sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10. SINIF EDEBİYAT MESNEVİ PDF

10. sınıf mesnevi pdf, 10. sınıf mesnevi pdf,  mesnevi nedir 10.sınıf edebiyat, Mesnevi Nedir, Mesnevi örnekleri, Edebiyatımızdaki önemli mesneviler ve Yazarları, İlk mesnevi Nedir, Kısa mesnevi örnekleri, Mesnevi özellikleri maddeler halinde, 10. SINIF EDEBİYAT MESNEVİ PDF, MESNEVİLER KONU ANLATIMI, MESNEVİ, MESNEVİ DERS NOTU PDF,

derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 10. SINIF EDEBİYAT MESNEVİ PDF üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar dileriz

sizin için artık doğru konumderskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

derskonum.com

10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSNOTLARI PDF

 Hazırlayan : Mustafa ŞAHİN

MESNEVİLER

D-MESNEVİ

Her beytinin dizeleri kendi arasında kafiyeli, aruz vezninin kısa kalıplarıyla yazılan, divan şiirinin en uzun nazım biçimine mesnevi denir. Mesnevi İran edebiyatının ürünüdür.

 

 •  Kelime anlamı “ikili, ikişer ikişer”dir.
 •  Mesnevide her beyit kendi içinde kafiyelidir: aa bb cc dd ee …
 •  Öğüt verici bir olayı anlatan uzun şiirlerdir.
 •  Her çeşit konu işlenebilir.
 •  Roman ve öykünün yerini tutan bir nazım şeklidir.
 •  Klâsik halk hikâyeleri, destanî konular, aşk hikâyeleri, savaşlar, dinî ve felsefî konuları işlenir.
 •  Konu ne olursa olsun olaylar masal havası içinde anlatılır.
 •  Konularına göre sınıflandırılırlar: aşk, din ve tasavvuf, ahlâk ve öğreticilik, savaş ve kahramanlık, şehir ve güzelleri, mizah.
 •  Divan edebiyatının en uzun nazım şeklidir (beyit sayısı sınırsızdır). 20-25 bine kadar çıkabilir.
 •  Mesnevi de bölümlerden oluşur: Önsöz, tevhit, münacat, naat, miraciye, 4 halife için övgü, eserin sunulduğu kişiye övgü, yazış sebebi, asıl konu, sonsöz.
 •  Divan şiirinde beş mesneviden oluşan eserler grubuna (bugünkü anlamıyla setine) “hamse” denir.
 •  Mevlânâ, Fuzulî, Şeyhî, Nabî ve Şeyh Galip (Hüsn ü Aşk) önemli hamse şairlerimizdir.

Bir mesnevide genellikle şu bölümler bulunur:

Dibâce: mesnevinin önsözüdür. Manzum veya mensur olabilir.

Tevhid: Allah'ın birliği ve bütünlüğü anlatılır.

Münacaat: Allah'a yalvarış ve yakarışlarda bulunulur.

Naat: Hz. Muhammed övülür.

Miraciye: Miraç olayı anlatılır.

Medh-i Çihar-yâr-i Güzîn: Genellikle dört halife övülür. Dört halife dışında devrin büyükleri de övülebilir.

Medhiye: yapıtın sunulacağı kişiye övgüler bulunur.

Sebeb-i Telif: Mesnevinin yazılış nedeni belirtilir.

Âğâz-ı Dâstan: Mesnevinin asıl konusunun bulunduğu bölümdür.

Hatime: Mesnevinin bittiğini belirten bölümdür.

 

Mesneviler konularına göre şöyle sınıflandırılabilir:1. Aşk konulu mesneviler: Fuzûlî- Leyla vü Mecnun

2. Dinî ve tasavvufî mesneviler: Mevlid (Vesiletü’n-Necat)- Süleyan Çelebi, Şeyh Galib- Hüsn ü Aşk
3. Tarihi- Destanî mesneviler: Mihailoğlu Ali Beğ – Gazavatnâme
4. Bir şehri ve güzelliklerini anlatan mesneviler: Bu tip mesnevilere şehr-engiz de denir. Türk edebiyatına özgü bir mesnevi türüdür. Önemli bir kenti güzellikleri ve önemli özellikleri ile anlatmayı amaçlar. Taşlıcalı Yahya – İstanbul Şehr-engizi, Enderunlu Fazıl – Zenan-nâme.
5. Hiciv ve mizah konulu mesneviler: Toplumun ya da kişilerin aksak ve eksik yönlerini, zaaflarını yermek ve bir anlamda ibret vermek amacıyla yazılan iğneleyici mesnevilerdir.Şeyhi’nin Harname’si bu tür mesnevilerin en güzel örneğidir.
6. Ahlakî-öğretici mesneviler: Nâbî- Hayriyye

 

 

Not: Divan Edebiyatında bugünkü anlamda öykü ve roman yoktu. Mesneviler bir bakıma bugünkü öykü ve romanın, İslamiyet’ten Önce Türk Edebiyatı’ndaki destanın Divan Edebiyatındaki karşılığıdır.

 


EDEBİYATIMIZDA ÖNEMLİ MESNEVİLER:

 

 

EN ÖNEMLİ MESNEVİLER

Eser Adı 

Yazar Adı 

Kutadgu Bilig

Yusuf Has Hacip

İskendername

Ahmedi

Yusuf ile Züleyha

Şeyyat Hamza

Mantıku’t Tayr

Gülşehri

Vesiletü’n Necat

Süleyman Çelebi

Leyla ile Mecnun

Fuzuli

Risaletü’n Nushiyye

Yunus Emre

Cemşid-i Hurşit

Ahmedi

Garipname

Âşık Paşa

Harname

Şeyhi

Hüsn ü Aşk

Şeyh Galip

Hayriyye

Nabi


 

 

 

 

 

EDEBİYATIMIZDAKİ DİĞER ÖNEMLİ MESNEVİLER:

 

11. Yüzyıl Mesnevileri:

§  Yusuf Has Hacip: Kutadgu Bilig

 

13. Yüzyıl Mesnevileri:

§  Mevlânâ Celâleddin Rumî : Mesnevî

§  Şeyyad Hamza: Yûsuf u Züleyhâ

 

14. Yüzyıl Mesnevileri:

 • Kutb: Hüsrev ü Şirin
 • Yunus Emre: Risaletüfn Nushiyye
 • Gülşehri: Mantıkut-Tayr (Çeviridir.)
 • Âşık Paşa: Garipname
 • Hoca Mesud: Süheyl ü Nevbahar
 • Erzurumlu Kadı Darir: Kıssa-i Yusuf
 •  Şeyhoğlu Mustafa: Hurşidname
 • Ahmedi: İskendername
 • Ahmed: Işkname

 

15. Yüzyıl Mesnevileri:

 • Ahmed Dai: Çengname
 • Süleyman Çelebi: Vesiletü'n Necat (Mevlid olarak bilinir.)
 • Şeyhi: Hüsrev ü Şirin, Harname
 • Cem Sultan: Cemşid ü Hurşid
 • Hamdullah Hamdi: Hamse
 • Ali Şir Nevai: Lisanüt-Tayr, Hamse

 

16. Yüzyıl Mesnevileri:

 • Mesihi: Edirne Şehrengizi
 • Cafer Çelebi: Hevesname
 • Revani: İşretname
 • Lamiî: Camî'den çeviri hamse
 • Kemalpaşazade: Yusuf u Züleyha
 • Zati: Şem ü Pervane, Ahmed ü Mahmud, Şehrengiz
 • Fuzuli: Leyla vü Mecnun, Beng ü Bade, Sohbetül-Esmar
 • Kara Fazlı: Gül ü Bülbül, Hüma, Hümayun
 • Taşlıcalı Yahya: Hamse
 • Hakani: Hilye

 

17. Yüzyıl Mesnevileri:

 • Gânizade Nadiri: Hamse
 • Nevizade Atai: Hamse
 • Edirneli Güfti: Teşrifatü'ş-Şuara
 • Nabi: Hayriyye, Hayrabat , Sûrname
 • Sabit: Zafername, Edhem ü Hüma, Berbername ,Derename, Amr u Leys

 

18. Yüzyıl Mesnevileri:

 • Nahifi: Mesnevi tercümesi
 • Şeyh Galip: Hüsn ü Aşk
 • Vehbi: Lütfiyye

 

19. Yüzyıl Mesnevileri:

 • Fazıl: Hubanname, Zenanname, Defter-i Aşk
 • İzzet Molla: Mihnetkeşan, Gülşen-i Aşk

 Kaynak : derskonum.com    Hazırlayan: Mustafa Şahin

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk