sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10.Sınıf Şiir Ünitesi Çalışma Kağıdı

   10.Sınıf Edebiyat Şiir Ünitesi Çalışma Kağıdı

 10.Sınıf Edebiyat Şiir Ünitesi Çalışma Kağıdı,10.Sınıf Şiir Çalışma Kağıdı, ÇALIŞMA KAĞITLARI, İslamiyet Öncesi Şiir Çalışma Kağıdı, Halk Şiiri Çalışma Kağıdı, Divan Şiiri Çalışma Kağıdı,

...

derskonum.com' un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


derskonum.com ailesi olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için Şiir Türleri Bulma, Şiir Türleri Çalışma Kağıdı üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.İyi çalışmalar..

Kaynak :  onedebiyaton numara edebiyat

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız
..
..
İslamiyet Öncesi Türk Şiiri ve Geçiş Dönemi Eserleri
Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları doldurunuz.

1. Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan ahenkli söz söyleme sanatına ..................... denir.

2. Duygu ve düşünceleri coşkulu bir dille anlatan şiirlere ....................., doğa güzelliklerini anlatan şiirlere ....................., kahramanlık, yiğitlik ve savaş konularının işlendiği şiirlere ....................., bilgi vermeyi amaçlayan şiirlere ....................., toplumun aksayan yönlerini eleştiren şiirlere
..................... denir.


3. Şiir için ..................... ve ..................... kavramları da kullanılmıştır.

4. ..................... gelenekle doğan Türk şiiri, İslamiyetin kabulünden sonra Anadolu’da ..................... ve ..................... şeklinde iki koldan gelişmiştir.

5. İslamiyet öncesi Türk şiiri ..................... ölçüsüyle ve ..................... adı verilen saz eşliğinde söylenmiştir.

6. İslamiyet öncesi Türk şiirinde ....................., ..................... ve ..................... ölçülere çok rastlanır.

7. İslamiyet öncesi Türk şiirinin nazım birimi ..................... olup dil ..................... dir.

8. İslamiyet öncesi Türk şiirinde doğa, aşk, kahramanlık konularının yanında ....................., ....................., ..................... ve ..................... de sıkça işlenen konulardandır.


9. ..................... adı verilen dinsel sürgün avları ile ..................... ya da ..................... denilen dinsel ziyafetlerde söylenen şiirlere ..................... denir.

10. Bir kimsenin ölümünün ardından yapılan ve ..................... adı verilen dinsel yas törenlerinde söylenen şiirlere ..................... denir.

11. Bugünkü atasözlerinin ilk biçimi niteliğindeki özlü sözlere ..................... denir.

12. Toplumu derinden etkileyen olaylar sonucunda halk arasında kendiliğinden oluşan uzun nazım türüne ..................... denir.
.


Örnek metinleri okuyarak nazım biçimlerini bulunuz. Altına aşağıdakilerden hangisi olduğunu yazınız.
A. Sav    
B. Sagu
 C. Koşuk


Aç ne yimes, tok ne times.
1............

Kurt kuş kamug tirildi
Erkek tişi tirildi
Ögür alıp tarıldı
Yınka yana kirgüsüz
2............

İt ısırmas, at tepmes time
3............


Alp Er Tunga öldi mü?
Isız ajun kaldı mu?
Ödlek öçin aldı mu?
Emdi yürek yırtılur.

Ödlek küni tavratur
Yalnguk küçin kevretir
Erdin ajun sevritür
Kaçsa takı ertilür
4............

Yağmur yağıp saçıldı
Türlü çiçek suculdı
Yincü kapı açıldı
Çından yapar yugruşur.
5............


Böri (kurt) koşnısınyimes.
6............
Öpkem kelip ogradım
Arslanlayu kökredim
Alplar başın togradım
Emdi meni kim tutar
7............

Erdi aşın taturgan
Yavlak yağığ kaçurgan
Oğrak süsin kaytargan
Bastı ölüm ahtaru

Yağı otın öçürgen
Toydın anı köçürgen
İşler üzüp keçürgen
Teğdi okı öldürü
8............

Yığlap udu artadım
(Ardından ağlayıp mahvoldum)
Bağrım başın kartadım
(Bağrımın yarasını deştim)
Kaçmış kutuğ irtedim
(Kaçan mutluluğu aradım)
Yağmur kipi kan saçar
9............


Alın (hile) arslan tutar,
küçin (güçle) sıçgan tutmas.
10............


Geçiş dönemi Türk Edebiyatıyla ilgili verilen bilgilerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.
( ) 1. Bu dönem eserleri Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır.
( ) 2. Eserlerin temel amacı İslamiyet’e yeni girmiş Türklere İslamiyet’in güzelliklerini öğretmektir.
( ) 3. Dönem eserleri Öz Türkçe olup Arapça ve Farsça etkisi yoktur.
( ) 4. Dönem eserlerinin tamamı hece ölçüsü ile yazılmış olup tek nazım birimi dörtlüktür.
( ) 5. Dönem eserlerinde İslamiyet öncesi dönemin kültürü ile İslam kültürü iç içedir .
( ) 6. İslamî dönem Türk Edebiyatı X - XIII. yüzyıllar arasında Geçiş Dönemi’ni yaşamıştır.
( ) 7. Gazel, kaside, mesnevi gibi Arap ve Fars Edebiyatlarında kullanılan nazım şekilleri ile
eserler verilmiştir.
( ) 8. Büyük Selçuklular, Karahanlılar ve Çağatay döneminde verilen eserler İslamiyet’in etkisinde
oluşturulmuş ilk eserler olarak kabul edilir.
Cümlelerdeki bilgiler hangi eserle ilgili ise o eserle eşleşen harfi sonuna  yazınız.
A. Kutadgu Bilig
 B. Dîvânu Lügati’t-Türk 
C. Atabetü’l Hakayık 
D. Divan-ı Hikmet

1. Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır.
2. Türkçenin ilk derleme sözlüğüdür.
3. Alegorik (sembolik) bir eserdir.
4. Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılmıştır.
5. “Hakikatlerin Eşiği” anlamına gelir.
6. Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır.
7. Türk edebiyatının ilk mesnevi örneğidir.
8. Türk edebiyatında aruz ölçüsüyle yazılan ilk eserdir.
9. Türkçenin ilk dil bilgisi kitabıdır.
10. Ahmet Yesevi'nin hikmetlerini içeren kitaptır.
11. Dinî - tasavvufî halk edebiyatını başlatan bir eserdir.
12. Devrinin dili, edebiyatı, coğrafyası, sosyolojisi ve tarihi hakkında kıymetli bilgiler vermektedir.
13. Didaktik bir ahlak kitabı olan eserde 76 deyim, 7 atasözü, 14 özdeyiş tespit edilmiştir.
14. Giriş bölümü gazel şeklinde, asıl konu ve sonuç bölümü ise dörtlükler şeklinde aruz ölçüsü ile yazılmıştır.
15. İşlediği konular bakımından “Kutadgu Bilig” ile benzerlik gösterir.
16. Eserde ideal insanda bulunması gereken nitelikler ile insanın ve devletin karşılıklı vazifeleri işlenmiştir.
17. Eserdeki hükümdar adaleti, vezir saadeti, bilge akıl ve anlayışı, derviş ise akıbeti temsil eder.
18. Eserin müellifi Yağma, Çiğil ve Karluk gibi Türk boylarını gezerek sözlü edebiyat ürünlerini derlemiş ve eserlerinde işlemiştir.
19. Eserin tek nüshası 1917 yılında Diyarbakırlı Ali Emirî tarafından satın alınıp bilim ve kültür dünyasına tanıtılmıştır.
20. Dinî - tasavvufî konulu şiirlerin nazım birimi dörtlük olup koşma şeklindedir ve hece ölçüsüyle yazılmıştır.
21. İslamiyet dönemi Türk edebiyatının ilk eseri olan bu eser aynı zamanda Türk edebiyatındaki ilk siyasetname örneğidir.
22. Türk edebiyatında Arap alfabesiyle, beyit nazım birimiyle aruz ölçüsüyle ve Hakaniye Türkçesiyle yazılmış ilk eserdir.
23. İslamî Türk edebiyatının ilk tevhit ve münacat örneğini içermektedir.
24. Eserde yer alan harita, Türk dünyasını gösteren ilk harita olma özelliğini taşır.

10.Sınıf Edebiyat Şiir Ünitesi Çalışma Kağıdı

Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

100 soruluk test için tıklaaa

İyi çalışmalar..

onedebiyaton numara edebiyat

destek olmak için lütfen paylaşınız

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk