sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.Sınıf Roman Ünitesi Testi PDF İndir, Çöz

11.Sınıf Roman Ünitesi Testi PDF İndir,TESTLER,11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Roman Ünitesi Testi PDF,11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Roman Ünitesi Testi, 11.Sınıf Roman Ünitesi Testi PDF İndir, Çöz

derskonum.com  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..

Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için  11.Sınıf Roman Ünitesi Testi PDF İndir, Çöz  üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

Kaynak : derskonum.com

Hazırlayan: Mustafa ŞAHİN
11.Sınıf Roman Ünitesi Testi PDF İndir, Çöz 

DİĞER TESTLER  İÇİN TIKLA
1. Bu romanda Batı uygarlığını kavrayamayan Felatun Bey ve erdemli bir insan tipini ifade eden Rakım Efendi vardır. İki kar- şıt özelliğe sahip kişiler bir aradadır. Romandaki iki tipten biri olan Felatun Bey, alafranga özentisi olan züppe bir tipi temsil ederken Rakım Efendi, yeniliklere açık, çalışkan, idealist bir Osmanlı Beyefendisi olarak karşımıza çıkar.

Buna göre Felatun Bey ile Rakım Efendi romanının Türk edebiyatı açısından önemi aşağıdakilerden hangisi ola- bilir?


A) İlk realist roman

B) İlk edebî roman

C) Yanlış Batılılaşmayı işleyen ilk roman

D) İlk tarihî roman

E) İlk yerli roman2.I. Servetifünun Dönemi

II. Tanzimat Dönemi

III. Fecriati Dönemi

IV. Millî Edebiyat Dönemi

V. Cumhuriyet Edebiyatı Dönemi

Numaralanmış dönemlerin hangisinde Halit Ziya Uşaklıgil’e ait Batılı tarzda ilk başarılı roman örnekleri olarak kabul edilen Aşk-ı Memnu ile Mai ve Siyah romanları yazılmıştır?


A) I B) II C) III D) IV E) V
3. Roman türü, edebiyatımıza Batı etkisiyle gelmiştir ve ilk örnekleri Tanzimat Dönemi’nde verilmeye başlanmıştır. İlk örneği çeviri şeklinde verilen romanda teknik olarak kusurlar vardır. Tanzimat Dönemi romanında teknik kusurlu olmasına rağmen başarılı roman yazma çabası görülmüştür. Dil ağırdır; Fransızca, Arapça sözcüklerle yüklüdür. Konular, İstanbul ve çevresi ile sınırlıdır. Kölelik, cariyelik, yanlış Batılılaşma gibi konular ilk romanlarımızın konusu olmuştur.

Bu parçadaki bilgilerden yola çıkılarak;

I. Roman türünün ilk örneklerinin Tanzimat Dönemi’nde verildiği,

II. Tanzimat Dönemi’nde yazılan ilk romanların tekniğinin güçlü olduğu,

III. İlk romanların konusunun siyasi olduğu

değerlendirmelerinin hangilerine ulaşabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III
4. İlk çeviri roman, yanlış Batılılaşmayı anlatan ilk roman, ilk köy romanı ve ilk tarihî roman Tanzimat Dönemi’nde yazılırken Batılı anlamda iyi bir teknik ile yazılan ilk roman, Servetifünun Dönemi’nde yazılmıştır.

Buna göre aşağıdaki Türk romanlarından hangisi farklı bir edebî döneme aittir?

A)Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat B)Mai ve Siyah

C)Karabibik D) Felatun Beyle Rakım Efendi

E) Cezmi5. 19. yüzyılın ikinci yarısında romantizmin aşırı duygu yogunlu- ğuna tepki olarak ortaya çıkan akım realizmdir. 19. yüzyılda bilim alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bilim insan- larının yaptıkları gözlemler ve deneyler bilimin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Auguste Comte, pozitivizm felsefesini edebiyata da yansıtmıştır. Böylece pozitivizminin de etkisiyle realizm akımı doğmuştur. Realizmde duygu ve hayallerin yerini, toplum ve insan gerçekleri almıştır. Konular gerçekten alınır, yaşanan ve gözlenen gerçek bütün ayrıntılarıyla dile getirilir.

Bu parçada bilgisi verilen edebî akımın Türk edebiyatın- daki ilk örneği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Felatun Bey ile Rakım Efendi

B) Mai ve Siyah

C) Aşk-ı Memnu

D) Araba Sevdası

E) Karabibik

DİĞER TESTLER  İÇİN TIKLAİntibah adlı romanın her bölümünün başında divan şairlerinden bir beyit vardır. Romanın konusu, Türk halk edebiyatının eski meddah hikâyele- rinden birisi olan Hançerli Hanım’ın öyküsünden esintiler taşımaktadır. Romanın başında yer alan Çamlıca tasviri, romanın hazin bir sonla bitme- si gibi özellikler romantizm etkisini açıkça göstermektedir.

6. Bu parçada bilgisi verilen İntibah romanının Türk edebi- yatı açısından önemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlk tarihî romandır.

B) İlk edebî romandır.

C) İlk realist romandır.

D) İlk köy romanıdır.

E) İlk çeviri romandır.7. Bu parçada bilgisi verilen romanın yazıldığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tanzimat Dönemi

B) Servetifünun Dönemi

C) Millî Edebiyat Dönemi

D) Cumhuriyet Dönemi

E) Fecriati Dönemi


8. Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yıllarındaki sanatçılar, genellikle topluma inmişlerdir. Birtakım gerçekleri aktarmak isteğiyle romanlarını kaleme almışlardır. Aralarında sorunlara çözüm getirmeye çalışanlar ya da sorunları eleştirenler olmakla birlikte daha çok gördüklerini, gözlemlediklerini yansıtmak, sergilemek amacında olanlar da vardır.

Bu parçada verilen bilgilerden yola çıkılarak,

I. Cumhuriyet Dönemi romanları sosyal roman özelliği göstermektedir.

II. Cumhuriyet Dönemi’nde yazılan romanların tümünde yaşanan sorunlara çözüm bulma amacı vardır.

III. Cumhuriyet Dönemi romanında romantizm etkisi vardır.

numaralanmış ifadelerden hangilerine ulaşılamaz?


A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III

9. Millî Edebiyat Dönemi sanatçılarından olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yıllarında yaz- dığı romanlarla önemli isimler arasındadır. Yakup Kadri’nin Anadolu’ya açılışının ürünü Yaban adlı romanında, olayların Eskişehir - Kütahya dolaylarında geçtiği Millî Mücadele yılla- rının Anadolusu verilmiştir. Ankara romanında Millî Mücadele yılları ile Cumhuriyet’in ilk yıllarının Ankarası verilerek bir kal- kışın öyküsü anlatılmıştır. Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun romanlarında genellikle toplumun geçirdiği tarihsel evreleri, üç farklı kuşağı bulmak mümkündür. Yaban romanından son- ra Hep O Şarkı romanıyla da dikkat çekmiştir. Abdülmecit, Abdülaziz, V. Murat Dönemleri ile Abdülhamit Dönemi’nin 20 yılını vererek Kiralık Konak romanının temelini oluşturmuştur. Kiralık Konak romanında ise yazar, Tanzimat Dönemi’nden başlayarak kuşaklar arasındaki çatışmayı vermiştir ve bir çöküşü sergilemiştir.

Bu parçadaki bilgilerden yola çıkılarak Yakup Kadri Ka- raosmanoğlu ve romanları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A) Cumhuriyetin ilk yıllarında Anadolu'yu anlatan romanları vardır.

B) Romanlarında tarihsel olayları görmek mümkündür.

C) Günlük olaylarla tarihî olaylar iç içe verilmiştir.

D) Tarihsel anlatımlarında nesnel olmuştur.

E) Birden fazla romanıyla dikkat çekmiştir.Sağlam bir üsluba sahip olan sanatçı, insanın zavallılığını bazen destansı bazen masalsı bir biçimde yansıtmıştır. Ro- manlarında insanın ruhuna ayna tutmuş ve okurlarının bu gerçekliğin içinde yaşamasını sağlamıştır. Kuyucaklı Yusuf, Kürk Mantolu Madonna önemli romanlarıdır.
10-Bu parçada sözü edilen Cumhuriyet Dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Hamdi Tanpınar

B) Reşat Nuri Güntekin

C) Necati Cumalı

D) Aziz Nesin

E) Sabahattin Ali

DİĞER TESTLER  İÇİN TIKLA


Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki köy romantizmini, Yakup Kad- ri’nin Yaban isimli romanında gerçeğe dönüşmüş bir şekilde görmek mümkündür. Anadolu’nun İstanbul’dan farklı olduğu anlaşılır ve 1930’lu yılların sonuna doğru edebiyatımızda Sabahattin Ali ile beraber köy sorunlarını işleyen toplumcu gerçekçi romanlar yazılmaya başlanır. 1950'den sonra köy enstitüsü çıkışlı yazarlar,
sosyalist düşüncenin de etkisi ile ideolojiyi ön plana çıkaran köy romanı geleneğini sürdürür- ler.

11-Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatılan geleneğin bir özelliği olamaz?


A) İç konuşma, bilinç akışı tekniklerini kullanmaları

B) Realizm akımından etkilenmeleri

C) Konuşma dilini esas almaları

D) Yurt sorunlarına yer vermeleri

E) Yöresel ağız kullanmaları


Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki köy romantizmini, Yakup Kad- ri’nin Yaban isimli romanında gerçeğe dönüşmüş bir şekilde görmek mümkündür. Anadolu’nun İstanbul’dan farklı olduğu anlaşılır ve 1930’lu yılların sonuna doğru edebiyatımızda Sabahattin Ali ile beraber köy sorunlarını işleyen toplumcu gerçekçi romanlar yazılmaya başlanır. 1950'den sonra köy enstitüsü çıkışlı yazarlar,
sosyalist düşüncenin de etkisi ile ideolojiyi ön plana çıkaran köy romanı geleneğini sürdürür- ler.
12- Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu parçada anlatılan geleneğe bağlı olarak eser yazmamıştır?

A) Kemal Tahir

B) Yaşar Kemal

C) Füruzan

D) Talip Apaydın

E) Orhan Kemal13-Cumhuriyet Dönemi’nde toplumsal konuları ele alan pek çok eser yazılmıştır ait, toplumsal konulu eserlerden bazıları

şunlardır:

I. İçimizdeki Şeytan

II. Sırça Köşk

III. Kuyucaklı Yusuf

IV. Kürk Mantolu Madonna

V. Ses

Bu parçadaki boşluğa aşağıdaki Cumhuriyet Dönemi sanatçılarından hangisi getirilmelidir?

A) Talip Apaydın

B) Sabahattin Ali

C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

D) Peyami Safa

E) Abdülhak Şinasi Hisar


Cumhuriyet Dönemi romancılarında psikolojik tahlilleri sıkça kullanan, bireyin iç dünyasını anlatmaya çalışan sanatçılar vardır. Eserlerinde bireyin kendisiyle ve toplumla hesaplaşma- sı söz konusudur. Bireyin yalnızlığının işlendiği romanlarda; iç gözlem, bilinç akışı teknikleri, iç konuşma ve psikolojiden yararlanma söz konusudur. Zaman diliminin belirgin olma- dığı, mekânın ise insan psikolojisine göre değiştiği durumlar söz konusudur. Sanatçılar toplumsal gerçekçilerden farklı olarak eserlerinde bireyi toplumsal yönden değil psikolojik yönden anlatma amacı gütmüşlerdir.
14-Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu parçada anlatılan özelliklerde eser veren bir sanatçıdır?

A) Peyami Safa

B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

C) Orhan Kemal

D) Yaşar Kemal

E) Kemal Tahir


15) Modernizmi ele alan romanlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Geleneksel anlatım biçimleri dışında yeni anlatım yöntemleri kullanılmıştır.

b) Edebiyata bir görev ve misyon yüklenmiş, mesaj verme kaygısı güdülmüştür.

c) Merak duygusu önemsenmemiş, kronolojik zaman algısı kırılmıştır.

d) Sembolik anlatıma başvurularak sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanılmıştır.

e) Kişilerin iç dünyaları ayrıntılı olarak anlatılmaya çalışılmıştır.

 

16) Aşağıdaki eser yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

a) Kemal Tahir-Devlet Ana    

b) Ahmet Hamdi Tanpınar-Huzur  

 c) Refik Halit -Tutunamayanlar

d) Yakup Kadri- Yaban    

e) Reşat Nuri- Yaprak Dökümü


Yakup Kadri, romanlarında birbirini tamamlayan bi­reysel ve toplumsal hayat zincirimizi anlatmasıyla edebiyatımızda nehir roman türünün temsilcisi­dir. Yapıtlarında çoğunlukla içinde yaşadığı top­lumun sorunları üzerinde durmuştur. ---- nesiller arasındaki çatışmayı, ---- köylü - aydın çatışmasını, ---- ise Paris’e kaçan Jön Türkleri anlatmıştır.

16-Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Nur Baba’da - Yaban’da - Panorama’da

B) Kiralık Konak’ta - Ankara’da - Bir Sürgün’de

C) Nur Baba’da - Yaban’da - Kiralık Konak’ta

D) Kiralık Konak’ta - Yaban’da - Bir Sürgün’de

E) Kiralık Konak’ta - Ankara’da - Panorama’da

 

17-Aşağıdakilerden hangisi Halide Edip’in diğer-lerinden farklı türde yazdığı bir eserdir?

A) Mor Salkımlı Ev            B) Tatarcık

C) Akile Hanım Sokağı D) Yeni Turan

E) Ateşten Gömlek

 

18-Aşağıdakilerden hangisi toplumcu gerçekçi yazarlar arasında yer almaz ?

A-Kemal Bilbaşar               B-Namık Kemal,

C-Kemal Tahir                    D-Yaşar Kemal,

E-Sabahattin Ali

 

Yazar, Osmanlının devlet yapısı ve sosyal ha­yatı üzerinde durmuş; romanlarının çoğunu bu konu üzerinde yoğunlaştırmıştır. Bu yö­nüyle o, tezli roman geleneğinin sürdürücüsü­dür. Döneminin eleştirmenleri bu tür romanın geçmişte kaldığını, romanı düşünce için araç yapmanın doğru olmadığını öne sürerek onu şiddetle eleştirmişlerdir. "Yorgun Savaşçı, Dev­let Ana, Yediçınar Yaylası, Esir fiehrin İnsanları" yapıtlarından bazılarıdır.

19-Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kemal Tahir                   B) Yaşar Kemal

C) Peyami Safa                  D) Tarık Buğra

E) Halikarnas Balıkçısı

 

20-Aşağıdakilerden hangisi modernizmi esas alan sanatçılardan değildir?

A) İnci Aral          B) Yusuf Atılgan

C) Sadri Ertem     D) Nezihe Meriç

E) Attila İlhan


Kaynak : derskonum.com

Hazırlayan: Mustafa ŞAHİNDİĞER TESTLER  İÇİN TIKLA

11.Sınıf Edebiyat Roman Ünitesi Testi İndir ÇözDİĞER TESTLER  İÇİN TIKLA11.Sınıf Roman Ünitesi Testi PDF İndir,TESTLER,11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Roman Ünitesi Testi PDF,11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Roman Ünitesi Testi,

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk