir bilme ile varlık alemine adeta doğrudan bir yöneliş içinde bulunur. Söz konusu olan bireysel ve anlık yaşayış hallerine dayalı bir biliş ,bir vaziyet alıştır.Burada ,mantık ilkelerine akıl yürütmeler,genel geçerli içerik taşır.Kavram ve tavırlar yerine sezgilerden ve hayal gücünden beslenen subjektif bir bilgi ortaya çıkar.
Parçada özellikleri verilen bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sanat Bilgisi B)Din Bilgisi     C)Felsefi Bilgi
D)Gündelik Bilgi      E)Bilimsel Bilgi

9- - Akla uygun olan  şey doğrudur.
- Olgulara dayanan bilgi doğrudur.
- Yararlı olan bilgi doğrudur.
Yukarıdaki yargılar bilgi felsefesinin hangi sorusuna yanıt niteliğindedir?
A) Bilginin sınırları nelerdir?
B) Ne gibi bilgi türleri vardır?
C) Gerçeklik ile doğruluk arasında nasıl bir fark vardır?
D) Bilginin doğruluğunun ölçütü nedir?
E) Bilginin kaynağı metafiziksel midir?

10- ‘Taşları , toprağı, ağaçları var eden insan bilinci değildir.Çünkü bunlar dünya üstünde insan var olmadan önce de vardı.Dünya milyarlarca yılını, bu doğal varlıklarıyla birlikte insansız yaşamıştır.Örneğin kuşların kendi bilincinin ya da insan bilincinin ürünü olmadığını ve kendisinin dışında bağımsız olarak var olduğunu çocuklar bile bilir.’ Diyen bir filozofun karşı olması beklenen görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A)Akıl bilginin taşıyıcısı değil,aynı zamanda yaratıcısıdır.
B) Doğruluğun ölçütü bilginin gerçekliğe uygunluğudur.
C) Deneysel olarak kanıtlanan bilgi doğrudur.
D) Her türlü bilgi,gözlem ve duyuların kullanımı sonucu oluşur.
E) Dış dünyanın varlığı düşüncelerimizden bağımsız değildir.

11-Pyrrhon’a göre, bilgiye ulaşmaya çalışmak gereksiz bir çabadır,çünkü bilgi insanın huzurunu kaçırır.
Yukarıdaki görüş hangi felsefi soruya verilen bir yanıttır?
A)Evrenin ilk öğesi nedir?
B)Herkes için geçerli,mutlak hakikatler var mıdır?
C) İnsan nasıl mutlu olur?
D)Duyu bilgisine ne kadar güvenilebilir?
E) Güzellik öznede midir, nesnede midir?

11- Pozitivistlere göre yalnızca olgulara dayanan bilgiler doğrudur. İnsanlar sadece olguları bilebilirler,olguların dışında hiçbir şey bilinemez.Bu nedenle metafizik uğraşlar bırakılmalıdır.
Bu açıklamaya göre bir pozitivist düşünürün aşağıdakilerden hangisini yapması beklenemez?
A)Tanrı, ruh gibi kavramları açıklamaya çalışması.
B) Olguları olgularla açıklaması.
C) Bilimsel bilgileri olgulara dayanarak sınıflandırması.
D)Bilimsel bilgilerin olgulara uygunluğunu araştırması
E)Olgulara dayanan bilimsel bilgiler elde etmeye çalışması

12- Timon, hem duyulara hem de akla karşı güvensizlik duymuştur. Aynı şeyler insanlar tarafından farklı algılanır. Aynı suyu bir el sıcak,bir el soğuk algılayabilir. Bundan dolayı suyun gerçekte sıcak mı, yoksa soğuk mu olduğu bilinemez.
Timon’a ait bu görüş, bilgiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ait bir yanıt niteliğindedir?
A)Bilginin kaynağına
B)Bilginin değerine
C) Bilginin imkansızlığına
D)Bilginin mutlaklığına
E) Bilginin imkanına

13- Felsefenin esas konusunun insan olması gerektiği hususunda Sofistlerle uyuşan Sokrates şöyle der: ‘Annem , nasıl var olan bir bebeğin dünyaya gelmesine yardımcı oluyorsa ,öğretmen de öğrencisine yeni bir şey öğretmez,ancak onun aklında var olan bilgileri açığa çıkarır.’
Sokrates’in bu sözlerinden ulaşılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Bilgi doğuştan gelir.
B) Bilgi deneyimlerle elde edilir.
C) Bilgelik en yüksek erdemdir.
D)Bilgi,insan istediği sürece kazanılır.
E) Yaşamın her anında bilgi yaratmak mümkündür.

14- Aşağıdakilerden hangisi ‘bilimsel bilginin’ özellikleri arasında sayılamaz?
A)Bilimsel bilgi gözlem ve deney verileri esas alınır. Değer yargılarından arındırılır, objektiftir.
B)Olayları açıklarken neden-sonuç ilişkisi vardır.
C)Bilimsel bilgiler kişiseldir.Bilim adamı çeşitli bilgilere dayanarak,o bilgileri birleştirerek tutarlı açıklama yapar.
D)Bilimsel bilgi,yerel değil evrenseldir,tüm insanlığa aittir.
E)Deney metoduna dayanır,sonuçları kesinlik taşır.
15- - Yaratıcı akla ve duyguya dayanır.

- Onu ne zaman ne mekan sınırlayabilir.
- Belli bir yönteme bağlı elde edilmez.
- Kurgulayıcısının sezgilerinden beslenir.
Bu özelliklere sahip olan bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Felsefi bilgi B)Sanat Bilgisi C)Bilimsel Bilgi
D)Dini bilgi            E)Gündelik Bilgi

16- Descartes bilgiye sağlam bir temel bulmak için her şeyden şüphe eder.Bu şüphesini kesinlik ifade eden bir temele ulaşıncaya kadar devam ettirir.Yani sadece düşündüğünden şüphe edemez olur.O zaman da formülü bulur.Düşünüyorum o halde varım.
Bu bilgilere dayanarak Descartes’in aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?
A)Açık ,seçik kesin bilgiye ulaşmayı
B)İnançların doğruluğunu ortaya koymayı
C)İşe yarar bilgiyi ortaya çıkarmayı
D)Mutlak bilginin olmadığı
E)Bilginin edinilme yollarını göstermeyi

17-Sokrates, herkeste var olan doğruyu ortaya çıkarabileceğine inanır. Hiç eğitimi olmayan bir köleye geometri ispatları yaptırır; köle,eğitim görmediği halde matematik biliyorsa bu doğuştandır,der.
Sokrates bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?
A)Bilmenin hatırlamak olduğunu
B)Doğru bilginin olanaksızlığını
C)Doğruluğun ölçütünün fayda olduğunu
D)Sezgiye dayanan bilginin doğru olduğunu
E)Doğru bilgiye deneyimle ulaşıldığını

18-Bergson’a göre yaşamın bilgisine sezgiyle ulaşılır.Sezgi, yaşamı içten duyup yaşayarak onun doğru ve apaçık bilgisini verir. Sezgi, deneye ve akıl yürütmeye dayalı bir düşünmenin tersine,bir bütünün birden ve doğrudan kavranmasıdır.
Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A)Düşüncenin dışında nesnel bir dünya yoktur.
B)Bütün bilgiler doğuştan gelir.
C)Mutlak bilgiye ulaşmak imkansızdır.
D)Bilgi gerçeklikle örtüşüyorsa doğrudur.
E)Hakikate yalnızca iç görüyle ulaşılabilir.

19-  Protagoras,para karşılığında gençlere hitabet ve tartışma sanatını öğreten bir sofisttir.Ona göre her şey kişiye nasıl görünüyorsa öyledir.Her şeyin ölçüsü insandır.Bilgi insana,zamana ve mekana göre değişir.
Buna göre sofistlerin bilgi anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)Objektif bilgiler aradıkları
B)Akla ve deneye güvendikleri
C)Kesin, değişmeyen gerçeklerin varlığını kabul ettikleri
D)Göreli olduğunu kabul ettikleri
E)Bilgiye aracısız bir iç görüyle ulaşılabildiğini savundukları

20- John Locke’a göre insan zihni doğuştan boş bir levha gibidir. Yani insan zihninde doğuştan gelen hiçbir bilgi yoktur. Her türlü bilgi, gözlem ve duyuların kullanımı sonucu oluşur.
John Locke, yukarıda verilen bu düşüncesiyle aşağıdaki yargılardan hangisine ters düşmektedir?
A)Bilginin kaynağı deneyimlerdir.
B)Doğuştan getirilen bilgi yoktur.
C)Doğadaki her şey insan zihninde doğuştan yer  alır.
D)İnsanın sahip olduğu bilgiler kendi deneyimlerinin sonucunda oluşur.
E)Deneye dayanan bilgi doğru bilgidir.

21-  Pragmatizm’e göre teoriden çok pratiğe ve sonuca önem verilmelidir. Bir düşüncenin değeri, o düşüncenin pratik sonuçlarına bağlıdır.Başarıya götüren, yarar sağlayan bilgi doğru bilgidir
Buna göre pragmatistler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)İnsan boş bir akılla dünyaya gelir.
B)En doğru bilgi, hiçbir şey bilmediğini bilen kişinin bilgisidir.
C)Doğru bilgi insana fayda sağlayan bilgidir.
D)Bilgi, kişiden kişiye ve zamana göre değişir.
E)Bilmek, egemen olmaktır.

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "BİLGİ FELSEFESİ TEST SORULARI VE CEVAPLARI PDF"

Back To Top -->