FELSEFEYE GİRİŞ TEST SORULARI PDF

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

FELSEFEYE GİRİŞ TEST SORULARI PDF, FELSEFEYE GİRİŞ TEST SORULARI, FELSEFEYE GİRİŞ, FELSEFE TEST SORULARI, TESTLER, FELSEFE 1.ÜNİTE TEST SORULARI,

EBA FELSEFE ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1. Felsefeye yapılacak bir girişte önceden herkesin hemen dayanacağı bir tanım ileri sürülemez, örneğin felsefeye şu ve şu şeylerin bilimidir diye bir şey söylenemez. Halbuki bu, bilimler için söylenebilir. Yukarıdaki paragrafta felsefe ve bilimler arasında hangi bakımdan bir ayrım yapılmaktadır?
A) Sonuçları B) Amaçları C) Nesneleri D) Yöntemleri E) Bakış açıları


2. Felsefe karanlıkları delmek gibi bir şey, karanlıkların içinden ufacık bir gün ışığı bulup bu ışığı büyük bir ateş topuna dönüştürmek. Felsefe ile ilgili söylenen bu sözlerden, aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
A) Felsefe bilinmeyene doğru sürüklenip gider.
B) Felsefe olayları derinlemesine inceler.
C) Felsefe küçük ip uçlarını değerlendirir.
 D) Felsefenin görevi karanlıkları aydınlığa çıkarmaktır.
E) Felsefe cevapları henüz bulunmamış soruların üzerine gider.

3. Yunanca’da “Philosophia” sözcüğü ile ifade edilen, felsefenin Türkçedeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gerçeklik bilgisi B) Bilgelik bilgisi C) Bilginin gerçekliği D) Bilgelik sevgisi E) Maddenin bilgisi


4. Aşağıdakilerden hangisi “Evrenin ana maddesi (arkhe) nedir?” sorusuna maddesel bir gerekçe ile cevap vermiş düşünürlerden biri değildir?
 A) Thales B) Demokritos C) Anaximenes D) Herakleitos E) Gorgias


5. “Bilimsel ve felsefi düşünme şekli, otoriteye başkaldırma ve eleştiri ile olanaklı hale gelmiştir.” diyen bir kişiye göre bilim ve felsefenin ortaya çıkışında aşağıdaki nedenlerden hangisi diğerlerinden daha etkili olmuştur?
A) Bilme isteği B) Özgür düşünme ortamı
C) Araştırma yeteneği D) Hayret ve şaşma duygusu
E) Sentez yapabilme becerisi


6. “Türkiye’nin en uçtaki iki şehri arasındaki uzaklık kaç kilometredir?” ifadesi felsefi bir soru değildir. Ama “Mekan nedir?” felsefi bir sorudur. Bu durumda bir problemi felsefi kılan özellik aşağı- dakilerden hangisidir?
A) Öz’e ilişkin olması B) Çok sayıda insanı ilgilendirmesi
C) Gözlem ve deneye dayanması D) Neden-sonuç ilişkisine dayanması
E) Farklı açılardan ele alınması


7. İlk filozoflardan Thales; astronomi, fizik, matematik Anaximandros; astronomi, Pythagoras; matematik, fizik ve antropolojideki çalışmalarıyla tanınıyorlardı. Verilen metinden çıkarılabilecek en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlk filozofların bir çoğu aynı zamanda bilim insanıdır.
B) Bilim ve felsefe birbirini tamamlayan alanlardır.
C) İlk gelişen bilimler, doğa bilimleridir.
D) Filozoflar sorularını akla dayanarak soran kişilerdir.
E) Felsefe ve bilim ancak özgür düşünme ortamında gelişir.


8. Sokrates, “Felsefe neleri bilmediğini bilmektir.” Epikuros, “Felsefe mutlu yaşama yolarını öğrenmektir.” I.Kant, “Felsefe bilginin nasıl mümkün olabileceğini öğ- renme çabasıdır.” Yukarıda her düşünürün farklı bir felsefe tanımı yapmasının sebebi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?
A) Nesnel bir etkinlik olması.
B) Öznel bir etkinlik olması
 C) Sadece filozofların yapabileceği bir etkinlik olması.
D) Sürekli ilerleyen bir bilim olması.
E) Yeni koşulların yeni tanımları zorunlu kılması.


 9. Herakleitos’ta diyalektik, yeni bir şeyin ortaya çıkması- dır. Bu oluş karşıtların savaşıyla mümkündür. Çatışma yeni birşeylerin meydana gelmesinin sebebidir. Örneğin; gece ve gündüzün savaşı bir günü oluşturur. Verilen paragrafta Herakleitos’un diyalektik dü- şüncesi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
A) Diyalektik yeni bir şeye varmak için kullanılan bir yoldur.
B) Karşıtların savaşı yeni bir şeyler oluşturur.
 C) Gece; tez, gündüz; antitez, bir gün ise; sentezdir.
D) Çatışma dönüşümlü olarak sürmektedir.
E) Diyalektik evrenin ana maddesidir.


10. “Felsefe; genç dünyanın yeni şafağını haber veren bir horoz gibidir.” diyen bir kişi felsefeye aşağıdaki iş- levlerden hangisini yüklemektedir?
A) Hayata bir anlam katma B) Hoşgörülü olma
C) Öngörüde bulunma D) Eleştirel olma
E) Davranışlara yön verme


11. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde felsefenin ele aldığı konu doğru ifade edilmiştir?
A) Maddesel varlıklar B) Metafizik ögeler C) Canlılar dünyası D) Varolan herşey E) Soyut varlıklar


12. Wittgenstein’a göre dil ve dünya arasındaki ilişki çok önemlidir. Ona göre dil, gerçekliğin resmidir. Bu sebeple dil analizi yapmak gerçekliğin ne olduğunu anlamak için çok önemlidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Dil doğuştan kazanılır.
B) Dilsel ifadeler, gerçekliğe bağlıdır.
C) Gerçekliğin varlığı dile bağlıdır.
D) Farklı diller, farklı dünyalar yaratır.
E) Dil ile kültür birbirine sıkı sıkıya bağlıdır

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
1 Komentar untuk "FELSEFEYE GİRİŞ TEST SORULARI PDF"

Back To Top -->