sponsorlu reklam Admatic -sponsor

BİYOLOJİ SENE SONU ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI İNDİR 2021 2022

  sene sonu zümre toplantı tutanağı 2021 lise BİYOLOJİ-Lise BİYOLOJİ Sene Sonu Zümre Toplantı Tutanağı 2021,Lise BİYOLOJİ Sene Sonu Zümre Toplantı Tutanağı İndir


2021 BİYOLOJİ SENE SONU ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI İNDİR2021 BİYOLOJİ SENE ZONU ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI İNDİR,  BİYOLOJİ SENE SONU ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI, DOKÜMAN, ZÜMRE TUTANAKLARI, derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için BİYOLOJİ SENE SONU ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI İNDİR 2021 üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen paylaşınız


hazırlayan: : derskonum.comDİKKATTT: İNDİRME LİNKİ AŞAĞIDA

 DİĞER DERSLERİN ZÜMRE TUTANAKLARI İÇİN TIKLA

…………………. ANADOLU LİSESİ 2020 – 2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

BİYOLOJİ ve SAĞLIK BİLGİSİ TRAFİK KÜLTÜRÜ DERSLERİ SENE SONU ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞIDIR

 

Toplantı No                : 3

Toplantı Tarihi          : 24 / 06 / 2021

Toplantı Yeri             : Çevrimiçi Uzaktan Eğitim Araçları

Toplantı Saati            : 11.00

Toplantıya Katılanlar           :

 

GÜNDEM MADDELERİ

 

1)      Açılış ve Yoklama

2)      Önceki toplantılarda alınan kararların uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi

3)      Uygulamaya yönelik yeni kararların görüşülmesi

4)      Öğretim programındaki kazanımlar temel alınarak ders işlenişinde uygulanan yöntem ve tekniklerin değerlendirilmesi

5)      Diğer zümre öğretmenleriyle yapılan iş birliğinin değerlendirilmesi

6)      Bilim ve teknolojideki gelişmelerin derslerin işlenişine aktarılması ile ilgili alınan önlemlerin değerlendirilmesi

7)      Öğrenci başarısının ve ölçme değerlendirme araçlarının değerlendirilmesi

8)      Covid -19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirilen uzaktan eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi

9)      Covid – 19 salgını sonrası kontrollü normalleşme sürecinde okul, sınıf ve zümre genelinde yapılacak iş ve işlemlerin belirlenmesi

10)  2021 – 2022 Eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin Covid-19 salgını sürecindeki öğrenme kazanımlarına ilişkin eksiklerinin giderilmesine yönelik tamamlayıcı eğitim programının planlanması

11)  Dilek ve temenniler

12)  Kapanış

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1)      Toplantı Zümre Başkanı Birinci Öğretmen tarafından açıldı. Yapılan yoklamada tüm öğretmenlerin hazır bulunduğu görüldü.

 

2)      Sene başı ve ikinci dönem başı zümre toplantı tutanakları İkinci Öğretmen tarafından okundu. Bu toplantılarda alınan kararlara uyulduğu görüldü. Yazılı sınav sorularının ve cevap anahtarlarının zümre öğretmenlerince programda belirtilen kazanımlara uygun biçimde birlikte hazırlandığı, sınav sonuçlarının belirlenen süre zarfında öğrencilere duyurulduğu ve bu noktada ortak bir anlayışın geliştirildiği ifade edildi.

 

Sınav analizlerinin sonucunda öğrenme eksikliği görülen konu ve kazanımlarla ilgili sınıflarda uygun tekrarların yapıldığı ifade edildi.

 

Yıllık ve günlük planların hazırlandığı, ders ve konunun özelliğine göre uygun yöntem ve teknikler kullanılarak öğretim programındaki kazanımlara uygun davranış değişikliklerinin gerçekleştirilmeye çalışıldığı söylenmiştir. Bu noktada Birinci Öğretmen, derse hazırlıklı girmenin ve programı temel almanın zaman ve emek tasarrufu açısından çok önemli olduğuna vurgu yapmıştır.

 

Sene içerisinde konunun özelliğine göre deney ve gözlemlerin yapıldığı öğrencilerin öğretme öğrenme sürecinde aktif rol almasının başarıyı artırdığı vurgulandı.

 

Öz değerlendirme, akran değerlendirme ve grup değerlendirme formlarının uygulanmasının öğrencinin kendisi ve arkadaşları ile ilgili algılarını fark etmesi noktasında faydalı olduğu ifade edildi.

 

 

3)      Öğrenci başarısının artırılması ve program kazanımlarının amacına ulaşabilmesi için proje ve performans görevlerinin öğrencinin aktif şekilde çalışabileceği ve yeni ürünler ortaya koyabileceği şekilde belirlenmesi kararı alındı. Bu görevlerin öğrencide sadece bilişsel alanda değil, duyuşssal ve sosyal anlamda da gelişimine katkı sunmasının önemi üzerinde duruldu.

 

Proje ve performans değerlendirilmesinde zümrece kullanılacak olan puanlama ölçeklerinin sene başı zümre toplantısında güncellenmesine karar verildi.

 

Öğrencilerin yıl içerisinde ortaya koyacakları materyallerin okulun uygun yerlerinde sergilenmesinin uygun olacağı ifade edildi.

Öğrencilerin öğrenme devamlılığının sağlanabilmesi için alt sınıf seviyelerindeki kazanımları da kapsayan çoktan seçmeli testlerin zaman zaman uygulanması ve bu testlerdeki soruların kilit noktalara atıfta bulunacak şekilde seçilmesinin önemine değinildi.

Özellikle son sınıflarda zümre öğretmenlerince hazırlanacak TYT ve AYT denemelerine yer verilmesi ve hazırlık sürecinin ciddiyetle takip edilmesi noktasında görüş birliğine varıldı.

Öğrenme eksikliği bulunan konularda geri dönüşlerin yapılması ve konular arası bağlantının sağlanmasına dikkat edilmesi kararı alındı. Ders kitaplarındaki yazım ve bilgi hatalarından öte bilimsel doğruların rehber alınmasının önemine değinildi.

Önümüzdeki eğitim öğretim yılı için ayrıntıları görüşülmek üzere öğrencilerde çevre duyarlılığı geliştirecek proje ve etkinliklerin planlanması kararı alındı.

 

4)      Yıl içerisinde derslerin işlenişinde konunun özelliğine uygun yöntem ve tekniklerin kullanıldığı programın kazanımlarına uygun deney ve gözlemlerin yapıldığı ifade edildi.

 

Uygulama süreçleri için gereken zaman noktasında yaşanan sıkıntılar dile getirildi.

Derslerin başlangıcında önceki ders saatine ilişkin soru cevap sürecinin hem öğrencinin hazırlıklı gelmesi açısından önemli olduğu, hem de bu süre içinde yapılan ödüllendirmenin öğrenci motivasyonuna olan olumlu katkısı değerlendirildi.

 

5)      Atatürkçülük ve Atatürk’ün ilke ve inkılaplarıyla ilgili olarak Tarih zümresiyle, organik ve inorganik bileşikler konuları işlenirken Kimya zümresiyle, solunum, sindirim, boşaltım sistemleri konularında Kimya zümresiyle, kalıtım ünitesinde matematik zümresiyle, hücre zarında madde geçişi konusunda fizik zümresiyle, biyolojik çeşitlilik ve ekoloji ünitelerinde coğrafya zümresiyle, iş birliğine gidilmiştir.

 

Önümüzdeki sene de zümreler arası iş birliğinin devamının önemine değinilmiştir.

 

6)      Bilim ve teknolojideki yenlikler zümre öğretmenlerimiz tarafından mümkün olan ölçülerde takip edilmiş ve konuların özelliğine göre öğrencilere örnekler üzerinden açıklamalar yapılarak dersin günlük hayatla bağdaştırılması ve somutlaştırılmasına çalışılmıştır. Bu durumun öğrencilerin okul ile günlük hayatı birbiriyle ilişkilendirme ve derse ilgilerinin artması konusunda olumlu etkilediği gözlenmiştir.

 

Bilim ve teknolojideki yeniliklerin aktarılması noktasında müfredat programı sınırlılıkları göz önünde bulundurulmuştur.

 

7)      Yıl içerisinde öğrenci başarısının değerlendirilmesi noktasında söz alan İkinci Öğretmen, dokuzuncu sınıflarda öğrencilerin uyum sıkıntısı çektiğini ve dersle yeni tanışıyor olmalarının başlangıçta zorluk çıkardığını ifade etmiş, genel olarak öğrencilerin özellikle ikinci dönemde istenilen başarı seviyesine ulaştığını belirtmiştir.

 

Önümüzdeki sene okulumuzun sınavla öğrenci kabul edecek olmasının derse hazır bulunuşluk seviyesine olumlu katkı sunacağı ifade edilmiştir.

 

Özellikle 9. sınıf seviyesinde ders saatindeki azalma ve programdaki kazanımların bu azalmaya oransal olarak eşlik etmemiş olması sonucunda konuların işlenmesinde zaman açısından sıkıntı çekilmiştir.

 

Onuncu sınıflarda ise öğrencilerin konularla ilgili hazır bulunuşluk seviyelerinin yüksek olması başarıyı olumlu etkilemiştir.

 

On birinci sınıflarda konu yükünün azaltılmış olması ve ders saatinde yapılan artış ile ders işlenişi açısından zaman problemi yaşanmamış gereken laboratuvar çalışmaları rahatlıkla yapılabilmiştir.

 

On ikinci sınıflarda ise konuların yaş ve sınıf seviyesine uygun olması işlenişi olumlu etkilemiştir. Bu sınıf seviyesinde zaman hususunda sıkıntı yaşanmadığı ifade edildi.

 

Önümüzdeki öğretim yılında da hazırlanacak ölçme değerlendirme araçlarının üst bilişsel davranışları ölçmesi konusunda titizlik gösterilmesinin önemine değinildi. Ölçme değerlendirme çalışmalarının değişik araçlarla sene boyunca yapılması ve takibi üzerinde duruldu.

 

 

8)      Covid – 19 salgını nedeniyle zümremiz öğretmenlerince uzaktan eğitim süreci aşağıdaki uygulamalarla yönetilmiş ve eğitim öğretimde motivasyon ve verimliliğin artırılması sağlanmaya çalışılmıştır.

 

ü  Uzaktan eğitim sürecinde sınıflardaki öğrenci ve velilerin katılımı ile WhatsApp grupları oluşturulmuş,  faydalı içeriklerin paylaşımı ile düzenli bilgi alışverişi yapılmış, sürekli iletişim kurulmuştur.

 

ü  MEB ve TRT iş birliği ile hazır hale getirilen EBA TV frekans / kanal bilgileri ile ders programları velilerimiz ve öğrencilerimiz ile düzenli olarak paylaşılmıştır.

 

ü  Öğrenci ve velilerimize EBA kullanım simülasyonları ile EBA platformuna giriş yapma, sayfam ve dersler alanını kullanma, ileti paylaşma vb. konularda bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır.

 

ü  Her hafta okul idaresi tarafından atanan canlı derslerde konu tekrarı ve EBA akademik destek platformundan alınan soruların çözümü gerçekleştirilmiştir.

 

ü  Her hafta öğrencilerimize TRT kanallarında ve EBA’da yayınlanan derslerle ilgili ders kitapları ve alternatif kaynaklar üzerinden ödevlendirme yapılmıştır.

 

ü  EBA TV'de işlenen konuların tekrarı ve pekiştirilmesi amacıyla “Eğitim Bilişim Ağı (EBA)” üzerinden öğrencilere çalışmalar, ödevler, sorular ve e-materyallerden ilgili görseller gönderilmiştir.

 

ü  Günü verimli kılmak için her gün evde öğrencimizin ne yaptığı, ne yapması gerektiği konusunda öğrencilerimiz takip edilmiştir.

 

 

ü  Öğrencilerin eksik olduğu konularla ilgili bilgilendirme notları internet ve sosyal medya aracılığıyla ulaştırılmıştır.

 

ü  Veli ve öğrencilerimizle sürekli iletişim içerisinde olarak kişisel ve eğitsel rehberlik çalışmaları yapılmıştır.

 

9)      Covid – 19 salgısını sonrası kontrollü normalleşme sürecinde uzaktan eğitim araçlarının aktif olarak kullanılması ve bulaşma riskinin azaltılmasının önemi Üçüncü Öğretmen tarafından dile getirildi. Özellikle öğrencilerin birebir öğrenme eksikliklerinin tamamlanması sürecinde bu platformların faydalı olacağı belirtildi. Bu süreçte öğrenci ve öğretmenlerin önemli derece deneyim sahibi olduğuna atıfta bulunuldu.

 

Salgın öncesinde değinilen kişisel temizlik uygulamalarına dair hatırlatma, uyarı ve bilgilendirmelerin daha sık yapılmasının faydalı olacağı İkinci Öğretmen tarafından dile getirildi.

 

10)  2021 – 2022 Eğitim öğretim yılında öğrencilerin salgın dönemindeki öğrenme eksiklerinin giderilmesi için konuların işlenmesi sürecinde öğrenme için gereken ön bilgilerin dikkate alınması bu eksikliklerin hem örgün eğitim zaman dilimi içinde hem de EBA platformu üzerinden düzenlenecek canlı ders uygulamaları ile kapatılmaya çalışılması uygun görülmüştür.

 

11)  Zümre başkanı Birinci Öğretmen, zümre öğretmenlerine eklemek istedikleri olup olmadığını sordu.

Yaz tatili sürecinde özellikle ölçme değerlendirme araçlarının geliştirilmesi noktasında çalışmalar yapılmasının uygun olacağı ifade edildi.

 

12)  Toplantı Zümre Başkanı Birinci Öğretmen’in iyi bir yaz tatili geçirilmesi ve yeni dönemin başlangıcında salgının bitmiş olması temennisiyle son buldu.

 

…………

 

……………

 

…………

Biyoloji Öğrt

 

Biyoloji Öğrt

 

Biyoloji Öğrt

( Zümre Başkanı )

 

 

 

 

 

 

U Y G U N D U R

 

 

 

 

 

24 / 06 / 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………derskonum.com………..

 

 

 

 

Okul Müdürü

 

 

 İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

.
BİYOLOJİ SENE SONU ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI İNDİR 2021Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk