sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Fecriati Edebiyatı,Şiiri Çalışma Kağıdı Pdf İndir

Fecriati Edebiyatı,Şiiri Çalışma Kağıdı,Çalışma Soruları,Testler,Doğru Yanlış, Boşluk Doldurma, Fecriati Şiiri Çalışma Kağıdı, Fecriati Edebiyatı Çalışma Kağıdı, ÇALIŞMA KAĞITLARI,derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevepları,konu anlatımı,pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için   Fecriati Edebiyatı,Şiiri Çalışma Kağıdı,Çalışma Soruları,Testler,Doğru Yanlış, Boşluk Doldurma üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konumderskonum

destek olmak için lütfen paylaşınızFECR-İ ATİ EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI

ŞİİR KONUSU

 

GENEL BİLGİLER

1.   Edebiyatımızda ilk edebi beyannameyi yayımlayan topluluk.............. topluluğudur.

2.   Fecr-i Ati edebiyatı...................... edebiyatına bir tepki olarak doğmuştur.

 

3.   Fecr-i Ati edebiyatı sanatçıları "Sanat...... ve............ dir" görüşüne bağlı kalmışlardır.

4.   "Edebiyat ciddi ve önemli bir iştir, bunun halka anlatılması lazımdır."düşüncesinde olan       sanatçıları bu düşüncelerini uygulamada başarılı olamamışlardır.

5.   Fecr-i Ati edebiyatı sanatçıları....................... a bir tepki olarak ortaya çıkmasına rağmen, şiir saha­sında onların özelliklerini devam ettirdiler.

6. Fecriati sanatçılarını bir araya getiren kişi …………………………………………….. dır.

Hazırlayan:Mustafa Şahin EDEBİYAT-----     Kaynak:derskonum.com
ŞİİR İLE İLGİLİ

 

Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

(     )  Fecriati Topluluğu “Sanat şahsi ve muhteremdir.” İlkesine bağlı kalmıştır.

(     ) Fecriaticiler, Servetifünuncular’dan farklı bir sanat anlayışına sahiptir.

(     ) Fecriati şiirinde hakim tema aşk, tabiat ve bireysel duygulardır.

(     ) Edebiyatımızda sone, terza-rima gibi nazım biçimlerini ilk defa Fecriati şairleri kullanmışlardır.

(     ) Fecriati şairleri romantizmin ve realizmin etkisindedir.

(     ) Fecriaticilerin kullandığı dil, Servetifünuncularınkinden farklı değildir.

(     ) “O Belde” şiiri Ahmet Haşim’e ait değildir.

(     ) Fecriaticiler, parnazimin etkisindedir.

(     ) Fecriati sanatçıları şiir, söyleyişi, eleştiri, makale türünde eserler vermişlerdir.

 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

 

1.   Fecr-i Ati sanatçılarının başlıca konuları...... ve............ dır.

2.   Fecr-i Ati sanatçılarının.......... tasvirleri gerçekten uzak ve sübjektiftir.

3.   Fecr-i Ati dil bakımından..................... edebiyatının devamıdır.

4.   Fecr-i Ati sanatçıları Arapça, Farsça kelimelerle ve tamlamalarla dolu,........... dilinden uzak

bir şiir dili meydana getirmişlerdir.

5.   Şiirde................ veznini kullanan Fecr-i Aticilerin dili ağırdır.

6.   Servet-i Fünuncuların kullandığı........ müstezat nazım şeklini Fecr-i Ati sanatçıları geliştirmişlerdir.

7.   Fecr-i Ati şiirinde …………. ve ……………akımlarının etkisi vardır.

8.   Fecr-i Ati sanatçıları hikâye ve romanda, tiyatroda……………örnek almışlardır.

9.   Fecr-i Aticiler........... ile yakından ilgilenmişler ancak sade dille başarılı eserler oluşturamamışlardır.

10. Ahmet Haşim……....…………………….. akımının etkisindedir.

11. Ahmet Haşim’in etkilendiği Fransız şiir damarı, şiirde …………………  anlayışına tepki olarak doğmuştur. Dolayısıyla onun şiirinde nesnel yaklaşımı aramak yanlıştır.

12.  . ………………………………………. etkisinde kalan şairler, dış dünyada gördüklerini değil, hissettiklerini yazmışlar ve her alanda olduğu gibi doğayı anlatan şiirlerinde de kapalı anlatımı tercih etmişlerdir.

13. …………………………………………… Victor Hugo’nun Yunan isyanını öven “Mavi Gözlü Yunan Çocuğu” şiirine karşı “Kin” şiirini yazmıştır.

 


 

 Hazırlayan:Mustafa Şahin EDEBİYAT-----     Kaynak:derskonum.com

KLASİK SORULAR:

1. Fecr-i Ati topluluğu kurulurken bildirilerini (beyannamelerini) hangi dergide yayınlamıştır?

 

2. Fecr-i Ati beyannamesinde imzası bulunan sanatçılardan beşini yazınız.

 

 

3.Fecr-i Ati şiirinin özelliklerinden beşini yazınız.

 

 

 

4. Aşağıdaki eserleri  karşılarındaki yazarlarla eşleştiriniz.

Göl Saatleri                            Tahsin Nahit

Ruh-ı Bikayd                         Emin Bülent

Kin                                         Ahmet Haşim

 

 

5. Fecriati topluluğunun kurucularından olan şair, bu topluluğun Ahmet Haşim’den sonraki en güçlü şairidir. “Hisarlara Karşı” şiiriyle tanınır. Epik şiirlerinde Namık Kemal hissi veren bu şair kimdir? Yazınız.

 

6-Fecriati ne demektir?

 


7-Fecriati şiiri hangi akımlardan etkinemiştir.

 

 

8-Fecriati şiirinde genellikle hangi temalar işlenir ?

 

 

9. “Fecriati” adı, kim tarafından, ne zaman ve nerede konmuştur? Yazınız.

 

 

10. Fecr-i Ati Beyannamesi’nin önemi neden kaynaklanmaktadır? Yazınız.

 

 

 

11. Ahmet Haşim’in sanat anlayışı hakkında beş cümlelik bilgi veriniz.

*

*

*

*

*

 

 

12. Fecriati grubunun, sanat anlayışı ve getirmek istediği yenilikler bakımından Servet-i Fünun Döneminin etkisinde olup olmadığını belirtiniz.

 

 

 

13. Servetifünun şiiri ile Fecriati şiirini karşılaştırınız.

Sanat Anlayışı:

Dil:

Tema:

Akım:

 

14. Cenap Şahabettin’le Ahmet Haşim’in ortak özelliklerinden dördünü yazınız.

*

*

*

*

 

 

 

 

15-Aşağıdaki şiirden hareketle istenilen bilileri tabloya yazınız.  

Ağır, ağır çıkacaksın bu merdivenlerden,

Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak,
Ve bir zaman bakacaksın semâya ağlayarak...

Sular sarardı... yüzün perde perde solmakta,
Kızıl havâları seyret ki akşam olmakta...

Eğilmiş arza, kanar, muttasıl kanar güller;
Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller,
Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer?

Bu bir lisân-ı hafîdir ki ruha dolmakta,
Kızıl havâları seyret ki akşam olmakta..

                                             Ahmet Haşim

                                              

Ait olduğu Dönem

Ve Anlayış

 

Hangi akımın özelliklerini taşıyor?

 

2.Birimin kafiye ve redifleri

 

Dil ve anlatımı

 

Altı Çizili Mısralardaki Edebi  Sanatlar

 

 

 

TEST SORULARI:

 

8. Fecr-i Ati topluluğu dağıldıkta sonra şair ve yazarlar Milli Edebiyat hareketine katılmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu kişilerden biri değildir?

A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

B) Ahmet Haşim

C) Ali Canip Yöntem

D) Refik Halit Karay

E) Hamdullah Suphi Tanrıöver

 1-      
I-Batıyı takip ederek edebiyata yön vermek istediler.

II-Yeni ve genç sanatçıların yetişmesi için zengin bir kütüphane kurmak istediler.

III-Batıdaki bir çok eseri Türkçeye çevirmek için komisyon kurdular.

IV-Sanat ve fikir konusunda halkı eğitmek istediler. 

  Yukarıda bazı özellikleri verilen topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

         A- Servet-i Fünun

         B- Fecr-i Ati

         C- Milli Edebiyat

         D- Genç Kalemler

         E-I.Yeniciler

 

      2-Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Ati topluluğuna ait değildir?

        A-Faik Ali OZANSOY

        B-Emin Bülent SERDAROĞLU

        C-Ahmet HAŞİM

         D-Cenap ŞEHABETTİN

         E-Celal Sahir EROZAN

 

 

3-Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Ati döneminin şiirler türündeki eserlerindendir?

 A-Ruh-ı Bi-kayd

 B-Mürebbi-i Hissiyat

 C-Kırık Mahfaza

 D-Tezad

 E-Kırpıntı

 

 

Fecr-i Ati topluluğunun en önemli sanatçısıdır.Sembolizm denince ilk akla gelen

 kişidir.Şiirlerini aruz ölçüsüyle kaleme almış ve oldukça ağır bir dil kullanmıştır.Şiirle ilgili görüşlerini piyale adlı eserinin önsözünde dile getirmiştir.Deneme ve gezi yazıları da yazmıştır.

4- Yukarıda tanıtılan sanatçı kimdir?

 A-F.Nafiz Çamlıbel

 B-Süleyman Nazif

 C-Ahmet Haşim

 D-Mehmet Rauf

 E-Tevfik Fikret

 

Fecr-i Ati topluluğunun en önemli sanatçısıdır.Sembolizm denince ilk akla gelen

 kişidir.Şiirlerini aruz ölçüsüyle kaleme almış ve oldukça ağır bir dil kullanmıştır.Şiirle ilgili görüşlerini piyale adlı eserinin önsözünde dile getirmiştir.Deneme ve gezi yazıları da yazmıştır.

 5-Yukarıda tanıtılan sanatçı kimdir?

 A-F.Nafiz Çamlıbel

 B-Süleyman Nazif

 C-Ahmet Haşim

 D-Mehmet Rauf

 E-Tevfik Fikret

 

6-Aşağıdakilerden hangisi  Fecr-i Ati’nin topluluğunun yapmak istediklerinden biri değildir?

 A-Batı günü gününe takip edilecek,edebi çalışmalar batıdakine uygun olarak yapılacak.

 B-Genç sanatçılar yetiştirmek.

 C-Dil komisyonu kurmak.

 D-Hece ölçüsünü kullanmak.

 E-Edebiyat ve fikir konularında halkı eğitmek.

 

 7-Edebiyatımızda beyanname yayınlayan ilk topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

 A-Garipçiler

 B-II.Yeniciler

 C-Hisarcılar

 D-Fecr-i Ati

 E-Servet-i Fünun

  

 8-‘’Bir edebi eserin değeri okuyan herkesçe ayrı yorumlamaya meydan vermesidir.’’ görüşü aşağıdakilerden hangisinin görüşü olabilir?

 A-Ahmet Haşim

 B-Y.Kemal Beyatlı

 C-Orhan Veli Kanık

 D-Cahit Sıtkı Tarancı

 E-Tevfik Fikret      

 

9-Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı dönemleri hangi şıkta doğru bir sırayla verilmiştir.

A-Tanzimat-Servetifünun-Milli  Edebiyat - Fecriati -Cumhuriyet Dönemi

B- Tanzimat-Servetifünun-Milli  Edebiyat -Cumhuriyet Dönemi- Fecriati

C- Servetifünun-Tanzimat- Milli  Edebiyat - Fecriati -Cumhuriyet Dönemi

D-Tanzimat-Servetifünun- Fecriati -Milli  Edebiyat - Cumhuriyet Dönemi

E- Servetifünun-Tanzimat- Fecriati- Milli  Edebiyat - Cumhuriyet Dönemi

    

                                  

 Hazırlayan:Mustafa Şahin EDEBİYAT-----     Kaynak:derskonum.com

 

ÇALIŞMA KAĞIDINI PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLA

........................


Fecriati Edebiyatı,Şiiri Çalışma Kağıdı Pdf İndir


ÇALIŞMA KAĞIDINI PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLA 

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk