sponsorlu reklam Admatic -sponsor

YKS AYT EDEBİYAT DENEME SINAVI PDF İNDİR,ONLİNE ÇÖZ-deneme-2

 YKS EDEBİYAT DENEME SINAVI PDF İNDİR,

YKS EDEBİYAT DENEME SINAVI PDF İNDİR, YKS EDEBİYAT DENEME ONLİNE ÇÖZ, YKS EDEBİYAT DENEME SINAVI, YKS EDEBİYAT DENEME PDF, YKS DENEME, TYT-YKS, AYT EDEBİYAT DENEME SINAVI, AYT EDEBİYAT,

derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için YKS EDEBİYAT DENEME SINAVI PDF İNDİR,ONLİNE ÇÖZ-deneme-2  üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..


doğru konum= derskonum


destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız


DOĞRU KONUM   :  derskonum.comHazırlayan: Mustafa ŞAHİNYKS EDEBİYAT DENEME SINAVI PDF İNDİR,ONLİNE ÇÖZ-deneme-2

PDF ŞEKLİNDE İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZZZZZ
1. 

Yine zevrak-ı derunum kırılıp kenare düştü

Dayanır mı şişedir bu reh-i seng-sare düştü

 

 Meni candan usandurdı cefadan yar usanmaz mı

Felekler yandı ahumdan muradum şem'i yanmaz mı

 

 Bir güneş yüzlü melek gördüm ki alem mahıdur

Ol kara sümbülleri aşıklarınufi ahıdur

 Yukarıda verilen beyitlerdeki kafiye türleri aşağıd

akilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 A) Tam - zengin - zengin

B) Zengin - tam - tunç

C) Zengin - tunç - tam

D) Tam - tunç - zengin

E) Yarım tam - tunç

  

2. Gazellerin ilk beytine "matla", ilk. beyitten sonraki

beyte "hüsnümatla"; son beytine "makta", son

beyitten önceki beyte "hüsnümakta" adı verilir.

Buna göre, aşağıda verilen beyitlerden hangisi

bir gazelin farklı bir beytidir?

A) Öyle ser-mestem ki idrak etmezem dünya nedir

Ben kimem saki olan kimdir mey O sahba nedir

B) Ne tende can ile sensiz ümid-i sıhhat olur

Ne can bedende gam-ı fırkatinle rahat olur

C) Gerçek hadis imiş bu ki hObun vefası yok

Kim sevdi h0bu kim dedi h0bun cefası yok

D) Kase-i dery0zede tebdil olur cam-ı murad

Biz bu bezmin Nabiya çok badeharın görmüşüz

E) Süzme çeşmin gelmesin müjgan müjgan üstüne

Vurma zahm-ı sineme peykan peykan üstüne

 

 3.Yok bu şehr içre senin vasf etdiğin dilber Nedim

Bir peri-suret görünmüş bir hayal olmuş sana

 

 Gevheri der bulmam kimsede vefa

Dost diye sevdiğim etti kim sefa

Hubların aşıka ettiği cefa

Kanun mudur erkan mıdır yol mudur

 Birincisi divan, ikincisi halk edebiyatına ait bir

şiirden ahnan yukarıda yer alan dizelerdeki altı

çizili isimlerin kullanımının edebiyattaki terim

karşılıkları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla

doğru olarak verilmiştir?

A) Cönk mahlas

B) Mahlas - tapşırma

C) Mazmun - nazire

D) Tapşırma mahlas

E) Nazire cönk

 

 

4. Hoyrattır bu akşamüstüler daim

Gün saltanatıyle gitti mi bir defa

Yalnızlığımızla doldurup her yeri

Bir renk çığlığı içinde bahçemizden,

Bir el çıkarmaya başlar bohçamızdan

Lavanta çiçeği kokan kederleri;

Hoyrattır bu akşamüstüler daima.

Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisine

örnek gösterilemez?

A) Nakarata

C) Hece ölçüsüne

E) Cinasa

B) Kafiyeye

D) imgeye

 

 

“Garbın ucunda, son kıyıdan, en gürültülü

Bir med zamanı gökyüzü kurşunla örtülü”

Yurıdaki dizelerde "kurşun''. sözcüğü benzetme 

amacıyla "bulut'' sözcüğünün yerine kullanılmış ancak

"bulut" sözcüğü söylenmemiştir, böylece -yapılmıştır.

 5-Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

A) Açık istiare

C) Teşbih

B) Kapalı istiare

D) Teşhis

E) Mübalağa 

 

6. Arapçadan Türkçeye geçmiş olan - sözcugu

yerine eskiden "musahabe" kullanılmıştır. Bir yazılı

anlatım türüdür, karşılıklı konuşma havası içinde

yazılır; bir kimse ile konuşuyormuş gibi yazılır ve

günlük sanat olaylarını konu alır. Kimi zaman müla-

kat ile karıştırılır. Mülakatta bir soru soran, bir de

cevaplayan vardır, bu türde ise yazar, karşısında-

kiyle konuşurmuş gibi hem sorar hem cevap verir.

Edebiyatımızda, bu türün ilk örnekleri Tanzimat'tan

sonra verilmiştir. Türün ilk ciddi ve güzel örneklerini

Tevfik Fikret'in Servetifünun dergisinin yazı dizisi

olarak düzenlediği "Musahabe-i Edeyiyye" sütun-

larında görmekteyiz. Ahmet Rasim, Şevket Rado

türün başarılı örneklerini vermiştir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere, aşağı-

dakilerin hangisinde verilenin getirilmesi en

uygundur?·

A) deneme 

B) sohbet 

C) günlük

D) fıkra 

E) röportaj

 

 7Aşağıdakilerden hangisi Ortaoyununda Kavuklu

tipinin özelliklerinden değildir?

A}Oyı.mda tahsil görmemiş birdir, halkı temsil

· eder,.dışadönüktür.

B) Saş komiktir, Pişekar'la beraber asıl oyuncu-

dur, dışadönüktür.

C) Tahsili yoktur, daima işsizdir; para bulunca he-

men harcar, eli açıktır.

D) Gölge oyunundaki Hacivat'a benzer, adeta

onun karşılığıdır.

E) "Ters anlama", "anlamazlıktan gelme" gibi söz

oyunlarıyla güldürüyü sağlar.

  

8. "ilahi! Gizlüsün, gayet zuhurundan. ilahi!

Görünmezsin, ziyade nurundan. ilahi, Seyyidi ve

Mevlayi! Her ne kadar günahkar isem, afvünden

nevmid degülem. Ne kadar günahum çirki var-ise,

umaram keremün deryası mahv ide ve ne kadar

a'malüm çürügi var ise, ümidüm ol ki rahmetün

sıfatı afv ide."

Sinan Paşa'nın Allah'a yalvarmak, yakarmak

için yazdığı Tazarruname adlı eserinden alınan

yukarıdaki parça, şiir biçiminde yazılsaydı türü

aşağıdakilerden hangisi olurdu?

A) Tevhit

 B) Naat 

C) Mersiye

D) Münacat 

E) Methiye

  

9. Bilmem kime yahut neye uyduk gittik

Gahi meye gahi neye uyduk gittik

Erbab-ı zeka riyayı mezhep bildi

Bizler dili divaneye uyduk gittik

Yukarıda verilen dörtlüğün nazım biçimi

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şarkı

 B) Tuyuğ

D) Murabba

C) Mani

E) Rubai

 

10. Aşağıdaki verilen tanımlardan hangisi ayraç

içinde belirtilen kavramla ilgili değildir?

 A) Edebiyatta masal, efsane, bilmece, oyun gibi

halk edebiyatı ürünlerinin aslından az çok 

ayrılan değişik biçimine denir. (varyant)

 

B) Uzunlamasına açılan, halkın beğendiği halk 

şiirlerini ve faydalı bilgileri yazdıkları, ince uzun

defterlere verilen isim. (cönk)

 

C) Seçilen belli bir konuyu, önceden yazılmış her-

hangi bir metne .dayanmadan, sahnede akla

gelen sözlerle işleyerek canlandırma esasına

dayanan bir oyun şeklidir. (tüluvat)

 

D) Hece ölçüsünde aynı sayıda olan mısraların

ahengini ve ritmik tekrarları artırmak için dize-

lerin bölünmesidir. (kavuştak)'

 

E) Edebiyatta, bir edebi eserde bulunan görüş ve

düşünüş biçimini ifade eden kavramdır. (zihniyet)

 

 

 

i, Aşık Paşa'nın Türklere tasavvufu, dervişlik yolu-

nu öğretmek amacıyla yazdığı ünlü mesnevisidir.

Eser, dini, tasavvufi ve öğretici bir eserdir. 12.000

beyit civarında olan eser, mesnevi nazım biçimiyle

ve aruzun "failatün failatün failün" kalıbıyla yazıl-

mıştır. Eserde vahdet, Allah; ruh ve vücut, yer

ve gök gibi "ikili" konular; geçmiş zaman, şimdiki

zaman, gelecek zaman gibi "üçlü" konular; anasır-ı

erbaa (dört unsur / toprak, hava, su, ateş); beş

duyu; yaratılışın altı günü; yedi kat ·gök; sekiz

Cennet işlenmiştir. Sanatçı, eserin bitiş bölümünde

"Türk diline kimsene bakmaz idi / Türklere hergiz

gönül akmaz idi" dizeleriyle Türkçeye yeteri kadar

önem verilmemesini eleştirmiştir.

 11-Yukarıdaki parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Mantıku't-Tayr

B) Felekname

C) Garipname

D) Pendname

E) Şikayetname

 

 

12. Mahveder kendini bülbül bile hürriyet içün;

Çekilir mi bu bela alem-i pür mihnet içün?

 

Dın içün, devlet içün, can çekişen millet içün,

Azme hail mi olurmuş bu çürük ten kafesi?

 

Bu dizeler, biçim ve içerik bakımından 

aşağıdaki sanatçılardan hangisinin

 sanat anlayışını yansıtmaktadır?

A) Namık Kemal

B) Muallim Naci

C) Abdülhak Hamit Tarhan

D) Recaizade Mahmut Ekrem

E) Tevfik Fikret

 

 

13.

 • Yüksek tepelerde hem yılana, hem kuşa

 rastlayabilirsiniz fakat biri sürünerek, öteki uçarak

yükselmiştir.

• Köhne fikirler paslanmış çivilere benzer,

söküp atmak çok guçtür.

• Adi fikre sarf edilmiş güzel ifadeden ziyade,

adi ifade içinde gördüğüm güzel fikre acırım.

• Ahmaklık, daima nur ile alevi karıştırır ve kendisini her yakanı bir güneş sanır.

 Yukarıda verilen vecizeler yani özlü sözler aşa-

ğıdakilerden hangisinden alınmış olabilir?

A) Tevfik Fikret'in Haluk'un Deften'nden

B) Halit Ziya'nın Kırk Yıfından

C) Cenap Şahabettin'in Tiryaki Söz/en'nden

D) Mehmet Akifin Safahat'ından

E) Ahmet Haşim'in Göl Saatlen'nden

 

14. El gibi dolaşma Anadolu'nda,

Arkadaş, yurdunu içinden tanı.

Dinle bir yosmayı pınar yolunda,

Dinle bir yaylada garip çobanı.

Bir ıssız ev gibi gezdiğin bu yurt,

. Yıllarca döktürür sana gözyaşı,

Yavrunun derdiyle ah eder Bayburt,

Turnanın özlemi yakar Maraş'ı ...

Yukarıdaki dizeler, içeriği ve üslubu dikkate

alındığında, aşağıdaki sanatçılardan hangisinin

sanat anlayışını yansıtmamaktadır?

A) Yusuf Ziya Ortaç

B) Faruk Nafiz Çamlıbel

C) Ömer Bedrettin Uşaklı

D) Ahmet Haşim

E) Ahmet Kutsi Tecer

 

 

15. Sanatçının tüm sanatına hakim olan aklın

 sınırlarını aşarak geçmiş zamanı yakalama arzusu

ve bu arzunun somut biçimi olan "rüya", şiir

ve hikayelerinde görüldüğü gibi romanlarında da

görülür. Yaşadığı ortamla uzlaşamayan ve sürekli

bir yalnızlık duygusu içinde bulunan Mümtaz, diğer

romanlarının kişileri gibi, gerçeğin katı çıplaklığıyla

karşılaşınca rüyaya benzeyen düşsel bir aleme

sığınır. Söz gelişi Sahaflar'daki bitpazarında gezinirken 

geçmiş zamanı yakalamak, akıl ·ve idrakin

ötesine sıçramak ister.

Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçı ve

romanı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Peyami Safa - Matmazel Nora/iya'nın Koltuğu

B) Ahmet Hamdi Tanpınar - Huzur

C) Orhan Pamuk - Kara Kitap

D) Tarık Buğra - Firavun imanı

E) Samiha Ayverdi Mesihpaşa imamı

 

 

16. "Sevgili Arsız Ölüm" bir ilk roman olduğu halde, ola-

ganüstü büyülü dünyası, derinden derine sezilen

mizahi boyutları ve şiirsel diliyle; bir aile üzerinden

dillendirilen köyden kente göç olgusu ve aile 

bireylerinin kente uyum sürecinde yaşadığı zorlukların

etkileyici bir tonda anlatımıyla dikkat çeken usta•

işi bir eser. "Sevgili Arsız Ölüm"deki köy insanının

inanç sistemini dikkate aldığımızda yazarın 

çocukluğunda yaşadıklarının önemli bir kısmını roman

gerçekliği içinde yeniden üretip değerlendirdiğini

fark ediyor, köylülerin korkularını, Şamanist

 dönemlerden bugüne taşıdıkları kadim öğretilerin izlerini,

 içselleşip derinleşmiş ruhsal yaşantılar olarak

okuma olanağı buluyoruz.

Bu parçada ele alınan eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nezihe Meriç

B) Duygu Asena

C) İnci Aral

D) AdaletAğaoğlu

E) Latife Tekin

 

 

17. Taşranın aydın / entelektüel kişi üzerindeki boğucu,

kuşatıcı etkisi çok yoğundur. -- Buzul Çağının

Virüsü adlı romanında tam da bu konumdaki

 insanların sorunlarını irdeler. Romanın başlıca kişileri

Osman ve Faik'in kendini gerçekleştirme 

çabalarındaki açmazlar romanın eksen meselesi olarak

okurun karşısına çıkar. Tutuculuğun çevrelediği bu

insanlar ne mevcut kapıyı kırarak ne de bu yapıyla

uyum sağlayarak varlıklarını sürdürebilirler. Roman

bu konumdaki bireylerin gizemsel ve ruhsal çöküşlerinin serüvenidir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden

hangisi getirilmelidir?

A) Ferit Edgü

B) Vüsat O. Bener

C) Rasim Özdenören

D) Mustafa Kutlu

E) Tezer Özlü

 

 

18. önceki dönemlerde olduğu gibi Cumhuriyet

Dönemi'nde de "Satılık Ev", "İspinozlar", "Toros

Canavarı", "Kahvede Şenlik Var", "Cengiz Han'ın

Bisikleti" gibi eserlerde toplumsal sorunları ve aile

içi sorunları işlenmiştir.

Aşağıdaki yazarlardan hangisi bu parçadaki

eserlerle ilişkilendirilemez?

A) Orhan Kemal

B) Ahmet Kutsi Tecer

C) Rıfat Ilgaz

D) Refik Erduran

E) Sabahattin Kudret Aksal

 

 

Çayın rengi ne kadar güzel;

Sabah sabah;

Açık havada.

Hava ne kadar güzel!

Oğlan çocuk ne kadar güzel!

Çay ne kadar güzel!

19-Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangi-

si söylenemez?

A) Garip şiir anlayışını yansıtmaktadır.

B) Konuşma havasıyla yazılmıştır.

C) Şiirsellik ve imgeler ön plandadır.

D) Serbest şiir özelliği göstermektedir.

E) Söz sanatlarından kaçınılmıştır.

 

 20. Atatürk Dönemi olarak adlandırılan 1923 - 1938

yıllarında çağdaşlaşma adına ciddi reformlar yapılır. 

Toplumu eski olandan uzaklaştırma, hayatı

algılama ve yaşama bakımından Batı'ya yaklaştırma

 amacı taşıyan bu devrimler bu süre içerisinde

birbiri ardınca gerçekleştirilir. İşte bu devrimlerden

biri olan alfabe devriminin yapıldığı dönemde varlıklarını 

ilan eden bir başka topluluk --. Bilinçli bir birlikteliğin

 ilk örnekleri olan Servetifünun ve Fecriati'den sonra, 

sanat anlayışları farklılık gösterse de bir dönüşüm ve

 devinim başlatmak amacıyla  Cumhuriyet'in ilk yıllarında 

"canlılık, samimiyet, daima, yenilik" sloganıyla kurulan

 bu hareket bir edebi okul niteliği kazanmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden

hangisi getirilmelidir?

A) Beş Hececiler'dir

B) Yedi Meşaleciler'dir

C) Garipçiler'dir

D) Hisarcılar'dır

E)2. Yeniciler'dir

  

 21. iç içe geçmiş iki olay zinciri ile roman, kişisel

değişimleri konu alması bakımından Zehra'nın,

hatıra defterindeki maceralar bakımından da

Mürşit Efendi'nin romanı_dır. Çocukluğundan itibaren

 Mürşit Efendi'yi kötü bir insan olarak tanıyan 

Zehra, hoşgörüsüz, katı kalpli, disiplinli bir

öğretmendir. Zehra'nın babası Mürşit Efendi ise

okulunu bitirdikten sonra idealist bir memur olarak

Anadolu'ya gitmiş, Anadolu'nun memurları bekleyen 

çürümüşlüğü içerisinde kaybolmuştur. Kötü bir

evlilik yapmış, çok istemesine rağmen çocuklarıyla

gereği kadar ilgilenememiştir. Yani kendi iradesi

dışında yaşayan bir insan durumuna gelmiştir. işte

bu pişmanlıklar, çaresizliklerle dolu hatıra defteri, 

ölümünden sonra kızı Zehra'nın eline geçer.

Böylece Zehra'nın dış dünya ile ilişkisi de yeniden

şekillenir.

Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki parçada

tanıtılan romanın yazarına ait bir eser değildir?

A) Ateşten Gömlek

B) Dudaktan Kalbe

C) Miskinler Tekkesi

D) Yeşil Gece

E) Çalıkuşu

 

 22. Romanda, Doğu ve Batı uygarlıkları kahramanların

 karakterleri ve fiziki özellikleriyle canlandırılır. 

Macit ile Şinasi'nin davranışları, giyinişleri ve

uğraşları birbirinden tamamen farklıdır. Neriman,

iki adamı model oldukları uygarlıklar çerçevesinde 

yorumlar. Macit'in kıyafetleri ve temiz elleriyle 

sözlüsünden daha bakımlı olduğunu düşünür.

Alafranga tipi temsil eden bu adamın uzun elleri,

hafif manikürlü parmakları sürekli aklına gelir.

Genç kıza göre Macit, hiçbir kusuru olmayan her

yönüyle mükemmel bir insandır. Neriman'da, son

zamanlarda Şinasi hakkında ise nefrete yakın bazı

fikirler gelişmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda parçada

tanıtılan romanın yazarına ait bir eser değildir?

A) Matmazel Noraliya'nın Koltuğu

B) Mahşer

C) Yaprak Dökümü

D) Yalnızız

E) Biz f nsanlar

 

 23. Bir gün balıkçı kahvesinin önündeki yarısı kırmızı,

yarısı beyaz çiçek açan akasyanın dalına asılmış

bir dülger balığı gördüm. Rengi denizden çıktığı

zamanki esmer renkteydi. Vücudunda hiç kımıldama 

yoktu. Taş kadar cansızdı. Yalnız bedenindeki

incecik, ipten bile yumuşak zarları titreyip duruyordu.

 Böyle bir oynama hiç görmemiştim. Evet, bu

bir oyundu. Bir görünmez iç rüzgarının oyunuydu.

Vücutta görünüşte hiçbir titreme yoktu. Yalnız bu

zarlar zevkli bir ürperişle tatlı tatlı titriyorlardı. İlk

bakışta insana zevkli, eğlenceli şeymiş gibi gelen

bu titreme hakikatte bir ölüm dansıydı. Sanki dülger 

balığının ruhu rüzgar rüzgar bu incecik zarlar-

dan akıp gidiyordu.

 

Sait Faik Abasıyanık'ın "Dülger Balığının Ölümü"

adlı hikayesinden alınan bu metinle ilgili olarak

hangisi söylenemez?

A) Durum öyküsüne ait özeHikler taşımaktadır.

B) Birinci kişi anlatıcı kullanılmıştır.

C) Betimleyici anlatımdan yararlanılmıştır.

D) Şiirsel ifadelere yer verilmiştir.

E) Gerçek, sadece dış görünüşüyle ele alınmıştır.

 

 24. "Kendini bir metni keşfetmeye adamış okur,

 bir serüvencinin, kaşifin, gözü kara denizcinin niteliklerine 

sahiptir." diyor Manguel ve okurun hem

dünyada hem de hayatta yolculuk eden bir gezgin

olduğunu söyledikten sonra bunu belli bazı eserler 

üzerinden temellendiriyor. Kutsal kitaplardan 

başlayarak, Gılgamış Destanı'nda, Dante'nin fıahi

Komedya'sında ve ardından Ulysses'in, Hamlefin,

Don Quijote'nin, Madame Bovaıy'nin ve Anna

Karenina'nın sayfaları arasında gezintiye çıkıyor.

Farklı gezginlerin notları, gözlemleri, yorumları

bize eşlik ediyor.

Yukarıdaki parçada aşağıda verilen sanatçılar-

dan hangisinin eserine yer verilmemiştir?

A) Shakespeare 

B) Tolstoy

C) Dostoyevski 

DJ Cervante

E) Flaubert

 


AYT EDEBİYAT DENEME SINAVI PDF İNDİR,ONLİNE ÇÖZ
Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk