sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI ÇALIŞMA

 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI

9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ 1. DÖNEM 1. YAZILI,DİN KÜLTÜRÜ YAZILILARI, DİN KÜLTÜRÜ YAZILI SORULARI, 9.SINIF DİN KÜLTÜRÜ YAZILILARI, 9.SINIF DİN KÜLTÜRÜ 1.DÖNEM 1.YAZILI, YAZILI SORULARI,


 derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI  üzerine bir paylaşım yazacağız. 

Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SINAV

ÇALIŞMA DÖKÜMANI


1)• “(İnsanlar) devenin nasıl

yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine,

dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl

yayıldığına bir bakmazlar mı?”

(Gaşiye suresi, 17-20. ayetler)

• “Göklerin ve yerin yaratılışında, gece

ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde

akıl sahipleri için ibretler vardır.”

(Al-i İmran suresi, 190. ayet)

Bu ayetlerde;

I. akıl,

II. vahiy,

III. duyular

gibi bilgi kaynaklarından hangilerine vurgu

yapılmaktadır?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III.

D) II ve III. E) I, II ve III.


2) İnsanın bilgiye ulaşmasının çeşitli

süreçleri bulunmaktadır. Ancak onun

bilgiye asıl ulaşmasını sağlayan sahip

olduğu bir güçtür.

İnsandaki bu güç aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Duyu B) Hayal C) Sezgi

D) Akıl E) Vehim


3) İslam’a göre aşağıdakilerden hangisi bağlayıcı bilgi kaynağı değildir?

A) Salim duyu

B) Rüya

C) Selim akıl

D) Mütevatir haber

E) Peygamberden gelen haber


4) “Ey iman edenler! Size bir fâsık bir

haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa

zarar verip yaptığınıza pişman olmamak

için o haberin doğruluğunu araştırın.”

(Hucurat suresi, 6. ayet)

Bu ayette vurgulanan husus

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Haberi getirenin kim olduğuna bakılması gerektiği

B) Bilginin kimden geldiğine dikkat edilmesi gerektiği

C) Edinilen ilk bilgiyle harekete

geçilmemesi gerektiği

D) Bilginin kaynağı ve doğruluğunun

araştırılması gerektiği

E) Davranışın sebep olduğu sonuçtan

yapanın etkileneceği


5) İslam düşüncesinde aşağıdakilerden

hangisi bilgi kaynağı olması bakımından

diğerlerine göre daha güvenilirdir?

A) Selim akıl B) Vahiy C) İlham

D) Rüya E) Altıncı his


6) Bilgiye ulaşıp onu üretebilen bir varlık

olarak insanın ulaşamayacağı bilgiler de

bulunmaktadır. Bu tür bilgi alanına gayb

denir ve bunlara ulaşmak ancak vahiy ile

mümkün olabilir.

Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisine

yalnızca vahiy yoluyla ulaşılabilir?

A) Evrenin yaratılışındaki evreler

B) İyi kötü davranışların neler olduğu

C) Geçmiş toplumların nasıl yaşadıkları

D) Ahiret hayatında nelerle karşılaşılacağı

E) Doğru sözün ölçütünün neler olabileceği


7) Aşağıdaki ayetlerin hangisinde

vurgulanan bilgi kaynağı diğerlerinden

farklıdır?

A) “Kime uzun ömür verirsek onu yaratılış

çizgisinde tersine çeviririz. Hiç düşünmezler mi?” (Yasin suresi, 68. ayet)

B) “… Sen kitap nedir, iman nedir

bilmiyordun; ama şimdi onu (Kur’an’ı),

dilediğimiz kullarımızı sayesinde doğruya

eriştirdiğimiz bir ışık kıldık…”

(Şura suresi, 52. ayet)

C) “Allah o su ile size ekin, zeytin, hurma,

üzüm ve daha türlü türlü ürünler de bitirir.

İşte bunda düşünen bir topluluk için büyük

ibret vardır.” (Nahl suresi, 11. ayet)

D) “Yine onlara, ‘Göklerden su indirip de

onunla ölü toprağa hayat veren kimdir?’

diye sorsan, hiç tereddütsüz ‘Allah’tır’

derler. De ki: “ Hamd Allah’a mahsustur.

ama onların çoğu akıllarını kullanmazlar.”

(Ankebût suresi, 63. ayet)

E) “Şüphesiz göklerin ve yerin

yaratılışında, gece ile gündüzün art arda

gelişinde akıl sahipleri için gerçekten açık

ibretler (ayetler) vardır.”

(Al-i İmran suresi, 190. ayet)


8) “Yeryüzünde bulunanların çoğu,

kendilerine uyarsan, seni Allah yolundan

saptırırlar. Çünkü onlar zandan başka bir

şeye tâbi olmuyorlar ve temelsiz bir

tahminden başka bir şeye de

dayanmıyorlar.’’ (En’am, 116)

Bu ayette Yüce Allah tarafından eleştirilen

davranış aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kültürel gelişme

B) Başkalarıyla menfaat ilişkisi

C) Toplumsal duyarsızlık

D) Doğru bilgi yoksunluğu

E) Ekonomik faaliyetler


9) Allah’ın emir ve yasaklarını, kendi

iradesini, çeşitli yollarla seçmiş olduğu

peygamberlere bildirmesine …….… denir.

Bu ifadedeki boşluk aşağıdakilerden

hangisiyle tamamlanmalıdır?

A) Vahiy B) Sünnet C) Ahlak

D) Eğitim E) Tebliğ


10) İman, dil ile ikrar kalp ile …...…… dir.

Cümledeki boşluğu dolduracak olan

kelime hangisidir?

A) İhsan B) Fıtrat C) Tasdik

D) Şüphe E) Gayb


11) Dinin farz kıldığı ibadetler başta olmak

üzere bütün hayırlı , iyi işleri kapsayan

davranışlara ne denir?

A) Fıtrat B) Salih amel C) Farz

D) İhsan E) Kibir


12) ) İslam dininin, ilkelerinin

öğrenilmesinde ve yaşanmasında en

öncelikli olan birincil ana kaynak

aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlham B) Sünnet C) İcma

D) Sezgi E) Kur’an-ı Kerim


13) Aşağıdakilerden hangisi insanı diğervarlıklardan ayıran özelliklerden biri değildir?

A) Konuşmak

B) Yiyip içmek

C) İnanmak

D) Yazmak

E) Düşünmek


14) Aşağıdakilerden hangisi dinin insana

kazandırdıklarından biri değildir?

A) Hayatı anlamlandırması

B) Sorumluluk bilincini güçlendirmesi

C) İnsanlara faydalı olmayı öğretmesi

D) İradeyi bilinçli kullanmayı sağlaması

E) Sorgulamaksızın kabullenmeyi öğretmesi


15) İnsan “Ben kimim?”, “Niçin

yaratıldım?”, “Nereden geldim nereye

gidiyorum?” gibi anlam sorularına cevap

bulmaya çalışır. Bu sorulara en tatmin

edici cevabı aşağıdakilerden hangisi

verebilir?

A) Tarihi birikim

B) Bilimsel literatür

C) İlahi kaynaklı din

D) İçinde yaşanılan kültür

E) Gelenek ve görenekler


16) Akıl sahibi insanları kendi iradeleri

ile iyilik ve ebedi mutluluğa ulaştırmayı

amaçlayan ilahi kurallar bütünüdür.

Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Felsefe B) Ahlak C) Fıtrat

D) Din E) Örf ve Âdet


17) Aşağıdakilerden hangisi tevhit

inancıyla çelişen bir yargıdır?

A) Allah sınırsız ilim ve güç sahibidir.

B) Her varlık Allah’ı kendi diliyle tesbih eder.

C) Evreni ve içindeki her şeyi yaratan

Allah’tır.

D) Sonsuz bilgi ve güç sahibi bir tek ilah vardır.

E) Allah, evreni yarattıktan sonra onunla

ilişkisini kesmiştir.


18) Aşağıdakilerden hangisi dinin

amaçlarından biri değildir?

A) İnsan iradesini etkisizleştirmek

B) İnsana erdemli bir hayat yaşatmak

C) İnsanın huzurlu olmasını sağlamak

D) Toplumsal huzuru ve barışı oluşturmak

E) Hayatı anlamlandırmaya yardımcı olmak

19) “Kul bir hata yaptığı zaman kalbinde

siyah bir iz meydana gelir. Eğer kişi, o

hatadan nefsini uzaklaştırır, af talep eder

ve tövbede bulunursa kalbi cilalanarak leke silinir. Aynı günahı işlemeye devam

ederse, kalpteki leke artırılır. Hatta bir

zaman gelir, kalbi tamamen kaplar.”

Bu hadisten aşağıdaki sonuçların hangisi

çıkarılamaz?

A) Bile bile günah işlemek yanlıştır.

B) Hatada ısrar etmek doğru değildir.

C) Kalbi temizlemek insanın elindedir.

D) Hata eden hatasını gizlemelidir.

E) Aynı hatayı ısrarla yapmak kalbi kirletir.


20) Faydalanılmayan bilgi, harcanmayan

ve hiç kimseye hayrı dokunmayan define

gibidir.

Bu hadiste bilginin hangi yönüne dikkat

çekilmiştir?

A) Doğruluğuna

B) Mahiyetine

C) Kullanımına

D) Korunmasına

E) Kaynağına


21) “Allah, kendisinden başka hiçbir ilah

olmayandır. Diridir, her şeyin varlığı ona

bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de

uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi

onundur. Onun izni olmadıkça katında

hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları o bilir.

Onun ilminden hiçbir şeyi (dilediği müstesna) kimse bilgisi içine sığdıramaz.

Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır.

Onları korumak kendisine zor gelmez. O

yücedir, mutlak büyüktür.”

(Bakara suresi, 255. ayet)

Bu ayette aşağıdaki konuların hangisinden

bahsedilmektedir?

A) Tevhit inancı

B) İslam’ın şartları

C) Evrensel ahlak yasaları

D) İbadetlerin temel ilkeleri

E) Peygambere saygı


22) “Ey iman edenler! Zannın çoğundan

sakının; çünkü bazı zanlar günahtır.

Gizlilikleri araştırmayın, biriniz diğerinizi

arkasından çekiştirmesin; herhangi biriniz,

ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır

mı? Bak bundan tiksindiniz! Allah’a

itaatsizlikten de sakının. Allah tövbeleri

çokça kabul etmektedir, rahmeti

sonsuzdur.” (Hucurat süresi, 11. ayet)

Bu ayeti ilke edinen bir insandan aşağıdaki

tutum ve davranışlardan hangisi

beklenmez?

A) Doğruya göre yargıda bulunur.

B) Öz eleştiri yapmakta zorlanır.

C) Gıybet etmekten uzak durur.

D) Fark ettiği yanlışından döner.

E) İnsanlara karşı iyi niyet besler.


23) “Ancak sana ibadet eder ve yalnız

senden yardım dileriz.”

(Fatiha suresi, 5. ayet)

Bu ayette ibadetle ilgili vurgulanan husus

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah için yapılması

B) İçtenlikle yapılması

C) Bireysel olması

D) Zorunlu olması

E) Vakitli olması


24) İslam’a göre aşağıdakilerden hangisi bağlayıcı bilgi kaynağı değildir?

A) Salim duyular

B) İlham

C) Selim akıl

D) Mütevatir haber

E) Peygamberden gelen haber


25) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın tavsiyelerinden olamaz?

A) Kur’an akletmeyi ve düşünmeyi önerir.

B) Kur’an bağnazlığı ve taassubu önerir.

C) Kur’an bilgiyi över ve bilgili olmayı tavsiye eder.

D) Kur’an vahye teslim olmayı önerir.

E) Kur’an salih amel yapmayı önerir.

26) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerle doldurunuz.

(salih amel, mütevatir, fıtrat, vahiy, amel)

A. ................................... Allah’ın (c.c.c.) melek aracılığıyla peygamberlere, onların da insanlara bildirdiği, hayatın hangi ilkelere göre yaşanacağını ve nelere uyup

nelerden sakınılacağını bildiren ilahî bilgiler ve bu bilginin gönderiliş tarzıdır.

B. Yalan üzere birleşmeleri aklen mümkün olmayan toplulukların aktara geldiği

haberlere ............................... haber denir.

C. ................................... dünya ve ahirette ceza veya mükâfat konusu olan, iradeye

dayanan her türlü iş ve davranış demektir.

D. .....................................; dinin farz kıldığı ibadetler başta olmak üzere bütün hayırlı

işleri kapsar.


E. ......................................... insanların doğuştan hakikati ayırt etme ve İslam’ı kabul etme kabiliyetidir.

27) Kelime olarak güven duygusu içinde tasdik etmek, inanmak, tereddüt ve şüphe etmeden, gönül huzuruyla bağlanmak anlamına gelir. Zıddı ise inkârdır.”

Yukarıda tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) İbadet

B) Ahlak

C) İman

D) İkrar

E) İlim

28) Aşağıdakilerden hangisi bilgi kaynaklarıyla ilgili yanlış bir yargıdır?

A) Doğru bilgiye selim akılla ulaşılır.

B) Doğru bilgiye vahiyle ulaşılır.

C) Doğru bilgiye selim akıl, doğru haber ve duyuların birlikte kullanılmasıyla ulaşılır.

D) Doğru bilgiye duyularla ulaşılır.

E) Doğru bilgiye rüya ile ulaşılır.

29) Doğru bilgi kaynaklarının başında gelir.

Yüce Allah’ın varlığı, birliği,peygamberlerin gönderiliş amaçları hakkında bilgiler verir.

İnsanların mutlu, huzurlu ve barış içinde yaşamaları konusunda onlara çeşitli öğütlerde bulunur. İyi ve kötü davranışlar hakkında örnekler vererek insanları aydınlatır.

Yukarıda anlatılan bilgi kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İç güdü

B) Salim duyu organları

C) Selim akıl

D) Vahiy

E) Keşif


9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk