sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI , 9.SINIF DİN KÜLTÜRÜ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI, DİN KÜLTÜRÜ YAZILILARI, 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI, DİN KÜLTÜRÜ YAZILI SORULARI,DERSKONUM.COM'UN değerli öğretmen-öğrenci-eğitim sever takipçileri.


Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları, kitap  cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..


derskonum.com olarak bu sayfamızda 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI üzerine bir paylaşım yapıyoruz .


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

 

BU YAZILI SORULARINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Adı Soyadı:

Sınıf No:

NOT

DERSKONUM.COM ANADOLU LİSESİ

9DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI

 


A)     Aşağıda yer alan boşlukları, yan tarafta yer alan kavramlar ile uygun bir şekilde dolduralım. ( 15 Puan )

1- …………..alayı: Osmanlı zamanında hacılara dağıtılmak üzere Mekke ve Medine’ye gönderilen değerli eşya ve hediyeleri taşıyan kervanlara verilen isimdir.

* Merhamet
* Surre
* Kültür
* Adalet
* Medeniyet
* Hikmet
* Erdem
* İffet

2-Doğruluk, eşitlik, denklik, denge, gerçeğe uygun hükmetme, doğru yolu izleme, dürüstlük, tarafsızlık gibi anlamlara gelen ……………. , sosyal yapıyı şekillendiren temel değerlerdendir.

3-Kur’an-ı Kerim’de nübüvvet ve peygamberlik anlamlarına gelen ………………; gerçeği açıklayan, şüpheyi gideren kesin delil, kanıt yerine de kullanılmaktadır

4- İnsanların ahlak kurallarına bağlı kalarak namusunu, şerefini ve haysiyetini koruması yanında nefsin aşırı istekleri karşısında ölçülü davranması …………….. kapsamındadeğerlendirilir.

5- Toplumların sahip olduğu maddi ve manevi değerlerin bütününe ………………………………………denir.

 

B)      Aşağıda verilen bilgileri doğru veya yanlış olmasına göre işaretleyelim. ( 15 Puan )

1-Emeviler devrinde Müslümanlar Kudüs’te İslam mimarisinin en güzel eserlerinden biri kabul edilen Kubbetü’s-Sahrâ’yı da yaparak Mescid-i Aksâ’yı yeniden imar ettiler.

D

Y

2-Hint kültür havzasının oluşumunda ve Hindistan’ın İslam’la tanışmasında Hacı Bektaşı Veli ve Hacı Bayramı Veli’nin önemli katkıları olmuştur

D

Y

3-Osmanlı padişahları kendilerini “İki mukaddes şehrin (Mekke ve Medine) hizmetkârı” anlamına gelen “Hâdimu’l-Harameyn” sıfatıyla nitelendirmişlerdir.

D

Y

4-İslam’ı benimseyen ve bu dini bir yaşam tarzı hâline getiren Müslümanların, tarih boyunca farklı coğrafyalarda ortaya koydukları maddi ve manevi birikimlerin tümüne “İslam medeniyeti” denir

D

Y

5. Hicret öncesi adı Taif olan bu şehir, Hz. Peygamberin buraya gelişiyle birlikte “nurlanmış şehir” anlamına gelen Medinetü’l-Münevvere adıyla anılmaya başlamıştır.

D

Y

 

C)      Aşağıda verilen kavramların tanımlarını birer cümle ile yazınız. ( 10 Puan )

 

1-      Adalet : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-    İffet: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3-    Şecaat: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4-    Hikmet: …………….……………….…………………………………………………………………………………………………………..

 

D)     “Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, anne babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine ‘öf!’ bile deme, onları azarlama, ikisine de güzel söz söyle. Onlara merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat ger. ‘Rabbim! Onlar nasıl küçükken beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse şimdi sen de onlara merhamet göster’ diyerek dua et…”  (İsra suresi, 23-24. ayetler.)

Verilen ayet-i kerimeden çıkaracağımız mesajlardan dört tanesini yazalım. (10 Puan)


1- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

E) Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandıralım. (50 Puan)


1. Din, toplumun birlik ve beraberliğini kuvvetlendirenen önemli unsurdur. Dinin yardımlaşma ve dayanışmayı öğütleyen hükümleri toplum hayatı için vazgeçilmezdir.

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisidininyardımlaşma ve dayanışmayı sağlayanhükümlerinden birisi değildir?

A) Zekât ve kurban ibadeti

B) İşlerinin yola girmesi için dua etmek

C) Sadaka vermek ve infakta bulunmak

D) Cemaatle namaz kılmak

E) Ramazanda iftar vermek

 

2.(I) Yeni doğan çocuğa isim konması, tüm kültürlerdeolduğu gibi Anadolu’da da önemsenen bir olaydır. (II)Ülkemizde en çok kullanılan adlar arasında Hz.Peygamber (s.a.v.) ve onun soyundan gelenkimselerin isimleri yer almaktadır. (III) Sahabe isimleride sıkça kullanılmaktadır. (IV) Yeni doğan çocukların

kulağına ezan okunması yaygın bir uygulamadır. (V)Beşikteki uygulamalardan cenazesinde okunansalâya kadar kişinin hayatı boyunca yaşadığı pek çokolayda dinin kültüre olan etkilerini görmekmümkündür.

Numaralanmış cümlelerden hangisinde örf adetlerimizde dinin etkisine örnek verilmemiştir?

A) I B) II                                 C) III        D) IV       E) V

3. “…(Haklarında şahitlik ettikleriniz) zengin olsunlar,fakir olsunlar Allah onlara (sizden) daha yakındır.Hislerinize uyup doğruluktan sapmayın, (şahitliği)eğer, büker (doğru şahitlik etmez), yahut şâhidliketmekten kaçınırsanız (biliniz ki) Allah

yaptıklarınızdan haberdardır.” (Nisâ suresi, 135. ayet)

Bu ayet temel değerlerimizden hangisine vurgu yapmaktadır?

A) Şecaat                              B) İffet                   C) Hikmet

D) Saygı                                 E) Adalet

4.“Onlar öyle kimselerdir ki, halk kendilerine, ‘İnsanlarsize karşı ordu toplamışlar, onlardan korkun’dediklerinde, bu söz onların imanını artırdı ve ‘Allahbize yeter, O ne güzel vekildir!’ dediler.” (Âl-i İmrânsuresi, 173. ayet)

Bu ayette vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hikmet                             B) Adalet               C) Şecaat

D) İffet                                   E) Ahlak

5.(I) Tarih boyunca birçok toplum ve medeniyet gelipgeçmiştir. (II) Her toplumun insan ilişkilerinidüzenlemek için yazılı veya yazısız bazı kurallarıvardır. (III) Din, ahlak, örf, adet, gelenek ve hukuktoplum düzenini sağlamada belirleyici olanunsurlardır. (IV) Din, ortaya koyduğu ölçülerleinsanlar arası ilişkileri etkileyen değerleri belirler. (V)Böylelikle bireyin ve toplumun nesilden nesileaktarılan değer yargılarını da şekillendirir.

Numaralanmış cümlelerden hangisi değerlerin oluşumunda dinin etkisine değinmektedir?

A) Yalnız I                              B) Yalnız II

C) I, II ve III                            D) II, III ve IV

E) III, IV ve V

 

6. Arapçada yerleşik olmak ve şehirli bir hayat tarzıyaşamak gibi anlamlar içerir. Farklı kültürlerin bir araya gelmesiyle oluşur ve evrensel bir nitelik taşır.

Bu ifadeler aşağıdaki kavramlardan hangisiyleilgilidir?

A) Ahlak                               

B) Örf

C) Gelenek                          

D) Medeniyet

E) Kültür

7. Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetini temsil eden belli başlı dönemler arasında yer almaz?

A) Dört halife dönemi       

B) Selçuklular dönemi

C)Memlüklüler dönemi                    

D) Asr-ı saadet dönemi

E) Osmanlılar dönemi

 

8.İslam medeniyetinin oluşumundaki en önemliunsurlardan biri de dildir. Müslümanlar, yabancıkültürlerle karşılaştıkları andan itibaren ilk iş olarakfarklı alanlardaki eserleri Arapçaya çevirmişlerdir. Buiş için Abbasi Halifesi Me’mun zamanında Bağdat’ta..........adında bir akademi kurulmuştur.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerdenhangisi getirilmelidir?

A) Fusûsü’l- Hikem             

B) Divân-ı Hikmet

C)Beytü’l-Hikme                 

D) Suffa

E) Şifahane

 

9.Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden değildir?

A) Kültür nesilden nesile aktarılarak öğrenilir.

B) Kültür toplumların birbirlerinden ayırt edilmelerini sağlar.

C) Kültür tarihî bir süreç içerisinde oluşur.

D) Kültür hiçbir değişikliğe uğramaz.

E) Kültür toplumun ortak ürünüdür.

 

10.Din, kişinin düşünce dünyasına ve pratik hayatınaanlam ve değer katar. Din; dürüstlük, sorumluluk,adalet gibi ahlaki değerleri öğütleyerek insanı iyiliğeyöneltir. Dolayısıyla iyi insanın sahip olduğudeğerlerde dinin etkisi açıkça görülür.

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi dinin etkisiyle ortaya çıkan davranışlardan biri değildir?

A) Yardımsever olmak

B) Akrabaya yardım etmek

C) Misafire ikramda bulunmak

D) Dürüst olmak

E) Ne düşünüyorsa söylemek

DERSKONUM.COM

 

 

 

Başarılar Dilerim. Süre 40 Dakika…

İzzet EKER9. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve CevaplarıYorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk