sponsorlu reklam Admatic -sponsor

EDEBİYAT DERSİ İÇİN YENİ MÜFREDAT DEĞERLENDİRME EK-1, EK-2

EDEBİYAT DERSİ İÇİN YENİ MÜFREDAT DEĞERLENDİRME EK-1, EK-2 2024-2025,   EDEBİYAT DERSİ İÇİN YENİ MÜFREDAT DEĞERLENDİRME, EDEBİYAT MÜFREDAT DEĞERLENDİRME RAPORU, DOKÜMANLAR, MÜFREDAT DEĞERLENDİRME RAPORLARI,


derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için EDEBİYAT DERSİ İÇİN YENİ MÜFREDAT DEĞERLENDİRME EK-1, EK-2 2024-2025 üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız


EDEBİYAT DERSİ İÇİN YENİ MÜFREDAT DEĞERLENDİRME EK-1, EK-2 2024-2025, 


.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELI TÜRK DILI VE EDEBIYATI DERSI OGRETIM PROGRAMININ DEčERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN RAPOR

 

 

ÜNİTE/TEMA/ÖčRENME ALANINA AYRILAN SÜRE

1.   Edebiyat atölyelerine ayrılan ders saatlerinin yıllık planda netleştirilmesi, öğretmenlerin haftalık ders programlarının hazırlanmasında buna göre bir planlamaya gidilmesi önerilmektedir.

2.  Verilen etkinlik ve atölyelerin okul türü ve/veya bölüm ve sınıf seviyesine göre ders öğretmeni bölge ve öğrenci düzeyine göre atölye ve/veya etkinlik çalışmalarını azaltma veya çeşitlendirme inisiyatifi kullanması önerilmektedir.

3.  Öğretim programında özellikle sene başında iki eserin tam okutulması ve bu eserlerin metin tahlillerinin dönem içinde yapılması hususu mevcuttur. Özellikle bu yıl için kitapların yeni hazırlanacağı dikkate alınırsa burada alternatif bir uygulamaya gidilmesi önerilmektedir.

 

 

ÖčRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

4.     Edebiyat atölyelerinin özellikle meslek liselerinde okuma yazma bilmeyen hatta sadece meslek edinmek amacıyla aile zoruyla okula gelen öğrencilere uygulanması çok zor görünmektedir. Bu tür meslek lisesi ve sınıf düzeylerinde bu etkinliklerin sınıf düzeyine göre belli etkinliklerin uygulamasının yapılması sınıf öğrenci sayısı fazla olan okullar için problem teşkil edecektir. Programın uygulanabilirliği açısından öğretmene sınıf seviyesine göre düzenleme yapması esnekliği tanınması önerilmektedir.

5.  Yeni programda edebiyat atölyeleri sayesinde bilgiden çok beceriye önem verilmiş, ezber yerine yorum, esnek düşünce ve eleştirel bakış yapılandırılmıştır.

6.  Yeni program ile öğrenciye dil estetiği ve Türkçe sevgisi aşılamalı; Türkçeyi iyi kullanma bilinci, okuma sevgisi ve estetik duygusu kazandırılmaya çalışılmalıdır. Bilgi ve kültür okuryazarlığı

becerisinin de kazandırması doğrultusunda olmalıdır. Veri okuryazarlığı için öğretmenin diğer bilimsel disiplinlerle ilişki kuracağı, kavram ve terimlere aşinalık oluşturacağı içerikte metinlere de gönderme yapılan öneri kaynaklar da ünite sonlarında verilmesi önerilmektedir.

7.   Yeni programda öğrenciye sunulacak metinler zengin ve güncel olmalıdır. Kültürel çevre ve yerel farklılıklara uyumlu metinler seçilmesi ve kaynak önerilerinin geniş tutulması önerilmektedir.

8.  Bütün yetkinin bakanlığın elinde olmaması, okuldaki öğrencilerin bilgi seviyesine göre derse giren öğretmenin de sınıfın seviyesine göre seçim yapabilmesinin önünün açılması ve sınıf

içindeki yetkinliğinin de güçlendirilmesi önerilmektedir.

9.  Sınıflarda öğrencinin seçtiği alana ve hazırlandığı üniversite programına göre derslerin içeriği desteklenmelidir. Okuldaki öğrencilerin bilgi seviyesine göre derslerin içeriğinin öğretmen tarafından farklı materyal ve kaynaklarla desteklenmesinin önünün açılması önerilmektedir.

10.  Bir önceki öğretim programlarında gereksiz konu tekrarları ve edebî dönemlerin içerikleri, metinleri birbirine karışmış durumda idi, öğrenciler için bu dönemleri bütünleştirmesi ve anlamlandırması zor oluyordu. Yeni programda dönemler kronolojik bütünlük içerisinde


sunulmuş bu da programın güçlü bir yönü olmuştur. Konuların kronolojik bütünlük içinde verilmesi öğrencinin zaman ve algı karmaşasından uzak olmasını sağlamıştır.

11.  Dünya edebiyatından seçilen eserler döneminin en etkin ve seçkin, klasikleşmiş yapıtlarından alınması, metinlerin çevirisinin niteliğinin de göz önünde tutulması önerilmektedir.

12.  Önceki ders kitaplarında seçilen okuma metinleri, sanatçının-yazarın üslubunun dışına çıkan ve bağlamından, anlamından kopuş yaratacak düzeyde kesinti ve sansürler içermekteydi. Yeni ders kitaplarında seçilen metinlerin özgünlüğünün bozulmaması için verilen metnin cümlelerinin kesinti yapılmadan yansıtılmasına özen gösterilmesi önerilmektedir.

13.  Öğrencilerin okudukları kitapları etkinlik ve atölye çalışmaları kapsamında sınıfta tanıtılmasına izin verilmesi önerilmektedir. Bu bağlamda öğretmene; sınıf seviyesine, okul türüne, alana göre öğrencinin özgün çalışmaları ders işleyişine aktarmasına alan açma esnekliği inisiyatifi verilmesi önerilmektedir.

 

 

 

 

İÇERİK ÇERÇEVESİ

14.  Edebî türlerin temalar içine karma bir biçimde yerleştirilmesi nedeniyle türlerin gelişimindeki kronolojik çizgi kırılmakta bu durum edebî türlerin dönem içindeki değişiminin ve gelişiminin öğrenci tarafından takip edilmesini ve şemalaştırılmasını zorlaştırmaktadır.Bu nedenle edebî türlerle ilgili belirleyici unsurların tema içinde ne şekilde verileceğinin sınırlarının netleştirilmesi önerilmektedir.

15.  Edebiyat tarihi ve dil bilgisi konularının temalar içine sınırları belirsiz bir biçimde yerleştirilmiş olması, bilhassa pandemi nedeniyle ilköğretimde bu bilgileri eksik kalmış ya da herhangi bir nedenle, hazırbulunuşluk düzeyleri düşük olan öğrencilerin bu alanlarda ilgili kazanımları edinmelerini zorlaştıracağı düşünülmektedir. Bu nedenle bahsi geçen konuların sınırlarının netleştirilmesi önerilmektedir.

16.  Bütün program taslağı incelenerek görülmüştür ki Atatürkçülük, laiklik, çağdaşlık gibi kelimelerin yeni program taslağında bahsi bile geçmemektedir. Bunun gibi Atatürk İlke ve İnkılapları, Atatürkçülük konuları ve cumhuriyetimizin temel değerlerine ilişkin konuların yeni programa eklenmediği görülmüştür. Bahsi geçen konuların; programda tarif edilen yetkin ve erdemli insan modelinin sorgulayıcı, farklı görüş ve düşünce yapılarına açık ve saygılı olması özelliklerini de taşıması gerektiği göz önünde bulundurularak ve aynı zamanda fikirlerin tartışılabilirliği açısından da yeni öğretim programına eklenmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu tür tartışılabilir, eleştirel metinlerin de ders programlarına ve/veya kitaplarına yansıtılması önerilmektedir.

17.  Yine programda yer alan erdem-değer-eylem modelindeki huzurlu aile ve topluma ulaşmak için (toplumsal huzuru ve barışı desteklemesi açısından) farklı fikir ve görüşlere de saygı

vurgusunun eklenmesi esneklik becerilerinin gelişmesi açısından büyük önem taşıdığı düşünülmektedir.

18.  Çağdaş eğitim anlayışına uygun olan konular seçilmesi, eğitimde yakından uzağa, bilinenden bilinmeyene ilkesine uygun olarak düzenlemeler yapılması önerilmektedir.


19.  Atatürkçülük, laiklik ve çağdaşlık ön planda tutulmalıdır. Ayrıca erdemli insan olma modelindeki vatanseverlik değeri de eski ve yeni eserlerin karşılaştırmalı verilmesi ile desteklemelidir. Seçilen metinlerde fikir ve görüşlerin çeşitliliğinin de ön planda tutulması önerilmektedir.

 

20.  Mevcut program öğrenci öğretmen ders kitabı açısından çok yüklü idi. Yeni programda sadeleştirme yapılmıştır. Her kademedeki ders kitaplarında tekrarlar kaldırılmış. Bu da içeriğe olumlu yansımıştır.

21.  Yeni programda edebiyat atölyeleri sayesinde bilgiden çok beceriye önem verilmiş, ezber yerine yorum, esnek düşünce ve eleştirel bakış yapılandırılmıştır.

22.  Okuma, yazma ilkokul seviyesindeki becerileridir. Ancak meslek lisesinde olan pek çok öğrenci bu becerilerden yoksundur. Bu nedenle edebiyat atölyelerinde özellikle yazma alanında öğrenciler okuduğunu anlamadıkları için herhangi bir metni yorumlama ve tema odaklı bir metin yazmada oldukça zorlanacaklardır. Bu nedenle edebiyat atölyeleri fikri güzel olmasına rağmen meslek liselerinde öğrenci seviyeleri, sınıfların kalabalık olması, fiziki koşulların yetersizliği gibi sebeplerden uygulanabilir gibi görünmemektedir. Öğrencilerin öncelikle alt sınıflardan başlayarak bu başlığa hazır olarak gelmeleri gerekmektedir. Öğretmenlerin okul türü, seviyesi veya sınıf düzeyine göre atölyelere ekleme, çıkarma, değiştirme konularında özgür olması gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır.

23.  Divan şiirinde estetik ve başarılı kabul edilen beyitler programda ve ders kitaplarında yer almalıdır. Divan şiirin estetik zevki mısra-ı bercesteler üzerinden verilebilmeli, öğretmen eskisi gibi yeniden sınıf seviyesine göre yazılılarına ekleme-yorumlama inisiyatifine sahip olmalıdır.

 

 

ÖčRENME KANITLARI (ÖLÇME VE DEčERLENDİRME)

 

 

 

24.  Edebiyat atölyeleri ürün bazlı değerlendirmelerin ilgili ölçme araçlarıyla ölçülebilmesine olanak tanıyan öğrenme ortamları oluşturduğu için uygulama sınavlarının gerekliliğini ortadan kaldırmıştır. Edebiyat atölyelerinin var olduğu yeni müfredatta uygulama sınavları yapılması öğretmenler ve öğrenciler için zaman ve emek israfına neden olacaktır.

25.    Bireyselleştirilmiş öğretim modeline dayalı atölye uygulamalarının kalabalık sınıflarda uygulanması zor görünmektedir. Edebiyat atölyesi çalışmalarının yapılabilmesi için sınıf

mevcudunun en fazla 15 kişi olması ya da sınıfın ikiye bölünerek meslek derslerinde olduğu gibi iki öğretmenin derse girerek birinci grubun metin tahlili çalışmaları yaparken ikinci grubun ise edebiyat atölyesi çalışması yapması planlanabilir. Aynı şekilde bireyselleştirilmiş öğretim modeli ile ortak sınav uygulaması çelişmektedir. Bu durum ortak sınav uygulamasının yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılmaktadır.

26.  Psikoloji, felsefe, coğrafya, tarih, sosyoloji ya da pozitifi bilim alanlarını da içeren, diğer disiplinlerle köprü kurduracak metinlere de yer verilmesi önerilmektedir.
ÖčRETME-ÖčRENME YAŞANTILARI


 

27.  Meslek liselerinde öğrencilerin sadece TYT sınavına girdikleri düşünüldüğünde dil bilgisi derslerinin azaltılması öğrencilerin dershanelere yönelimini arttıracağından dil bilgisi kazanımlarının artırılması ve netleştirilmesi gerekmektedir.

 

 

FARKLILAŞTIRMA

 

 

28.  Öğrencilerin şiir defteri ve anı defteri tutması teşvik edilmeli, edebiyat atölyelerinde öğrencilere ilgi duydukları alanda gazete, kitap, dergi çıkarmaları konusunda rehberlik

edilmelidir. Okul düzeyi ve öğrenci seviyesine göre bu teşvikler konusunda öğretmene esneklikler gösterilmesi önerilmektedir..

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk