sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

       10. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 2021-2022

YAZILILAR,10.SINIF TARİH YAZILILARI,10. Sınıf Edebiyat 1. Dönem 1. Yazılı Soruları, YAZILI SORULARI,TARİH YAZILILARI,10.SINIF TARİH 1.DÖNEM 1.YAZILI,derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için  10. SINIF TARİH 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI üzerine bir paylaşım yapacağız. 


İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

 

 

 10.SINIF TARİH YAZILILARI TÜM ÖRNEKLER İÇİN TIKLAAA

ÖRNEK YAZILI
👇👇👇👇

 

DERSKONUM ANADOLU LİSESİ  10. SINIF TARİH 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI

Tarih      

10. Snf - 1. Dönem 1. Sınav

Adı:                                     Soyadı:                     

Öğr. No:                             Sınıfı:

Not: İlk 16 soru 5’er puandır.

BAŞARILAR DİLERİM

1.        Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Osmanlının hazineye gelir sağlama ihtiyacından kaynaklandığı savunulabilir?

 

A)      Tımar sisteminin uygulamaya konulması

B)       Bağlı devlet ve beyliklerden vergi alınması

C)       Boğazların hakimiyet altına alınması

D)      Donanmanın güçlendirilmesi

E)       Rumeli yönünde fetihlerin yapılması

 

2.        Osman Bey döneminde,

 

I.                     Bizans İmparatorluğu ile doğrudan savaşların başlaması

II.                   Ahilerin desteğinin sağlanması

III.                 Bursa’nın kuşatma altına alınması

Gelişmelerinden hangisi ya da hangileri cihat amaçlı faaliyetlerin yapıldığını kanıtlar niteliktedir?

A)      Yalnız I           B) Yalnız II             C) Yalnız III

D) I ve III                       E) I, II ve III

 

3.        Osmanlı devletinin kuruluş döneminde yaptığı,

 

I.                     Ankara

II.                   Varna

III.                 Ploşnik

Gibi savaşlardan hangisi ya da hangileri Anadolu Türk siyasi birliğinin bozulmasına neden olmuştur?

A)      Yalnız I           B) Yalnız II             C) Yalnız III

 

D) I ve II                        E) I, II ve III

 

 

4.        Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıların kısa sürede büyüyüp, gelişmesinin nedenleri arasında gösterilemez?

 

A)      Hoşgörüyü devlet politikası haline getirmeleri

B)       Anadolu’da ve Balkanlar’da siyasi birliğin olmayışı

C)       Merkeziyetçi devlet anlayışına sahip olmaları

D)      Diğer Türk beylikleriyle iyi geçinmeleri

E)       Avrupalı devletlerle ittifak içerisinde olmaları

 

5.        1402 Ankara Savaşında Timur Devleti Osmanlıları yenilgiye uğratmış, Yıldırım Beyazıt esir düşüp ölünce taht mücadeleleri başlamış ve Anadolu’da çok sayıda Türk beyliği bağımsız hale gelmiştir.

 

Bu duruma bakarak aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?

 

A)      Merkezi otorite sarsılmış ve siyasi birlik bozulmuştur

B)       Dinsel savaşlar yaşanmıştır

C)       Ekonomik hayat canlanmıştır

D)      Kültürel yaşam canlanmıştır

E)       Osmanlı devleti son bulmuştur

 

 

 

 

 

6.        II. Murat döneminde,

 

I.                     Aydınoğulları beyliğinin ortadan kaldırılması

II.                   İstanbul’un kuşatılması

III.                 Belgrat’a sefer yapılması

Gelişmelerinden hangileri Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlanmaya çalışıldığını gösterir?

A)      Yalnız I           B) Yalnız II             C) Yalnız III

D) I ve II                        E) I, II ve III

 

7.        XIV. yüzyılda Venediklilerle ilgili bazı gelişmeler şunlardır:

 

-          Osmanlılara karşı Bizans ile ittifak yapmak

-          Macarlılara karşı Osmanlılardan yardım almak

-          Osmanlı sularında serbest ticaret yapma hakkını almak

-          Osmanlılara karşı oluşan Haçlı ittifakına denizlerde yardımda bulunmak

Bu bilgiler dikkate alındığında Venediklilerin aşağıdakilerden hangisini korumaya çalıştıkları söylenebilir?

A)      Siyasi ve ekonomik çıkarlarını

B)       Haçlı zihniyetini

C)       Toprak bütünlüklerini

D)      İdare şekillerini

E)       Dinsel yapılarını

 

8.        Osmanlı Kuruluş Dönemi’nin bazı olayları şunlardır:

 

-          Balkanlardaki topraklara göçebe Türkmenlerin yerleştirilmesi

-          Anadolu beylikleriyle mücadelede başarı sağlanması

-          II. Kosova Savaşı ile Balkanlardaki Osmanlı hakimiyetinin kesinleşmesi

Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A)      Balkanlarda iskan siyaseti uygulanmıştır

B)       Anadolu Türk birliğini sağlamada başarılı olunmuştur

C)       II. Kosova zaferi fetihleri kalıcı hale getirmiştir

D)      Balkanlarda Anadolu beylikleriyle de mücadele edilmiştir

E)       Balkanlardaki Türk nüfusu artmıştır

 

9.        I. Fatih Sultan Mehmet’in Ortadoks Kilisesinin devamına karar vermesi

II. İkinci Beyazıt’ın İspanyol katliamından kaçan Yahudileri Osmanlı ülkesine kabul etmesi.

 

Her iki olaydan çıkarılabilecek en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)      Avrupa’da dini baskılar olduğu

B)       Osmanlıların din farkı gözetmediği

C)       İspanya’da Katoliklerin hakim olduğu

D)      Osmanlı ekonomisinin güçlü olduğu

E)       Ortadokslar’ın Osmanlı egemenliğini benimsediği

 

10.     Fatih Sultan Mehmet zamanında,

 

I.                     Enderun mektebinin açılması

II.                   Sahn-ı Seman medreselerinin açılması

III.                 Kardeş katli uygulamasının yasalaştırılması

Uygulamalarından hangileriyle devlet otoritesinin güçlendirilmesinin amaçlandığı savunulabilir?

A)      Yalnız II         B) Yalnız III            C) I ve II

D) I ve III                               E) I, II ve III

 

11.     F. Sultan Mehmet İstanbul’un fethinden sonra aşağıdaki uygulamaların hangisiyle, İstanbul’un bir bilim ve kültür merkezi olarak saygınlığını arttırmak istemiştir?

 

A)      Anadolu Türk birliğini sağlamakla

B)       Fransa ile iyi ilişkiler kurmakla

C)       Batı türü okullar açmakla

D)      Yönetimde gayrimüslimlerden faydalanmakla

E)        Yerli ve yabancı bilginlere çalışma ortamı sağlamakla

 

12.     Osmanlılarda devlet memurlarına maaş yerine “dirlik” adı ile belli bir bölgenin arazi gelirleri verilirdi. Dirlik sahipleri de gelirlerine göre belli oranda asker beslerler, bu askerlerin toplanması ile ordu teşkilatındaki Tımarlı Sipahiler oluşurdu.

 

Yukarıdaki verilenlere göre Osmanlılarda toprak yönetiminin bozulması aşağıdakilerden hangisine doğrudan etki etmiştir?

 

A)      Duraklama devrinin başlamasına

B)       İmparatorluk sınırlarının daralmasına

C)       Eyalet isyanlarının başlamasına

D)      Sık sık padişah değişikliğinin yaşanmasına

E)       Ordu teşkilatının bozulmasına

 

13.     Osmanlı Devletinde köylüler toprağı terk etmemek ve sürekli işlemek zorundaydı.

 

Bu yolla ulaşılmak istenilen temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)      Vergi gelirlerini arttırmak

B)       Ülkeyi bayındır hale getirmek

C)       Tarımsal üretimin sürekliliğini sağlamak

D)      Merkezi otoriteyi güçlendirmek

E)       Etkili silahlar üretmek

F)       Ticari ayrıcalıklar elde etmek

 

14.     Osmanlı eğitim sisteminde medreselerde Arapça ve Farsça öğretilirdi. Ders kitaplarının da büyük bir çoğunluğu Arapça yazılmıştır.

 

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun Osmanlı devletinde meydana getirdiği sonuçlar arasında yer alır?

 

A)      Devletin resmi dilinin Türkçe olması

B)       Düşünce hayatında Batılı etkilerin görülmesi

C)       Sanat eserlerinin artış göstermesi

D)      Türkçenin eğitim dili olmaktan uzaklaşması

E)       Dinin yönetimdeki etkinliğinin azalması

 

15.     Osmanlılar’ın Rumeli’deki izledikleri iskan politikası içinde aşağıdakilerden hangisi dikkat edilen hususlardan biri değildir?

 

A)      Öncelikle göçebe Yörükler tercih edilerek yerleşik hayat geçirilmişler

B)       Anlaşmazlık içinde olan Türkmenlerden bazıları Rumeli’ye yerleştirilmiş

C)       Yönetim üzerinde baskı kurabilecek aileler Rumeli’ye yerleştirilmiştir

D)      Yerli halktan isyan çıkarabilecek nitelikte olanlar başka bölgelere yerleştirilmiş

E)       Göçebelerden bir süre vergi alınmadı

 

 

 

 

 

 

 

16.     Osmanlı devletinde padişah tüm yetkileri elinde bulundurduğu gibi divanda alınan kararlarda da son sözü söyleme yetkisine sahipti.

 

Bu durumun,

 

I.                     Monarşi

II.                   Merkeziyetçi

III.                 Demokratik

Anlayışlarından hangisine ya da hangilerine aykırı olduğu savunulamaz?

A)      Yalnız I           B) Yalnız II             C) Yalnız III

 

D) I ve II                        E) I, II ve III

 

                Not: Son 3 sorudan yalnızca 2’sini cevaplayınız.

17.     I. Mehmet (Çelebi) zamanında çıkan isyanları yazınız. (10 puan)

 

 

·           

 

·           

 

·           

 

 

 

18.     Ankara Savaşında ağır bir yenilgi almış ve dağılmakla karşı karşıya gelmiştir. 11 yıl süren taht kavgaları sonucu Osmanlı’da tahta I. Mehmet (Çelebi) geçmiştir.

 

Bu nedenle ona ……………………………………….. ünvanı verilmiştir. (10 puan)

 

19.     Orhan Bey döneminde Devlet teşkilatlanması için yapılan faaliyetlerden 4 tanesini yazınız.

 

 

 10. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

 

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk