sponsorlu reklam Admatic -sponsor

12.Sınıf Edebiyat Roman Ünitesi Çalışma Kağıdı

 12.Sınıf Türk Dili Edebiyatı Roman Ünitesi Çalışma Kağıdı


12.Sınıf Edebiyat Roman Ünitesi Çalışma Kağıdı, 12.Sınıf Türk Dili Edebiyatı Roman Ünitesi Çalışma Kağıdı, ÇALIŞMA KAĞITLARI, 12.Sınıf Roman Çalışma Kağıdı, 


derskonum.com  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için  12.Sınıf Türk Dili Edebiyatı Roman Ünitesi Çalışma Kağıdı üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen paylaşınız

12.Sınıf Türk Dili Edebiyatı Roman Ünitesi Çalışma Kağıdı

.

Cumhuriyet Dönemi 1950-1980 Arası Roman

I-Toplumcu- Gerçekçi Roman

1.      ( D )"köy romanı" anlayışı üzerine fazlaca eserler verilir.

2.      ( Y )Bu eserlerde siyasi ideolojiler önemli değil birey önemlidir.

3.      ( D )Marksist ve sosyalist düşünce etkilidir.

4.      ( Y )Roman ve hikâyelerde çok sağlam bir kurgu vardır.

5.      ( Y )Eserlerde yerel ifadeler kullanılmaz İstanbul Türkçesi önemlidir.

6.      ( Y )Kahramanlar genellikle aydın -burjuva kişilerdir.

7.      ( Y )Bireyin iç dünyası-psikolojik durumu -yalnızlaşması gibi konular üzerinde yoğunlaşmışlar.

8.      ( D )Toplumda yaşanan unsurların,durumların adaletsizlikleri sorgulanır.

9.      ( Y )Yazar okuyucuya müdahale etmez eseri her şeyin üstünde tutar.

10.  ( Y )Gözlem geri plandadır .

11.  ( D )Realizm ve Natüralizm etkisi vardır.

12.  ( Y )Roman yazmak asil ve yüce bir amaç olarak görülür.

13.  ( D )Halkı aydınlatmak düşüncesiyle bazı yazarlar bazı bölgeleri özellikle konu edinmiş.

14.  ( Y )Sanat sanat içindir anlayışı hakimdir.

15.  ( D )Sabahattin Ali ve Orhan Kemal en önemli isimlerdir.

 

 

 

      Hazırlayan: Mustafa ŞAHİN EDEBİYAT

 

II-Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman Özellikleri

1.      ( D )Bu sanatçılar bireyin iç dünyasını (psikolojisini, ruhsal durumunu) anlatmayı amaçlamıştır.

2.      ( Y )Sosyolojik roman anlayışı benimsenir.

3.      ( Y )Bireyin çevre ile olan ilişkisini yansıtma amaçlanır.

4.      ( D )Olaylardan ve insanlardan hareketle bireyin psikolojisini aktarmaya çalışmışlardır.

5.      ( Y )Bu sanatçılar romanda olay örgüsünü önemsemiştir

6.      ( Y )Bu yazarlar, insanın topluma yabancılaşmasının nedenlerini sosyo-ekonomik unsurlarda bulurlar.

7.      ( D )İnsan gerçeği toplumsal açıdan ele alınır.

8.      ( Y )Birey kavramından yola çıkarak toplumsal çözümlemeler yapmışlardır.

9.      ( D )Bireyin bunalım, sıkıntı, yabancılaşma ve yalnızlıklarını ele almışlardır.

10.  ( D )Psikoloji ve psikiyatriden faydalanmışlardır.

11.  ( D )Roman kahramanlarının fiziksel portresi yapılır.

12.  ( Y )Dil açık yalın çağrışımlardan uzak somut ifadelerin bolca kullanıldığı bir dildir.

13.  ( D )Psikoanalitik (psikoanaliz) den, S. Freud’un görüşlerinden faydalanmışlardır

14.  ( Y )Toplumdaki düzensizlikler, çatışmalar, ağa-köylü, öğretmen-imam, zengin-fakir, halk-yönetici, güçlü-güçsüz, aydın-cahil gibi konuları ele almışlardır.

15.  ( Y )Eserlerinde geleneksel roman anlayışına bağlı kalınmıştır.

16.  ( Y )Sanat için toplum ilkesine bağlı bir anlayış vardır.

17.  ( Y )Sosyal yarar beklenmemiş okurun eserden bir ders çıkarması amaçlanmamıştır.

18.  ( Y )Geleneksel-kalıplaşmış anlatım teknikleri kullanılır.

19.  ( Y )Yakup Kadri ve Halide Edip en önemli temsilcilerdir.

20.  ( D )Ahmet Hamdi Tanpınar'ın yazdığı "Huzur" romanı bu anlayışa örnek teşkil eder.

 

III-Milli ve Dini Duyarlılıkları Yansıtan Romanın Özellikleri

1.      ( Y )Servetifünun dönemi sanatçıları bu dönemde yazmaya devam etmişler

2.      ( Y )İlk yıllarda Servetifünun sanat çizgisine paralel eserler verilmiştir.

3.      ( Y )Genellikle sosyal-kültürel özellikler üzerinde durulmaz bireyin iç dünyası önemsenir.

4.      ( Y )Batılı kaynaklarından, mitolojisinden,destanlarından etkilenmiştir.

5.      ( Y )Olaylar epik anlatımdan uzak gerçekçi şekilde ele alınır.

6.      ( D )Türkçülük akımın etkisi büyüktür.

7.      ( D )Milli ve dini olgular önemsenir hatta eserlerde bu unsurlar yüceltilir.

8.      ( D )Türk tarihinin şanlı zaferleri işlenmiş, tarihi karakterlerden esinlenilmiş kahramanlara yer verilmiştir.

9.      ( Y )Genellikle olay geri plana atılmıştır.

10.  ( Y )Genelde sanatsal-imgesel bir dille yazılmıştır.

11.  ( Y )Romantik ve sembolist bir çizgi vardır.

12.  ( D )Gerçekçi gözlemlere yer verilir.

13.  ( D )Sanat toplum için anlayışı hakimdir.

14.  ( D )Hüseyin Nihal Atsız ve Mustafa Necati Sepetçioğlu en önemli isimlerdir.

15.  ( D )Bozkurtlar Diriliyor, Köse Kadı, Hilal Görününce gibi romanlar bu anlayışla yazılmıştır.

16.  ( Y ) Millet kavramı toplumsal boyutla, sınıfsal ayrımlarla, sosyalist çizgiyle ele alınır.

17.  ( D )Milli Edebiyat dönemi sanatçılarının etkisi büyüktür.

18.  ( D )Türkçenin edebi yeterliliği savunulmuştur.

 


      Hazırlayan: Mustafa ŞAHİN EDEBİYAT

 

IV-Modernist Romanın Özellikleri

1.       ( Y )Gelenekseli önemser ve geleneksel olanla yeniyi oluşturma anlayışını benimserler.

2.       ( Y )Kurallara ve toplum düzenine uygunluk vardır.

3.       ( D )Yaşamın zor, anlaşılmaz ve karmaşık oluşu savunulur.

4.       ( Y )İnsan, basit anlaşılır bir varlık olarak sunulur.

5.       ( Y )Modernizm, gerçeğin dış dünyada olduğuna inanır.

6.       ( D )Psikolojik olana, bireyin ruhuna, bilinçaltına yönelir.

7.       ( D )Bireysellik ve bireyin kozmik yalnızlığı anlatılır.

8.       ( Y )Anlatıcı "biz-toplum" öğesini ön plana çıkarır.

9.       ( D )Bireysel ve toplumsal huzursuzluk geniş biçimde işlenir.

10.    ( Y )Modernizme göre varlıklar, nesneler, durumlar göründükleri gibidir esere bu şekilde aktarılır.

11.    ( D )Yapı unsurlarının önemi yoktur.Geleneksel roman yapısı önemini yitirmiştir.

12.    ( D )Olay örgüsü, insana özgü gerçekliği ve estetik kaygıyı yansıtmalıdır.

13.    ( Y )Eserlerde kahramanlar yaşanan olaylara gerçekçi bir tutumla yaklaşırlar.

14.    ( Y )Yapıtlarda sosyal boyuta, faydaya önem verilir.

15.    ( Y )Anlaşılır sade ve yerel bir dil kullanılmıştır.

16.    ( Y )Simgelere, mitolojiye ve mistisizme yönelmez gerçekten uzaklaşmazlar.

17.    ( D )Genellikle küçük burjuva aydınlarının bunalımlı hayatı ele alınır.

18.    ( D )Çoğunlukla iç çözümle, iç konuşma, bilinç akışı, geriye dönüş teknikleri kullanılır.

19.    ( D )Oğuz Atay ve Yusuf Atılgan bu anlayışın en önemli isimleridir.

20.    ( Y )Sanat toplum içindir anlayışı hakimdir.

 

      Hazırlayan: Mustafa ŞAHİN EDEBİYATAŞAĞIDAKİ CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERE DOĞRU KELİMEYİ/KELİMELERİ YAZINIZ.
1. Cumhuriyet’in ilk yıllarında Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edip Adıvar, Mithat Cemal Kuntay gibi isimler ………….........................anlayışını devam ettirmişlerdir. 
2. Tarık Buğra ……..…....…..…..…......……, Halide Edip Adıvar ………..……........……..……, Samim Kocagöz ………………………, Kemal Tahir ……………………… adlı eserlerinde Kurtuluş Savaşı’nı konu edinerek millî ve manevi değerleri de işlemişlerdir. 
3. “Aylak Adam ve Anayurt Oteli” adlı eserleri ile bilinen ………..........………......................,modernizmin Türk edebiyatındaki önemli isimlerindendir. 
4. Toplumcu gerçekçi anlayışla yazan sanatçılar; eserlerinde sıklıkla ………............…………….....…, …………..........……………, ………………..........……… çatışmalarını işlemişlerdir. 
5. Kırgız edebiyatının tanınmış sanatçısı …………....................……………; “Beyaz Gemi” adlı eserinde destan, efsane, masal gibi sözlü geleneğin unsurlarını da kullanmıştır..
 6. Cumhuriyet’in ilk on yılında yazarlar, genellikle toplumsal sorunlara yönelmişlerdir. …………,…….., …………,yoksulluk, olanaksızlık gibi konularda eserler vermişlerdir.

AŞAĞIDA NUMARALARI VERİLEN KAVRAMLARI KARŞISINDAKİ İLGİLİ KAVRAMLARLA EŞLEŞTİRİNİZ
a) Metinler arasılık --b) Parodi ----c) Pastiş -----ç) Kolaj---d) Üst kurmaca
 1. Resim sanatında da kullanılan bu teknik, roman sanatında gerçek ya da kurmaca metinlerin bir romanın ana metnine serpiştirilerek yerleştirilmesidir. (.................)
2. Bir edebî metnin dokusuna hem edebiyat alanından hem de başka alanlardan metin parçalarının katılmasıdır.  (.................)
3. Postmodernist romanda, belli bir metnin konusunu yeni bir metin oluşturmak için hareket noktası olarak almaktır.  (.................)
4. Gerçekle kurmaca arasındaki ilişkileri sorgulayıp okunanın bir kurmaca olduğunu anımsatan kurmaca türüdür.  (.................)
 5. Roman içerisinde şiir, mektup, destan, masal gibi metin türlerinin söyleyiş ve biçim özelliklerini kullanarak bir benzerini yazmadır.  (.................)


AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİN BAŞINA DOĞRU (D), YANLIŞ (Y) ŞEKLİNDE UYGUN OLAN HARFLERİ YAZINIZ.
( ) Kuşak değişimi veya kuşak çatışması gibi temalar, Yakup Kadri’nin “Kiralık Konak”, Orhan Pamuk’un “Cevdet Bey ve Oğulları” adlı romanlarında da ele alınmıştır.
( ) Toplumcu-gerçekçi romanın özellikleri 1930’lu yıllardan önce ortaya çıkan bir anlayıştır.
( ) Millî edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren romanlarda Atatürk İlke ve İnkılapları, yanlış batılılaşma, Anadolu insanının yaşamı ve hurafeler, kuşaklar arası çatışma ve ahlaki çöküntüler konu olarak ele alınmıştır.
( ) Modernist anlayışla eser veren sanatçılar arasında Oğuz Atay, Ferit Edgü, Yusuf Atılgan, Orhan Pamuk, sayılabilir.
( ) Postmodern romanlarda anlatım teknikleri olarak metinler arasılık, parodi, pastiş, üst kurmaca, kolaj kullanılmıştır.
( ) “Gün Olur Asra Bedel, Selvi Boylum Al Yazmalım” gibi eserlerin sahibi Cengiz Aytmatov, Kazak edebiyatının en önemli yazarıdır.

Tabloda verilen kelimeleri aşağıdaki sorularda bulunan boşluklara uygun olacak şekilde yazınız. 
 1. Toplumcu Gerçekçi Anlayış 
 2. Millî Edebiyat Zevkini Devam Ettiren Anlayış
 3.  Latife Tekin 
 4. Modern Roman Anlayışı
 5.  Metinler Arasılık
 6.  İç Konuşma
 7.  Yusuf Atılgan 
 8. Postmodern Roman Anlayışı 
 9. Hasan Ali Toptaş 
 10. Peyami Safa 
 11. Bilinç Akışı 
 12. Yaşar Kemal 
 13. Ateşten Gömlek
 14.  Küçük Ağa

 • Yukarıdaki kutucuklardan hangisi ya da hangileri modern/postmodern romanlarda kullanılan anlatım tekniklerindendir? (………………………………………)
 • Yukarıdaki kutucuklardan hangisi ya da hangilerinde Cumhuriyet Dönemi roman anlayışları yer alır? (………………………………………)
 • Yukarıdaki kutucuklarda yer alan yazarlardan hangisi ya da hangileri toplumcu gerçekçi anlayış doğrultusunda eserler vermiştir? (………………………………………)
 • Yukarıdaki kutucuklardan hangilerinde Anayurt Oteli, İnce Memed, Sevgili Arsız Ölüm adlı eserlerin yazarları verilmiştir? (………………………………………)
 • Yukarıdaki kutucuklardan hangisi ya da hangileri bireyin iç dünyasını ele alan eserler vermiştir? (………………………………………)
 • Yukarıdaki kutucuklardan hangisi ya da hangileri postmodern roman anlayışı doğrultusunda eser vermiştir? (………………………………………)
 • Yukarıdaki kutucuklardan hangisi Mithat Cemal Kuntay, Halide Edip Adıvar, Samim Kocagöz gibi sanatçıların yer aldığı anlayıştır?……………………………………………………………………….
 • Yukarıdaki kutucuklardan hangisi Kurtuluş Savaşı’nı konu edinen eserlerdendir? …………………………………………………………
1)- - - -, Türkiye’nin Tanzimat’tan bu yana geçirdiği siyasal, toplumsal evrelerini, birbirini tamamlayan bir roman zinciri içinde tasvir etmiştir: Abdülaziz devrinin hayatı (Hep O Şarkı), II. Abdülhamit’e karşı mücadele için Fransa’ya kaçan Jön Türkler (Bir Sürgün), Tanzimat’tan Birinci Dünya Savaşı’na kadar yetişen üç kuşak arasındaki anlayış ayrılığı (Kiralık Konak). 
Yukarıdaki boşluğa hangi yazarımızın ismi yazılmalıdır?- - - -, Cumhuriyet Dönemi romanını kuranlardan biridir. Açık, yalın, gösterişsiz bir anlatışla ve temiz İstanbul Türkçesiyle geniş kitlelerin beğenisini kazanmıştır. Yeşil Gece (1928), Yaprak Dökümü (1930) romanlarında toplumsal yön ağır basar. 
2) Yukarıda hakkında bilgi verilen yazarımız kimdir?1938 yılında yazılan "Üç İstanbul" adlı romanda İstanbul’la ilgili üç ayrı dönemden kesitler sunulmaktadır. Bu dönemlerin ilki II. Abdülhamit Dönemi İstanbul’u, ikincisi II. Meşrutiyet Dönemi İstanbul’u, üçüncüsü ise Mondros Mütarekesi sonrasının İstanbul’udur. Roman kahramanı Adnan’ın yetişmesi ve İttihatçıların güvendiği adamlardan olur. Avukatlığa başlayıp büyük davalar alır. Mütareke yıllarında ise bulunduğu konumdan uzaklaşır ve parasız kalır. Romandaki olaylar, içinde yaşanılan dönemin toplumsal olaylarıyla ilişkilendirilerek anlatılmıştır. 
3)Yukarıda kısaca tanıtılan Cumhuriyet Dönemi sanatçısının adını yazınız.4)Bir bölümü anı defterinden okunan - - - - (1943) adlı romanda bir aydının, çevresi ve ailesiyle olan uyuşmazlığı ve bu uyuşmazlığın nedenleri anlatılır. Romanın başında bir küçük memur ailesinin yaşamı gerçekçi çizgilerle işlenir. Anı defterinin okunmasıyla başlayan romanda, Sabahattin Ali’nin Almanya’da geçen yıllarının gözlemleri verilmekle birlikte kişinin bütün yaşamını etkileyen bir aşk, romana egemen olur ve kişinin çevresiyle uyum sağlayamayışının nedeninin de bu aşk olduğu ortaya konur. 
Yukarıda içeriği verilen eserin ismini yazınız.5)Karagümrük kıt kanaat yaşayan emekçilerin, işçilerin, küçük memurların, ayakkabıcıların, terlikçilerin, işportacıların oturduğu bir yerdi. Okuldaki öğrenciler de bunların çocukları… Üst baş derdi çektikleri; kitap, defter, kalem alamadıkları bir bakışta anlaşılıyordu. Kendi yaşamının sıkıntılarıyla birlikte çevremin de dertlerini yakından izledikçe bireyci duyarlığım çoktan dağılmış, yerine duyarlı bir gerçekçilik yerleşmişti. 
Bu parçanın yazarının sanat akımlarından hangisini benimsediği söylenebilir?“Hababam Sınıfı” gibi yüz binlerce baskı yapmış, toplumca bilinen, sevilen bir güldürü romanının filmini çevirirken kendiliklerinden yeni tipler, yeni olaylar ekleyecek kadar sanatı hafife almaları görülmüş şey değildi. Eserin içeriğine tümüyle aykırı düşen bu davranışın, çekilen filme bir şeyler kattığını ileri sürebilmeleri bence sanata da sanatçıya da büyük saygısızlıktı. Verdikleri parayla yalnız kitabımdan senaryo çıkarmak hakkını değil, beni de bütün kişiliğimle satın aldıklarını sanıyorlardı. Film büyük “hasılat rekoru” kırdığı hâlde yine de bu şirketi protesto edip mahkemeye vermekten kendimi alamamıştım. 6)Otobiyografik bir romandan alınmış bu parçanın yazarı kimdir?
7)I. Cumhuriyet gençlerinin ele alındığı “Tatarcık” (1939) bir bakıma Sinekli Bakkal’ın devamıdır. (Halide Edip Adıvar)
II. “Kürk Mantolu Madonna” adlı romanın başkahramanı olan Raif’te 1928-1930 yıllarında Berlin’de okuyan yazarın kişiliğinden izler görmek mümkündür. (Sabahattin Ali)
III. “Sodom ve Gomore”, Mütareke yılları İstanbul’unun belirli bir çevresinin yaşayışını, alafrangalığın vardığı noktayı göstermesi bakımından önemlidir. (Reşat Nuri Güntekin)
IV. “Çalıkuşu”nda köydeki çobanın hediye ettiği keçi yavrusuna ve evde yetiştirdiği kuşlara Feride büyük bir sevgi gösterir. (Yakup Kadri Karaosmanoğlu) 
Numaralı cümlelerden hangilerinin sonundaki yazar adları değiştirildiğinde bilgi yanlışı giderilmiş olur?
Romanlarından birkaçını (Sağırdere, Esir Şehrin İnsanları) gazetelerde takma adla yayımladı. “Yorgun Savaşçı” adlı romanı ile Yunus Nadi Roman Armağanı’nı (1968), “Devlet Ana” romanı ile de Türk Dil Kurumu Roman Ödülü’nü kazandı (1968). 
8)Bu parçada kısaca tanıtılan sanatçı kimdir?


İlk romanı olan Aylak Adam’dır. Yazar, bu eseriyle modern Türk edebiyatı içinde önemli bir yere sahip olmuştur. Aylak Adam’da ve diğer romanı Anayurt Oteli’nde yarattığı kahramanlarla yabancılaşma ve yalnızlık temasını başarıyla işlemiştir. Aylak Adam’ın kahramanı C. de yalnızdır. Babasından kalan mülklerin geliriyle herhangi bir işte çalışmadan yaşayan C., çağdaş bireyi bütün trajedisiyle yansıtmaktadır. C. yalnızlık, bunalım ve yabancılaşma temalarını temsil etmesiyle daha sonra yazılacak romanların benzer kişilerinin de öncülüğünü yapmıştır. Aylak Adam’da bireyin iç dünyası başarıyla yansıtılırken modern psikolojiden de yararlanılmıştır. Cumhuriyet Dönemi roman ve hikâye yazarlarındandır. Yazar eserlerinde genellikle yalnız, bunalımlı, kendine ve topluma yabancılaşmış insanları konu edindi. Bireyin iç dünyasını başarılı bir şekilde yansıtan yazar, Türk romancılığında modern anlatım tekniklerini kullanmadaki başarısıyla da dikkatleri çekti. 
9)Bu parçada kısaca tanıtılan sanatçı kimdir?


Cumhuriyet Dönemi roman yazarlarındandır. 1980 sonrası Türk edebiyatına damga vuran isimlerden biri olan yazar; ilk dönem eserlerinde köy gerçekliğini, köyden kente göç edenleri, çarpık kent ilişkilerini, bu çarpıklaşmanın getirdiği yabancılaşmayı, yabancılaşan bireylerin içsel yolculuklarını ve yoksul insanları işledi. Türk edebiyatında daha çok, gerçekçi ve toplumcu gerçekçi bir bakış açısıyla işlenen bu konuları genellikle gerçeküstücü bir yaklaşımla ele aldı. Anlatımında gerçeklerden, gözleme dayalı unsurlardan ve halk ürünlerinin anlatım tarzlarından yararlandı. Eserleri pek çok dile çevrilen sanatçının “Sevgili Arsız Ölüm, Berci Kristin Çöp Masalları, Gece Dersleri, Buzdan Kılıçlar, Aşk İşaretleri, Ölüm Yokmuş, Unutma Bahçesi” roman türündeki eserlerindendir. 
10)Bu parçada kısaca tanıtılan sanatçı kimdir?Kırgız edebiyatı yazarlarındandır. Yazar, eserlerinde milletinin tarihi boyunca kazandığı sosyal, siyasi, ahlaki, kültürel, edebî yani bütün maddi ve manevi değerlerini yansıttı; yaşadığı coğrafya insanının acılarını, kahramanlıklarını, tecrübelerini yazarak yaşananları ölümsüzleştirdi. Yazar “Selvi Boylum Al Yazmalım” adlı eserinde diğer eserlerinde de olduğu gibi Kırgız halkının yaşantısından kesitler sunmuştur. Kırgızların millî sembolü hâline gelen ve yazdıklarıyla Kırgızların adını dünya çapında duyuran yazarın eserleri, Türkiye’de 1970’li yıllarda yayınlanmaya başlar. 
11) Bu parçada kısaca tanıtılan sanatçı kimdir?
En meşhur eseri Yılanların Öcü'dür. Sinemaya da aktarılan bu eser daha sonra yazarın kaleme aldığı “Irazca'nın Dirliği, Kara Ahmet Destanı” adlı romanlarla önemli bir üçleme oluşturmuştur: “Irazca Üçlemesi, Yılanların Öcü” adlı eserin konusu, romanın başkahramanı olan Kara Bayram'ın evinin önüne legal olmayan yollarla ev yapılmasına karşı verdiği mücadeledir. Romanlarında Türkiye'deki köylü yaşamını halkçı ve devrimci bir bakış açısıyla ele aldı. Köylünün bilinci ve bilinçaltındaki istekleri, tepkileri, çelişkileri yansıttı. 1950-1970 döneminde etkili olan "köy edebiyatı hareketi" nin önde gelen temsilcisi oldu. 12)Bu parçada kısaca tanıtılan sanatçı kimdir?
Toplumcu gerçekçi anlayış doğrultusunda yazılan eserlerin ortak özelliklerinden beşini yazınız.
 13)Bu parçada sözü edilen genç sanatçıların oluşturduğu edebî topluluk hangisidir?Cumhuriyet Dönemi yazarlarından olan sanatçı, Türk edebiyatında roman yazarlığı ile tanınmıştır. Postmodern anlayışın önemli isimlerinden biri olup eserlerinde Doğu ve Batı’yı, tarihi, kendi aile yaşantısını, İstanbul’u vs. anlatmıştır. Nobel Edebiyat Ödülü’nü de alan sanatçı, romancılığı bir biçim sorunu olarak görmüş ve bu doğrultuda eserler vermiştir.
 14)Bu parçada tanıtılan sanatçı kimdir?
- - -, romancılığımızda ilk defa bilinçli olarak toplumsal gerçekçiliği savunan ve uygulayan sanatçıdır. Edebiyatı toplum yararında bir araç saymış, genellikle işçi ve köylü sınıfının sıkıntılarını anlatmıştır. Başlıca romanlarından "Çıkrıklar Durunca" (1931) gelişen endüstrinin, küçük sanat sahiplerinin çıkarlarını baltalayışını ve ekonomik değişikliğin 19. yüzyıl sonunda Batı Karadeniz Bölgesi'nde yol açtığı toplumsal çekişmeleri anlatmaktadır. "Düşkünler" (1935) romanında da Tanzimat çağındaki yüksek memur takımının ve ailelerinin siyasal yıkılışa paralel olarak geçirdiği sarsıntılar ve çöküş canlandırılır. 
15)Bu parçada tanıtılan sanatçı kimdir?1940’lı yıllardan itibaren romanda, gerçekçiliğin bir uzantısı olarak değerlendirilen köy ve köy insanına yöneliş başlar. Bu tür romanlar konularını daha çok, toprağa bağlı insanların hayatlarından alır. 1950’li yıllardan sonra köylünün kente yönelişinin hikâyesini anlatan eserler yazılır. Bu anlamda, köyden şehre doğru olan hareketi işleyen ilk yazarlardan biridir. Eserlerinde işçi, ırgat, kâtip, müteahhit, politikacı, mahpus, gardiyan, memur, çiftçi, gurbetçi gibi kalabalık bir şahıs kadrosuna yer veren önemli bir yazardır; genellikle sömürülen yoksul insanları işlemiştir. Yazar, romanlarında hem köylüleri hem de yoksul şehirlileri anlatır. “Baba Evi, Hanımın Çiftliği” en ünlü romanlarıdır. 
16)Bu parçada tanıtılan sanatçı kimdir?Köy Edebiyatı akımının temsilcileri arasında yer aldı. İlk romanı “Sarı Traktör” ile tarımda makineleşme konusuna bir umut olarak yaklaştı. “Yarbükü”nde ise köylüler arasında toprak ve su paylaşımı ile ilgili çekişmelerin olduğu zorlu yaşam koşullarını anlattı. Öykü ve romanlarında doğa betimlemeleri ve insan ilişkilerini tüm doğallığı ile yansıttı. 
17) Bu parçada tanıtılan sanatçı kimdir? Romanlarında olaylara değil, psikolojik tahlillere önem vermiş, psikolojik çözümleyici romanın en büyük ustası olmuştur. Doğu-Batı sentezinden yana olmuştur. Romanlarındaki kişiler aracılığıyla kendi duygu ve düşüncelerini okura ulaştırmıştır. Romanlarında biçime önem vermiş, üslupçu bir sanatçıdır. Bu yüzden romanlarının yapısı teknik bakımdan sağlamdır.
 18) Bu parçada tanıtılan sanatçı kimdir?

.
.
12.Sınıf Edebiyat Roman Ünitesi Çalışma Kağıdı


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk