sponsorlu reklam Admatic -sponsor

DİN FELSEFESİ TEST SORULARI ÇÖZ İNDİR pdf

DİN FELSEFESİ TEST SORULARI PDF, DİN FELSEFESİ, FELSEFE SORULARI, FELSEFE TEST SORULARI, DİN FELSEFE TEST SORULARI,TESTLER,

derskonum.com'un değerli öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de edebiyat haberleri, güncel eğitim haberleri, kitap cevapları,konu anlatımı,pdf ders notları ile sizlerin yanınızdayız..Bu sayfamızda DİN FELSEFESİ TEST SORULARI ÇÖZ İNDİR pdf üzerine bir paylaşım yapacağız.Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

destek olmak için lütfen LİNK  paylaşınız


doğru konum = derskonumDİN FELSEFESİ SORULARI

TEST SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi din felsefesine değil, teolojiye ait bir özelliktir?
A)Dini ve Tanrı’yı konu alma
B)Tanrı’nın evrenle ilişkisini açıklama
C)Açıklamalarında inancın sınırını aşmama
D)Dini tecrübenin doğasını açıklama
E)Akla uygun açıklamalar getirme


2. Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin amaçları arasında sayılabilir?
A)İnsana öğütler vermek
B)İnsanı teselli etmek
C)İnsanı Tanrı’ya kavuşturmak
D)Din anlayışını derinleştirmek
E)Kurallar koymak


3. “Tanrı var olsaydı evrendeki kötülükler olmazdı.” Diyen bir filozof aşağıdaki yargılardan hangisini kabul eder?
A)Tanrı tektir
B)Tanrı yaratıcıdır.
C)Tanrı düzenleyicidir.
D)Tanrı yoktur.
E)Tanrı birden fazladır.


4. “Tanrı doğa ve evrenle aynı şeydir.” Diyen panteizmden farklı olarak “Tanrı evrenin bir parçasıdır ve evrenden daha büyüktür.” Diyen pananteizme göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A)Tanrı soyut, mutlak yönüyle evrenin üstündedir.
B)Tanrı değişen, somut yönleriyle evrenin içindedir.
C)Tanrı her şeyin mutlak nedenidir.
D)Doğa düzeni Tanrı’nın varlığını gerektirir.
E)Tanrı ve eseri özdeştir.


5. Tanrı yaratmasaydı evren olmazdı. Tanrı istediği gibi yönlendirmeseydi evrende düzen olmazdı. Tanrı her an her yerdedir. Bu görüşler, aşağıdaki felsefi akımlardan hangisine aittir?
A)Panteizm
B)Ateizm
C)Teizm
D)Politeizm
E)Agnostisizm


6. Devletin işlerliğini sağlayan, siyasi iktidar değişikliklerinden etkilenmeyen, tanımlanmış görev ve sorumluluk ilişkilerinin egemen olduğu hiyerarşik yapıdır. Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
A)Sivil toplum
B)İktidar
C)Devlet
D)Bürokrasi
E)Meşruiyet


7. Siyaset felsefesi, siyasetle ilgili her şeyin değerini araştıran, geçerliliğini sorgulayan ve en iyi siyasi düzeni değerlendirmeye çalışan felsefi disiplindir. Buna göre siyaset felsefesinin alanı içine aşağıdakilerden hangisi girmez?
A)İktidarın kaynağını araştırma
B)Yönetimin meşruiyetini araştırma
C)Egemenlikle ilgili normlar koyma
D)Birey toplum ilişkisini açıklama
E)En iyi toplum biçimini açıklama


8.
I.Evreni yaratan Tanrı, evrene müdahale etmez
II. Tanrı yoktur.
III. Tanrının varlığı ve yokluğu bilinemez.
Yukarıda sıralanan görüşler, sırasıyla hangi akımlarla ilgilidir?
A) Teizm – Deizm – Panteizm
B)Agnostisizm – Ateizm- Deizm
C)Deizm- Ateizm –Agnostisizm
D) Panteizm- Deizm- Ateizm
E) Ateizm –Panteizm- Agnostisizm


9. Platon ve Aristotales’e göre devlet, insanın diğerleriyle bir arada yaşama özelliğinden ortaya çıkan doğal bir yapıdır. Hobbes ve Rousseau’ya göre ise anlaşma sonucu kurulan yapay bir kurumdur. Buna göre, adı geçen düşünürler aşağıdaki konulardan hangisi üzerinde durmuşlardır?
A)Devletin kaynağı
B)Meşruiyetin kaynağı
C)İdeal devlet yapıları
D)Birey-devlet ilişkisi
E)İnsanın yapısı


10. Charles Taylor’a göre sivil toplum, toplumun devlet engelinden ve desteğinden bağımsız olarak kendini yapılandırmasıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sivil toplumun bir özelliği değildir
A) Birey ve toplum özgürdür.
B) Yönetim sivildir.
C)Sivil örgütler dernekler ve vakıflar yaygındır.
D) Devlet politikalarını halk belirler.

1) Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin uğraştığı ana problemlerden değildir?
A) Epistemolojik problemler
B) Dinin sembolizm anlam ve önemi
C) Dini hükümlerin dil ve mantık açısından tenkit ve tahlili
D) Metafizik ve kozmolojik problemler
E) İnanç grupları arasındaki dini akideyi ispat ve müdafaa
2) ________ ontolojik delile ahlakında temas eder. ______ göre Tanrı hakkında bir tasavvura sahip olmak bir cevheri tasavvur etmek demektir. Varlık cevherin mahiyetine aittir. Öyleyse Tanrı varlığı zorunlu olan bir cevherdir. Onun yok olduğunu düşünmek çelişki doğurur. Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Anselm
B) İbn Rüşd
C) Spinoza
D) Kant
E) Leibniz
3) Aleme müdahale etmeyen bir uluhiyet anlayışı akla ve bilime gösterilen büyük güven. Bu iki temel anlayıştan yola çıkan akım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deizm
B) Panteizm
C) Ateizm
D) Teizm
E) Çift kutuplu uluhiyet anlayışı
4) Taylor’un ahlak delillerine aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilemez?
A) Ahlaki ideal objektif olup herkes için geçerlidir.
B) Kesin bir olgu değer ayrımından söz edilemez.
C) Sürekli bir ahlaki ilerleyiş içinde bulunan insan birtakım taleplerle karşılaşmakta ve ilahi insiyatif onu daima ileriye çekmektedir.
D) Taylor’a göre ahlaki ilerlemede insiyatif Tanrıdan gelir.
E) İnsanın birtakım ahlaki taleplerle karşı karşıya olduğu konusunda ahlaki taleplerin kaynağı kategorik buyruktur demiştir.
5) Aşağıdakilerden hangisi dini tecrübe deliline yönelik eleştirilerden değildir?
A) Dini tecrübe, dinden dine, kültürden kültüre değişiklik arz eder.
B) Dini tecrübe tamamıyla özeldir.
C) Dini tecrübenin karakter üzerindeki müsbet tesirlerini birçok insan kabul eder. Buna rağmen bir şeyin işe yaraması ile doğru olması arasında zaruri münasebetin olmadığının ileri sürülmesi.
D) Dini tecrübenin manevi hazzını duyanlar onu şiddetle ve sürekli olarak arzu etmektedir. Bu da tecrübenin lehine bir durum olarak görülmüştür.
E) Dini tecrübenin gerçekliğini savunanlar genellikle şöyle görüşten yola çıkar: dini tecrübe geçirdiğini söyleyen yalancı bir insan özünde dürüst bir insan mıdır?
6) I- inayet delili II- ihtira delili III- temanu delili
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ibn Rüşd’ün Tanrının varlığı ile ilgili öne sürdüğü delillerdendir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I,II,III
7) En yüksek iyi ve ölümsüzlük postulatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kant’a göre en yüksek iyinin gerçekleşmesi için Tanrının varlığı ve ölümsüzlük postulatının ortaya konması gereklidir.
B) Tam ahlaki uyum için ruhun ölümsüzlüğü postulatına ihtiyacımız vardır.
C) Ruhun basit, yok olmaz bir cevher olduğu düşüncesinden yola çıkarak ölümsüzlük inancını temellendirme çabasında da Tanrının varlığı ile ruhun ölümsüzlüğünün, en azından teorik düzeyde ayrı ayrı ele alınabileceği kanaati vardır.
D) İslam dünyasında Gazali ve ibn Rüşd’ün ölümsüzlük hakkında söyledikleri dikkatle incelendiği zaman görülür ki konu teorik düzeyde Allah’ın varlığına atıfta bulunulmadan da ele alınabilmiştir.
E) Tanınmış İngiliz filozofu J.M.E.MC Taggort, ateist olmasına rağmen birtakım felsefi fikirlere dayanarak ölümsüzlüğün imkanı üzerinde durmuştur.
8) Tanrının adaleti ve ölümsüzlük inancı, Tanrının değerleri koruması, en yüksek iyi ve ölümsüzlük postulatı aşağıda verilen ölümsüzlüğün kısımlarından hangisinde veya hangilerinde incelenir?
A) Ahlaki açıdan ölümsüzlük
B) Ahlaki açıdan ölümsüzlük – Metafizik açıdan ölümsüzlük
C) En yüksek iyi ve ölümsüzlük postulatı – Ahlaki açıdan ölümsüzlük
D) Metafizik açıdan ölümsüzlük
E) En yüksek iyi ve ölümsüzlük postulatı
9) İslam ve bilimle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İslam düşünce tarihinde önemli denebilecek bir din – bilim çatışmasının olduğu söylenemez.
B) İslam dünyasında felsefenin ve bilimin erken denilebilecek bir tarihte baş döndürücü bir hızla ilerlemesinde kur’ani tutumun tesiri herhangi bir ispat ameliyesini gereksiz kılacak şekilde gözler önündedir.
C) Yüzyılımızda dinin temel kaynaklarının, mesela Kur’anın yeni ilmi neticeleri de göz önünde bulundurularak anlaşılması ve yorumlanması istikametinde çaba harcayanlar vardır. Türkiye, Mısır, Pakistan da yazılan tefsirler gibi…
D) İslam dünyasının birinci sıradaki fikir ve bilim adamları Kur’anın ifadesiyle ilmi açıklamaları hiçbir zaman karşı karşıya getirmemişlerdir.
E) İbn Rüşd, batıda fikir alanında yer alan her değişmede İslam tarihinin derin tesirlerini görmek mümkündür; fakat bu tesir, modern dünyanın bariz vasfını, gücünü ve kesin zaferinin kaynağını meydana getiren tabiat ilimlerinde ve bizzat ilmi zihniyette görüldüğü kadar başka hiçbir yerde görülmediğini söylemiştir.
10) Mistisizmde bir şuur halinden başka bir şuur haline geçiş söz konusudur. Başka bir deyişle dini tecrübe farklı derecelerde yaşanmaktadır. Mürid uçuş yüksekliğini sürekli olarak değiştiren bir kuş gibidir. Sûfi doktrinde görülen ifade değişikliklerinin sebebi budur. Tasavvufta nazariye, tecrübeye tekabül etmektedir. Yukarıda dini tecrübe ile ilgili görüşleri verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Martin Lings
B) Bergson
C) Gazali
D) Taylor
E) H.J.Newman
11) Ben Tanrı fikrini, yani en yüce derecede kemale sahip bir varlık fikrini zihnimde taşıyorum. Mükemmellik vasıflarının birinden mahrum olan bir varlık en yüce derecede kemal sahibi olamaz. Yukarıda verilen görüşler hangi delil kapsamında ve kim tarafından dile getirilmiştir?
A) Teolojik delil – ibn Sina
B) Ontolojik delil – Descartes
C) Kozmolojik delil – Aristoteles
D) Ontolojik delil – Platon
E) Kozmolojik delil – Leibniz
12) Ateistlerin fikir planındaki en büyük dayanak nedir?
A) İyilik
B) Güçlülük
C) Niyet
D) Kötülük
E) Bilinmezlik
13) Maddenin her türlü kötülüğün kaynağı olduğunu savunan düşünür kimdir?
A) Farabi
B) Platon
C) Platinus
D) Gazali
E) İbn Rüşd
14) Farabi’ye göre varlıkların karşı karşıya kaldıkları birtakım afetler neden kaynaklanmaktadır?
A) Maddenin tam bir nizamı kabul edemeyişinden kaynaklanmaktadır.
B) İnsanın sebep olduğu ahlaki kötülükten kaynaklanmaktadır.
C) Kötülüğün şeylere duhülünün sadece arizi olmasından kaynaklanmaktadır.
D) Tanrı vardır, bir konu ve yüklemden oluşan bir önermeden kaynaklanır.
E) Tanrı kavramında varlığın yanı sıra üç ayrı sıfatta toplanabilecek yetkinlikleri dikkate alma zorunluluğundan kaynaklanmaktadır.
15) Allah’ın ilim, irade, kudret vb. sıfatlarına dayanarak bu alemin mümkün alemler arasında en iyisi, en güzeli ve en tamı olduğu görüşünü savunan kimdir?
A) Farabi
B) Gazali
C) İbn Sina
D) İbn Miskeveyh
E) İbn Arabi
16) Tanrını adaleti ve alemin mevcut durumu felsefe tarihinde hangi terim ile ifade edilir?
A) Umumu rahmet
B) Teodise
C) Adl
D) İnayet
E) İhtira
17) Kötülük gül ağacındaki diken mesabesindedir, görüşünü savunan filozof kimdir?
A) Leibniz
B) Farabi
C) Spinoza
D) Fahreddin Razi
E) İbn Sina
18) J.Lucas’ın bilgi ile kudret arasında kurduğu paralellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kullanılmayan kudret kudret sayılırken kullanılmayan bilgi bilgi sayılamaz.
B) Tanrı insana hürriyet vermek için kendi kudretini sınırlandırıyorsa ona kendi özel kavramlarını, plan ve projelerini hazırlama imkanını vermek için bilgisini de sınırlandırır.
C) Tanrı insana hürriyet vermek için kendi kudretini ve bilgisini sınırlandırmaz.
D) Tanrı insana hürriyet vermek için kendi kudretini sınırlandırsa bile ona kendi özel kavramlarını plan ve projelerini hazırlama imkanı vermek için bilgisini sınırlandırmasına gerek yoktur.
E) Tanrı insana hürriyet vermek için suje- obje ayrımından yola çıkarak spesifik ve konjektürel olarak mulahazasını yapar.
19) Hürriyet ve determinizm hangi felsefe dalını ilgilendiren bir problemdir?
A) Din felsefesi
B) Bilim felsefesi
C) Ahlak felsefesi
D) Sanat felsefesi
E) Bilim ve ahlak felsefesi
20) Determinizmin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Determinizm; her olayın birtakım yakın ve uzak sebeplere bağlı olarak ortaya çıktığını, ortaya çıktıktan sonra olayın birtakım başka olaylar için bir sebep olduğunu ve bütün olup bitenleri kabul eden akımdır.
B) Determinizm; her olayın birtakım yakın ve uzak sebeplere bağlı olarak ortaya çıktığını fakat ortaya çıktıktan sonra olayın birtakım başka olaylar için bir sebep olduğunu kabul etmeyen akımdır.
C) Determinizm; kişinin kendi yapıp etmeleri de dahil her şey harici güçlerin tesirleriyle ortaya çıktığını savunan akımdır.
D) Determinizm; ateizm ve pragmatizmi minimize ederek bünyesinde barındıran akımdır.
E) Determinizm; insanın hürriyeti problemiyle kötülük problemini kategorilere ayırarak kötülük problemini öne çıkaran akımdır.
21) Fenomenolojik açıdan bakıldığında beşeri tecrübenin tezahürleri hangi determinizmi savunmaktadır?
A) Katı determinizmi savunmaktadır.
B) Hür olma duygu ve düşüncesini ortadan kaldıran determinizmi savunmaktadır.
C) Hür olma duygu ve düşüncesini ortadan kaldırmayan determinizmi savunmaktadır.
D) Katı determinizm ile birlikte hür olma duygu ve düşüncesini ortadan kaldırmayan determinizmi savunur.
E) Determinizmin perspektif olarak ivedilikle incelenmesini savunur.
22) Descartes Tanrının iradesi ile beşeri hürriyet arasındaki ilişkiyi nasıl açıklar?
A) Tanrı bizim nasıl bir varlık olduğumuzu, irademizi, şeylere olan münasebetimizi biliyor. Onlarla neler yapabileceğimizi de biliyor. Buna rağmen bazı şeyleri yapmaktan bizi men ediyor.
B) Tanrı bizim nasıl bir varlık olduğumuzu irademizi şeylere olan münasebetimizi bildiği halde onlarla neler yapabileceğimizi bilmiyor.
C) Tanrı bizim nasıl bir varlık olduğumuzu irademizi şeylere olan münasebetimizi biliyor. Onlarla neler yapabileceğimizi de bildiği için bizi bazı şeyleri yapmaya serbest bırakıyor.
D) Tanrı insana hürriyet konusunda sorumluluk bilinci verirken ona irade serbestisi de vermiştir.
E) Tanrı ideal insan prototipi çerçevesinde bütün insanlara kendi otoritesini kullanarak insana hürriyet fikrini asgari bir şekilde belirlemiştir.
23) Evrenden ampirik ve bilim yoluyla çıkarılan deliller aşağıdakilerden hangileridir?
A) Akli deliller
B) Şer’i deliller
C) Fiziki deliller
D) Ahlaki deliller
E) Metafizik deliller
24) Ontolojik delili ilk temellendiren filozof hangisidir?
A) Farabi
B) Anselm
C) Thomas
D) Descartes
E) Leibniz
25) Hangisi klasik teizmin tanrı anlayışıdır?
A) Ezeli, şuurlu ve alemi bilen varlık
B) Ezeli, şuurlu, alemi bilen ve ihtiva eden değişebilen varlık
C) Kısmen alemi ihtiva eden varlık
D) Ezeli olan ve sadece kendi özünü bilen varlık
E) Ebedi varlık
26) I- esas itibarıyla tek ilkeci bir sistemdir
II-hermonist sistem panteizmdir
III-pan-psişizm bazı yönleriyle panteizmi andırır
IV-sistemlerine içkinlik adını da verirler
Yukarıdakilerden hangisi panteizmin özelliklerindendir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I,III,IV
E) II ve IV
27) Aşağıdakilerden hangisi spinozanın tanrı anlayışına ters düşer?
A) Tanrı alem özdeşliği vardır.
B) Tanrı hür irade vasıtasıyla kendi eserlerini vücuda getirmez.
C) Her şey ilahi mahiyetten zorunlu olarak çıkar.
D) Alem tanrının mahiyetinin bir parçası bir tezahürüdür.
E) Spinoza da tanrının bir bedene sahip olduğu anlayışı vardır.
28) Batıda ve doğuda panteist sufilik tabiri hangi düşünür için kullanılmaktadır?
A) İbn Arabi
B) İbn Miskeveyh
C) Muhammad İkbal
D) Gazali
E) İbn Rüşd
29) Din felsefesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Din felsefesi, din hakkında bir düşünmedir.
B) Din ve felsefenin evrensel bir tanımını yapmak zordur.
C) Her filozof din konusunu kendi genel felsefi anlayışı içinde ele alır.
D) Analitik felsefeye bağlı düşünür dini dil ve mantık açısından temellendirmeye çalışır.
E) Din adı altındaki her görüş konjektürel olarak felsefenin inceleme alanına girmektedir.
30) Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin özellikleri içerisinde sayılamaz?
A) Rasyonel olmalı
B) Şümullu olmalı
C) Tutarlı olmalı
D) İrrasyonel olmalı
E) Objektif olmalı
31) Aşağıdakilerden hangisi Kant’ın ahlak deliline yöneltilen itirazlardan değildir?
A) Kant’ın arzu ve ihtiyaçtan Tanrının varlığına geçmek istemesi
B) Tanrının varlığına inanmayı bir varsayıma dayandırması
C) Kant’ın fiziki teolojiden bağımsız bir ahlak felsefesi kurmada başarısız olması
D) Ahlaklılık ve mutluluk ayrımında oldukça katı davranması
E) Kant’ın çıkış noktası olarak insanı seçmesi ve insanın ahlaki bir varlık olduğunu söylemesi
32) Doğrulamacı tahlillerin dini hükümlere uygulanışının yanlışlığını göstermek için ortaya çıkan felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğrulama ilkesi ve din dili
B) Linguistik tahliller ve din dili
C) Eskatolik doğrulama ve din dili
D) Ameli hayat ve din dili
E) Ebedi hayat arzusu ve din dili
33) Kant’a göre bir hüküm hem subjektif hem de objektif açıdan yetersizse aşağıdaki kavramlardan hangisine karşılık gelir?
A) İnanma
B) Reddetme
C) Bilme
D) Sanma
E) Şüphe etme
34) “hastasının hastalığını tam olarak teşhis edemeyen buna rağmen belli bir tedavinin uygulanması gerektiğine inanan bir tabibin inancı “ Kant’ın aşağıdaki inanç türlerinden hangisinin kapsamına girer?
A) Pragmatik inanç
B) Spekülatif inanç
C) Pratik inanç
D) Ahlaki inanç
E) Felsefi inanç
35) Aşağıdakilerden hangisi Farabinin bazı insanları ıslah (mümkün olmayanlar) diye vasıflandırmasıyla ilgili doğru bir ifadedir?
A) Nihai noktada maddenin tam nizamı kabule müsait olmayışı
B) Kötülüğün evrendeki düzensiz hareketlere bağlanması ve ondan Tanrı değil de kötü ruhların sorumlu tutulması
C) Doğru yolu seçemeyen bir varlığın ya kudreti ya bilgisi yahut iyiliğinin eksik olması
D) İlim, kudret ve irade sıfatına sahip olan bir varlığın aynı zamanda ‘hayy’ olması
E) Alemin tek bir şeymiş gibi bir gaye istikametinde faaliyetini devam ettirmesi
36) Felsefi bakış tarzının şumullu olması neyi ifade eder?
A) Konuyla ilgili tarihi, ilmi,mantıki verilerin toplanmasını
B) Görüşlerin tutarlı olmasını
C) Tarafsız objektif olmasını
D) Açık ve seçkinlikle dile getirilmesini
E) Felsefi verilerin bilimsel verilerden ayrıcı tarzda ele alınmasını
37) Eski yunanda felsefi düşünce ilerleme kaydettiği halde dinle ilgili düşünce fazla ilerleme kaydedememiştir. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eski yunanda din fazla ilgi görmemiştir
B) Düşünülecek dinin olmaması
C) Metafiziğin işlenmiş olması yeterli görülmüş
D) Din bir problem olarak görülmemiş
E) Felsefe bilimsel gelişmeye engel olduğu düşüncesi
38) Gazalinin tehafütül felasife adlı eserinde üzerinde durulan en önemli konu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Felsefenin gerekliliği
B) Dinin felsefi olarak ele alınması
C) Her şeyin akılla açıklanamayacağını, felsefenin bu hataya düştüğü
D) Felsefenin özünü
E) Bilim ve felsefenin ayırıcı noktalarını39) D. Hume’a göre dinin özünü aşağıdakilerden hangisi oluşturur?
A) Akli düşünce
B) İbadet
C) İman
D) Mantıki istidlal
E) İdeolojik düşünce
40) Hume dan sonra teolojik delili fiziki – teolojik delil adı altında eleştiren ve bu delilin kozmolojik delile, onun da ontolojik delile dayandığını söyleyen filozof aşağıdakilerden hangisidir?
A) Emanuel Kant
B) Aquino’lu Aziz Thomas
C) David Hume
D) İskenderiyeli Philo
E) Spinoza
41) “Vicdan fenomeni, kutsal adaletli, güçlü, her şeyi gören, herkese hak ettiğini veren bir mutlak yöneticinin varlığını zihnimize nakşetmektir”. Vicdan delili adını alan bu düşüncenin sahibi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kant
B) Farabi
C) İbn rüşd
D) H.j Newman
E) Bergson
42) Herhangi bir mümkün şeye sebep olan varlık, ya bizatihi mümkündür yahut o zorunlu bir varlıktır. Eğer sebep olan varlık da mümkünse onun da başka sebeplere ihtiyacı olur ki bu zincir sonsuza değin sürüp gider. Teselsül denen bu sürüp gitme mümkün değildir. Bu ifadeler hangi delilin temel çatısını oluşturmaktadır?
A) Nizam ve gaye
B) İmkan
C) İnayet
D) İhtira
E) Temanü
43) Leibniz şöyle soruyordu: “ niçin bir şeyler var? Şeyler niçin böyle de başka türlü değil?” bu ve benzeri sorular cevaplandırılmaya başka bir deyişle alem açıklanmaya muhtaçtır. İşte leibniz_______ ilkesini odak noktası yaparak bir açıklama getirmeye çalışıyor. Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sebep-sonuç
B) Alemin nedenselliği
C) Yeter-sebep
D) Zorunlu alem
E) Mümkün varlık
44) Aşağıdakilerden hangisi ibn Rüşd’ün birinci derecede hudüs, ikinci derecede imkan deliline karşı çıkmasının sebeplerinden biri olamaz?
A) Kelamcıların bu deliller yoluyla dine soktukları görüşler aşırılık ve muğlaklık ile itham ettikleri felsefi görüşlerden daha az mutlak değildir
B) Bu deliller Kur’ani delilleri ikinci plana itmiş ve geniş kitlelerin zihinlerini karıştırmıştır
C) Delillerin savunulması ilmi ve felsefi güçlükler ortaya çıkarmakta kelam sanatı bunları halletmekten aciz kalmaktadır
D) Delillerin sınıflandırılarak konjektürel tarzda spesifik olarak mezkur olan mefhumları kanalize etmeye çalışması
E) Hiçbiri
45) Aşağıda verilen filozoflardan hangileri teolojık delile itiraz getirmiştir?
A) Hume, darwin ,kant
B) İbn Rüşd , gazali,hegel
C) İbn sina, newman, anselm
D) Aristo, bergson,spinoza
E) Gazali, hume,newman
46) Gazalinin inanç hayatını ayırdığı üçlü tasnif aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Taklid-ilim-zevk
B) Takva-taklid-zühd
C) İlim- vera- reca
D) Korku- yeis-iman
E) İman –tefekkür-itikat
47) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Felsefenin tanımı dinin tanımına göre daha kolay yapılabilir
B) Her disiplin kendi işine yarayan şekilde bir din tarifi yapmaktadır
C) İyi bir din tanımında inanç,ibadet ve muamelat boyutu mutlaka bulunmalıdır
D) Dini şuurun fikri, hissi,iradi yanları vardır
E) Din felsefesini sadece batının başarısı olarak görmek hatadır
48) Din felsefesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Materyalist, fenomenolist ve pozitivist felsefe anlayışları din felsefesinin en büyük destekçileridir
B) Fideist ve irrasyonalistler dini hayatta aklın rolü olmadığını ileri sürerler
C) İnancındaki her şeyi akılla desteklersen akla güvenilebilir, akılla destekleyemezsen aklın din alanında yeri yoktur düşüncesi din felsefesi anlamında tutarlıdır
D) Bir şey akılla ispatlanamıyorsa o ideolojık olarak batıldır
E) İbn Rüşd faslül makal isimli eserinde felsefe yapmak dini açıdan gerekli değildir der
49) Bilim,ahlak ve sanatla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Bilim deskriptif, ahlak normatif, sanat hayalcidir
B) Bilim normatif, sanat deskriptif, ahlak spesifiktir
C) Bilim deskriptif, ahlak nizami, sanat ideolojıktir
D) Bilim fonksiyonel, ahlak subjektif, sanat objektıftir
E) Sanat kognitif, bilim konatif, ahlak konjektüreldir
50) Ölümsüzlük probleminin mahiyeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Platon, çeşitli diyaloglarında birtakım felsefi deliller öne sürerek ruhun ölümsüzlüğünü ispat etmeye çalışır
B) İbn Sina ya göre ruhun ölümsüzlüğünü ispat edebilecek ciddi felsefi delillerimiz vardır
C) Platon a göre sadece aklın ışığında hareket etmek suretiyle ruhun ölümsüzlüğünü ispat etmek çok güçtür
D) Gazali felsefenin sadece bedenlerin haşri konusunda değil, ruhun ölümsüzlüğü konusunda da söyleyebileceği bir şey yoktur. Biz bu konulara dinin maad ile ilgili ifadeleri sayesinde vakıf oluruz
E) Farabi maddeden ayrılmış ve faal akıl ile birleşmiş olan “nefs” in ölümden sonraki hayatından ayrıntılı bir şekilde bahseder; fakat nefsin ölümsüzlüğünü ispat etmek için bir takım deliller serdetmeyi gerekli görmez
51)her şeyin akılla bilinebileceğini savunan filozoflara karşı eleştiri tarzında eser yazan alim ve eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A)ibn rüşd_faslu'l makal
B)ibn rüşd_menahicu'l edille
C)gazali_tehafutu'l felasife
D)farabi_resailu'l farabi
E)gazali_kitabu'l arbain
52)aşağıdakilerden hangisi maddeci veye ateistlerin kozmolojik delile itirazıdır?
A)iman etmek için akli delil şart değildir
B)kozmolojik delil sebep kavramını ve sebeplilik ilkesini yerinde kullanmamaktadır
C)kozmolojik delilde aleme sebep arama konusunda mantık hatası yapılmaktadır
D)alem karşımızda duran kaba gerçeklerin toplamıdır ve onun nihai bir açıklamayı gerekli kılacak bir yanı yoktur
E)kozmolojik delil tek tek varlıklarda gördüğü bir şeyi bütüne teşmil etmekte ve böylece bir tertip hatası yapmaktadır
53) Aşağıdakilerden hangisi dini tecrübe için söylenemez?
A) dini tecrübe doğrudan doğruya yaşanan vasıtasız bir tecrübedir
B) o tahlili mümkün olmayan bir bütündür
C) bu tecrübede bir buluşma (vusul) söz konusudur
D) dini tecrübe tamamen başkalarına aktarılabilir ve anlatılabilir
E) dini tecrübe kişiye özeldir
54) Aşağıdakilerden hangisi dini tecrübeye eleştiri değildir?
A) dini tecrübe dinden dine kültürden kültüre değişiklik arz eder
B) dini tecrübe tamamıyla özeldir
C) dini tecrübenin manevi hazzını duyanlar onu sürekli arzu eder , arzu edilme keyfiyeti ise doğru olma keyfiyetinden uzak olup insan hoş olmayan bir şeyi de arzu edebilir
D) dinin insan üzerinde müsbet tesirleri vardir ancak bir şeyin işe yaraması ile doğru olması arasında zaruri bir münasebet olmayabilir
E) insan, dini bir tecrübe geçirebilmek için daha işin başında iken mümin olmak zorundadır
55) Bütün yapıp edilenlerin kişinin kendisinin de yaptıkları dâhil olmak üzere harici sebeplere bağlayan aşağıdaki kavramlardan hangisi ile anılabilir.
A)Panteist
B)Deist
C)Fatalist
D)Pesimist
E)Determinist
56)”Âlem”den Tanrı’nın varlığına gitmeye çalışan delil ve kısaca ”Âlem delili” olarak adlandırılan delil hangisidir?
A)Kozmolojik delil
B)Ontolojik delil
C)Nizam delili
D)Hudus delili
E)İmkân delili
57)Batı felsefesinde “Teodise” tabirini meşhur eden filozof kimdir?
A)Platon
B)Hegel
C)David hume
D)Leibniz
E)Russel
58) Aşağıdakilerden hangisi filozofun görevi değildir ?
A) Din bilimlerinin yöntemleri, teorileri, açıklamaları, varsayımları üzerinde durur.
B)Bir takım tahlil ve tenkitlerde bulunarak sorunlara açıklık getirir.
C) Kanıtlanmış bilimsel sonuçlarla ideolojik 'girdiler' arasındaki farklılıklara dikkat çeker.
D) Dinin bütün sorunlarına çözüm arar.
E) Dinin öğrettikleri ile bilimin getirdikleri arasında gerekli karşılaştırmaları yapar ve bilgide bütünlüğü sağlamaya çalışır.
59) Aşağıdakilerden hangisi metafizik ve kozmolojik problemler başlığı altında incelenemez ?
A) Tanrı'nın varlığı
B) Alemin yaratılışı
C) Vahyin imkanı
D) Öldükten sonra hayat ve ruhun ölümsüzlüğü
E) Temel dini hükümlerin doğrulanması veya yanlışlanması
60)Konusu itibariyle din felsefesine en yakın olan ilim aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Dinler tarihi
B)Kelam
C) Hadis
D) Kuran
E) Sosyoloji
61) “De ki göklerde ve yerde olanlara bakınız ama ayetler ve uyarmalar inanmayacak kavme yarar sağlamazlar”. (yunus/101) bu ayet hangi delile delalet eder?
A) Gaye ve Nizam delili
B) Dini tecrübe delili
C) Kozmolojik delil
D) Teoloji delili
E) Temanu delili
62) "İnsan yaptığından başkasını yapamaz "o halde "başka türlüde hareket edebilirim" inancı bir yanılmadan ibarettir diyen birisi aşıdakilerden hangisini savunmuş olur.
A)Nihilizm
B)Fatalizm
C)Panteizm
D)Sıkı determinizm
E)Ilımlı determinizm
63. Her filozof din konusunu kendi genel felsefi anlayışı içinde ele alır. İdealist felsefe geleceğine bağlı filozofların çoğu genelde ve özellikle neye felsefi bir temel bulmaya çalışmıştır?
A.Evrene- dualizme
B .Dine-leizme
C.Tabiata- dualizme
D. Felsefeye-panteizme
E. Felesefeye-diyalektiğe
64.Analitik felsefe geleneğine bağlı bir düşünür için filozofun işi nedir?
A. Akli delillere başvurarak temellendirmek.
B. Dinin temel iddialarını özellikle dil ve mantık açısından tahlil ve tenkit etmektir.
C. Birçok disiplinin ortak konularını oluşturmak
D. Felsefenin ve dinin ne olduğuna ilişkin sorulara doyurucu cevap bulmaktır.
E. Felsefi ve dini mülahazalar yaparak felsefe geleneğini bu konjokturde oluşturma
65.Dine rasyonel açıdan bakmak, akıl gücümüzün imkanlarını kullanmak suretiyle dinin ana iddialarının temellendirilmesi çabasında gidebileceğimiz yere kadar gitmek şeklinde anlaşılagelmiştir. Aşağıdakilerden hangisi buna örnek teşkil eder?
A. Rasyonel bakış B.Felsefi bakış
C .Ruhun ölümsüzlüğü D.Dinin mahiyeti
E.Ruhun diyalektiği

66.islam düşünürleri ontolojik delile varlığın hangi özelliğiyle ulaşmışlardır?
A.Alem hadistir her hadis muhdise ihtiyaç duyar.
B. Varlığın mükemmel olması
C.Varlığın vacibul vücud olması
D. Varlığın kemal olması
E. Varlığın yokluğa göre var olması
67. Leibnz’e göre,tanrı kavramında “varlık” ın yanı sıra başka sıfatlarda toplanabilecek yetkinlikleri de dikkate almak gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu yetkinliklerden değildir?
A.Kudret B.İlim C. Tekvin D.irade E.Basar
68. Aşağıdakilerden hangisi Tennat’ın teolojik delili yeniden kurmaya çalıştığı fikirlerden biri değildir?
A. Alemin ahlaki gelişmeye imkan sağlaması
B.Görünen alem ile görünmeyen alemin birbiriyle olan uyumu
C.İnsan zihni ile dış dünya arasındaki uyum
D. Alemin estetik değeri
E. Canlı varlıkların dış çevreye uyumu
69. Felsefedeki dini tecrübe delili kavramı tasavvuftaki hangi tabirin yerine kullanılmıştır?
A.Mücadele B.Takva C. Müşahede D.Zühd E. Vera
70. Dini tecrübe delilini diğerlerinden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A.İnsanın baş ağrısı diye bir şeyin varlığına inanması-baş ağrısının ilmi sebeplerini bilmesi-gerçekten baş ağrısı çekmesi
B.İnsanın baş ağrısı diye bir şeyin varlığına inanması-baş ağrınsın ilmi sebeplerini bilmesi-baş ağrısı çekmekten korkması
C.Baş ağrısından korkması-baş ağrısı diye bir şeyin varlığına inanması-baş ağrısını hissetmekten zevk alması
D. Baş ağrısı çekmekten korkması-baş ağrısı çekmekten zevk alması-baş ağrısının ilmi sebeplerini bilmesi
E.Baş ağrısının ilmi sebeplerini bilmesi- baş ağrısından korkması-gerçekten baş ağrısı çekmesi

71. I.Alemdeki her şeyde bir düzen vardır
II.Varlıklarda görülen düzen belli gayelere hizmet etmektedir.
III.Düzen ve gaye kendi başına ortaya çıkar.
IV.Aleme nizam ve gayeyi veren varlık bulunur.
Yukarıdakilerden hangileri nizam ve gaye delilinin basamaklarıdır?
A. I-II B.II-III-IV C.I-III-IV D.I-II-IV E.I-II-III-IV
72. “Tanrı vardır” hükmünün doğruluğunu göstermek için Tanrının etkilerinden (yani alemden) yola çıkmak gerekir düşüncesi kime aittir?
A.Thomas Aquinas
B.j.j. Smart
C. Gazali
D.İbn Sina
E.Stuart Mill
73. “Tanrı-alem düalizmi diye bir şey yoktur” görüşünü savunan Schuon’un tutumu aşağıdakilerden hangisidir?
A.Monist B.Panteist C.Pantesit manizm D.pan-enteizm E. Ateist

74. teleolojik delile aşağıdakilerden hangisi örnek verilemez?
a)tanrı bir mimardır.
b)makine ile makinayı yapan arasında bağ kurulabilir.
c)gaye niyet ve düzen bir yaratıcının varlığına götürür.
d)tabiat ve düzen sonludur.

75. gazali’ ye göre inanç hayatındaki 3 safha nedir?
a) nizam, yaratılış, ölüm
b)taklid, ilim, zevk
c)şehadet, ibadet, zühd
d)görmek, anlamak, bilmek
e) ölüm, takva, vera
76. aşağıdakilerden hangisi dini tecrübe delilinin eleştirilerinden değildir?
a) dini tecrübe dinden dine farklılık gösterir. b)dini tecrübe madde ile ispatlanabilir.
c) dini tecrübe hakkında objektif değerlendirme yapılamaz.
d)dini tecrübe manevi hazzı mistik şekilde yaşayanların arzusu olsa da her arzu edilen doğru ve hoş olmayabilir.
77. “leyse fil imkan ebde min ma kan “( olmuş olandan daha iyisi mümkün değildir.) cümlesiyle kötülük hakkındaki tartışmalara başlık oluşturan filozof aşağıdakilerden hangisidir?
a)farabi b) ibn miskeveyh c) ibn sina d)gazali e)ibn hazm

78.determinizmin fatalizmden farkı aşağıdakilerden hangisidir?
a)fatalizmde her olay bir başka olayın ya sebebi ya sonucudur.
b)bir fatalist “bu olaya büyük çapta bn sebep oldum” diyemez. Çünkü onlara göre kendi yapıp etmeleri de dahil herşey harici güçlerin tesiriyle olur.
c) deterministler sebep sonuç ilişkisini benimsemezler.
d)bir fatalist “ bu olaya büyük çapta bn sebep oldum” diyebilir.
e)fatalizmde harici güçlerin etkisi yoktur.
79.tanrının şimdiyi şimdi ‘gelecek’i gelecek olarak bilmesi anlamına gelen felsefi düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
a) bilgi felsefesi b)kötülük felsefesi c)süreç felsefesi d)ahlak felsefesi e)kader felsefesi
80. “insan hurriyetinin varolabilmesi için allah kendi kudretini sınırlar.” Bu cümle muhammed ikbale göre aşağıdakilerden hangisinin işaretidir?
a)Allahın kudreti insanların fiilllerini kuşatır.
b) Allah’ın kudreti insanların fiillleri noktasında sınırlıdır.
c) Allah’ ın insana verdiği değerin işaretidir.
d)insanın sınırsız fiilllerine delalet eder.
e) kul fiilinin halıkıdır.
81- Kant’ın Pratik Aklın Tenkidi adlı eserinde yer alan ifadelere göre aşağıdakilerden hangisi ahlak delilinin ana basamaklarından değildir?
a. İnsan mutlu olmaya layık bir varlıktır.
b. En yüksek iyinin gerçekleşmesi mümkündür
c. Ne ahlak konusunda ne de tabiatta ahlaklılıkla mutluluk arasında bağ kurmaya yarayan nir temel vardır.
d. En yüksek iyinin gerçekleşmesi imkansızdır.
82- I. “iletmek, götürmek, yol göstermek”
II. “karar kılma, yerleşme, devam etme”
Yukarıdaki öncüllerden anlamları verilen kavramlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
a. Vasıta-medlul
b. Delil-ispat
c. Delil-medlul
d. İspat-karar
e. Delil-karar

83- I. “Tanrı” en yüksek derecede kemale sahip bir varlıktır.
II. “Varlık” bir kemaldir
III. Tanrı vardır.
Yukarıdaki önermeler kimin delili ve hangi delil için gösterilebilir?
a. Anselm- Ontolojik
b. Aziz Thomas- Kozmolojik
c. İbni Sina- Ontolojik
d. Farabi- Ontolojik
e. Norman Malcolm- Kozmolojik

84- Din felsefesinin genel problemi hangisi değildir?
a. Metafizik ve kozmolojik problemler
b. Epistemolojik problemler
c. Dinin ahlak, sanat ve ilimle münasebeti
d. Dini sembolizmin anlam ve önemi
e. Dinin coğrafi koşullarla ilişkisi

85- Kozmolojik delilin ilk ve basit şekilleri nerede görülmektedir?
a. Farabi’nin Mesai’lul-Muteferrika
b. Leibniz’inMonadology
c. Platon’un Kanunları’nda ve Aristotales’inMetafizik’inde
d. Gazali’nin İhya-ı Ulumiddin’inde
e. İbnRüşd’ünMenahicu’l-Edille’sinde
86- “Kur’an’da Hz. İbrahim’in Allah’ı arayışını konu edinen ifadelerin gösterdiği yolla hudus delilinde tutulan yol aynıdır” diyen kimdir?Gazali
a. Farabi
b. Aristotales
c. İbni Sina
d. Fahreddin Razi
87-İnanmanın fıtri olduğunu savunan bozulmamış insan tabiatının inanmaya doğuştan yatkın olduğunu açıkça söylemelerine rağmen yine de tanrının varlığıyla ilgili delilleri öne sürüp ispat şekilleri geliştiren düşünürler aşağıdakilerdenhangisidir?
A.Gazali-Descartes
B.Farabi-İbn Sina
C.Aristoteles-Farabi
D.Cüveyni-fahruddin razi
E.İbn Rüşd - Gazali
88-Aşağıdaki ifadelerden hangisi tanrı’nın varlığı ile ilgili delilleri ortaya koymak ve dini meşru bir zemine oturtmak için ileri sürülen delillerden olamaz?
A. İnsanlar zaman zaman bir takım şüphelerin içine düşebilir. Bu durumda kişi kendisini ve başkalarını tatmin etmek için bir takım delillere ihtiyaç duyar ve araştırır.
B. Kişilerin taklid derecesinden çıkarak tahkik derecesinde yol alması ciddi bir düşünce sürecini de beraberinde getiri.
C. Dine karşı yapılan siyasi fikri ve şahsi tenkitleri bertaraf etmek ve dini meşru bir zemine oturtmak için yapılan araştırmalardır.
D. Dini düşünce ve bilgiler diğer alanlarla sürekli temas halindedir. İnsan bildiklerini bir yana inandıklarını da başka bir yana bırakarak bölünmüş bir şekilde yaşamak bu sebeble kişi sürekli ilmi dini ahlaki ve bedi mülahazalarda bulunur.
E. İnsan sosyal bir varlıktır. Bu sebeple kişi yaşadığı toplumun dini yapısını ve atalarından öğrendiği uygulamaları sorgulamadan titiz bir şekilde öğrenir ve hayatına tatbik etme çabasında bulunur.
89- Tennant teolojik delili bazı ana fikirler etrafında yeniden şekillendirmeye çalışıyor. Aşağıdakilerden hangisi Tennant’ın bu fikirlerinden değildir?
A. İnsan zihni ile dış dünya arasında uyum vardır.
B. Varlıkların mezkur olan mefhumlarını globelleşme çabaları çerçevesinde zihin dünyasında tasarlayarak bu perspektifte mülahaza etmeye çalışması
C. Alemin estetik değeri vardır.
D. Canlı varlıkların dış çevre ile uyumu vardır.
E. Alemin ahlaki gelişmeye imkan sağlaması vardır.
90-Din ve felsefe her ikisi de insanların karşılaştığı önemli problemleri ele alır ve çözmek ister. Fakat ikisi arasında farklar vardır.Aşağıdakilerden hangisi bu farklardan değildir?
A. Felsefenin özü düşünmektir, dinin özü ise ruhani bir zevk halini yaşamaktır.
B. Felsefe yaparken bir fikre sahip oluruz. Dini yaşarken anlar, duyar ve ibadet ederiz.
C. Kuran hikmetlerle dolu bir kitaptır. Ama o yine de felsefe kitabı değildir.
D. Din fenomeninden yola çıkarak dinin temel hükümlerini diyalektik ve spesifik biçimde açıklamaya çalışır.
E. Felsefe insana fikir dünyasının yolunu açar, din ise insanın anlaması duyması ibadetlerini yerine getirmede insana yardımcı olur.

1. E
2. C
3. A
4. E
5. E
6. C
7. D
8. A
9. E
10. A
11. B
12. D
13. C
14. A
15. B
16. B
17. E
18. B
19. E
20. A
21. C
22. A
23. C
24. A
25. A
26. D
27. D
28. A
29. E
30. D
31. E
32. B
33. D
34. B
35. A
36. A
37. D
38. C
39. C
40. A
41. D
42. B
43. C
44. E
45. A
46. A
47. C
48. B
49. A
50. C
51. C
52. D
53. D
54. E
55. C
56. A
57. D
58. D
59. E
60. B
61. A
62. C
63. B
64. B
65. C
66. C
67. C
68. B
69. C
70. A
71. D
72. A
73. A
74. C
75. B
76. B
77. D
78. B
79. C
80. C
81. D
82. B
83. A
84. E
85. C
86. E
87. A
88. E
89. B
90. D

4 Yorumlar

  1. Keşke cevap anahtarı da doğru olsaydı

    YanıtlaSil
  2. DEĞERLİ TAKİPÇİLERİMİZ CEVAP ANAHTARI KONTROL EDİLECEK VE DÜZELTİLECEKTİR.. TEŞEKKÜR EDERİZ UYARINIZ İÇİN

    YanıtlaSil
  3. Cevaplar yanlış doğurusunu atın

    YanıtlaSil
Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk