sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.Sınıf Edebiyat Şiir Ünitesi Test Soruları pdf indir çöz

 11.Sınıf Edebiyat Şiir Ünitesi Test Soruları pdf indir çöz

11.Sınıf Edebiyat Şiir Ünitesi Test Soruları,11.Sınıf Edebiyat Şiir Ünitesi Testi, TEST SORULARI,TESTLER,ÇALIŞMA KAĞITLARI,


derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevepları,konu anlatımı,pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11.Sınıf Edebiyat Şiir Ünitesi Test Soruları pdf indir çöz üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konumderskonum

destek olmak için lütfen paylaşınız


TESTİN İÇERİĞİ-ÜNİTEDEKİ KONULAR
..

1-TANZİMAT EDEBİYATI DÖNEMİ ŞİİRİ

         A-Tanzimat 1.Dönem

         B-Tanzimat 2.Dönem

2-SERVETİFÜNUN DÖNEMİ ŞİİRİ

3-FECRİATİ  / SAF(ÖZ) ŞİİR

4-MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ŞİİRİ

         A-Sade Dil Hece ile Yazılan Şiir

         B-Saf  Şiir

         C-Halkın Yaşayışını Anlatan Manzumeler

5-CUMHURİYET DÖNEMİNİN İLK YILLARINDA ŞİİR

6-TÜRKİYE DIŞINDAKİ ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ

.
.

KAYNAK:

Derskonum.com

HAZIRLAYAN :Mustafa ŞAHİN

 

 

Nabızlarımda evet, çünkü ilm için müphem

Kalan Oğuz Han’ı kalbim tanır tamamıyla

Damarlarında yaşar şan ü ihtişamıyla

Oğuz Han, işte budur gönlümü eden mülhem

Vatan ne Türkiye’dir Türklere ne Türkistan

Vatan büyük ve müebbed bir ülkedir: Turan

1-Bu dizeler, biçim ve içerik özellikleri göz önün­de tutulduğunda aşağıdaki sanatçılardan han­gisine ait olabilir?

A) Faruk Nafiz Çamlıbel

B) Cahit Sıtkı Tarancı

C) Attila İlhan

D) Ziya Gökalp

E) Edip Cansever

 


2-Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Haşim için söylenemez?

A) Şirin yanı sıra teknik yönden başarılı olay öy­küleri de yazmıştır.

B) Fecriati beyannamesinin altında ismi bulun­duğu için edebiyat tarihinde Fecriatici olarak geçer.

C) Ahmet Haşim'in ilk şiir kitabı olan Göl Saat­leri, Dergah mecmuası tarafından 1921'de yayımlanır.

D) Memleketin en sancılı yıllarında bireysel ko­nularda şiir yazmasından dolayı eleştirmenler tarafından fildişi kulesinde yaşamakla suçlan­mıştır.

E) Yazdıklarının çevredekiler tarafından sürekli eleştirilmesi, yabancılığı nedeniyle dışlandı­ğını hissetmesi, yalnızlığı, çirkinlik düşüncesi ve ekonomik problemleri onun sürekli bir ka­ramsarlık içinde olmasının sebepleridir.

 


3-Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat Dönemi'nin bağımsız sanatçılarıdır?

A) Mehmet Akif Ersoy - Yahya Kemal Beyatlı

B) Reşat Nuri Güntekin - Yakup Kadri Karaos­manoğlu

C) Halide Edip Adıvar - Yahya Kemal Beyatlı

D) Mehmet Akif Ersoy - Halide Edip Adıvar

E) Refik Halit Karay - Ali Canip Yöntem

 

Milli Edebiyat akımı ve Türkçülüğün önde gelen temsilcilerindendir. Ulusal duyguları sade bir dille ifade etmiştir. Didaktik özellikler, şiirinin en temel unsurlarındandır. Zafer Yolunda, Ordunun Des­tanı şiirlerinden bazılarıdır.

4-Bu parçada hakkında bilgi verilen Milli Edebi­yat Dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangi­sidir?

A) M.Emin Yurdakul         B) Ziya Gökalp

C) A. Canip Yöntem          D) Necip Fazıl Kısakürek

E) M. Akif Ersoy

 

5-Aşağıdaki dizelerden hangisi Cenap Şahabettin’in bir şiirinden alınmış olabilir?

A) Bu gelen, bir yuvasız kuş gibi pervasızdı

Bu gelen köylü sesinden tanıdım, bir kızdı

B) Karanlıklar dağılırken sükün ürperdi

Her vagonda coştu yanık yanık türküler

C) Bir beyaz lerze bir dumanlı uçuş

Eşini gaib eyleyen bir kuş gibi kar

D) Bu ölen bir ruh idi, bir faninin varlığı

Onu şimdi bekliyor yokluğum mezarlığı

E) Çiğdemler, çiğ serpili dallar nerede

Göç var yatağından suyu bezmiş derede

 


Şiirlerinde aşk, ölüm, İstanbul sevgisi, Türk uygarlığına duyduğu hayranlığı işleyen ----, şiirlerini divan edebiyatı nazım biçimleriyle yazmıştır. ---- etkilenen şair, Ok şiiri dışındaki bü­tün şiirlerinde aruzu kullanmıştır.

6-Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Mehmet Akif - Realizmden

B) Mehmet Emin Yurdakul - Romantizmden

C) Yahya Kemal - Parnasizmden

D) Mehmet Akif - Parnasizmden

E) Yahya Kemal - Sembolizmden


 

7-Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun şiirinin özelliklerinden değildir?

A) Sanat, sanat içindir anlayışı benimsenmiştir.

B) Sone, terza-rima gibi Batı edebiyatı nazım şekilleri kullanılmıştır.

C) Genellikle bireysel konular işlenmiştir.

D) Son derece ağır ve sanatlı bir dil kullanılmıştır.

E) Romantizm akımının etkisinde kalınmıştır.

 

 

Eserlerinde Doğu ve Batı medeniyetlerinin zen­gin dil, kültür, sanat, fikir ve inanış unsurlarıyla tarihi, içtimai hayatlarını ve edebiyatlarını yan yana getiren bir Tanzimat şairidir. Şiirlerinde günlük hayat, ölüm, aşk, vatan sevgisi gibi ko­nuları işlemiştir. Türk edebiyatında ilk pastoral şiiri (Sahra) yazmış ve yaşadığı dönemde “Şair-i Azam” olarak anılmıştır.

8-Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namık Kemal

B) Ahmet Vefik Paşa

C) İbrahim Şinasi

D) Ahmet Mithat Efendi

E) Abdülhak Hamit Tarhan

 

9-Aşağıdaki dizelerden hangisi Milli Edebiyat Dönemi'nde yazılmış bir şiirden alınmış olabi­lir?

A) Dursun bu musiki-i Semavi içinde saz

Leyl-i tarabda bir dahi mısrab uyanmasın

B) Yorgun gözümün halkalarında

Güller gibi fecr oldu nümayan

C) Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmette

Mürüvvet-mend alan mazluma el çekmez la­netten

D) Unutma ki şairleri haykıramayan bir millet

Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir

E) Bu tenha yerleri gördün mü sen zannetme halidir

Hayatımla meskündur, bu yerler pür melaldir

 

 

KAYNAK:

Derskonum.com

HAZIRLAYAN :Mustafa ŞAHİN

 

 

 

I. Divan edebiyatı nazım biçimleri bırakılmış, Batılı nazım biçimleri kullanılmıştır.

II. Edebiyatımızda ilk defa yayımlanan bir bildi­riyle sanat anlayışlarını belirtmişlerdir.

III. Toplumsal temalar önemsenerek işlenmiştir.

IV. Şiirde sembolizm ve parnasizm akımlarının etkisinde kalınmıştır.

10-Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden han­gisi ya da hangileri Servetifünun Dönemi için söylenemez?

A) II. ve IV.          B) Yalnız III.       C) II. ve III.

D) I. ve II. E         ) Yalnız II.

 

 

“Safahat, Mehmet Akif’in yedi kitaptan oluşan te­mel eseridir.”

11-Aşağıdakilerden hangisi Safahat’ın bölümle­rinden biri değildir?

A) Gölgeler           B) Hatıralar

C) Asım                D) Fatih Kürsüsünde

E) İslam Birliği

 

 

I. Şiiri düzyazıya yaklaştırmıştır.

II. Şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır.

III. Parnasizmden etkilenmiştir.

III. Şiirlerini Kendi Gök Kubbemiz adlı eserde toplamıştır.

12-Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi veya hangileri Mehmet Akif için söylenebilir?

A) I. ve IV.           B) II., III. ve IV. C) Yalnız II.

D) I. ve II.             E) III. ve V.

 

 

Tanzimat Edebiyatı'nın ikinci dönemindeki önemli şairlerdendir. Şiirde eskiye bağlı kalarak ye­nilik yapma düşüncesinde olan sanatçı “göz için kafiye” ilkesini benimsemiştir ve bu konuda R.Mahmut Ekrem’le yaptığı tartışmalar ünlüdür. Eski şiirin savunucusu olarak ünlenmesine karşın Batılı şiir tarzında da başarılı şiirler yazmıştır.

13-Bu parçada sözü edilen sanatçımız aşağıda-kilerden hangisidir?

A) Cenap Şahabettin

B) Ahmet Haşim

C) R.Mahmut Ekrem

D) Samipaşazade Sezai

E) Muallim Naci

 

14-Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatı için söylenemez?

A) I. Dönem Tanzimatçılar, sanatı toplum yararına kullanmışlardır.

B) Noktalama işaretleri ilk defa bu dönemde Şinasi tarafından kullanılmıştır.

C) II. Dönem Tanzimatçılar eserlerinde sade bir dil kullanmışlardır.

D) Tanzimat II. Dönem'de güzel olan her şeyin şiire konu olabileceği kabul edilmiştir.

E) Tanzimat I. Dönem'de toplumsal konular işlenir.

 

 

15-Aşağıdakilerden hangisi Edebiyatıcedide Dönemi'nde yazılan bir şiirden alınmış olamaz?

A) Ey Marmara’nın mai der - agüşü içinde

Ölmüş gibi dalgın uyuyan tüde-i zinde

B) Karlar... Bütün elhanı mezamir-i sükutun

Karlar... Bütün ezharı riyaz-ı melekutun

C) Bürür bir soğuk gölge etrafı hep

Nümayan olur gündüzün nısf-ı şeb

D) Bende esir yaratmayan bir Tanrı’ya iman var

Paçavralar altındaki yoksul beni yaralar

E) Soldan sağa, sağdan sola lerzan ü girizan

Gah uçmada tüyler gibi, gah olmadan rizan

 

Ben bir Türküm, dinim cinsim uludur

Sinem, özüm ateş ile doludur

16-Bu dizeler, içerdiği özellikler açısından aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir?

A) Ahmet Muhip Dıranas

B) Mehmet Akif Ersoy

C) Ahmet Hamdi Tanpınar

D) Ahmet Kutsi Tecer

E) Mehmet Emin Yurdakul

 


Edebiyatıcedide Dönemi'nin sanatçılarından olan ----, şiirinde ağır bir dil kullanmış, ---- akımından etkilenmiştir. Nazmı - nesre yaklaştırmış, şiirini serbest duruma getirmiştir. Şiirlerinde bireysel konuların yanı sıra sosyal konuları da işlemiştir. Sis şiirinde, İstanbul’a olan nefretini, Tarih-i Kadim’de inançlarını yitirdiğini dile getirmiştir.

17-Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Cenap Şahabettin – sembolizm

B) Tevfik Fikret – sembolizm

C) Halit Ziya – romantizm

D) Cenap Şahabettin –romantizm

 E) Tevfik Fikret – parnasizm”Hak bellediğin yolda yalnız gideceksin, kıran da olsa kırıl; fakat eğilme sakın!” dizelerini söyleyen korkusuz bir ruh yapısına sahip ve Servetifü­nun Edebiyatı'nın en büyük şairidir. 1901’e ka­dar yazdığı şiirlerde “sanat için sanat” görüşünü benimsemiş ve bireysel konuları ele almıştır. Bundan sonra ise özellikle II. Meşrutiyet’in ilanıyla yazdığı şiirlerde “toplum için sanat” görüşünü benimsemiştir. Hayatın'ın son döneminde ço­cuklar için yazdığı şiirleri “Şermin” adlı kitapta toplamıştır.

18-Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakiler-den hangisidir?

A) Cenap Şahabettin         B) Halit Ziya Uşaklıgil

C) Tevfik Fikret   D) Mehmet Rauf

E) Ahmet Haşim

 

19-Tanzimat şiiriyle ilgili aşağıda verilen bilgiler­den hangisi yanlıştır?

A) İlk dönemde toplumsal, ikinci dönemde birey­sel konular işlenmiştir.

B) I. ve II. Dönem şairleri, romantizm etkisinde şiirler yazmıştır.

C) Biçim yönünden I. ve II. Dönemde divan şiiri geleneğine bağlı kalınmıştır.

D) Her iki dönemde de şiirde parça güzelliğine değil, bütün güzelliğine önem verilmiştir.

E) I. Dönemde sadece hece ölçüsü, II. Dönem­de aruz ölçüsü kullanılmıştır.

 

 

Servetifünun Edebiyatı ---- yılında ---- yazdığı "Edebiyat ve Hukuk" adlı makaleden dolayı kapatılmış, edebiyatımızda çıkan bu boşluğu da ---- doldurmuştur.

20-Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) 1905 - Tevfik Fikret’in - Fecriati

B) 1901 - Hüseyin Cahit’in - Fecriati

C) 1911 - Hüseyin Cahit’in - Milli edebiyat

D) 1904 - Tevfik Fikret’in - Beş Hececiler

E) 1912 - Halit Ziya’nın - Milli edebiyat
100 adet soruya tamamlanacak takipte kalınız :)


video çözümlü sorular aşağıdaaa


...... ......

 

KAYNAK:

Derskonum.com

HAZIRLAYAN :Mustafa ŞAHİN

 

.
.
11.Sınıf Edebiyat Şiir Ünitesi Test Soruları pdf indir çöz

6 Yorumlar

 1. diger sorular nezaman gelir ? acil lazım.

  YanıtlaSil
 2. neden cevapları yok soruları sadece çözüp ne yapıcaz

  YanıtlaSil
 3. Cevaplar video çözümünde yer almaktadır.

  YanıtlaSil
 4. Soruların cevaplarını videoda karışık çözmenin anlamı ne?

  YanıtlaSil
 5. Cevap anahtarı yokmu awq

  YanıtlaSil
 6. video anlatımda cevapları var :)

  YanıtlaSil
Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk