sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.Sınıf Hikaye Ünitesi Test Soruları

  11.Sınıf Hikaye Ünitesi Test Soruları PDF İNDİR ÇÖZ, ONLİNE ÇÖZ


11.Sınıf Hikaye Ünitesi Test Soruları,11.SINIF HİKAYE TEST SORULARI,11.SINIF HİKAYE ÇALIŞMA KAĞDI,TESTLER,ÇALIŞMA KAĞITLARI,derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevepları,konu anlatımı,pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11.Sınıf Hikaye Ünitesi Test Soruları  bir paylaşım yazacağız. 


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen paylaşınız


..
.


11.SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

HİKAYE ÜNİTESİ TEST SORULARI

PDF-TEST İÇERİĞİ

A- GENEL BİLGİLER (9-10 . sınıf tekrarı)

B-1923-1940 Arası Cumhuriyet Dönemi Hikayesi

C-1940-1960 Arası Cumhuriyet Dönemi Hikayesi

D-Hikayede Kullanılan Anlatım Biçimleri ve Teknikleri

Kaynak: derskonum.com  --- - Hazırlayan : Mustafa Şahin


TEST-1 (HAZIRLIK-GENEL)

 

Onun hiçbir hikâyesinde belirli vak’a, tahlil, tip, karakter aramayız. Onun her hikâyesi hatıralar sarnıcına rastgele daldırılmış bir avuçtur. Parmaklardaki temiz ıslaklığa ve taze serinliğe bakınız. Şuura düşen damlalar, birer hikâye unsuru değil, şiirdir. 
1-Bu parçada aşağıdaki hikâyecilerin hangisinden söz edilmiş olabilir?

A) Ömer Seyfettin                             B) Refik Halit Karay                        C) Orhan Kemal
D) Sait Faik Abasıyanık                    E) Ahmet Mithat Efendi

2. Modern hikâye türü ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Modern anlamda hikâye türünün kurucusu İtalyan yazar Boccacio kabul edilmektedir.
B) Edebiyatımızda ilk örnekleri Tanzimat Dönemi’nde verilmiştir.
 C) Temelde olay ve kesit öykücülüğü şeklinde iki türü vardır.
D) Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olay ve durumlar anlatılır.
 E) Manzum, mensur ya da manzum-mensur şekilde yapılandırılmışlardır.

3. Aşağıdakilerden hangisi hikâye türü ile ilgili yanlış bir bilgidir?
 A) İçerikte ayrıntılandırmaya gidilmez. 
B) Anlatımda yalınlık ve yoğunluk görülür.
C) Öğretme ve yol gösterme esastır. 
D) Yapı unsurları sınırlandırılmıştır.
 E) Olay, durum, halk hikayesi, manzum hikâye ve ben merkezli hikâye gibi türleri vardır.

4. Aşağıdakilerden hangisinde olay ve durum hikâyesinin diğer isimleri bir arada verilmiştir?
A) Yapay - Doğal       B) Maupassant - Çehov    C) Klasik - Romantik      D) Bütün - kesit     E) Uzun - kısa

5. Belirli bir başlangıcı ve sonu olan bu tarz hikâyelerde olayın ön plana çıktığını açıkça söyleyebiliriz. Serim, düğüm, çözüm planında yazılan bu hikâyeler gerilime dayalı, merak unsurunun öne çıktığı hikâyelerdir ve edebiyatımızda 19. yüzyıldan sonra örnekleri verilmeye başlanmıştır. 
Bu parçada sözü edilen hikâye türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kesit hikâyesi                   B) Ben merkezli hikâye                    C) Manzum hikâye
D) Maupassant hikâyesi         E) Halk hikâyesi

I. Hikâyelerde anlatılanlar dar bir zamanı kapsar.

 II. Kişilikler çoğu zaman tek boyutlu çizilir.

 III. Tüm hikâyeler serim, düğüm çözüm planına uygun yazılır.

 IV. Olmuş ya da olabilecekler anlatılır.

V. İnsan hayatına dönük türlü çatışmalar üzerinde kurgulanır. 
6. Numaralanmış cümlelerin hangisinde modern hikâye türü ile ilgili bilgi yanlışı vardır? 
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.      

Kaynak: derskonum.com  --- - Hazırlayan : Mustafa Şahin


7. Durum hikâyeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Belirli bir başlangıcı ve sonu olmayan hikâyelerdir. 
B) Türk edebiyatındaki en önemli temsilcisi Ömer Seyfettin’dir. 
C) Çehov tarzı hikâyecilik olarak da bilinir. 
D) Hayatın bir kesiti kendi doğası içinde ele alınır.
 E) Anlatımda gerçekçilik ve samimiyet esastır. 

8. Aşağıdaki eserlerden hangisi Türk edebiyatında modern öykünün ilk örneklerinden biri değildir?
A) Müsameretname                B) Harap Mabetler 
C) Letaif-i Rivayat                 D) Küçük Şeyler 
E) Kıssadan Hisse

I. Modern hikâyenin ortaya çıkmasında realizm akımı çok etkili olmuştur. 
II. Hikâyeler okuyucuları açısından duygulandırmak, hissettirmek, sezdirmek, hatırlatmak gibi işlevlere sahiptir. 
III. Servetifünun döneminde yazılan “Letaifi Rivayat” adlı hikâye Batı tarzında hikâyeciliğin edebiyatımızda ilk örneğidir. 
IV. Memduh Şevket Esendal, Refik Halit Karay, Sait Faik Abasıyanık, Halikarnas Balıkçısı ve Mustafa Kutlu gibi isimler modern hikâyeciliğin edebiyatımızdaki başarılı temsilcilerinden birkaçıdır. 
V. Hikayeler; mektup, günlük, anı, gezi yazısı biçiminde kurgulanabilir. 
9. Numaralanmış cümlelerin hangisinde hikâye türü ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

10-Aşağıdakilerden hangisi hikaye türünün dünya edebiyatındaki ilk örneğidir?

A)Sefiller                               B)Don Kişot

C)Decameron                         D)Dede Korkut Hikâyeleri

E)Letaif-i RivayatTEST-2  ( 1923-1940,  1940-1960 HİKAYESİ)

 

Öykü yazımına ve öyküsel dile büyük katkıları olan bir yazardır. Yazarın Troya’da Ölüm Vardı eseri öyküde bütünlük arayışını gösterir. Öyküyle roman arasındaki ayrımları incelikle vurgulayan yazar, öyküde de ayrı ayrı ürünlerin bir arada bütünü yansıtmasını sağlar. Yazar, kişinin kendisiyle ve çevresiyle olan uyuşmazlıklarını, içsel çatışmalarını, ince bir öykü tekniği çerçevesinde işlemiştir.
1.Yukarıdaki parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fakir Baykurt'tur.             B) Rasim Özdenören’dir.
C) Bilge Karasu’dur.              D) Orhan Kemal’dir.
E) Talip Apaydın'dır.

 

Cumhuriyet Dönemi’nde toplumcu gerçekçilerden farklı olarak insan gerçekliğini toplumsal yönüyle değil, psikolojik yönüyle anlatma gayreti içinde olan…......…. gibi sanatçılar da vardır. Bu sanatçılar, olaylardan ve insanlardan hareketle bireyin iç dünyasını yansıtmışlardır.
2.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) Peyami Safa
B) Mustafa Kutlu
C) Sâmiha Ayverdi
D) Samim Kocagöz
E) Abdülhak Şinasi Hisar

 

3-Aşağıdakilerden hangisi Aka Gündüz  için yanlış bir bilgi vermektedir ?

A-Yalın dille eserlerini yazmıştır,

B- Millî Edebiyat’ın içinde yer almış Cumhuriyet döneminde eser vermemitir.

C- Eserlerinde milletine duyduğu sevgiyle Millî Mücadele’yi, Atatürk’ü konu edinmiştir.

D- Roman, hikâye, tiyatro gibi türlerde eserler vermiştir.

E-Gözlem gücüyle ve gerçekçi bir anlayışla eserler vermesi önemlidir.

 

4-Modern hikâye türü ile ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A-Korkuyu Beklerken -Orhan Kemal

B-Yüksek Gerilim- Adalet Ağaoğlu

C- Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı - Bilge Karasu

D-Bozbulanık - Nezihe Meriç

E-Kaçkınlar- Ferit Edgü

 

5-Aşağıda verilen yazar ve eser eşleştirmesinden hangisi yanlıştır ?

A- Sait Faik Abasıyanık--Son Kuşlar                                    

B- Sevinç Çokum--Derin Yara

C- Reşat Nuri Güntekin--Hayattan Hikâyeler                      

D- Samim Kocagöz--Telli Kavak,

E- Halikarnas Balıkçısı--Yaşasın Deniz

 

6-Aşağıdakilerden hangisi Sabahattin Ali için yanlış bir bilgi vermektedir ?

A-Toplumcu gerçekçi anlayışla hikaye, roman ve şiir türünde eserler verdi.

B-Durum hikayesi geleneğini kendine özgü, farklı bir tarzla sürdürdü.

C-Cumhuriyetin ilk yıllarında edebiyatta görülen köye ve koylu yaşamına ve sorunlarına

yöneliş,eserlerinde önemli bir yer tuttu.

D-Hikaye ve romanlarında halk dilini ve folklor öğelerini başarıyla kaynaştırarak canlı, akıcı bir üslup sergiledi.

E-Değirmen, Kağnı, hikaye türündeki en tanınmış eserlerindendir.

 

Cumhuriyet Donemi' nin 1940-1960 yılları arasında Türk hikayeciliğinde dört farklı eğilim  görülmektedir. Bu dönemde bireyin ic dünyasını esas alan, toplumcu gerçekçi, modernist ve  milli ve dini duyarlılıkları yansıtan hikayeler yazılmıştır.

7-Aşağıda Cumhuriyet Donemi' nin 1940-1960 yılları arasında görülen eğilimler ve sanatçı eşleştirilmesi verilmiştir. Hangisi yanlıştır?

A- Toplumcu gerçekçi- Mustafa Necati Sepetcioğlu

B- Bireyin ic dünyasını esas alan- Tarık Buğra

C- Modernist- Yusuf Atılgan

D- Milli ve dini duyarlılıkları yansıtan- Hüseyin Nihal Atsız

E- Toplumcu gerçekçi- Samim Kocagöz

 

8-Aşağıda verilen yazar ve eser eşleştirmesinden hangisi yanlıştır ?

A- Sabahattin Ali- Kuyucaklı Yusuf

B- Memduh Şevket Esendal- Siyah Kehribar

C- Tarık Buğra- Küçük Ağa,

D- Samim Kocagöz- Bir Şehrin İki Kapısı,

E- Bilge Karasu- Göçmüş Kediler Bahçesi

 

I-Cumhuriyet Dönemi toplumcu–gerçekçi eğilime bağlı yazarlardandır.

II-Asıl adı Mehmet Raşit Öğütçü’dür.

III-Eserlerinde Adana ve Çukurova çevresindeki işçilerin yaşamını, sıkıntılarını, büyükşehirlerin kenar semtlerinde yaşayan insanların yaşamlarını ele almıştır.

IV-Hikâyelerinde sıradan insanların hayatlarını oldukça yalın bir Türkçe ile anlatır.

V- Bereketli Topraklar Üzerinde, Hanımın Çiftliği en tanınmış hikaye kitaplarıdır.

9-Orhan Kemal  ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A-I      B-II     C-III   D-IV   E-V

 

10-1923-1940 arası Türk hikayeciliği ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A-Milli Edebiyat sanatçılarının da eser vermeye devam etmişlerdir

B-Cumhuriyet Dönemi'nin ilk yıllarında daha çok, gözlemci gerçekçiliğe dayalı hikayeler yazılmıştır.

C-Bu donemde bazı sanatçılar hikayelerinde toplumsal konuları, Cumhuriyet devrimlerini, yeni kurum ve değerleri ele almıştır.

D-Bu dönemde bazı sanatçılar bireyin ic dünyasını esas alan hikayeler yazmıştır.

E-Özellikle Modernizmi esas alan eserler verilmiştir.           


Kaynak: derskonum.com  --- - Hazırlayan : Mustafa Şahin

Bu yazarlar, insanı farklı bir bakışla anlatırlar. Modern yaşamın etkilerini tespit etmek için psikolojiden yararlanırlar. Eserlerinde çağrışımlara dayalı sanatsal bir üslupla ruh tahlillerine yönelmişlerdir. Peyami Safa, Tarık Buğra gibi sanatçılar bu anlayışta hikâyeler yazmıştır.

11-Bu parçada sözü edilen anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bireyin iç dünyasını esas alan                   B) Toplumcu–gerçekçi

C) Millî–dinî duyarlılığı benimseyen             D) Klasik anlayış

E) Gelenekçi anlayış

 

12-Aşağıdakilerden hangisi Sait Faik Abasıyanık  için yanlış bir bilgi vermektedir ?

A- Hikâyelerinde konu ve olaydan çok yaşamdan kesitleri ele almıştır.

B- Hikâye sayısının çokluğu, konu çeşitliliği, hikâye yazma yöntemi ile dikkati çekmiştir.

C- İnsanı ve toplum, insan ve doğa, psikolojik konular üzerinde durmuştur.

D- Edebiyatımızdaki klasik hikaye geleneğini devam ettiren usta yazarlardandır.

E- İstanbul hikâyecisi olarak tanınmıştır.

 

13-Aşağıda verilen yazar-eser eşleştirmelerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır ?

A-Sam Amca -Samim Kocagöz                                B- Ekmek Kavgası - Orhan Kemal

C-Göl İnsanları-Sadri Ertem                                     D-Sarı Sıcak-Yaşar Kemal

E-Anadolu’dan Hikâyele -Kemal Bilbaşar

 

14- Aşağıda verilen yazar-eser eşleştirmelerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır ?

A-Ortadaki Adam -Mustafa Kutlu

B-Abdullah Efendi'nin Rüyaları -A.Hamdi Tanpınar

C-Oğlumuz-Tarık Buğra

D-Ege Kıyılarından -Halikarnas Balıkçısı

E-İstanbul Hikayeleri -Sait Faik Abasıyanık

 

*Milli kaynaklarından,Türk mitolojisinden,destanlarından etkilenmiştir.

*Hikayelerde genellikle sosyal-kültürel özellikler üzerinde durulmuştur.

*Milli mücadele savaşları,Cumhuriyetin kazanımları ve devrimleri Türk tarihinin milli değerleri ve isimleri olay hikayesi [Maupassant] tarzı öykü  ile anlatılmıştır.

*Din olgusu ön plana çıkarılmış,dini unsurlar ve yaşama biçimi eserlere yansıtılmıştır.

15-Bu parçada sözü edilen anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bireyin iç dünyasını esas alan                   B) Toplumcu–gerçekçi

C) Millî–dinî duyarlılığı benimseyen             D) Klasik anlayış

E) Gelenekçi anlayış

 

Cumhuriyet Donemi' nin 1940-1960 yılları arasında Türk hikayeciliğinde dört farklı eğilim  görülmektedir. Bu dönemde bireyin ic dünyasını esas alan, toplumcu gerçekçi, modernist, milli ve dini duyarlılıkları yansıtan hikayeler yazılmıştır.

16-Aşağıda Cumhuriyet Donemi' nin 1940-1960 yılları arasında görülen eğilimler ve sanatçı eşleştirilmesi verilmiştir. Hangisi yanlıştır?

A- Toplumcu gerçekçi- Sabahattin Ali

B- Bireyin ic dünyasını esas alan- Peyami Safa

C- Modernist- Oğuz Atay

D- Milli ve dini duyarlılıkları yansıtan- Samim Kocagöz

E- Toplumcu gerçekçi- Kemal Bilbaşar

 

17-Aşağıdakilerden hangisi Bilge Karasu için yanlış bir bilgi vermektedir

A-Bireyin iç dünyasını imgesel bir anlatımla yansıttı.

B-Modern toplumsal yapı içinde yalnızlaşan ve iç dünyasına yaptığı yolculukla yaşamı, dünyayı anlamaya çalışan bireyi ele aldı

C-Eserlerini felsefi bir derinlikle ele aldı.

D- Edebiyatımızdaki geleneksel bicim, teknik ve içerikte eserler yazdı.

E- Sanatçı; olum, korku, yalnızlık, gibi kavramlar üzerinde yoğunlaştı.

Kaynak: derskonum.com  --- - Hazırlayan : Mustafa Şahin

18-Aşağıdakilerden hangisi 1940-1960 yılları arasında görülen eğilimler düşünüldüğünde farklı bir eğilimin özelliklerini taşıdığı için bu grubun dışında kalır ?

A-Peyami Safa                       B-Ahmet Hamdi Tanpınar    

C-Tarık Buğra                        D-Rıfat Ilgaz

E-Halikarnas Balıkçısı

 

19-Toplumcu-Gerçekçi anlayış ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ?

A-Bu akım, toplumu sosyal sınıflar arasında gerçekleşen çatışma alanı olarak değerlendirir.

B-Amacı, söz konusu sınıfsal çatışmayı ve bu çatışmanın toplumda yol açtığı etkileri ve sorunları yansıtmaktır.

C-Toplumcu gerçekçilik, sanat için sanat ilkesine bağlı olarak edebiyata kaliteli ürünler katmayı amaçlar.

D-Türk edebiyatında toplumcu gerçekçiler koy yaşamındaki sorunları, toprak kavgalarını, ağa-koylu çatışmasını; işçilerin, emekçilerin yaşam mücadelelerini ele aldılar.

E- Sabahattin Ali, Kemal Tahir, Orhan Kemal, Fakir Baykurt, Kemal Bilbaşar, Samim Kocagoz toplumcu gerçekçiliğin Türk edebiyatındaki başlıca temsilcileridir.

 

20-Aşağıda verilen yazar-eser eşleştirmelerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır ?

A-Nahid Sırrı Örik’in -Eski Resimler

B-Samim Kocagöz’ün -Bacayı İndir Bacayı Kaldır

C-Memduh Şevket Esendal’ın- Otlakçı

D-Sabahattin Ali’nin -Ses

E-Sait Faik Abasıyanık’ın -Lüzumsuz Adam

 Kaynak: derskonum.com  --- - Hazırlayan : Mustafa Şahin

TEST-3

İyona bir kızak sürücüsüdür. Kıt kanaat geçinir. Yardımcısı olan oğlu, humma hastalığına yaka­lanır ve ölür. Ama o, kışın dondurucu soğuğun­da çalışmak zorundadır. İçini yakan derdini dökmek için kızağına binen her müşteriye açıl­mak ister. Ancak ölen kendi oğlu, acı da kendi acısı olduğu için anlattıkları müşterilerin bir ku­lağından girer diğer kulağından çıkar. 

1-Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmıştır?

A) Açıklama                           B) Öyküleme

C) Tanık gösterme                 D) Karşılaştırma

E) Tartışma

 

Balkondaki beyaz masanın üstündeki cam ta­bakta üç çeşit meyve var: Üzüm, armut ve şef­tali. Taneleri ince, çekirdeksiz İzmir üzümü, ağ­zımda tatlı bir serinlikle eriyor. Soyulmuş ve di­limlenmiş armuda çelik çatalı batırınca, çıkan sesten armudun çok sulu olduğunu anlıyorum. Sulu olmasına rağmen mayhoş bir tadı var. Sı­ra, dilimlenmiş şeftalilerde. Bir dilim şeftali, kadifemsi bir uyum ve bal tadıyla ağzımda dağılır­ken benim aklım hâlâ üzümlerin hararet dindi­ren serinliğinde.

2-Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

A)  Açıklama        B)  Tartışma      C)  Karşılaştırma            D) Öyküleme      E)  Betimleme

 

Derenin vadisinden hafif meyiller ve tatlı kavis­lerle iki taraflı ormanların koyuluğu altında, içi­ne güneş inmeyen yeşilliklerin reçineli serinliği­ne gömülerek, daha derinlikteki derenin çağıltı­larını dinleye dinleye gidiyoruz. Bu güzellik biti-vermesin diye otomobilimizi yavaşlatıyor ve ca­mı açıyoruz. Egzoz kokusu ile toprağın ve çiçe-ğinki birbirine karışıyor.

3-Bu parçada ayrıntıların seçiminde aşağıdaki duyulardan hangisinden yararlanılmamıştır?

A) Görme                   B)  Koklama         C) Tatma              D) İşitme    E) Dokunma

 

4-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "öyküleme ve betimleme" bir arada verilmiştir?

A)  Uzun boylu bedeninde, geniş alın çizgile­rinde hâlâ savaşın derin izleri vardı.

B)   Kendime bir bardak çay doldurdum, sonra da masaya geçip o günün gazetelerini oku­maya başladım.

C)  Yolda bulduğu cevizi hırsla yiyip kabuklarını yeri örten kararmış yaprakların içine attı.

D)Gecenin karanlık ve dingin sessizliğinde yı­kıntılar, insana ürküntü veren hayaletler gibiydi.                                                  

E)   Kimi hayvanlar denizde kimi hayvanlar da karada yaşamını sürdürür.

 

 

*Bilgi vermek amacıyla yazılır.

*Genel ayrıntılar üzerinde durulur.

*Amaç sanat yapmak için değil, bir konu hakkında bilgi vermektir.

* Değişik duyulara seslenen özel ayrıntılar üzerinde durulmaz.

5-Yukarıdaki bilgiler aşağıdakilerden hangisi için geçerlidir ?

A-Öyküleme                          B-Fiziki portre

C- Ruhi Portre                        D- Açıklayıcı Betimleme

E-Sanatsal Betimleme

 

Mertcan içine kapanık, kimseyle konuşmayan ve utangaç bir gençtir. Mertcan çok fazla kimseyle konuşmaya, yalnızca soru sorunca cevaplayan bir insandır. Sürekli kitap okur ve derin düşüncelere dalar. Aynı zamanda çok kırılgandır. Birisi en ufak kötü bir şey söylese hemen yüzü asılır. Her zaman gözleri uzaklara dalmaktadır.
6-Yukarıdaki parça aşağıdakilerden hangisine örnektir ?

A- Fiziki portre                                              B- İç Konuşma

C- Sanatsal Betimleme                                  D- Açıklayıcı Betimleme

E- Ruhi Portre 

 

7-Aşağıdakilerden hangisi sanatsal betimleme için yanlıştır ?

A.İzlenim kazandırmak amacıyla yazılır.
B.Değişik duyulara seslenen özel ayrıntılar üzerinde durulur.
C.Ayrıntılar objektif olarak verilir.
D.Amaç sanat yapmaktır.

E-Kişisel duygular aktarılır.

 

— Canım, neden söküyorsunuz? dedim.

— Mühendis Ahmet Bey söktürüyor.

— Ne yapacak bunları?

— Yukarıda deri tüccarı Hollandalı var ya hani, onun bahçesini düzeltiyorlar da...

— İngiliz çimi alsın, eksin, mademki herif zengin...

8-Yukarıdaki parçada aşağıdaki tekniklerden hangisine örnektir ?

A-Anlatma           B-Gösterme           C- Özetleme         D-Diyalog             E-İç Konuşma           

 

“Eve gitse, biliyordu, gece yarısına dek başka bir şey yapamadan, yukarıdakilerin patırtısına sövecekti… Bol gürültülü, bol dumanlı meyhanelerden birine girdi. Tezgâhın önünde bir boş yer bulup oturdu. Yaklaşan garsona, - Şarap, dedi. Garson, sanki salt onun için buradaymış gibi eğildi. Sanki ötekiler duyacak diye korkuyordu.”

9-Yukarıdaki parçada aşağıdaki tekniklerden hangisine örnektir ?

A-İç Çözümleme                                           B-Gösterme   

C- Özetleme                                                  D-Diyalog                 

E-İç Konuşma           

 

“Simit yiyerek yürüyor. Tek tük geçenler dönüp ona bakıyorlar. Kılığı düzgün bir adamın sokakta simit yemesi yasaktır. Bütün yasaklar gibi bunun da kaçamak yolu yok mu? Simidi kır, cebine sok. Tek elinle bir lokma koparıp kimseye sezdirmeden ağzına at. Ama, ben dişlerim sağlamken ısıracağım."

10-Yukarıdaki parçada aşağıdaki tekniklerden hangisine örnektir ?

A-İç Çözümleme                                           B-Gösterme   

C- İç Konuşma                                              D-Diyalog

E-Anlatma

 DEVAMI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN  PDF İNDİR TIKLAAA


Kaynak: derskonum.com  --- - Hazırlayan : Mustafa Şahin

11.Sınıf Hikaye Ünitesi Test SorularıDEVAMI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN  PDF İNDİR TIKLAAA

.

1 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk