sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.Sınıf Edebiyat Şiir Ünitesi Test PDF İndir

11.Sınıf Edebiyat Şiir Ünitesi Test Soruları,11.Sınıf Edebiyat Şiir Ünitesi Testi, TEST SORULARI,TESTLER,11.SINIF EDEBİYAT ŞİİR ÜNİTESİ TEST SORULARI

 

derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11.Sınıf Edebiyat Şiir Ünitesi Test Soruları pdf indir çöz üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konumderskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınızTESTİN İÇERİĞİ-ÜNİTEDEKİ KONULAR

1-TANZİMAT EDEBİYATI DÖNEMİ ŞİİRİ

            A-Tanzimat 1.Dönem

            B-Tanzimat 2.Dönem

2-SERVETİFÜNUN DÖNEMİ ŞİİRİ

3-FECRİATİ  / SAF(ÖZ) ŞİİR

4-MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ŞİİRİ

            A-Sade Dil Hece ile Yazılan Şiir

            B-Saf  Şiir

            C-Halkın Yaşayışını Anlatan Manzumeler

5-CUMHURİYET DÖNEMİNİN İLK YILLARINDA ŞİİR

6-TÜRKİYE DIŞINDAKİ ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ


11.Sınıf Edebiyat Şiir Ünitesi Test Soruları pdf indir çöz 


1. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatı için söylenemez?

A) I. Dönem Tanzimatçılar, sanatı toplum yararı-na kullanmışlardır.

B) Noktalama işaretleri ilk defa bu dönemde fiinasi tarafından kullanılmıştır.

C) II. Dönem Tanzimatçılar eserlerinde sade bir dil kullanmışlardır.

D) Tanzimat II. Dönem'de güzel olan her şeyin şiire konu olabileceği kabul edilmiştir.

E) Tanzimat I. Dönem'de sanat toplum içindir anlayışı hakimdir.

 

2. Tanzimat şiiriyle ilgili aşağıda verilen bilgiler­den hangisi yanlıştır?

A) İlk dönemde toplumsal, ikinci dönemde birey­sel konular işlenmiştir.

B) I. ve II. Dönem şairleri, romantizm etkisinde şiirler yazmıştır.derskonum.com

C) Biçim yönünden I. ve II. Dönemde divan şiiri geleneğine bağlı kalınmıştır.

D) Her iki dönemde de şiirde parça güzelliğine değil, bütün güzelliğine önem verilmiştir.

E) I. Dönemde sadece hece ölçüsü, II. Dönem­de aruz ölçüsü kullanılmıştır.

3. Tanzimat Edebiyatı I. Dönem sanatçıları biçim olarak yeni, içerik olarak divan edebiyatı etkisinde kalmışlardır.

Yukarıdaki cümledeki bilgi yanlışlığı Aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir?

A) Biçim ile içerik sözcüklerinin yerleri değiştiri­lerek

B) I. Dönem yerine II. Dönem getirilerek

C) İçerik sözcüğü üslup olarak değiştirilerek

D) Tanzimat ve divan sözcüklerinin yerleri değiş-tirilerek

E) Divan sözcüğü yerine halk sözcüğü getirilerek

 

Eski ile yeni edebiyat mücadelelerinde eski ede­biyat taraftarlarının lideri olan ---, yeni edebiyatı savunan ---- ile girdiği tartışmada göz için kafiye anlayışını savunmuştur. ----, sanatçının en önem­li eserleridir.

5-Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla Aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ziya Paşa - Recaizade Mahmut Ekrem’le - Zafername

B) Namık Kemal - Muallim Naci’yle - İntibah

C) Muallim Naci - A. Hamit Tarhan’la - Ömer’in Çocukluğu

D) Ziya Paşa - A. Hamit Tarhan’la - Harabat

E) Muallim Naci - Recaizade Mahmut Ekrem’le - Demdeme

 

6. Aşağıdaki Tanzimat sanatçılarından hangisi sa­natı toplum yararına kullananlardan değildir?

A) Namık Kemal                    B) Ziya Paşa

C) Şinasi                                D) A. Hamit Tarhan

E) Ahmet Mithat Efendi

 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi Abdülhak Hamit Tar­han için söylenemez?

A) şiirde biçimsel değişiklik yapmış, divan ede-biyatına karşı çıkmıştır.

B) Tezat sanatına sıkça yer vermiştir.

C) Parnasizmin en büyük temsilcilerindendir.

D) Tiyatrolarını okunmak için yazmıştır.

E) Eserlerinde ağır, süslü bir dil kullanmıştır.

 

 

8. Eserlerinde Doğu ve Batı medeniyetlerinin zen­gin dil, kültür, sanat, fikir ve inanış unsurlarıyla tarihi, içtimai hayatlarını ve edebiyatlarını yan yana getiren bir Tanzimat şairidir. şiirlerinde günlük hayat, ölüm, aşk, vatan sevgisi gibi ko­nuları işlemiştir. Türk edebiyatında ilk pastoral şiiri (Sahra) yazmış ve yaşadığı dönemde “şair-i Azam” olarak anılmıştır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı Aşağıdaki-lerden hangisidir?

A) Namık Kemal

B) Ahmet Vefik Paşa

C) İbrahim fiinasi

D) Ahmet Mithat Efendi

E) Abdülhak Hamit Tarhan

 

 

9. Tanzimat Edebiyatı'nın ikinci dönemindeki önem-li şairlerdendir. şiirde eskiye bağlı kalarak ye­nilik yapma düşüncesinde olan sanatçı “göz için kafiye” ilkesini benimsemiştir ve bu konuda R.Mahmut Ekrem’le yaptığı tartışmalar ünlüdür. Eski şiirin savunucusu olarak ünlenmesine karşın Batılı şiir tarzında da başarılı şiirler yazmıştır.

Bu parçada sözü edilen sanatçımız aşağıda-kilerden hangisidir?

A) Cenap fiahabettin

B) Ahmet Haşim

C) R.Mahmut Ekrem

D) Samipaşazade Sezai

E) Muallim Naci

 

10. fiinasi, 1859’da yazdığı Terci-i Bend şiiriyle tanınmıştır.

I                                              II

Hürriyet gazetesinde çıkan şiir ve İnşa makalesinde

III                                           IV

divan edebiyatı geleneğini eleştirir.

V

Bu cümlede altı çizili sözcüklerden hangisin-de bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

11. ”Güzel olan her şey şiire konu olabilir.” görüşünü ileri süren Tanzimat sanatçısı Aşağıdakilerden hangisidir?

A) İbrahim fiinasi

B) Recaizade Mahmut Ekrem

C) Abdülhak Hamit Tarhan

D) fiemsettin Sami

E) Muallim Naci

 

 

I. Terkibibent ve terciibendiyle bu türde Türk şiiri-

nin en önde gelen isimlerinden olmuştur.

(Muallim Naci)

II. Hürriyet Kasidesi gibi yeni tarz şiirlerinde vatan ve millet sevgisini, hürriyet duygusunu işler.

(Namık Kemal)

III. Türk şiir ve nesrindeki ilk önemli gelişmeyi başlatan sanatçıdır.

(Şinasi)

IV. Moliere'den yaptığı adapte ve çevirilerle tanınır.

(A.Vefik Paşa)

V. "Kulak için kafiye" anlayışında olan Recaiza­de Mahmut Ekrem'le girdiği tartışmayla öne çıkmıştır.

(Ziya Paşa)

12Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle birlikte verilen sanatçı adlarından hangi ikisi yer de­ğiştirirse bilgi yanlışlığı giderilmiş olur?

A) I. ve IV. B) II. ve III. C) III. ve IV

D) I. ve V. E) III. ve V.

 

 

13- Aşağıdakilerden hangisi Edebiyatıcedide Döne-mi'nde yazılan bir şiirden alınmış olamaz?

A) Ey Marmara’nın mai der - agüşü içinde

Ölmüş gibi dalgın uyuyan tüde-i zinde

B) Karlar... Bütün elhanı mezamir-i sükutun

Karlar... Bütün ezharı riyaz-ı melekutun

C) Bürür bir soğuk gölge etrafı hep

Nümayan olur gündüzün nısf-ı şeb

D) Bende esir yaratmayan bir Tanrı’ya iman var

Paçavralar altındaki yoksul beni yaralar

E) Soldan sağa, sağdan sola lerzan ü girizan

Gah uçmada tüyler gibi, gah olmadan rizan

 

 

Servetifünun Edebiyatı ---- yılında ---- yazdığı "Edebiyat ve Hukuk" adlı makaleden dolayı kapatılmış, edebiyatımızda çıkan bu boşluğu da ---- doldurmuştur. derskonum.com

14-Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla Aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) 1905 - Tevfik Fikret’in - Fecriati

B) 1901 - Hüseyin Cahit’in - Fecriati

C) 1911 - Hüseyin Cahit’in - Milli edebiyat

D) 1904 - Tevfik Fikret’in - Beş Hececiler

E) 1912 - Halit Ziya’nın - Milli edebiyat

 

 1901’de Servetifünun dergisinin kapatılmasıyla Ahmet Haşim, Ali Canip, Yakup Kadri bir edebi grup oluşturdular. Bu grubun en önemli özelliği edebiyatımızda edebi bildiri yayımlayan ilk grup olarak tarihe geçmesidir, "Sanat şahsi ve muhte­remdir." görüşünü savunarak sanata ve edebiya­ta hizmet etmek amacıyla eser verdiler.

15-Bu parçada sözü edilen edebi topluluk Aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tanzimat Edebiyatı B) Fecriati Topluluğu

C) Maviciler D) Milli Edebiyat

E) Hisarcılar

 

 

I. Divan şiirinin etkisini azaltma düşüncesi

II. Arapça ve Farsça sözcüklerden oluşan ağır bir dil kullanma

III. Göz için kafiye anlayışını benimseme

IV. Roman türünde ilk olan örnekler verme

V. Bireysel konuların yanında toplumsal konula­ra da yer verme

16-Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangi ikisi Tanzimat ve Servetifünun sanatçılarının ortak özelliği değildir?

A) I. ve II. B) II. ve III. C) II. ve IV.

D) III. ve V. E) IV. ve V.

 

 

Edebiyatıcedide Dönemi'nin sanatçılarından olan ----, şiirinde ağır bir dil kullanmış, ---- akımından etkilenmiştir. Nazmı - nesre yaklaştırmış, şiirini serbest duruma getirmiştir. şiirlerinde bireysel konuların yanı sıra sosyal konuları da işlemiştir. Sis şiirinde, İstanbul’a olan nefretini, Tarih-i Kadim’de inançlarını yitirdiğini dile getirmiştir.

17-Bu parçada boş bırakılan yerlere Aşağıdaki-lerden hangisi getirilmelidir?

A) Cenap fiahabettin – sembolizm

B) Tevfik Fikret – sembolizm

C) Halit Ziya – romantizm

D) Cenap fiahabettin – parnasizm

E) Tevfik Fikret – parnasizm

 

 

18- Aşağıdakilerden hangisi Cenap fiahabettin için söylenemez?

A) Sembolizm akımının en büyük temsilcilerin­dendir.

B) şiirlerinde Arapça - Farsça sözcük ve tamla­malara sıkça yer vermiştir.

C) Hece ölçüsünü hiç kullanmamıştır.

D) şiirin yanı sıra düzyazı türünde de eserler yazmıştır.

E) Edebiyatımızın ilk mensur şiir örneklerini vermiştir.

 

Servetifünun Edebiyatı ---- çıkardığı dergi etrafında ---- önderliğinde bir araya gelen bir topluluktur. Tevfik Fikret, Cenap fiahabettin, Halit Ziya, ---- bu topluluğun en önemli isimlerindendir.

19-Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla Aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ahmet İhsan’ın - R. Mahmut Ekrem - Mehmet Rauf

B) Hüseyin Cahit’in - Halit Ziya - Hüseyin Rahmi

C) Tevfik Fikret’in - Muallim Naci - Ahmet Rasim

D) Mehmet Rauf’un - A. Hamit Tarhan - Süley­man Nazif

E) A. Hikmet Müftüoğlu’nun - Hüseyin Cahit - Mehmet Rauf

 

 

 

20--Mezardan Sesler" ve "Siyah İnciler" eserlerinin ortak özelliği Aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halit Ziya’nın anı türünde yazdığı eserler ol­maları

B) Edebiyatımızdaki ilk mensur şiir olmaları

C) Edebiyatımızda ilk makale olmaları

D) Ahmet Haşim’in gezi yazısı türünde yazdığı eserler olmaları

E) Hüseyin Rahmi’nin sosyal içerikli romanları olmaları

 

21-Aşağıdaki dizelerden hangisi Cenap fiaha-bettin’in bir şiirinden alınmış olabilir?

A) Bu gelen, bir yuvasız kuş gibi pervasızdı

Bu gelen köylü sesinden tanıdım, bir kızdı

B) Karanlıklar dağılırken sükün ürperdi

Her vagonda coştu yanık yanık türküler

C) Bir beyaz lerze bir dumanlı uçuş

Eşini gaib eyleyen bir kuş gibi kar

D) Bu ölen bir ruh idi, bir faninin varlığı

Onu şimdi bekliyor yokluğum mezarlığı

E) Çiğdemler, çiğ serpili dallar nerede

Göç var yatağından suyu bezmiş derede

 

 

22- Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun şiirinin özelliklerinden değildir?

A) Sanat, sanat içindir anlayışı benimsenmiştir.

B) Sone, terza-rima gibi Batı edebiyatı nazım şekilleri kullanılmıştır.

C) Genellikle bireysel konular işlenmiştir. derskonum.com

D) Son derece ağır ve sanatlı bir dil kullanılmıştır.

E) Romantizm akımının etkisinde kalınmıştır.

 

 ”Hak bellediğin yolda yalnız gideceksin, kıran da olsa kırıl; fakat eğilme sakın!” dizelerini söyleyen korkusuz bir ruh yapısına sahip ve Servetifü­nun Edebiyatı'nın en büyük şairidir. 1901’e ka­dar yazdığı şiirlerde “sanat için sanat” görüşünü benimsemiş ve bireysel konuları ele almıştır. Bundan sonra ise özellikle II. Meşrutiyet’in ilanıyla yazdığı şiirlerde “toplum için sanat” görüşünü benimsemiştir. Hayatın'ın son döneminde ço­cuklar için yazdığı şiirleri “fiermin” adlı kitapta toplamıştır.

23-Bu parçada sözü edilen sanatçı Aşağıdakiler-den hangisidir?

A) Cenap fiahabettin B) Halit Ziya Uşaklıgil

C) Tevfik Fikret D) Mehmet Rauf

E) Ahmet Haşim

 

 

24-“Edebiyat ve Hukuk” adlı makalesiyle Servetifü­nun Dönemi'nin kapanmasına neden olan sa­natçı Aşağıdakilerden hangisidir?

A) Süleyman Nazif

B) Ahmet Haşim

C) Hüseyin Cahit Yalçın

D) Tevfik Fikret

E) Cenap fiahabettin

 

Ahmet Haşim (I) Fecriati Topluluğu'nun en önemli sanatçısıdır. (II) Türk edebiyatında sembolizmin en önemli temsilcisidir. (III) Sadece şiir türünde eser veren sanatçı bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle kaleme almıştır. (IV) Eserinde oldukça ağır bir dil kullanmıştır. (V) Göl saatleri, Piyale en önemli şiir kitaplarıdır.

Bu parçada, numaralanmış cümlelerin hangi-sinde Ahmet Haşim’le ilgili bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

 

Fecriati Topluluğu'nun kurucularından biridir. Bi­reysel konularla birlikte sosyal ve milli konuları da işlemiştir. Kendisini şiir ve edebiyata fazla vermemiştir. şiirlerinin bir kısmı hamasi, des­tansı özellikler taşır. Victor Hugo’nun yazdığı “Mavi Gözlü Yunan Çocuğu” şiirine karşı yazdığı “Kin” şiiri çok beğenilmiş, Atatürk tarafından takdir edilmiştir. şiirleri ölümünden sonra yayımlanmıştır.

25-Bu parçada sözü edilen sanatçı Aşağıdakiler-den hangisidir?

A) Halit Ziya Uşaklıgil

B) Ahmet Haşim

C) Emin Bülent Serdaroğlu

D) Ali Canip Yöntem

E) Süleyman Nazif

 

 

Fransız edebiyatını örnek aldılar. Şiirde aruz öl­çüsünü kullandılar. Serbest müstezatı geliştirdi­ler. Eserlerinde sıkça Arapça ve Farsça kelimeleri kullandılar. Kendilerinden önceki edebi topluluğu eleştirmelerine rağmen o topluluğun silik birer kopyası oldular. Birçok hedef belirleyerek çıktık­ları yolda hiçbir hedeşerini gerçekleştiremeden kısa sürede dağılmışlardır. derskonum.com

26-Bu parçada, sözü edilen edebi topluluk aşağı­dakilerden hangisidir?

A) Fecriaticiler B) Servetifünuncular

C) Yeni Lisancılar D) Garipçiler

E) Yedi Meşaleciler

 

 

---- nesli, hayat karşısında genellikle bedbin bir nesildir. Eserlerinde derin bir melankoli dikkat çekmektedir. Bu neslin sanatçıları realiteden nef­ret etmiş; ruhlarını tabiat, aşk ve hayal ile avut­maya çalışmışlardır. Mizacı dolayısıyla ----, bu kötümserliği hepsinden daha fazla içinde hisset­miş ve şiirlerinde ifade etmiştir. O, Aşiyan'da mü­tevazi bir hayat sürerken, içinde istibdada karşı biriken kinle, İstanbul'u kınayan, lanetler yağdıran ünlü ---- şiirini (1902) yazmıştır. Türk Edebiyat Tarihi'nde İstanbul'dan ilk kez menfür ve mel'un bir şehir olarak bahsedilen bu şiiri, sanatçının bu ruh halinin bir yansımasıdır.

27-Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakiler­den hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A) Tanzimat – Abdülhak Hamit – Makber

B) Fecriati – Ahmet Haşim – Merdiven

C) Tanzimat – Abdülhak Hamit – Sahra

D) Servetifünun – Tevfik Fikret – Sis

E) Servetifünun – Cenap Şahabettin – Elhan-ı Şita

 

 

28-Aşağıdakilerden hangisi Yahya Kemal Beyatlı için söylenemez?

A) Parnasizmden etkilenmiş; biçim güzelliğine, ahenge önem vermiştir.

B) Divan edebiyatı nazım biçimleriyle şiirler yazmıştır.

C) Romanlarında İstanbul’un tarihi özelliğine yer vermiştir.

D) Neoklasik bir şair olarak bilinir.

E) Aruzun yanı sıra hece ölçüsünü de kullanmştır.

 

 

29-Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat Dö-nemi'nin bağımsız sanatçılarıdır?

A) Mehmet Akif Ersoy - Yahya Kemal Beyatlı

B) Reşat Nuri Güntekin - Yakup Kadri Karaos­manoğlu

C) Halide Edip Adıvar - Yahya Kemal Beyatlı

D) Mehmet Akif Ersoy - Halide Edip Adıvar

E) Refik Halit Karay - Ali Canip Yöntem

 

 

1911 yılında Selanik’te çıkan ---- dergisinde ----, ---- adlı makalesinin yayımlanmasıyla Milli Edebi­yat akımı başlamış olur.

30Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla Aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Genç Kalemler - Ziya Gökalp’in - Yeni Lisan

B) Türk Yurdu - M. Emin Yurdakul’un - Saf şiir

C) Genç Kalemler - Ömer Seyfettin’in - Yeni Lisan

D) Yeni Mecmua - Ali Canip Yöntem’in - Genç Kalemler

E) Yeni Lisan - Rıza Tevfik Bölükbaşı’nın Türk Yurdu

 

 

31- Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat akımının özelliklerinden değildir?

A) Bu dönemin eserlerinde Türkçülük akımının etkisi açıkça görülür.

B) Türk kültürü ve Türk tarihi incelenmemiş bir hazine olarak kabul edilir.

C) Dilde sadeleşme ilke kabul edilmiştir. Arapça ve Farsça sözcüklerin kullanılmamasına dik­kat edilmiştir. derskonum.com

D) Bu dönemin sanatçıları eserlerinde sanatlı anlatıma yer vermiştir.

E) Batı taklitçiliğinden kaçınılarak milli bir edebi­yat oluşturulmaya çalışılmıştır.

Milli Edebiyat akımı ve Türkçülüğün önde gelen temsilcilerindendir. Ulusal duyguları sade bir dille ifade etmiştir. Didaktik özellikler, şiirinin en temel unsurlarındandır. Zafer Yolunda, Ordunun Des­tanı şiirlerinden bazılarıdır.

32-Bu parçada hakkında bilgi verilen Milli Edebi­yat Dönemi sanatçısı Aşağıdakilerden hangi­sidir?

A) M.Emin Yurdakul B) Ziya Gökalp

C) A. Canip Yöntem D) Necip Fazıl Kısakürek

E) M. Akif Ersoy

 

 

33- Aşağıdaki dizelerden hangisi Milli Edebiyat Dönemi'nde yazılmış bir şiirden alınmış olabi­lir?

A) Dursun bu musiki-i Semavi içinde saz

Leyl-i tarabda bir dahi mısrab uyanmasın

B) Yorgun gözümün halkalarında

Güller gibi fecr oldu nümayan

C) Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmette

Mürüvvet-mend alan mazluma el çekmez la­netten

D) Unutma ki şairleri haykıramayan bir millet

Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir

E) Bu tenha yerleri gördün mü sen zannetme halidir

Hayatımla meskündur, bu yerler pür melaldir

 

 

1911’de Selanik’te çıkarılan Genç Kalemler der­gisinde yayımlanan Yeni Lisan makalesinde Milli Edebiyat'ın genel özelliklerini belirtmişlerdir.

34-Aşağıdakilerden hangisinde "Yeni Lisan" akı-mının öncüleri bir arada verilmiştir?

A) Ömer Seyfettin - Ziya Gökalp - A.Canip Yön­tem

B) M. Akif Ersoy - Ziya Gökalp - Ömer Seyfettin

C) Faruk Nafız Çamlıbel - A.Canip Yöntem - M. Emin Yurdakul

D) M. Emin Yurdakul - M. Akif Ersoy - Ömer Sey­fettin

E) Ömer Seyfettin - Necip Fazıl - Ziya Gökalp

 

 

 ...

Nabızlarımda evet, çünkü ilm için müphem

Kalan Oğuz Han’ı kalbim tanır tamamıyla

Damarlarında yaşar şan ü ihtişamıyla

Oğuz Han, işte budur gönlümü eden mülhem

Vatan ne Türkiye’dir Türklere ne Türkistan

Vatan büyük ve müebbed bir ülkedir: Turan

35-Bu dizeler, biçim ve içerik özellikleri göz önün­de tutulduğunda Aşağıdaki sanatçılardan han­gisine ait olabilir?

A) Faruk Nafiz Çamlıbel

B) Cahit Sıtkı Tarancı

C) Attila İlhan

D) Ziya Gökalp

E) Edip Cansever

 

Ben bir Türküm, dinim cinsim uludur

Sinem, özüm ateş ile doludur

36-Bu dizeler, içerdiği özellikler açısından aşa-ğıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir?

A) Ahmet Muhip Dıranas

B) Mehmet Akif Ersoy

C) Ahmet Hamdi Tanpınar

D) Ahmet Kutsi Tecer

E) Mehmet Emin Yurdakul

 

 

İlk şiiri 1837’de Servetifünun dergisinde yayım-lanmıştır. Dönemin şiir anlayışının dışına çıkarak hece ölçüsüne dayalı yalın bir Türkçe kullanmıştır. Türk edebiyatına halkın sesini getiren bir şairdir. “Türk şairi, Milli şair” diye bilinir. Uyak için seçtiği sözcükleri önemsememiş, bu konuda özgür hare­ket etmiştir. “Türk Sazı, Ey Türk Uyan, Tan Sesle­ri” en önemli şiir kitaplarıdır.

37-Bu parçada sözü edilen "Milli şair" aşağıda-kilerden hangisidir?

A) Ziya Gökalp

B) Mehmet Emin Yurdakul

C) Mehmet Akif Ersoy

D) Ziya Paşa

E) Faruk Nafiz Çamlıbel

 

 

38- Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececilerden biri değildir?

A) Yaşar Nabi Nayır

B) Faruk Nafiz Çamlıbel

C) Orhan Seyfi Orhon

D) Enis Behiç Koryürek

E) Yusuf Ziya Ortaç

 

 

şiirlerinde aşk, ölüm, İstanbul sevgisi, Türk uygarlığına duyduğu hayranlığı işleyen ----, şiirlerini divan edebiyatı nazım biçimleriyle yazmıştır. ---- etkilenen şair, Ok şiiri dışındaki bü­tün şiirlerinde aruzu kullanmıştır. derskonum.com

39-Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla Aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Mehmet Akif - Realizmden

B) Mehmet Emin Yurdakul - Romantizmden

C) Yahya Kemal - Parnasizmden

D) Mehmet Akif - Parnasizmden

E) Yahya Kemal - Sembolizmden

 

 

şiirlerinde daha çok aşk, memleket ve düşünce temalarını işleyen sanatçı, İstanbul’dan ayrılmadan önceki şiirlerinde romantik yönü ağır basarken Anadolu’yu gördükten sonra yurt gözlemlerini ger­çekçi bir duyguyla işlemiştir. “Sanat” adlı şiiri mem­leketçi şiirimizin ilk bildirisi niteliğindedir.

40-Bu parçada tanıtılan sanatçı Aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yahya Kemal Beyatlı

B) Orhan Seyfi Orhon

C) Faruk Nafiz Çamlıbel

D) Ahmet Haşim

E) Mehmet Emin Yurdakul

 

41-Aşağıdaki eserlerden hangisi hecenin Beş şairine (Beş Hececiler) ait değildir?

A) Canavar B) Fırtına ve Kar

C) Aruza Veda D) Bugünün Saraylısı

E) fieker Osman

 

 

şiire Servetifünun Dönemi'nde başlamıştır. İlk şiiri “Cenge Giderken”dir, bu şiirle üne kavuşmuştur. Türk edebiyatında Anadolu insanının acılarını, düşman güçlerine karşı baş kaldırışını coşkun bir dille anlatan şair “Milli şair, Türk şairi” olarak anıldı. şiirlerinde hece ölçüsünü kullandı. Milli Edebiyat'ın öncülüğünü yaptı.

42-Yukarıdaki paragrafta sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mehmet Emin Yurdakul

B) Ziya Gökalp

C) Mehmet Akif Ersoy

D) Yahya Kemal Beyatlı

E) Faruk Nafiz Çamlıbel

 

 

 “Safahat, Mehmet Akif’in yedi kitaptan oluşan te­mel eseridir.”

43-Aşağıdakilerden hangisi Safahat’ın bölümle­rinden biri değildir?

A) Gölgeler B) Hatıralar

C) Asım D) Fatih Kürsüsünde

E) İslam Birliği

 

 

I. Aruzu Türkçeye başarıyla uygulamaları

II. Dillerinin sade olması

III. Öykü türünde eser vermeleri

IV. Bütün şiirlerini aruzla yazmaları

V. Divan şiirinden etkilenmemeleri

44-Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi Yahya Kemal ve Mehmet Akif’te or-taktır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

 

45-Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyatçıların şiir özelliklerinden biri değildir?

A) Şiirlerinin tamamında halk edebiyatı nazım şekillerini kullandılar.

B) Şiirlerde duygudan çok düşünce ön plandadır.

C) Toplum için sanat anlayışı benimsenmiştir.

D) Aruz ölçüsü yerine heceyi getirdiler. derskonum.com

E) Türkçülük ve milliyetçilik sık sık işlenen tema­lardır.

 

 

46- Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin ile Ziya Gökalp'in ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Eserlerinde Türk tarihi ve geleneklerini yeni­den canlandırmaya çalışmaları

B) Milli Edebiyat akımının öncülerinden olmaları

C) Maupassant tarzı hikayeleriyle Türk öykücü­lüğünde yeni bir çığır açmaları

D) Yazı diliyle konuşma dilini birbirine yaklaştır­maya çalışmaları

E) Ulusal bir dilin oluşturulabilmesi için halk ede­biyatında kullanılan dili kullanmaları

 

 

Hecenin beş şairinden biridir. Milli Edebiyat ta­raftarları, heceyi, Türk şiirinin temel unsuru say­mışlardır. Hece ölçüsüne emek vererek güzel ve ahenkli şiirler yazmışlardır. ----- Beş Hececiler arasında en başarılı şairdir. Şiirlerinde ulusal kay­naklara yönelmiştir. Fıkra, piyes, roman türlerinde de eser veren sanatçının en verimli ve güçlü yanı şairliğidir. "Çoban Çeşmesi" adlı şiirinde doğa ve Türk halk hikayesi motişerini ustaca kullanmıştır.

47-Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Ahmet Muhip Dıranas

B) Yusuf Ziya Ortaç

C) Ahmet Kutsi Tecer

D) Faruk Nafiz Çamlıbel

E) Orhan Seyfi Orhon

 

 

48- Aşağıdaki cümlelerin hangisi Beş Hececilerin belirgin özelliklerinden biri değildir?

A) Mahalli özelliklerimizi sade bir dille yansıtma­ya çalışmışlardır.

B) İlk şiirlerinde aruzu kullanan şairler, daha sonra halk şiiri şekilleriyle birlikte hece vezni­ni kullandılar.

C) Canlılık, samimiyet ve daima yenilik ilkesiyle yola çıktılar, ancak şiirimize hissedilir bir yeni­lik getiremediler.

D) Şiir dışındaki diğer edebi türlerde de eserler verdiler.

E) Memleket sevgisi, memleket sorunları, yiğitlik ve kahramanlık gibi temalar üzerinde durdular.

 

 

İran’da Farsça şiirleriyle tanınmış bir şairdi ancak Azeri Türkçesi ile yazdığı Heyder Baba’ya Selâm şiiri, onun bütün Türk dünyasında tanınmasını sağladı. Bazı şiirleri bestelenerek şarkı ve türkü formunda okundu. Onun şiirlerinde milli, manevi ve kültürel değerler, sanatçı duyarlılığıyla özümsenmiş bicimde yer aldı. Türk’ünDili, Alnımın Yazısı, Gözüm Aydın, Yalan Dünya adlı şiirleri büyük ilgi gördü.Heyder Baba’ya Selâm ve Aman Ayrılık, şairin Türkçe şiir kitaplarıdır. derskonum.com

49-Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A- Bahtiyar Vahapzade         B- Hüseyin Şehriyar

C- Recep Küpçü                    D- Ata Atacanoğlu

E- Abdulhamit Süleyman Colpan

 

 

50-Aşağıda Türkiye dışındaki çağdaş Türk edebiyatı temsilcileri veilmiştir. Hangi eşleştirme yanlıştır ?

A-Azerbaycan Türk Edebiyatı: Bahtiyar Vahapzade

B-Bulgaristan Türkleri Edebiyatı: Cengiz Dağcı

C-Kazak Türkleri Edebiyatı: Mağcan Cumabayulı

D-Kırgızistan Türk Edebiyatı: Cengiz Aytmatov

E- Kırım Türkleri Edebiyatı: İsmail Gaspıral  

 

 

1 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk