sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI , 11.SINIF DİN KÜLTÜRÜ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI, DİN KÜLTÜRÜ YAZILILARI, 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI, DİN KÜLTÜRÜ YAZILI SORULARI,
DERSKONUM.COM'UN değerli öğretmen-öğrenci-eğitim sever takipçileri.


Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları, kitap  cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..


derskonum.com olarak bu sayfamızda 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI üzerine bir paylaşım yapıyoruz .


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

 

BU YAZILI SORULARINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

 


A)     Aşağıda yer alan boşlukları, yan tarafta yer alan kavramlar ile uygun bir şekilde dolduralım. ( 15 Puan )

1-Tarih boyunca ortaya çıkan felsefi inançlar, yeryüzünde ……………….olmasını temel problemlerden biri kabul etmiş ve bu problem çerçevesinde tanrı inancıyla ilgili olarak

ilahi dinlerin ortaya koyduğu inançlara aykırı düşünceler geliştirmiştir.

* deistliğin
* kötülüğün
* Transandantal
* Milenyum
* Din istismarı
* Yehova
* Yahudi
* İslamofobi
* İsrail
* Menora
* Malaki

2-Yeni dinî hareketlere ………………….tarikatları da denilmektedir. Çünkü bu hareketlerden bir kısmına göre kıyametten önce barış ve huzurun hâkim olduğu bin yıllık bir mutluluk dönemi yaşanacaktır.

3-……………….. Şahitleri, tarih vererek Hz. İsa’nın (a.s.) dünyaya geleceğine, şeytanın hükümranlığına son verip Tanrı’nın krallığını başlatacağına inanırlar..

4- …………………İslam dininin şiddet içeren, korkutucu bir din olduğu, bu nedenle de mutlaka ona karşı önlem alınması ve onunla mücadele edilmesi gerektiği varsayımına dayanır.

5-Yahudi inancına göre son peygamber Yahudilere gönderilen …………..’dir. Bu sebeple Yahudiler Hz. İsa’nın (a.s.) da Hz. Muhammed’in (s.a.v.) de peygamberliğini kabul etmezler

 

B)      Aşağıda verilen bilgileri doğru veya yanlış olmasına göre işaretleyelim. ( 15 Puan )

1-İnancımıza göre hayrı da şerri de yaratan Allah’tır. Allah’ın (c.c.) şerri yani kötülüğü yaratması, olumsuzluk olarak değerlendirilemez.

D

Y

2- Allah’ın güzel isimlerinden El-Bâkî, ‟İnsanlara doğru yolu gösteren, rehberlik eden, onların zihinlerini ve gönüllerini aydınlatarak hayır ve mutluluk veren.” anlamına gelir.

D

Y

3-Yeryüzünde kötülüklerin ve adaletsizliğin olmasını bir olumsuzluk olarak değerlendirip bunun sorumluluğunu da Allah’a yüklemek, insanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu göz ardı etmek olur.

D

Y

4-  Yahudilik çok tanrılı bir dindir. Yahudiliğe göre Tanrı, her şeye hükmeden yüce bir varlıktır. Onun bedeni, şekli, eşi, benzeri, ortağı yoktur.

D

Y

5- İslamiyete göre hiç kimse din ve inanç konusunda zorlanamaz. Bir dine inanmak ya da inanmamak, insanın kendi özgür iradesiyle vereceği bir karardır.

D

Y

 

C)      Aşağıda verilen kavramların tanımlarını birer cümle ile yazınız. ( 10 Puan )

 

1-      Materyalizm : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-    Kipa: ……………………………………..………….………………………………………………………………………………………………..

3-    Mesih : …………………………………………..……………………………………………………………………………………………………

4-    Şabat: ……………….………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

D)     Gaybın anahtarları Allah’ın yanındadır; onları ondan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne varsa bilir; onun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır.” (En’am, 59. Ayet)
Verilen ayet-i kerimeden çıkaracağımız mesajları yazalım. (10 Puan)


1- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

E) Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandıralım.(50 Puan)


1.I. Tanrı hakkında kesin bilgi elde etmenin mümkün

olmadığını savunur.

II. Vahyi ve kutsal kitapları reddeder.

III. Hayatın anlamı olmadığını iddia eder.

IV. Tanrı’nın yokluğunu iddia eden ateizme karşıdır.

Numaralanmış bilgilerden hangileri agnostisizmledoğrudan ilgilidir?

A) I ve II                                 B) I ve III

C) I ve IV                                D) II ve III

E) II ve IV

 

2.“Acaba onlar bir yaratıcı bulunmadan mı yaratıldılar,yoksa yaratıcı kendileri midir? Yoksa gökleri ve yerionlar mı yaratmışlar? Hayır hayır! Onlar bir türlü idrakedip inanmıyorlar. Yoksa rabbinin hazineleri onlarınyanında mıdır? Yoksa her şeye egemen olan onlarmı? Yoksa onların, üstüne çıkıp gizli şeyleridinleyecekleri bir merdivenleri mi var? Eğer öyleyse,içlerinden dinleyen biri açık bir kanıt getirsin.” (Tûr

suresi, 36-38. ayetler.)

Verilen ayet hangi felsefe akımının yaratılış konusundaki iddialarına cevap vermektedir?

A) Teizm                                B) Ateizm                              C) Deizm D) Agnostizm                       E) Sekülarizm

 

3.• Hukuki, siyasi ve sosyal alanlarda din merkezligörüşleri reddeder.

• Dinin, günlük hayat için anlamını yitirdiğini savunur.

• Dünyevileşme de denir.

Hakkında bilgi verilen inançla ilgili felsefi yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pozitivizm                        B) Ateizm              C) Materyalizm

D)Sekülarizm                        E) Agnostisizm.

 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi yeni dinî hareketlerinortaya çıkmasında rol oynayan sebeplerden birideğildir?

A) Modern yaşam tarzı ve onun ortaya çıkardığıolumsuzluklar

B) Materyalist anlayışın ve yaklaşımın insanı tatminedecek cevaplar vermesi

C) Dinin ve dinî değerlerin etkisinin azalmasıylainsan ruhunda oluşan manevi boşluk

D) İnsanın kendi varlığını ve evreni anlamlandırmaarayışı ihtiyacı içinde olması

E) Bilimin, insanın bazı sorularına cevap vermekte,onun ruhunu tatmin etmekte yetersiz kalması

5. “----, Tevrat’ta en çok geçen ve Tanrı’nın en kutsalismidir. Yahudiler On Emir’de yer alan "Tanrı’nınismini boş yere ağza almayacaksın" kuralı gereği, ----kelimesini telaffuz etmezler. Telaffuz edilemediği veTevrat dışında başka yere yazılamadığı için bu isminnasıl okunduğu bilinmez.

Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)Yehova                   B) Elohim          C) İsrail

D) Musevi                  E) İbrani

.

 

 

6. Yahudi inancına göre Tanrı, tüm insanların yaratıcısı olmakla birlikte, özel olarak İsrailoğullarının rehberi, koruyucusu ve kurtarıcısıdır. Onlar Tanrı’yı, dolayısıyla dini sadece İsrailoğullarına ait kabul ederler. Bu yönüyle Yahve, sadece İsrailoğullarının tapınmakla yükümlü olduğu millî bir Tanrı görünümündedir. Yahudilik’te Tanrı'nın tek oluşu üzerinde ısrarla durulmasına rağmen Yahudi kutsal kitabının bazı bölümlerinde Tanrı beşerî özelliklerle(antropomorfik) tasvir edilmektedir.

Bu parçaya göre Yahudilikteki Tanrı inancıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Tanrı’nın sadece İsrailoğullarını koruduğuna vekurtaracağına inanılır.

B) Tek Tanrı inancına sahiptirler.

C) Tanrı’ya Yahve adını verirler.

D) Tanrı’ya insani özellikler atfederler.

E) Tanrı’nın birliğine On Emir’de değinilmiştir

 

7.I. Yahudi erkekler ritüel esnasında başlarına kippatakarlar.

II. Cumartesi, haftanın en kutsal günüdür. Bu gündeYahudiler hiçbir iş yapmazlar.

III. Kişi işlemiş olduğu günahlarını yılda en az bir kezbir rahibe itiraf eder.

IV. Yedi kollu şamdan, Hz. İsa’nın Sina Dağı’ndagördüğü yanan çalıyı temsil eder.

Verilen bilgilerden hangileri Yahudi inancına göre doğrudur?

A) Yalnız I                              B) I ve II                 C) II ve III

D) III ve IV                             E) I, II ve IV

 

8. Aşağıdakilerden hangisi Yahudi sembollerinden biri değildir?

A) Menora                            B) Mezuza                             C) Tallit

D) Tefilin                               E) Yom Kippur

9. Aşağıdakilerden hangisi “On Emir” içerisinde yer almaz?

A) Babana ve anana hürmet edeceksin.

B) Tanrı’nın ismini boş yere ağza almayacaksın.

C) Katletmeyeceksin.

D) Pazar günü hiçbir iş yapmayacaksın.

E) Komşuna karşı yalan şahitlik etmeyeceksin.

 

10.Yahudiler haftanın kutsal saydıkları gününde hiçbir iş yapmazlar.Yalnızca dinlenir ve ibadet ederler.

Kutsal günü bu şekilde geçirmelerinin sebebi aşağıdakilerdenhangisidir?

A) Yahudi kavminin varoluş tarihini bu gün ile başlatmış olmaları

B) Kıyametin bu günde gerçekleşeceğini ve insanlığın son günüolacağını düşünmeleri

C)Tanrının dünyayı altı günde yaratıp bu günde dinlendiğine

inanmaları

D) Mesih’in bu kutsal günde ölerek insanlığı kurtardığına

inanmaları

E)Zulümden kurtarılarak Yahova tarafından bu günde

kutsandıklarını düşünmeleri

Başarılar Dilerim. Süre 40 Dakika…

DERSKONUM.COM İzzet EKER

BU YAZILI SORULARINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ


11. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları


BU YAZILI SORULARINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ 

1 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk