sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları Sayfa 150 GEZEGEN YAYINLARI

     11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları GEZEGEN YAYINLARI 2021 2022

11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları GEZEGEN YAYINLARI, 11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları, Kitap Cevapları, 11. Sınıf Gezegen Yayınları Edebiyat Kitap Cevapları,

11-sinif-edebiyat-kitap-cevaplari-sayfa-150-gezegen-yayinlari

derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları GEZEGEN YAYINLARI üzerine bir paylaşım yazacağız. 

Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları GEZEGEN YAYINLARI Sayfa 

DİĞER TÜM SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ.
.11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları GEZEGEN YAYINLARI Sayfa 150 
.
.

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 150 Cevapları Gezegen Yayıncılık

Metinde yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan hangi unsurlara yer verilmiştir?

  • Cevap:

b. Türkçenin bir yabancı dil olarak öğretilmeye başlanması, içinde yaşadığımız dönemin hangi gelişmeleri ile ilgilidir?

  • Cevap:

7. a. Aşağıdaki metni okuyunuz.

Tercüman-ı Ahval Mukaddemesi
Mâdâm ki bir hey’et-i ictimâiyyede yaşayan halk bunca vezâif-i kânûniyye ile mükelleftir, elbette kâlen ve kalemen kendi vatanının menâfiine dâir beyân-ı efkâr etmeği cümle-i hukûk-ı müktesebesinden addeyler. Eğer şu müddeâya bir sened-i müsbit aranılacak olsa, maârif kuvveti ile zihni açılmış olan milel-i mütemeddinenin yalnız politika gazetelerini göstermek kifayet edebilir.

Bu mebhas, Devlet-i Aliyye’ce dahi nev’amâ müeyyeddir ki Meclis-i Âlî-i Tanzîmât’ın teşekkülü sırada kavânîn ve nizâmâta müteallik levâyihin tahrîren arzolunması için umûma me’zû- niyet-i resmiyye verilmişti, hatta Hükûmet-i seniyye’nin müsâadesi ile, dâhil-i memâlik-i Os- mâniyye de teb’a-i gayr-i müslimenin kendi lisânları üzre hâlâ çıkardıkları jurnaller bile, belki hukûklarından ziyâdece serbesttir; fakat asıl Osmanlı gazetelerinin bahsine gelince, gayr-i resmî bir varakanın devâm üzre çıkarılmasında her nasılsa şimdiye kadar milet-i hâkimeden hiçbir kimse ihtiyâr-ı zahmet etmemiştir. Hele şükürler olsun, sâye-i adâlet-i seniyyede telâfî mâ- fat müyesser oldu. Şiyle ki: Bu yolda Türkçe bir gazetenin neşri istid’âsına dâir geçenlerde tah- dîm olunan müzekkirenin meâlini musaddak Meclis-i maârif-i umûmiye’den verilen mazbata üzerine; Meclis-i hâss’ı vükelâyi fihâm’da dahi keyfiyet istihsân ve ol bâbta müsâade-i seniy- ye-i cenab-ı mülûkâne şâyân buyurulmuştur. (…)

Şinasi

b. Metni “Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Nasreddin Hoca Fıkraları ve Halk Türkülerimizin Yeri” adlı metinle tür, biçim, içerik, dil ve anlatım özellikleri bakımından karşılaştırarak makale türünün Türk edebiyatı tarihi içindeki gelişimi hakkında neler söylebilirsiniz?

  • Cevap:
.
.Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk