sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9.Sınıf Edebiyat Roman Ünitesi Testi pdf indir çöz

 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Roman Ünitesi Test Soruları pdf indir çöz

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Roman Ünitesi Test Soruları,9.Sınıf Edebiyat Roman Ünitesi Testi, TESTLER,


9.Sınıf Edebiyat Roman Ünitesi Testi pdf indir çöz,

derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Roman Ünitesi Test Soruları pdf indir çöz üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen paylaşınız


9.Sınıf Edebiyat Roman Ünitesi Konuları ve testimizin içeriği

Testin içeriği

1-Roman Nedir ? Özellikleri

2-Romanda Yapı

3-Roman Türleri

4-Roman Türünün Tarihi Gelişimi

5-Romanda Kullanılan Anlatım Teknikleri   

 

 

 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Roman Ünitesi Test Soruları pdf indir çöz 

Hazırlayan: Mustafa Şahin EDEBİYAT

I. Genellikle insanların serüvenlerini, iç dünyalarını, toplumsal

bir olay ya da olguyu ele alır.

II. Sosyal yaşamda kişilerin veya ailelerin başlarından geçen

ya da geçme olasılığı bulunan olayları yer ve zaman

göstererek aktarır.

III. Yazar, anlattığı olayı, kişileri gerçekten olsa da bunları

yeniden yaratarak verir. Bu bakımdan roman gerçek yaşamla

tam olarak örtüşmez.

IV. Romanların çoğunda geniş bir şahıs kadrosu vardır. Romanda

başkarakter ve yardımcı karakterler bulunur.

V. Romanda çevre betimlemelerine ve ruh tahlillerine çok

az yer verilir, olay ön planda yer alır.

1-Romanla ilgili olarak numaralı cümlelerin hangisinde

bir yanlışlık söz konusudur?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

Yapıtta köyden Çukurova’ya ırgat göçü ve Çukurova’nın bereketli

toprakları üzerinde ekmek derdiyle yarı aç, yarı tok

didinen insanlar anlatılmıştır. Geri kalmış bir ülkenin sanayileşmeye

kalkıştığı bir dönemde, gaz ocağı dahi bilmeyen bir

köyden şehre inip fabrika ile karşılaşan ilkel, saf insanların

şaşkınlığı, çaresizliği bütün ayrıntılarıyla gösterilmiştir.

2-Yukarıda sözü edilen yapıt, aşağıdaki edebi türlerden

hangisiyle yazılmış olabilir?

A) Öykü        

B) Roman      

C) Masal

D) Mesnevi

E) Halk hikâyesi

 

3-Aşağıdaki cümlelerin hangisi ayraç içinde ve­rilenlerle uyuşmamaktadır?

A) Kitapları ayırdı, gazete kağıtlarına sardı, pa­ketleri sıkı sıkı bağladı. (Gözlemci bakış açısı)

B) Sabaha kadar gözlerimi kapayamadım, kalk­tım, hava henüz ağarırken Pervin'i uyandır­dım. (Kahraman bakış açısı)

C) Çocukları köşkte bulamayınca kaçmış olduk­larını düşündü ve hemen köşkten çıktı. (İlahi bakış açısı)

D) Birden bu siyah gecenin karşısında aklına başka bir gecenin hatırası geldi, o vakit deni­ze baktı. (Gözlemci bakış açısı)

E) Biz hanın iç avlusunda sabah kahvaltısı edi­yorduk ki yanı başımıza bir leylek gelip kon­du. (Gözlemci bakış açısı)

 

 

4-Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebi türlerden

değildir?

A) Roman

B) Dram

C) Destan

D) Mesnevi

E) Hikâye

 

 

Zamanın, çevrenin ve içinden çıktığı toplumun

izlerini taşır ya da onların karışımıyla hayat bulur.

Başkalarına benzemekten çok, başkalarından

farklılıklarıyla, kendine özgü değer ve nitelikleriyle

belirginlik kazanır. Olay örgüsündeki

gelişmelere bağlı olarak duygu, davranış, bilgi,

anlayış ve tepkilerinde değişiklikler olur.

5-Anlatmaya bağlı edebî metinlerde yukarıdaki

nitelikleriyle var olan kişilere metin incelemesinde

ne ad verilir?

A) Karakter

B) Kahraman

C) Tip

D) Asli kişi

E) Yardımcı kişi

 

 

6-Aşağıdakilerden hangisi "akımlarına göre romanlar" sınıfında yer almaz?

A- Fantastik roman

B-Natüralist roman

C-Realist roman

D- Egzistansiyalist roman

E-Postmodernist roman

 

 

7-Dünyada roman türünün ilk örneğini veren isim hangisidir ?

A- Dostoyevski

B-Tolstoy

C-Stendhal

D- Balzac

E-Cervantes

 

 

8-Roman ile hikâyenin karşılaştırılmasıyla ilgili olarak

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hikâyede tek olay bulunmasına karşılık romanda birbirine

bağlı olaylar zinciri vardır.

B) Hikâyede kahramanların tanıtımında ayrıntıya girilmez,

romanlarda ise kahramanlar ayrıntılı bir biçimde, hemen

her yönüyle tanıtılır.

C) Hikâyede, olayın geçtiği yer (çevre) sınırlıdır ve ayrıntılı

olarak anlatılmaz, romanlarda çevre ayrıntılı ele alınır.

D) Her iki türde de olay, yer, zaman, kişi unsurları metnin

yapısını oluşturur.

E) Hikâyede kişiler karakter özelliği taşır, romanlarda ise

kişiler ağırlıklı olarak tiptir.

 

…………………..türü, gerçek anlamda, Tanzimat döneminden

sonra edebiyatımıza girmiştir.

9-Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Roman

B)Destan

C) Mesnevi

D) Masal

E) Halk hikâyesi

 

Felatun Bey ile Rakım Efendi: Ahmet Mithat Efendi'nin yanlış batılılaşma temasını işlediği romanıdır. Romantizm etkisindedir. Felatun Bey alafranga hayata özenen mirasyedi bir züppedir. Buna karşın Rakım Bey, ağırbaşlı ve dengeli bir tiptir.

10-Yukarıda tanıtılan roman "konularına göre romanlar" sınıflandırılması düşünüldüğünde hangi tür romana örnektir?

A-Tarihi roman

B-Psikolojik roman

C-Sosyal roman

D-Bilim kurgu romanı

E-Polisiye roman

 

 

11-Aşağıdakilerden hangisi romanın yapı unsurlarından biri değildir ?

A- Olay

B-Kişiler

C-Nazım Birimi

D-Mekan

E-Zaman

 

12-Aşağıdaki parçalardan hangisi kahraman an­latıcının bakış açısıyla verilmiştir?

A) Bedriye Hanım, bahçe üzerindeki küçük oda­nın penceresinden bitişik komşunun tahta kaplamasına yumruğuyla heyecanlı heyecan­lı vurur.

B) Elleriyle gözlerini yokluyor, yanında yatanla­ra soruyor. Görünürde gözleri sağlam gözler gibi.

C) Şehre kan dökmeden girdik fakat şehirden de kimsenin burnu kanamadı. Şehirden devlet hazinesini aldık ve kimsenin habbesine do­kunmadan uzaklaştık.

D) Oturdular, Hasan küçücük, zayıf, kuruyup kavrulmuş bir adamdı. Kocaman dişleri du­daklarının arasından gözüküyordu.

E) Yarı ölü haldeki adam şişmiş göz kapaklarını zorla kımıldattı ama gözlerini açamadı. Kuru­muş dudaklarını kımıldattı sonra.

 

13-Anlatmaya bağlı edebi türlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Olay, yer, zaman ve kişiden oluşan yapı unsuru vardır.

B) Betimleme, öyküleme, açıklama gibi anlatım türleri kullanılır.

C) Masal, destan, halk hikâyesi anonim; mesnevi, hikâye,

roman türleri ise yazarı belli eserlerdir.

D) Yazar eserini oluştururken ilahi, kahraman, gözlemci

bakış açısını kullanır.

E) Edebi türler olduklarından dilin ağırlıklı olarak dil ötesi

işlevi kullanılır.

 

14-Roman türünün edebiyatımıza ait ilk özgün örneğini aşağıdaki sanatçılardan hangisi vermiştir.

A) Sami Paşazade Sezai

B) Namık Kemal

C) Ahmet Mithat Efendi

D) Recaizade Mahmut Ekrem

E) Şemsettin Sami

 

Huzur: Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanıdır. Olay ve karakter romanı olmaktan çok, karışık ruh hallerini tasvir eden bir yaşantı romanı olan eser, yer yer yazarının özel yaşamını yansıtır.

15-Yukarıda tanıtılan roman "konularına göre romanlar" sınıflandırılması düşünüldüğünde hangi tür romana örnektir?

A-Macera romanı

B-Psikolojik roman

C- Bilim kurgu romanı

D- Sosyal roman  

E- Tarihi roman  

 

 

16-Roman türünün kaliteli ilk örneği aşağıdakilerden hangisidir ?

A-Don Kişot

B-Robenson Cruze

C-Suç ve Ceza

D-Savaş ve Barış

E-Genç Werther'in Acıları

 

 


İntibah: Namık Kemal'in eseridir. İlk edebî roman olarak kabul edilir. Ali Bey, Mahpeyker'e aşık olur. Bu kötü kadından Dilaşup ismindeki cariye sayesinde uzaklaşır. Bunun üzerine Mahpeyker Ali Bey'i öldürtmek ister. Dilaşup, Ali Bey'i ölümden kurtarsa da kendisi ölür. Daha sonra Ali Bey, Mahpeyker'i öldürür, hapse girer ve orada hastalanarak ölür.

17-Yukarıda tanıtılan roman, "akımlarına göre romanlar "sınıflandırmasında hangi kısımda yer alır ?

A-Natüralist roman

B-Realist roman

C- Klasik roman

D-Modernist roman

E-Romantik roman

 

 

I-Eli silahlığının yerine titreyen Bakırlı Şaban Efe, kısık bir sesle:

-Nasıl olmuş, anlatın bakalım, dedi ve dizlerinin bağı çözülmüş gibi yığıldı kaldı.

-Bir gece kışlanın kapısında seninki nöbetçiymiş. Diğer ikisi, Kasabalı Hafız'ın oğlu ile Narlıcalınınki, gündüzden edindikleri kurşunları ceplerine ve koyunlarına doldurmuşlar ve seninkine demişler ki,  "Haydi bakalım düş önümüze."

 

II-Çok olmadı, bundan bir yıl evvel, yine böyle bir yaz mevsiminde, hatta Ramazan ayının on beşinci gecesi idi zannederim.  "------" livasının Çaybaşı denilen bir mahalle-sinde, mahalle kahvesinin çınarı altında, beş on ahbap oturmuş, nargilelerimizi çekiyor ve sohbet ediyorduk.

 

III-İntikamını mutlaka almalıydı. Bu yapılanlar asla onların yanına kalmamalıydı. İlk olarak Ahmet’e nasıl bir ceza verebileceğini düşündü. Mutlaka işe Ahmet’ten başlamalı diyordu içinden. Çünkü onu en çok onun kalleşliği yıkmıştı. Hâlbuki Ahmet onun yıllardır can ciğer dostuydu. Yediği içtiği ayrı gitmezdi. Ne oldu da böyle iki kanlı bıçaklı düşman olmuşlardı.

18-Yukarıda verilen metinler sırayla hangi bakış açılarıyla yazılmıştır.

A-Kahraman-Gözlemci-İlahi

B- İlahi Gözlemci-Kahraman

C-İlahi-Gözlemci-İlahi

D-Gözlemci-Kahraman-İlahi

E-İlahi-Kahraman-Gözlemci

 

Eskicide saç sakal dağınık, göğüs bağır açık, pantolonu dizlerden yamalı, dişleri eksik ve suratı sarı, sapsarıydı; gözlerinin akına kadar sarıydı. Türkçe bildiği ve İstanbul taraflarından geldiği için Hasan, şimdi onun sadece işine değil, yüzüne de dikkatle bakmıştı. Göğsünün

ortasında, tıpkı çenesindeki sakalı andıran kırçıl, seyrek bir tutam kıl vardı.

19-Yukarıda verilen parçada hangi anlatım türü/biçimi ağır basmaktadır ?

A-Öyküleme

B- Betimleme

C- Anlatma

D- İç konuşma

E-Gösterme

 

 

Yatağın altında yeşil, tahtadan bir sandık duruyordu. Onu açtım. Az daha sevincimden haykıracaktım. Annemin İstanbul'dan gönderdiği hediyeler içinden çıkan kaşağı pırıl pırıl parlıyordu. Hemen kaptım.Ahıra, Tosun'un yanına, koştum. Karnına sürtmek istedim. Rahat durmuyordu. Galiba acıtıyor, dedim. Gümüş gibi parlayan bu güzel kaşağının dişlerine baktım. Çok keskin çok sivriydi. Biraz köreltmek için duvarın taşlarına sürtmeye başladım. Dişleri bozulunca, tekrar denedim. Atların hiçbiri durmuyordu. Kızdım. On adım ilerideki çeşmeye koştum.

20-Yukarıda verilen metninde aşağıda verilen yapı unsurlarından hangisi yoktur ?

A-Olay

B-Zaman

C-Mekan

D-Kişi

E-Anlatıcı


Hazırlayan: Mustafa Şahin EDEBİYAT

9.Sınıf Edebiyat Roman Ünitesi Testi pdf

1 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk