sponsorlu reklam Admatic -sponsor

12.Sınıf Edebiyat Hikaye Ünitesi Testi,PDF İndir,Online Çöz

 12.Sınıf Edebiyat Hikaye Ünitesi Testi,PDF İndir,Online Çöz

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Hikaye Ünitesi Testi, 12.SINIF HİKAYE TESTİ,TESTLER,


derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevepları,konu anlatımı,pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Hikaye Ünitesi Testi,   üzerine  bir paylaşım yazacağız.   


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..


12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Hikaye Ünitesi Testi, 

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen paylaşınız..
.

12.SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

HİKAYE ÜNİTESİ TEST SORULARI

PDF-TEST İÇERİĞİ

GENEL BİLGİLER (9-10-11 . sınıf tekrarı)

1960 Sonrası Türk Edebiyatında Hikâye

Küçürek (minimal) Hikâye

Bazı Önemli Sanatçılar

 

Anlatım Teknikleri

 

 

TEST-1

 

Onun hiçbir hikâyesinde belirli vak’a, tahlil, tip, karakter aramayız. Onun her hikâyesi hatıralar sarnıcına rastgele daldırılmış bir avuçtur. Parmaklardaki temiz ıslaklığa ve taze serinliğe bakınız. Şuura düşen damlalar, birer hikâye unsuru değil, şiirdir. 
1-Bu parçada aşağıdaki hikâyecilerin hangisinden söz edilmiş olabilir?

A) Ömer Seyfettin                             B) Refik Halit Karay                        C) Orhan Kemal
D) Sait Faik Abasıyanık                    E) Ahmet Mithat Efendi

2. Modern hikâye türü ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Modern anlamda hikâye türünün kurucusu İtalyan yazar Boccacio kabul edilmektedir.
B) Edebiyatımızda ilk örnekleri Tanzimat Dönemi’nde verilmiştir.
 C) Temelde olay ve kesit öykücülüğü şeklinde iki türü vardır.
D) Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olay ve durumlar anlatılır.
 E) Manzum, mensur ya da manzum-mensur şekilde yapılandırılmışlardır.

3. Aşağıdakilerden hangisi hikâye türü ile ilgili yanlış bir bilgidir?
 A) İçerikte ayrıntılandırmaya gidilmez. 
B) Anlatımda yalınlık ve yoğunluk görülür.
C) Öğretme ve yol gösterme esastır. 
D) Yapı unsurları sınırlandırılmıştır.
 E) Olay, durum, halk hikayesi, manzum hikâye ve ben merkezli hikâye gibi türleri vardır.
 VİDEO ÇÖZÜM AŞAĞIDA
4. Aşağıdakilerden hangisinde olay ve durum hikâyesinin diğer isimleri bir arada verilmiştir?
A) Yapay - Doğal       B) Maupassant - Çehov    C) Klasik - Romantik      D) Bütün - kesit     E) Uzun - kısa

5. Belirli bir başlangıcı ve sonu olan bu tarz hikâyelerde olayın ön plana çıktığını açıkça söyleyebiliriz. Serim, düğüm, çözüm planında yazılan bu hikâyeler gerilime dayalı, merak unsurunun öne çıktığı hikâyelerdir ve edebiyatımızda 19. yüzyıldan sonra örnekleri verilmeye başlanmıştır. 
Bu parçada sözü edilen hikâye türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kesit hikâyesi                   B) Ben merkezli hikâye                    C) Manzum hikâye
D) Maupassant hikâyesi         E) Halk hikâyesi

I. Hikâyelerde anlatılanlar dar bir zamanı kapsar.

 II. Kişilikler çoğu zaman tek boyutlu çizilir.

 III. Tüm hikâyeler serim, düğüm çözüm planına uygun yazılır.

 IV. Olmuş ya da olabilecekler anlatılır.

V. İnsan hayatına dönük türlü çatışmalar üzerinde kurgulanır. 
6. Numaralanmış cümlelerin hangisinde modern hikâye türü ile ilgili bilgi yanlışı vardır? 
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.      
Kaynak: derskonum.com  --- - Hazırlayan : Mustafa Şahin
7. Durum hikâyeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Belirli bir başlangıcı ve sonu olmayan hikâyelerdir. 
B) Türk edebiyatındaki en önemli temsilcisi Ömer Seyfettin’dir. 
C) Çehov tarzı hikâyecilik olarak da bilinir. 
D) Hayatın bir kesiti kendi doğası içinde ele alınır.
 E) Anlatımda gerçekçilik ve samimiyet esastır. 

8. Aşağıdaki eserlerden hangisi Türk edebiyatında modern öykünün ilk örneklerinden biri değildir?
A) Müsameretname                B) Harap Mabetler 
C) Letaif-i Rivayat                 D) Küçük Şeyler 
E) Kıssadan Hisse

I. Modern hikâyenin ortaya çıkmasında realizm akımı çok etkili olmuştur. 
II. Hikâyeler okuyucuları açısından duygulandırmak, hissettirmek, sezdirmek, hatırlatmak gibi işlevlere sahiptir. 
III. Servetifünun döneminde yazılan “Letaifi Rivayat” adlı hikâye Batı tarzında hikâyeciliğin edebiyatımızda ilk örneğidir. 
IV. Memduh Şevket Esendal, Refik Halit Karay, Sait Faik Abasıyanık, Halikarnas Balıkçısı ve Mustafa Kutlu gibi isimler modern hikâyeciliğin edebiyatımızdaki başarılı temsilcilerinden birkaçıdır. 
V. Hikayeler; mektup, günlük, anı, gezi yazısı biçiminde kurgulanabilir. 
9. Numaralanmış cümlelerin hangisinde hikâye türü ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

10-Aşağıdakilerden hangisi hikaye türünün dünya edebiyatındaki ilk örneğidir?

A)Sefiller                               B)Don Kişot

C)Decameron                         D)Dede Korkut Hikâyeleri

E)Letaif-i Rivayat

 

TEST-

Öykü yazımına ve öyküsel dile büyük katkıları olan bir yazar da Yazarın Troya’da Ölüm Vardı eseri öyküde bütünlük arayışını gösterir. Öyküyle roman arasındaki ayrımları incelikle vurgulayan yazar, öyküde de ayrı ayrı ürünlerin bir arada bütünü yansıtmasını sağlar. Yazar, kişinin kendisiyle ve çevresiyle olan uyuşmazlıklarını, içsel çatışmalarını, ince bir öykü tekniği çerçevesinde işlemiştir.
1.Yukarıdaki parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fakir Baykurt'tur.             B) Rasim Özdenören’dir.
C) Bilge Karasu’dur.              D) Orhan Kemal’dir.
E) Talip Apaydın'dır.

 

Cumhuriyet Dönemi’nde toplumcu gerçekçilerden farklı olarak insan gerçekliğini toplumsal yönüyle değil, psikolojik yönüyle anlatma gayreti içinde olan…......…. gibi sanatçılar da vardır. Bu sanatçılar, olaylardan ve insanlardan hareketle bireyin iç dünyasını yansıtmışlardır.
2.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) Peyami Safa                                              B) Mustafa Kutlu
C) Sâmiha Ayverdi                                        D) Samim Kocagöz
E) Abdülhak Şinasi Hisar

 

Edebiyat dünyamızda, eserlerinde metafizik unsurları dile getirmeye, özellikle de yaşanılan “an”ı göstermeye çalışması ile dikkatleri çekmiştir.  İlk hikâyesi 1957'de “Varlık” dergisinde yayımlanmıştır. Modern

tarzdaki hikâyelerinde Türk toplumunun millî, manevi değerlerini işlemiştir. Ayrıca toplumsal değişimi ve kentlerin kenar mahallelerinde yaşayan insanları objektif bir şekilde yansıtmaya çalışmıştır.

 “Çok Sesli Bir Ölüm” ve “Çözülme” adlı hikâyeleri filme uyarlanmıştır.

3- Yukarıda tanıtılan sanatçı kimdir ?

A- Talip Apaydın

B-Rasim Özdenören

C-Leyla Erbil

D-Pınar Kür

E-Murathan Mungan

 


4-Modern hikâye türü ile ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A-Korkuyu Beklerken -Orhan Kemal

B-Yüksek Gerilim- Adalet Ağaoğlu

C- Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı - Bilge Karasu

D-Bozbulanık - Nezihe Meriç

E-Kaçkınlar- Ferit Edgü

 

5-Aşağıda verilen yazar ve eser eşleştirmesinden hangisi yanlıştır ?

A- Sait Faik Abasıyanık--Son Kuşlar                                    

B- Sevinç Çokum--Derin Yara

C- Reşat Nuri Güntekin--Hayattan Hikâyeler                     

D- Samim Kocagöz--Telli Kavak,

E- Halikarnas Balıkçısı--Yaşasın Deniz

 

6-Aşağıdakilerden hangisi Sabahattin Ali için yanlış bir bilgi vermektedir ?

A-Toplumcu gerçekçi anlayışla hikaye, roman ve şiir türünde eserler verdi.

B-Durum hikayesi geleneğini kendine özgü, farklı bir tarzla sürdürdü.

C-Cumhuriyetin ilk yıllarında edebiyatta görülen köye ve koylu yaşamına ve sorunlarına

yöneliş,eserlerinde önemli bir yer tuttu.

D-Hikaye ve romanlarında halk dilini ve folklor öğelerini başarıyla kaynaştırarak canlı, akıcı bir üslup sergiledi.

E-Değirmen, Kağnı, hikaye türündeki en tanınmış eserlerindendir.

 

7-Aşağıda verilen anlayış-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır ?

A- Toplumcu gerçekçi- Rasim Özdenören

B- Varoluşçu Anlayışta yazanlar-Ferit Edgü

C- Modernist- Yusuf Atılgan

D- Milli ve dini duyarlılıkları yansıtan- Mustafa Kutlu

E- Toplumcu gerçekçi- Yaşar Kemal

 12.Sınıf Edebiyat Hikaye Ünitesi Testi,

8-Aşağıda verilen yazar ve eser eşleştirmesinden hangisi yanlıştır ?

A- Ferit Edgü- Av

B- Adalet Ağaoğlu- Yüksek Gerilim

C- Necati Tosuner- Özgürlük Masalı

D- Sevinç Çokum- Derin Yara

E- Bilge Karasu- Çok Sesli Bir Ölüm

 

I-Eeserlerinde toplum kurallarıyla çatışan aydınların iç dünyasını işledi.

II-İnce alay ve ironinin iç içe olduğu hikâyelerinde yalnızlık, isyan, iletişimsizlik, yabancılaşma, toplum eleştirisi gibi konuları ele aldı.

III-Modernleşme sürecindeki bireylerin yaşamlarını, toplumdan kopuşlarını ve özellikle iç çelişkilerini başarılı bir şekilde eserlerinde yansıttı.

IV-Şiirsel bir dil kullandı.

V-Edebiyatımızda Korkuyu Beklerken romanı ile tanındı.

9-Oğuz Atay  ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A-I      B-II     C-III   D-IV   E-V

 

 

10-Aşağıdakilerden hangisinde küçürek hikaye ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır ?

A-Anlam yoğunluğu, doku zenginliği ve biçim sıklığı dikkat çeker.
B-Bu hikâyeler; betimlemeye ve çözümlemeye dayanmayan, yalnızca bir anın saptaması olan anlatılardır.

C- Kısa olduğu için mesaj, öğüt, eğiticilik gibi didaktik amaçlar içerir.
D-Yazar, dikkat çekici, çarpıcı ifadeler kullanır.

E-Yazarın okuyucuyu şaşırtmak, öykünün başını ve sonunu okuyucuya bırakmak gibi amaçları vardır.

 

11-  Aşağıdakilerden hangisi postmodernizm ile ilgili yanlış bir bilgi içerir.

A-debiyatımızda 1970'lerden sonra görülür             

B-Şekil değil konu-tema önemlidir.

C-Modernizmin insanda oluşturduğu yıkım anlatılır.                      

D-Yeni anlatım teknikleri kullanılır.

 E-Dil oyunlarına başvururlar.                                                                 

 

 

12-- - - -, Türk edebiyatında küçürek öykü dendiğinde akla gelen ilk isimlerden biridir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki yazarlardan hangisi getirilemez?

A) Ferit Edgü B) Necati Tosuner C) Mustafa Kutlu D) Vüs’at O. Bener E) Tarık Dursun K.

 

13-Aşağıda verilen yazar-eser eşleştirmelerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır ?

A-Orhan Pamuk -Kara Kitap                                    

B- Nezihe Meriç - Bozbulanık

C-Füruzan- Yokuşa Akan Sular                                

D-Tomris Uyar- İpek ve Bakır

E-Oğuz Atay -Tutunamayanlar

 

14- Aşağıda verilen yazar-eser eşleştirmelerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır ?

A-Ortadaki Adam -Mustafa Kutlu

B- Denize Açılan Kapı - Rasim Özdenören

C-Çığlık-Ferit Edgü

D-Ege Kıyılarından -Halikarnas Balıkçısı

E-İstanbul Hikayeleri -Sait Faik Abasıyanık

 

*Milli kaynaklarından,Türk mitolojisinden,destanlarından etkilenmiştir.

*Hikayelerde genellikle sosyal-kültürel özellikler üzerinde durulmuştur.

*Milli mücadele savaşları,Cumhuriyetin kazanımları ve devrimleri Türk tarihinin milli değerleri ve isimleri olay hikayesi [Maupassant] tarzı öykü  ile anlatılmıştır.

*Din olgusu ön plana çıkarılmış,dini unsurlar ve yaşama biçimi eserlere yansıtılmıştır.

15-Bu parçada sözü edilen anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bireyin iç dünyasını esas alan                   B) Toplumcu–gerçekçi

C) Millî–dinî duyarlılığı benimseyen             D) Postmodern Anlayış

E) Varoluşçu anlayış

 

16-Aşağıdaki sanatçılardan hangisi " Postmodern Anlayış" çerçevesinde eser vermez ?

A-Füruzan                                          B-Oğuz Atay

C- Yusuf Atılgan                               D-Pınar Kür

E- Bilge Karasu

  VİDEO ÇÖZÜM AŞAĞIDA

17-Aşağıdakilerden hangisi Bilge Karasu için yanlış bir bilgi vermektedir

A-Bireyin iç dünyasını imgesel bir anlatımla yansıttı.

B-Modern toplumsal yapı içinde yalnızlaşan ve iç dünyasına yaptığı yolculukla yaşamı, dünyayı anlamaya çalışan bireyi ele aldı

C-Eserlerini felsefi bir derinlikle ele aldı.

D- Edebiyatımızdaki geleneksel bicim, teknik ve içerikte eserler yazdı.

E- Sanatçı; olum, korku, yalnızlık, gibi kavramlar üzerinde yoğunlaştı.

 

Kaynak: derskonum.com  --- - Hazırlayan : Mustafa Şahin

 

18-Aşağıdaki sanatçılardan bir grup oluşturulsaydı hangisi bu grubun dışında kalırdı ?

A-Sevinç Çokum                                B-Mustafa Kutlu

C- Rasim Özdenören                          D-Tomris Uyar

E-Durali Yılmaz

 

 

 

19-Toplumcu-Gerçekçi anlayış ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ?

A-Bu akım, toplumu sosyal sınıflar arasında gerçekleşen çatışma alanı olarak değerlendirir.

B-Amacı, söz konusu sınıfsal çatışmayı ve bu çatışmanın toplumda yol açtığı etkileri ve sorunları yansıtmaktır.

C-Toplumcu gerçekçilik, sanat için sanat ilkesine bağlı olarak edebiyata kaliteli ürünler katmayı amaçlar.

D-Türk edebiyatında toplumcu gerçekçiler koy yaşamındaki sorunları, toprak kavgalarını, ağa-koylu çatışmasını; işçilerin, emekçilerin yaşam mücadelelerini ele aldılar.

E- Adalet Ağaoğlu,Orhan Duru, Sevgi Soysal, Erdal Öz,Leyla Erbil toplumcu gerçekçiliğin Türk edebiyatındaki başlıca temsilcileridir.

 

Bireyin iç dünyasını yansıtmaya çalışır. İlk hikayelerinde romantik bir Anadoluluculuk göze çarpar. 

Günlük hayatta her zaman karşılaşılan sıradan kişiler, köyden kente göç ile Anadolu insanının hayatı eserlerinde ön plana çıkar. Türk edebiyatında uzun hikâye tarzıyla hatırlanır.

Kişilerin iç dünyalarındaki fırtınaları, çocukluk ve aşkı ile çağdaş zamanla yaşamaya çalışan ve yalnızlaşan köy, kasaba ve varoş insanlarını anlattı. Eserlerinde sanayileşme ve modern ticari hayatın getirdiği para hırsı, tüketim çılgınlığı, zengin olma hevesi öne çıkar.

Ortadaki Adam, Yoksulluk İçimizde, Ya Tahammül Ya Sefer eserlerinden bazılarıdır.

20- Yukarıda tanıtılan sanatçı kimdir ?

A-Orhan Duru

B-Mustafa Kutlu

C-Orhan Pamuk

D-Necati Tosuner

E-Durali Yılmaz


SORULARI VE CAVAPLARI PDF İNDİR TIKLAA....

1981’den sonra 2002 yılına kadar yazdığı hikâyelerinde

izlenimci kimliğinden uzaklaşarak yeni biçimsel arayışlara girmiştir.

“Gezegen Kızları”nda postmdern hikâyemizin ilk örneklerinden birini vermiştir.

Hikâyelerinde genellikle toplumun farklı kesimlerinden insanları işlemiştir.

1975’ten itibaren tuttuğu, çeşitli adlar altında basılan günlüklerini “Gündökümü” adıyla 2003 yılında iki cilt olarakyayımlanmıştır. “Yürekte Bukağı” ve “Yaza Yolculuk” adlı hikâye kitapları ile Sait Faik Hikâye Armağanı’nı almıştır.

21- Yukarıda tanıtılan sanatçı kimdir ?

A-Tomris Uyar

B-Küçük İskender

C-Bekir Yılmaz

D-Orhan Pamuk

E-Durali Yılmaz

 

22-1960 Sonrası hikaye ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

A-Bu dönemde hikâye bağımsız bir yazı türü olarak daha çok ilgi görmeye başlamıştır.

B-Hikâye türü hem teknik hem içerik (muhteva) yönünden gelişmiştir.

C-Hikâyede kurgu ve içerik bakımından yenilikçi gelişmeler yaşanmıştır.

D-Hikâye türünde eser veren yazar sayısı artmıştır.

E-Hikâyelerde, kahramanlar toplumun alt kesimlerinden seçilmiştir

 

23-Aşağıdakilerden hangisi 1960 sonrası hikayemizde işlenen konulardan biri olamaz ?

A-gecekondu bölgelerinde yaşayan insanların sorunları,

B-küçük memurların ve işçilerin zor hayatları

C-kadının toplumdaki yeri ve sorunları,

D-kölelik-cariyelik

E-kapitalist yaşamın getirdiği bunalımlar

 

 

 

 

Küçürek öyküde diyalog tekniği bu yazarımız için önemli bir yer tutar. “Yaşam Öyküsü I”, “Gece Bekçisi”, “Rastlantı”, “Zaman”, “Keşke”, “Kısa” ve “Yanıt” adlı öykülerinde diyaloglar kişilerle ilgili uzun betimlemelerin yerini tutacak nitelikte söylemsel bir işlev üstlenir. Uzun satırlar yerine kısa kısa konuşmalar aracılığıyla öyküdeki kişilerin ilişkisine ve onların kendi gerçeklerine ulaşır.

Kaçkınlar, Bozgun,  Bir Gemide,  Ressamın Öyküsü, Doğu Öyküleri, Do Sesi eserlerinden bazılarıdır

24- Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Ferit Edgü B) Necati Tosuner C) Tarık Günersel D) Vüs’at O. Bener E) Tarık Dursun K

 

I-1950’lerden sonra özellikle şekil yönünden yenilikler ve tema çeşitliliği, hikâye dünyamızda büyük gelişmeler oluşturmuştur.

II-Bu dönemde hikâye türünde eser veren yazar sayısı artar, farklı eğilimleri yansıtan eserler kaleme alınır.

III-Türk hikâyeciliğinde tema ve kurgu bakımından tamamıyla yenilikçi gelişmeler yaşanır. Temalar da çeşitlenir.

IV-Geleneksel anlatımın iyice oturmuş ve ön plana çıkarılmış.

V-Türk hikâyeciliğinde varoluşçuluk akımı etkili olur.

25-Yukarıda verilen bilgilerden hangisi 1960 Sonrası hikaye için yanlıştır ?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V

 

26-Hangisi 1960 sonrası hikayemizi etkileyen olaylar arasında yer almaz?

A-II.Dünya  Savaşı    B-Darbeler     C-Göç         D-Milli Mücadele        E-Teknoloji

  VİDEO ÇÖZÜM AŞAĞIDA

Hikâye, roman, röportaj, şiir, gezi, tiyatro türlerinde eserler verdi. Ancak asıl ününü hikâyeci kimliğiyle kazandı. Hikâye kişilerini ve olayları insancıl, abartısız, iyimser bir bakış açısıyla anlattı.

İlk eserlerinde düşmüş kadınlar, kötü yola sürüklenen küçük kızların, çöküş sürecindeki burjuva ailelerin, yeni yaşama koşullarından bunalan, yurt özlemi çeken göçmenlerin, yoksulluk içinde yaşama savaşı veren, yalnız kalmış kadınların, çocukların dramına sevecen bir bakışla eğilmiştir. Öykülerinin çoğunda anne-kız ilişkisinin önemli bir yer tuttuğu, konunun kadın kahramanlar ile kızları üzerinde odaklandığı, gerçekliği küçük kızların bakış açısıyla işlediği görülür.

Parasız Yatılı, Kuşatma, Benim Sinemalarım, Gecenin Öteki Yüzü, Gül Mevsimidir  eserlerinden bazılarıdır.

27- Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A-Füruzan        B-Oğuz Atay     C- Yusuf Atılgan    D-Pınar Kür    E- Bilge Karasu

 

28-Aşağıdakilerden hangisi 1960 sonrası hikaye türünde eser veren sanatçılar arasında yer almaz?

A-Leyla Erbil      B-Orhan Pamuk      C-Mustafa Kutlu       D-Rasim Özdenören     E-Sabahattin Ali

   

I-Eserlerinde geleneksel değerler, milli motifler ve ahlaki hassasiyetler ön plana çıkar.

II- Toplumcu-gerçekçi anlayışla özellikle kent yaşamındaki insanların kimlik sorunlarına yaklaşmıştır.

III- İstanbul'un yoksul kesimini ve orta hali ailelerin dünyasını eserlerine taşır.

IV_ Kadın tiplerinin dünyalarını başarılı psikolojik tahlillerle yansıtır. Duygularını akıcı ve dokunaklı bir dille tasvir eder.

V- Fıkra, söyleşi, senaryo, oyun, radyo oyunları gibi türlerde de eser vermiştir.

29-Yukarıda verilen bilgilerden hangisi Sevinç Çokum ile ilgili yanlış bir bilgi içerir ?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V

 

*Romanlarında iç gözlem tekniğini kullanmış ve bireyin ruh halini son derece başarılı bir şekilde okuyucusuna ulaştırmıştır. Aylak Adam romanı C. adlı şahsın yapısı, anlatım tekniği ve romandaki mekan ile zaman unsurlarının işlenişi yönüyle edebiyatımızda postmodern roman anlayışının ilk kırılmalarından kabul edilmektedir.Birçok araştırmacı onun için “Az yazmış, ama iz bırakmış bir yazar.” demiştir.“Benim yazdıklarımdan daha önemlisi günlük yaşamımdır. O benim için daha önemli.” diyen yazar gerçek yaşamına önem verdiğinden dolayı az yazdığını da “itiraf etmiştir.En önemli eserleri Aylak Adam ve Anayurt Oteli’nde psikolojik yabancılaşma ve yalnızlık temasını başarıyla işlemiştir.

30- Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A- Ferit Edgü-                                   B- Adalet Ağaoğlu

C- Necati Tosuner                  D- Yusuf Atılgan

E- Bilge Karasu

SORULARI VE CAVAPLARI PDF İNDİR TIKLAA....


TEST-3

İyona bir kızak sürücüsüdür. Kıt kanaat geçinir. Yardımcısı olan oğlu, humma hastalığına yaka­lanır ve ölür. Ama o, kışın dondurucu soğuğun­da çalışmak zorundadır. İçini yakan derdini dökmek için kızağına binen her müşteriye açıl­mak ister. Ancak ölen kendi oğlu, acı da kendi acısı olduğu için anlattıkları müşterilerin bir ku­lağından girer diğer kulağından çıkar. 

1-Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmıştır?

A) Açıklama                           B) Öyküleme

C) Tanık gösterme                 D) Karşılaştırma

E) Tartışma

  VİDEO ÇÖZÜM AŞAĞIDA

Balkondaki beyaz masanın üstündeki cam ta­bakta üç çeşit meyve var: Üzüm, armut ve şef­tali. Taneleri ince, çekirdeksiz İzmir üzümü, ağ­zımda tatlı bir serinlikle eriyor. Soyulmuş ve di­limlenmiş armuda çelik çatalı batırınca, çıkan sesten armudun çok sulu olduğunu anlıyorum. Sulu olmasına rağmen mayhoş bir tadı var. Sı­ra, dilimlenmiş şeftalilerde. Bir dilim şeftali, kadifemsi bir uyum ve bal tadıyla ağzımda dağılır­ken benim aklım hâlâ üzümlerin hararet dindi­ren serinliğinde.

2-Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

A)  Açıklama        B)  Tartışma      C)  Karşılaştırma            D) Öyküleme      E)  Betimleme

 

Derenin vadisinden hafif meyiller ve tatlı kavis­lerle iki taraflı ormanların koyuluğu altında, içi­ne güneş inmeyen yeşilliklerin reçineli serinliği­ne gömülerek, daha derinlikteki derenin çağıltı­larını dinleye dinleye gidiyoruz. Bu güzellik biti-vermesin diye otomobilimizi yavaşlatıyor ve ca­mı açıyoruz. Egzoz kokusu ile toprağın ve çiçe-ğinki birbirine karışıyor.

3-Bu parçada ayrıntıların seçiminde aşağıdaki duyulardan hangisinden yararlanılmamıştır?

A) Görme                   B)  Koklama         C) Tatma              D) İşitme    E) Dokunma

 

4-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "öyküleme ve betimleme" bir arada verilmiştir?

A)  Uzun boylu bedeninde, geniş alın çizgile­rinde hâlâ savaşın derin izleri vardı.

B)   Kendime bir bardak çay doldurdum, sonra da masaya geçip o günün gazetelerini oku­maya başladım.

C)  Yolda bulduğu cevizi hırsla yiyip kabuklarını yeri örten kararmış yaprakların içine attı.

D)Gecenin karanlık ve dingin sessizliğinde yı­kıntılar, insana ürküntü veren hayaletler gibiydi.                                                  

E)   Kimi hayvanlar denizde kimi hayvanlar da karada yaşamını sürdürür.

 

*Bilgi vermek amacıyla yazılır.

*Genel ayrıntılar üzerinde durulur.

*Amaç sanat yapmak için değil, bir konu hakkında bilgi vermektir.

* Değişik duyulara seslenen özel ayrıntılar üzerinde durulmaz.

5-Yukarıdaki bilgiler aşağıdakilerden hangisi için geçerlidir ?

A-Öyküleme                          B-Fiziki portre

C- Ruhi Portre                        D- Açıklayıcı Betimleme

E-Sanatsal Betimleme

 

Mertcan içine kapanık, kimseyle konuşmayan ve utangaç bir gençtir. Mertcan çok fazla kimseyle konuşmaya, yalnızca soru sorunca cevaplayan bir insandır. Sürekli kitap okur ve derin düşüncelere dalar. Aynı zamanda çok kırılgandır. Birisi en ufak kötü bir şey söylese hemen yüzü asılır. Her zaman gözleri uzaklara dalmaktadır.
6-Yukarıdaki parça aşağıdakilerden hangisine örnektir ?

A- Fiziki portre                                              B- İç Konuşma

C- Sanatsal Betimleme                                  D- Açıklayıcı Betimleme

E- Ruhi Portre 

 

7-Aşağıdakilerden hangisi sanatsal betimleme için yanlıştır ?

A.İzlenim kazandırmak amacıyla yazılır.
B.Değişik duyulara seslenen özel ayrıntılar üzerinde durulur.
C.Ayrıntılar objektif olarak verilir.
D.Amaç sanat yapmaktır.

E-Kişisel duygular aktarılır.

 

— Canım, neden söküyorsunuz? dedim.

— Mühendis Ahmet Bey söktürüyor.

— Ne yapacak bunları?

— Yukarıda deri tüccarı Hollandalı var ya hani, onun bahçesini düzeltiyorlar da...

— İngiliz çimi alsın, eksin, mademki herif zengin...

8-Yukarıdaki parçada aşağıdaki tekniklerden hangisine örnektir ?

A-Anlatma           B-Gösterme           C- Özetleme         D-Diyalog             E-İç Konuşma           

 

“Eve gitse, biliyordu, gece yarısına dek başka bir şey yapamadan, yukarıdakilerin patırtısına sövecekti… Bol gürültülü, bol dumanlı meyhanelerden birine girdi. Tezgâhın önünde bir boş yer bulup oturdu. Yaklaşan garsona, - Şarap, dedi. Garson, sanki salt onun için buradaymış gibi eğildi. Sanki ötekiler duyacak diye korkuyordu.”

9-Yukarıdaki parçada aşağıdaki tekniklerden hangisine örnektir ?

A-İç Çözümleme                                           B-Gösterme   

C- Özetleme                                                  D-Diyalog                 

E-İç Konuşma           

 

“Simit yiyerek yürüyor. Tek tük geçenler dönüp ona bakıyorlar. Kılığı düzgün bir adamın sokakta simit yemesi yasaktır. Bütün yasaklar gibi bunun da kaçamak yolu yok mu? Simidi kır, cebine sok. Tek elinle bir lokma koparıp kimseye sezdirmeden ağzına at. Ama, ben dişlerim sağlamken ısıracağım."

10-Yukarıdaki parçada aşağıdaki tekniklerden hangisine örnektir ?

A-İç Çözümleme                                           B-Gösterme   

C- İç Konuşma                                              D-Diyalog

E-Anlatma

 VİDEO ÇÖZÜM AŞAĞIDA

SORULARI VE CAVAPLARI PDF İNDİR TIKLAA....

............... ................


SORULARI VE CAVAPLARI PDF İNDİR TIKLAA....CEVAP ANAHTARI- 

 
TEST -1  CEVAPLARI  :  1-D , 2-E, 3-C, 4-B, 5-D, 6-C, 7-B, 8-B, 9-C, 10-C

 

 

TEST -2  CEVAPLARI   : 1-C ,   2-D,    3-B,   4-A,    5-C,  6-B,   7-A,   8-E,   9-E, 10-C

                                          :  11-B, 12-C, 13C-, 14-E, 15-C, 16-A, 17-D, 18-D, 19-C, 20-B

                                           : 21-A, 22-E, 23-D, 24-A, 25-D, 26-D, 27-A, 28-E, 29-B, 30-D

 

 

TEST -3  CEVAPLARI   :  1-B, 2-E,  3-C, 4-C,  5-D, 6-E, 7-C  , 8-D, 9-A, 10-C

                               Kaynak: derskonum.com  --- - Hazırlayan : Mustafa Şahin 


aynak: derskonum.com  --- - Hazırlayan : Mustafa Şahin 

.
.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk