sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10.Sınıf Edebiyat 1.Ünite Giriş Çalışma Kağıdı Soruları

    10.Sınıf Edebiyat 1.Ünite Giriş Çalışma Kağıtları Soruları

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Ünite Giriş Çalışma Kağıdı,10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Giriş Ünitesi Test,PDF DERS NOTLARI,ÇALIŞMA KAĞITLARI,


derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevepları,konu anlatımı,pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için …10.Sınıf Edebiyat 1.Ünite Giriş Ünitesi Çalışma Kağıdı üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konumderskonum

destek olmak için lütfen paylaşınız10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1. ÜNİTE: GİRİŞ ÇALIŞMA KAĞIDI

Ünite İçeriği
1. EDEBİYAT-TARİH--DİN İLİŞKİSİ

            A-EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ
            B-DİN-EDEBİYAT İLİŞKİSİ

2. TÜRK EDEBİYATI TARİHİNİN DEVİRLERE AYRILMASI
3. TÜRKÇENİN TARİHÎ GELİŞİMİ  

                                                     Hazırlayan :Mustafa ŞAHİN    "Mustafa Şahin EDEBİYAT"

 

 

Klasik Sorular:

1-Edebiyat ve Tarih Nedir ? Kısaca açıklayınız.

2-Edebiyat Tarihi nedir ? Kapsamını açıklayınız.

3-Edebiyat ve tarih bilimini karşılaştırınız.

4-Din ile edebiyat ilişkisi hakkında kısaca beş maddelik bir bilgi veriniz.

5-Türk Edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütler nelerdir ?

6-Türk Edebiyatının dönemlerini gösteren bir tablo çiziniz.

7-İslamiyet öncesi dönemde sözlü ürünler nelerdir ? Birer cümle ile açıklayınız.

8-Türk Edebiyatının ilk yazılı ürünleri hakkında bilgi veriniz.

9-Geçiş dönemi eserlerini,yazarları ile birlikte yazınız.

10-Halk şiiri ile divan şiirini aşağıdaki kriterler açısından karşılaştırınız.

ü dönem:

ü dil:

ü tema:

ü ölçü:

ü sanat anlayışı:

11-Tanzimat edebiyatı hakkında beş maddelik bilgi veriniz.

12-Servetifünun edebiyatı ile milli edebiyatı aşağıdaki kriterler açısından karşılaştırınız.

ü dil:

ü tema/konu:

ü sanat anlayışı:

ü ölçü:

ü önemli temsilcileri:

13-Cumhuriyet edebiyatı hakkında on maddelik bilgi veriniz.

 CEVAPLAR VE İNDİRMEK İÇİN TIKLAAA

Doğru Yanlış Soruları:

1.Bölüm:

(  )a-Tanzimat edebiyatının birinci kısmında sanat toplum içindir anlayışı hakimdir. (  )

(  )b-Servetifünun Batı etkisinin ikinci evresinde yer almaktadır.

(  )c-Servetifünun edebiyatı bir dergi edebiyatıdır.

(  )d-Namık Kemal Fecriati dönemi sanatçılarındandır.

(  )e-Tanzimat edebiyatı 1860'ta başlar.

(  )f-Şinasi edebiyatımızda ilk resmi gazeteyi çıkaran kişi olmuştur.

(  )g-Koşuk ölen kişiler ardından söylenen acıklı şiirlerdir.

(  )f-Ahmet Yesevinin, Kutadgu Bilig adlı eseri siyasetname özelliği taşımaktadır.

(  )h-Türk dünyası haritası da yer alan Divan-ı Lügati't Türk Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır.

(  )i-İslami eserlerin tamamı şiir-nazım türünde yazılmıştır.

(  )j-Ömer Seyfettin Yeni Lisan adlı makalesi ile Cumhuriyet edebiyatının başlamasına katkıda bulunmuştur.

(  )k-Tanzimat-Servetifünun-Fecriati edebiyatlarında genel olarak aruz vezni kullanılır.

(  )l-Din değişimi edebiyatı etkilemez.

(  )m-Orhun yazıtları Uygurlar dönemine ait ilk yazılı ürünlerdir.

(  )n-Edebiyat tarihi sadece eseri ve yazarı inceler.

(  )o-Tevfik Fikret,Servetifünun edebiyatının en usta şairlerindendir.

(  )p-Milli edebiyat döneminde yazarlar Anadolu'ya yönelmiş, Anadolu insanını ele almıştır.

2.Bölüm

(  )a. Edebi eser yazıldığı dönemden bağımsızdır.

(  )b. Tarih, edebiyat bilimine kaynaklık eder.

(  )c. Edebi metinler de tarihi metinler gibi bilgi vermeyi amaçlar.

(  )d. Tarihi metinlerde amaç, dilin imkanlarından yararlanarak estetik bir ürün ortaya koymaktır.

(  )e. Edebi metinlerde sanatlı ve güçlü bir söyleyiş hakimdir.

(  )f. Tarihi metinlerde tarihi olay gerçeklere uygun olarak bütün yönleriyle değerlendirilir ve aktarılır.

(  )g. Osmanlı İmparatorluğunun çöküş dönemini ele almak isteyen bir yazar tarih biliminden yararlanır.

(  )i. Sanatsal nitelik taşıyan, kişide estetik zevk uyandıran metinlere edebi metin denir.

(  )j. Konusunu tarihî gerçeklerden alan bir edebiyat ürünü tarihi metin olarak değerlendirilmelidir.

(  )k. Bir edebi metni tam olarak anlamak için o dönemin olaylarını, zihniyetini bilmek gerekmez.

(  )l. Tarihi bir olayı ele alan edebi metin, tarihsel olayları neden-sonuç ilişkisi kurarak tüm gerçekliğiyle

yansıtır.

(  )m. Edebiyat, tarih biliminden yararlanırken gerçekliği doğrudan yansıtır.

(  )o. Edebi ürünlere bakılarak o dönemin yaşama biçimi, kültürü, dini inancı, gelenekleri, siyasi

yaşamı, ekonomik şartları hakkında bilgi edinmek mümkündür.

 Hazırlayan :Mustafa ŞAHİN                                   "Mustafa Şahin EDEBİYAT"

 CEVAPLAR VE İNDİRMEK İÇİN TIKLAAA

Test/Çoktan Seçmeli Sorular:


 

I. …………………….; ekonomi tarihi, askeri tarih, siyasi

tarih gibi farklı kültür ve kavramların tarihinden oluşur.

II. ……………………, edebi eserlerden yola çıkarak bir milletin geçirdiği maddi, manevi, kültürel değişim ve gelişmeleri inceler.

III. ……………… duygu, düşünce ve hayallerin dil malzemesi aracılığıyla ifade edildiği yazılı ve sözlü ürünlerin tamamını kapsar.

IV. ……………..geçmiş dönemlerdeki olayları, savaşları, uygarlıkları belgelere dayanarak, yer ve zaman göstererek

anlatır.

1-Numaralı cümlelerde boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerden

hangisi getirilemez?

A) Zihniyet B) Edebiyat C) Uygarlık tarihi

D) Edebiyat tarihi E) Tarih

 

………………..döneminde kavmi özelliklerin, …………………. dönemde İslamiyet’in, ……………………….dönemde akıl ve

mantığın edebiyat üzerindeki etkisi oldukça fazladır.

2-Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla, aşağıdakilerden

hangisinin getirilmesi uygun olur?

A) Destan – dini – modern

B) Dini – destan – modern

C) Modern – dini- destan

D) Destan – modern –dini

E) Dini – modern – destan

 

3-Aşağıdakilerden hangisi edebiyat tarihçisinin görevleri

arasında yer almaz?

A) Edebiyatı belirgin özelliklerine göre dönemlerine ayırmak

B) Edebî dönemlerin özelliklerini belirlemek

C) Sanatçıların yaşamlarını incelemek

D) Dönemin olaylarının esere nasıl yansıdığına bakmak

E) Tarihi olayları neden-sonuç ilişkisi içinde ele almak

 

4-Edebi metinlerle tarihi metinlerin karşılaştırılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Edebi metinlerde amaç estetik bir ürün ortaya koymakken tarihi metinlerde amaç bilgi vermektir.

B) İnandırıcılık ön planda olduğundan, her iki türde de olaylar belgelere dayandırılarak ele alınır.

C) Edebi metinlerde sanatlı ve güçlü söyleyiş, tarihi metinlerde sade bir dil göze çarpar.

D) Edebi metinlerde dilin sanatsal işlevinden, tarihi metinlerde ise göndergesel işlevinden yararlanılır.

E) Edebi metinlerde gerçeklik dönüştürülür, tarihi metinlerde ise olduğu gibi verilir.

 

5-Aşağıdakilerden hangisi edebiyat tarihinin kapsamı

içinde yer almaz?

A) Edebi türlerin gelişimini inceler.

B) Dönemin siyasi olaylarını inceler.

C) Şair ve yazarların yaşamını inceler.

D) Uygarlık tarihinin tüm unsurlarını inceler.

E) Sanatçıların eserlerini inceler.

 

6-Aşağıdakilerden hangisi, sözlü dönem Türk edebiyatının özellikleri arasında yer almaz?

A) Dil, yabancı etkilerden uzaktır.

B) Destanlar bu dönemin en önemli ürünleridir.

C) Aşk, doğa ve tasavvuf konuları ele alınır.

D) Ürünler anonim nitelik taşır.

E) Şiir ön plandadır.

 

I. İslamiyet'in kabulü

II. Yazının bulunması

III. Tanzimat’ın ilanı

IV. Matbaanın getirilmesi

7-Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında doğrudan etkili olmuştur?

A) Yalnız I.     B) I. ve III.    C) II. ve IV.

D) Yalnız II.     E) III. ve IV.

 

8-Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Her edebi eser, yazıldığı dönemin ve ait olduğu toplumun

zihniyetini yansıtır.

B) Edebi eserler tarih bilimi için yardımcı kaynak olma niteliği taşıyabilir.

C) Edebiyat tarihi, bir ulusun çağlar boyunca meydana getirdiği eserleri inceler.

D) Edebiyat tarihçisi, dönemin sosyal hayatını, eser-zihniyet

ilişkisini inceler.

E) Siyasî tarih, askeri tarih, ekonomi tarihi vb. edebiyat tarihini oluşturur.

 

 

Genellikle sözlü ürünlerin verildiği, Türklerin yaşam tarzıyla örtüşen ve yabancı etkilere kapalı bir dönemdir. Sagu, koşuk, sav gibi sözlü ürünlerin yanında az sayıda yazılı ürünler de bulunmaktadır. Şiirin ön planda olduğu bu dönemde Türklerin milli ölçüsü olan hece kullanılmış, dörtlük nazım birimiyle şiirler oluşturulmuştur.

9-Yukarıda özellikleri verilen edebiyat dönemi, aşağıdakilerden

hangisi olabilir?

A) İslami dönem           B) Destan dönemi

C) Tanzimat dönemi    D) Modern dönem

E) Cumhuriyet dönemi

  CEVAPLAR VE İNDİRMEK İÇİN TIKLAAA

I. Gazete

II. Farsça

III. Tasavvuf

IV. Şaman

V. Aruz

10-Yukarıdaki terimlerden hangileri, dini dönem Türk edebiyatıyla ilişkilendirilemez?

A) I. ve III.     B) II. ve IV.     C) III. ve V.

D) II. ve V.    E) I. ve IV.

 

11-Aşağıdakilerden hangisi, modern dönem Türk edebiyatı içinde yer almaz?

A) Halk Edebiyatı      

B) Tanzimat Edebiyatı

C) Milli Edebiyat      

D) Servet-i Fünun edebiyatı

E) Fecr-i Ati edebiyatı

 

12-A şağıdakilerden hangisi, Tanzimat şiirinin özelliklerinden biri değildir?

A) Divan şiiri nazım biçimleri bırakılarak Fransız şiirinden

alınan biçimler kullanılmıştır.

B) Aruz ölçüsü kullanılmış, hece ölçüsüyle de denemeler

yapılmıştır.

C) Dilde sadeleşme düşüncesi benimsenmekle birlikte istenilen sadeliğe ulaşılamamıştır.

D) Konu birliğine ve bütün güzelliğine önem verilmiştir.

E) Halka seslenilmiş; halkı uyandırmak, etkilemek amacıyla

şiirler yazılmıştır.

 

13-Tanzimat Dönemi ve sanatçılarıyla ilgili aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Tanzimat şiirinde divan edebiyatı nazım biçimleri tümüyle terk edilmiş, Fransız şiirinden alınan nazım biçimleri kullanılmaya başlanmıştır.

B) Dönemin siyasî koşullarının ağırlaşması yüzünden Tanzimat II. Dönem sanatçıları "sanat sanat içindir." anlayışıyla eserler vermişlerdir.

 

C) Tanzimat sanatçılarının büyük bir kısmı, söyleyişten çok

içeriğe önem vermiş, edebiyat yoluyla halkı eğitmek ve

bilinçlendirmek istemiştir.

D) Dilde sadeleşmenin gerekliliğine inanmışlar, Türk edebiyatında noktalama işaretleri ilk defa Tanzimat Dönemi

sanatçıları tarafından kullanılmıştır.

E) Batılı anlayışa uygun eserler ortaya koymaya çalışmışlar,

yapıtlarında klasisizm ve romantizm gibi edebi akımlardan

etkilenmişlerdir.

 

 

14-Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn edebiyatının

özelliklerinden biri değildir?

A) Şiir, hikâye, roman ve tiyatro alanında çok yetkin örnekler vererek edebiyat aracılığıyla toplumu bilinçlendirmek istemişlerdir.

B) Divan edebiyatı nazım biçimlerini tümüyle bırakarak

sone, terza-rima gibi yeni nazım biçimlerini denemişlerdir.

C) Hikâye ve romanda realizm ve natüralizm; şiirde ise parnasizm ve sembolizm akımlarından etkilenmişlerdir.

D) Divan şiirindeki beyit anlayışını ortadan kaldırıp, dize

bağımsızlığına önem vermemiş, nazmı nesre yaklaştırmışlardır.

E) Hikâye ve roman tekniğini güçlendirmişler, Batı edebiyatı yolunda daha olgun örnekler vermişlerdir.

 

 

15-Aşağıdakilerden hangisi, Servet-i Fünûn sanatçılarının özelliklerinden biri olamaz?

A) Batı edebiyatını ve Batılı sanatçıları yakından tanımaları

B) Siyasî olaylara ve toplum sorunlarına karşı ilgisiz olmaları

C) Eserlerinde Anadolu gerçeklerine ve köy yaşamına yer

vermeleri

D) Ağır bir dil kullanmaları ve sanatlı bir söyleyişe sahip olmaları

E) Aşk, ayrılık, kaçış isteği

 

 

16-Aşağıdakilerden hangisi, Servet-i Fünûn şiirinin özelliklerinden biri değildir?

A) Yabancı sözcüklere ve tamlamalara çokça yer verme

B) Şiirde musikiye önem verme, kulak için kafiye anlayışını

benimseme

C) Nazmı nesre yaklaştırma, serbest müstezat nazım şeklini

geliştirme

D) Şiirin konusunu genişletme, şiirde siyasî ve toplumsal

konulardan söz etme

E) Süslü, imgeli ve sanatlı bir anlatıma değer verme

 

Zannetme ki güldür ne de lale

Ateş doludur tutma yanarsın

Karşında şu gülgun Piyale…

İçmişti Fuzuli bu alevden

Düşmüştü bu iksir ile Mecnun

Şi'rin sana anlattığı hale…

(Piyale'den)

17-Yukarıdaki dizeler aşağıdaki şairlerimizden hangisine aittir?

A) Cenap Şahabettin        B) Tevfik Fikret

C) Ahmet Haşim              D) Mehmet Rauf

E) Tahsin Nahit

 Hazırlayan :Mustafa ŞAHİN                                   "Mustafa Şahin EDEBİYAT"

 

Aruz sizin olsun, hece bizimdir,

Halkın söylediği Türkçe bizimdir;

Leyl sizin,şeb sizin,gece bizimdir,

Değildir bir mana üç ada muhtaç.

18-Bu dizelerle söylenen “Türkçe bizimdir” söylemi ile bu şiirin hangi edebi döneme ait olduğu söylenebilir?

A) Halk Edebiyatı

B) Tanzimat Dönemi

C) Servet-i Fünûn Dönemi

D) Millî Edebiyat

E) Cumhuriyet Dönemi

 

19-Aşağıdakilerin hangisinde, Genç Kalemler topluluğunu oluşturan sanatçılar bir arada verilmiştir?

A) Mehmet Emin Yurdakul-Reşat Nuri-Ziya Gökalp

B) Ömer Seyfettin-Ziya Gökalp-Ali Canip Yöntem

C) Yakup Kadri-Ömer Seyfettin-Rıza Tevfik

D) Ali Canip Yöntem-M.Fuat Köprülü-Reşat Nuri

E) Ömer Seyfettin-Mehmet Emin Yurdakul-Ziya Gökalp

 

 

20-Aşağıdakilerden hangisi, Millî Edebiyat sanatçılarının ortak özelliklerinden değildir?

A) Aruz yerine hece ölçüsünü savundular.

B) Millî nazım şekillerini kullandılar.

C) Bu dönem ürünlerinden bazıları Anadolu’yu anlatan

eserlerdir.

D) Şiirlerde edebî sanatlara, mecazlı,süslü anlatımlara yer

verdiler.

E) Dilin anlaşılır olması gerektiğini savundular.

 

1911 yılında ……… dergisi yayımlanmaya başlandı. Ömer

Seyfettin ve Ali Canip burada yazıyorlardı. Derginin Nisan

1911 tarihli ilk sayısında Ömer Seyfettin’in ……… makalesi yayımlandı. Bu makale aynı zamanda yeni hareketin de adı oldu.

21-Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Genç Kalemler-Yeni Lisan

B) Servet-i Fünûn-Şiir ve İnşa

C) Türk Yurdu-Yeni Lisan

D) Ziya Gökalp-Halka Doğru

E) Genç Kalemler-Dil ve Kültür

 

22-Aşağıdakilerin hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının genel özelliklerinden değildir?
A) Yapıtlarda yazı dili ile konuşma dili arasındaki farklılık ortadan kalkmıştır.
B) Edebiyat İstanbul’un sınırlarını tamamen aşmış, Türk halkının her kesimi edebiyata girmiştir.
C) Toplumun temel alınmasıyla edebiyat toplumcu bir karakter kazanmıştır.
D) Roman, öykü, şiir ve tiyatro Anadolu’ya ve Anadolu insanının sorunlarına yönelir.
E) Tanzimat’la başlayan Batı edebiyatı hayranlığı daha da yoğunlaşır.

 

I. Konu sınırlamasının olmaması
II. Ölçüsüz ve uyaksız şiir örneklerinin verilmiş olması
III. Yalın ve doğal bir söyleyişin tercih edilmesi
IV. Ahenk ve sözcük diziminin önemsenmesi
V. Nazım birimlerindeki dize sayılarının eşit olması
23-Numaralanmış yargılardan hangisi modern şiir geleneği için söylenemez?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

 

I. Fransız ihtilali
II. 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk siyasi partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurulması
III. Tanzimat Fermanı’nın ilanı
IV. Köy Enstitüleri’nin kurulması (Hasan Ali Yücel)
V. 1927 - 1937 yılları arasında Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Milliyetçilik, Devletçilik, Devrimcilik ve Laiklik ilkelerinin parti tüzüğüne girmesi
24-Yukarıda numaralanmış gelişmelerden hangi ikisi, Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı’nın oluşumunda doğrudan etkili değildir?
A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve III. D) III. ve V. E) IV. ve V.

 

25-Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı için söylenemez?
A) Batı edebiyatı, özellikle de İngiliz edebiyatı konuları ve sanatçıları ile örnek alınmıştır.
B) Batıdan alınan anlatım biçimleri ve yeni konularla ulusal kimlikli bir edebiyatın oluşması sağlanmıştır.
C) Yeni bir toplum ve devlet kurmanın heyecanı edebî eserlere yansımıştır.
D) Bu dönemde Anadolu ve Anadolu insanı âdeta yeniden keşfedilmiştir.
E) Millî Edebiyat Dönemi'nde başlayan dilde sadeleşme anlayışı Türk Dil Kurumunun çabaları ile artarak devam etmiştir.

 Hazırlayan :Mustafa ŞAHİN                                   "Mustafa Şahin EDEBİYAT"


 CEVAPLAR VE İNDİRMEK İÇİN TIKLAAA

10.Sınıf Edebiyat 1.Ünite Giriş Çalışma Kağıdı Soruları


2 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk