sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9.Sınıf Edebiyat Biyografi-Otobiyografi Konu Anlatımı PDF


9.Sınıf Edebiyat Biyografi-Otobiyografi Konu Anlatımı PDF, 9.Sınıf Edebiyat Biyografi-Otobiyografi Konu Anlatımı PDF,9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Biyografi Konu Anlatımı,9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Otobiyografi Ders Notları PDFderskonum.com değerli öğretmen-öğrenci-eğitim sever takipçileri.

Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları, kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..

derskonum.com ailesi
 olarak buu sayfamızda 9.Sınıf Edebiyat Biyografi-Otobiyografi Konu Anlatımı PDF, üzerine bir paylaşım yapıyoruz .

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

Destek olmak için LİNK paylaşınız. 
doğru konum = > derskonum

Hazırlayan: Mustafa ŞAHİN
.
.İçerikte Neler Var ?

 1-Biyografi Nedir

2-Biyografi Türünün Özellikleri

3-Konu İle İlgili Önemli Kavramlar

4- Yazım Tekniğine Göre Biyografiler 

5- Biyografi Türünün Tarihsel Gelişimi

6- Biyografi Türünde Önemli Yazar-Eser

7-Otobiyografi Nedir- Özellikleri

8- Biyografi- Otobiyografi-Anı Karşılaştırma

9- Otobiyografi Türünde Önemli Yazar-Eser

10- Biyografi- Otobiyografi Örnekleri

.


1-Biyografi Nedir

Sanatta, edebiyatta, bilimde, politikada, sporda, iş dünyasında veya başka alanlarda eser ve çalışmalarıyla tanınmış kişilerin doğumlarından yaşadıkları güne kadar geçirdikleri belli başlı evreleri anlatan yazıya, biyografi (hayat hikâyesi) denir.

Biyografi, Türkçeye Fransızcadan geçmiş bir sözcüktür. Bunun da aslı Yunancadır ve bio (hayat) ön ekiyle graphie (yazı, çizgi) sözcüğünden oluşmuştur. Biyografi, “hayat çizgisi” demektir.


pdf indirme linki sayfanın aşağısında...

Kaynak:derskonum.com--- Hazırlayan Mustafa ŞAHİN

2-BİYOGRAFİ ÖZELLİKLERİ

 *Sanatçı, edebiyatçı, bilim adamı, siyasetçi, sporcu, iş adamı, gazeteci vb. alanlarında ün yapmış kişilerin biyografileri yazılır. Sıradan kişilerin biyografileri, ilgi çekmeyeceği için yazılmaz.

*Esere konu olan insanın hayatı hakkında geniş bir araştırma yapmayı gerektirir. Söz konusu kişinin günlüklerinden, anılarından, mektuplarından ve onu tanıyan kişilerden yararlanılır.

*Biyografisi yazılacak kişilerin doğumlarından ölümlerine kadarki hayatları; maddi ve manevi çevre içinde araştırılır, kişilikleri ve eserleri hakkında bilgi verilir. Kişinin okuyucuya örnek olabilecek özellikleri üzerinde durulur.

*Biyografisi yazılacak kişinin hayatı nesnel bir bakış açısıyla ele alınır ve elde edilen bilgiler gerçeğe uygun olarak aktarılır. Biyografiler belge niteliği taşıdığından yazar, bir bilim adamı gibi çalışır. Kişisel yaklaşımlara ve hayale yer vermez. Aksi taktirde biyografinin inandırıcılığına gölge düşer.

*Öğretme, bilgi verme, biyografinin yazılışının en önemli amacıdır.

*Kuru bir bilgi yığını değildir, ele alınan kişilerin yaşamları en ilginç yönleriyle ve ayrıntılı olarak incelenir.

*Hayatı yazılan kişiye nesnel yaklaşılır, olaylar anlatılırken tarafsız durulur. Anlatımda bir tarihçi tutumu sergilenir, ele alınanlar belgelere dayandırılır.

*Açık ve anlaşılır bir dil kullanılır, söz oyunlarına çok fazla başvurulmaz.

*Biyografi metinlerinin uzunluğu – kısalığıyla ilgili bir sınır yoktur. Herhangi bir biyografi metni, ansiklopedilerde, antolojilerde, yıllıklarda, bazı kitpaların ilk sayfalarında veya arka kapaklarında birkaç sayfa ya da paragraftan oluşabileceği gibi yüz sayfayı aşkın bir metinden de oluşabilir.

*Biyografi, belli bir plana bağlı olarak yazılır: Biyografisi yazılan kişinin doğum tarihinden başlanarak hayatının önemli aşamaları, öğrenim ve meslek hayatı, amaç ve çabaları, eğilimleri, topluma hizmetleri, eserleri, etkilendiği ve etkilediği kişiler anlatılarak yazının planı oluşturulur.

*Biyografi metinleri, anlatılan kişiye ve anlatış biçimlerine göre farklı uzunluklarda olabilir. Biyografiler, makale uzunluğunda olabildiği gibi kitap boyutunda da olabilir.

*Biyografilerde üçüncü kişili anlatım söz konusudur. (… doğdu, öğrenim gördü, eser yazdı vb.)

*Biyografilerde genelde öyküleyici, betimleyici ve açıklayıcı anlatım türleri kullanılır.

*Biyografilerde dil, göndergesel işlevde kullanılır.

 *Biyografi yazmak için bazı ön hazırlıkların yapılması gerekir:

=>Biyografisi yazılacak kişiyle ilgili belge ve bilgiler toplanır. Belge ve bilgiler şunlardır: Biyografisi yazılacak kişi hakkında yazılmış kitaplar, gazete ve dergilerde çıkan yazılar; onun ya da onu tanıyan kişilerin anı, mektup ve günlükleri...

=> Biyografisi yazılacak kişi hayattaysa onunla görüşülür ve bu görüşmeler kayda alınır.

=> Başka yazarların o kişiyle ilgili yazdığı biyografiler varsa o biyografiler incelenir.

=>Biyografisi yazılacak kişinin öğrenim durumu, mizacı ve önemli kişilik özelliklerinin açıklanması gerekir; bunun için kişiliğinin oluşmasında etkisi olan kişi ve olayların anlatılması gerekir. Bu bağlamda kişinin ailesi ve çevresi hakkında bilgi toplanır.

=> Bu ön hazırlıklar yapılmadan yazılacak bir biyografi hem ilgi çekici olmaz hem de kişinin hayat hikâyesini tüm boyutlarıyla yansıtmaz.

pdf indirme linki sayfanın aşağısında...

3-Konu İle İlgili Önemli Kavramlar

Tercüme-i hâl:

Eskiden biyografiye “tercüme-i hâl” denirdi. Tercüme-i hâl, “öz geçmiş” anlamına gelmektedir. Osmanlı Dönemi’nde yazılan, daha çok öz geçmiş özelliği gösteren eserlerdir.

 

Şuara Tezkiresi:

/Tezkireler

Arapça bir kelime olan tezkire, “hatırlamayı sağlayan şey” anlamına gelmektedir. Şuara

tezkiresi (Tezkiretü’ş şuara), divan şairlerinin hayat hikâyelerinin, eserlerinin ve edebî kişiliklerinin belli bir düzenle anlatıldığı ve şiirlerinden örnekler verildiği eserlerdir.

Eski dönemlerde önemli kişilerin, özellikle şairlerin hayatlarının anlatıldığı; eserlerinden örneklerin

verildiği düzyazı türüdür. Günümüzdeki biyografik- antolojik eserlere benzeyen tezkireler bir tür

edebiyat tarihi çalışması da sayılabilir.

Tezkire Bölümleri

*Mukaddime (Giriş): Eserin sunulduğu kişiye övgüler, dönemin şiir anlayışı ve eserin yazılma nedeni hakkında bilgilere yer verilir.

*Asıl Metin: Tanıtılan kişinin sosyal çevresi, edebî kişiliğiyle ilgili bilgiler, sanatı üzerine değerlendirmeler ve eserlerinden örnekler bulunur.

*Hâtimeden (Bitiş): Eserin bitiş tarihi, yazılış süreci ile ilgili bilgiler, dönemin padişahına veya önde gelen devlet adamlarına dualar, eserdeki kusurlar için af isteği yer alır.

 

 

Monografi

 

Bilim, sanat ve edebiyat alanında eserler vermiş ve iz bırakmış kişilerin hayatlarını ve eserlerini bilimsel yöntemler izleyerek uzun çalışma ve araştırmalar sonucu nesnel bir şekilde ortaya koyan geniş hacimli biyografik eserler de vardır. Bu tür eserlere “monografi” denir

Biyografik monografi

Bir kişiyi bütün yönleriyle okuyuculara tanıtmak amacıyla hazırlanan ayrıntılı biyografi kitaplarına "biyografik monografi" denir.

 

Portre

*Bir kimseyi karakteristik özellikleriyle okuyucuya tanıtmak amacıyla yazılan edebî yazılardır. 
İki farklı portre türü vardır:
*Fizikî portre; kişiyi diğer insanlardan ayıran dış özellikleri iyi bir gözlemle belirlendikten sonra, uygun sıfatlar kullanılarak özgün bir şekilde yazılır.
*Ruhî portre; kişinin ahlâkı, alışkanlıkları, düşünceleri ilginç bir üslûpla yazılır. 
*Portreye konu olan kişiye ait, düşünceleri ve anlayışları daha etkili olarak ortaya koymak için onun sözlerine de yer verilebilir.

Öz geçmiş / CV:

İnsanın hayatını, kabiliyetini, yeteneğini, iş yapma gücü ve tecrübelerini ortaya koyan bir belgedir.İş başvurusunda bulunan veya işe alınmak istenen adayın geçmişe dönük (özgeçmiş) tecrübelerini, akademik bilgilerini ve iletişim bilgilerini sunum yapan yazılı belgedir.

 

4-Yazım Tekniğine Göre Biyografiler 

pdf indirme linki sayfanın aşağısında...

a. Bilimsel biyografi: 

*Biyografik bilgileri kronolojik bir sıra içerisinde, alt başlıklar halinde, onun dönemi içindeki konumunu, getirdiği yenilikleri, gösterdiği başarıları, eserlerini, eserlerinin değişik özelliklerini eleştirel bir tutumla, belgelere, araştırma ve incelemelere dayalı olarak veren çalışmalara bilimsel biyografi denir. 
*Bu tür eserlerde kişinin doğumu, yetişmesi, öğrenimi, çalışma hayatı, türlerine göre eserleri, eserlerinin önemi, şekil ve muhteva özellikleri, başarıları, ödülleri ve başka özellikleri bölümler halinde verilir. 

b. Biyografik roman: 

*Ünlü kişilerin hayatlarını konu alan, bunları roman tarzında işleyen edebî yazılara biyografik roman denir.
*Roman, olay anlatımı üslûbuyla kişiyi bir roman kahramanı gibi olayların içindeki konumlarıyla sunan eserlere  biyografik roman denir. 
*Biyografik romanlarda kişinin ruhsal ve fiziksel özellikleri, davranışları, duyguları, düşünceleri, tepkileri, tavır alışları, giyinişi gibi pek çok değişik özellikleri ayrıntılı olarak verilip bir anlamda onun portresi çizilir. 

 

Önemli Biyografik Romanlar:

Ülkücü Bir Yazarın Ronamı Ömer Seyfettin: Tahir Alangu

Bir Bilim Adamının Romanı: Oğuz Atay

İsmet İnönü:Yusuf Ziya Ortaç

Adı Aylin :Ayşe Kulin

Kafa Kağıdı :Necip Fazıl Kısakürek

derskonum.com

c. Nekroloji: 

*Ölen ünlü bir kişinin hemen ölümünden sonraki günlerde genellikle gazete ve dergilerde yakın çevresinde yer alan kişiler tarafından onun üstün niteliklerinin, erdemlerinin, çalışmalarının ve diğer özelliklerinin anı üslûbuyla anlatıldığı yazılara denir. Bu yazılar bir anlamda öleni çok seven birinin ağıtları, duygusal, öznel açıklamalarıdır

 .

.

.


....
Kaynak:derskonum.com--- Hazırlayan Mustafa ŞAHİN

5- BİYOGRAFİ TÜRÜNÜN TARİHSEL GELİŞİMİ

=>Biyografi türünün ilk büyük yazarı, Eski Yunan tarihçi ve felsefecisi Mestrius Plutarchus (MS 46-120?)’tur.

=>Bu türün ilk eseri, Eski Yunan Edebiyatı’ndan Plutarkhos’un “Hayatlar” adlı eseridir.

=>Florence Dupont’a göre Eski Yunan’da mezar taşları üzerindeki yazılar biyografinin ilk örnekleridir. Mısır, Babil ve Asur’da da karşımıza çıkan yazıtlar, ölen kişinin hayatı hakkında kısa bilgiler içerir; kişinin ailesinin kökleri, yaptığı kahramanlıklar, ölüm nedeni vb. bilgileri yaşayanlara aktarır.

=>Biyografi, bildiğimiz anlamıyla bir edebî tür olarak ilk kez XVII. yüzyılda, dönemin ünlü oyun yazarı ve şairi olan John Dryden tarafından tanımlanmıştır.

=>Türün, Batı’da bugün kastettiğimiz anlamıyla ilk örneği XVII. yüzyılda 5 din adamını yazan İngiliz biyografi yazarı Izaak Walton’dur. XVIII. yüzyılda örnekler artıyor. Hatta türün başyapıtı olarak kabul edilen James Boswell imzalı “Dr. Samuel Johnson’ın Yaşamı” bu dönemin ürünüdür.

=>Türk edebiyatında biyografi türüne ilk örnek olarak “Siyer” ya da “Siyer-i Nebi” adı verilen eserler sayılabilir. Bu eserlerde Hz. Muhammed’in hayatı anlatılır. Türkçe ilk siyer kitabı, Erzurumlu Kadı Mustafa Darîr’in

“Sîretü’n Nebi” adlı eseridir. Nahifî, Nabi ve Nevizade gibi şairler, bu türde eserler vermişlerdir.

=>Eski edebiyatımızın önemli eserleri olan “Menâkıbnâme”ler de bu türün örnekleri olarak sayılabilir. Veli ve ermiş kişilerin hayat hikâyelerinin anlatıldığı bu eserlerden biri olan Eflâkî’nin “Menakıbü’l-Ârifîn” isimli eseri, Mevlana dönemini, sosyal hayatı, o dönemde yaşamış sanatçıları ele alır.

=>Şuara Tezkireleri (Tezkiretü’ş-Şuara) adı verilen eserlerde de şairlerin kısa hayat hikâyeleri, eserleri, kişilik özellikleri ve sanatları anlatılır. Çağatay Türkçesinin en önemli temsilcisi olan Ali Şir Nevaî’nin “Mecâlisü’n-Nefâis (Nefislerin Meclisi)” adlı eseri, Türk edebiyatının ilk şairler tezkiresi ve biyografik eseridir.

 =>Osmanlı (Anadolu) sahasındaki ilk tezkire 16. yy.da Sehi Bey’in yazdığı Heşt Behişt’tir.

 =>19. yüzyıla, Tanzimat Dönemine gelindiğinde gerçek anlamda biyografi örnekleri verilmeye başlanır. Namık Kemal, 1881 tarihli “Evrak-ı Perişan” isimli eserinde Selahattin Eyyubi, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan

Süleyman, Yavuz Sultan Selim ve Emir Nevruz’u; Recaizade Mahmut Ekrem, “Kudema’dan Birkaç Şair”de Osmanlı şairlerini anlatır. Yine Muallim Naci, “Osmanlı Şairleri” adlı eserinde, beğendiği Osmanlı şairlerinin, hayatı ve şairliğini anlatır.

=>19. yüzyılın sonuna doğru Batılı anlamda biyografik eserlerle karşılaşırız: Beşir Fuat (1852-1887)’ın “Victor Hugo” ve “Voltaire” ile Ahmet Mithat Efendi’nin “Beşir Fuat”

=>Cumhuriyet Döneminde İbnül Emin Mahmut Kemal İnal’ın “Son Asır Türk Şairleri” “Son Sadrazamlar” vve “Son Hattatlar” gibi eserleri, geniş kapsamlı önemli biyografik eserlerdir.

 pdf indirme linki sayfanın aşağısında...

6- Biyografi Türünde Önemli Yazar-Eser

 1) Erzurumlu Kadı Mustafa Darir :* Siretü'n Nebi ( Türkçe ilk siyer kitabı. Hz. Muhammed'in hayatı anlatılır.)

2) Ali Şir Nevai :* Mecalisü'n Nefais ( 1491 Şair Tezkiresidir. Çağatay Türkçesinin en önemli temsilcisidir. Türk edebiyatının ilk şairler tezkiresidir,  biyografik eserdir.)

3) Eflaki :* Menakıbü'l Arifin (Veli, ermiş kişilerin hayatları anlatılır.)

4) Sehi Bey :* Heşt Behişt (Sekiz Cennet) ( Şair Tezkiresidir. Şairlerin hayatlarını anlatır.)

5) İdris-i Bitlisi :* Heşt Behişt (Sekiz Cennet) (Osmanlı padişahlarından sekizinin yaşamını anlatır.)

6) Latifi :* Tezkiretü'ş Şuara (1546 Şairlerin hayatını anlatır.)

7) Gelibolulu Ali :* Menakıb-ı Hünerveran (Sanatçıların Menkıbeleri, 1586. Hattatları, ciltçilerin, tezhipçilerin ve minyatür sanatçılarının yaşam öykülerini derlemiştir.)

8) Kınalızade Hasan Çelebi :* Tezkiretü'ş Şuara (Şairlerin hayatını anlatır.)

9) Namık Kemal :* Evrak-ı Perişan ( 1881, Selahattin Eyyubi, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim ve Emir Nevruz'un biyografileri, tarihi maceraları anlatılır.)

10) Recaizade Mahmut Ekrem :* Kudema'dan Birkaç Şair (Osmanlı şairlerinin hayatlarını anlatır.) 

11) Muallim Naci :* Osmanlı Şairleri

12) Tahir Alangu :* Ömer Seyfettin 

13) Beşir Fuat :* Victor Hugo         :* Voltaire

14) Bursalı Mehmet Tahir :* Osmanlı Müellifleri

15) İbnülemin Mahmut Kemal :* Son Asır Türk Şairleri  :* Son Sadrazamlar :* Son Hattatlar

16) İbrahim Alaettin Gövsa :* Türk Meşhurları Ansiklopedisi 

17) Mithat Cemal Kuntay :* Mehmet Akif  :* Namık Kemal   :* Sarıklı İhtilalci Ali Süavi

18) Mehmet Kaplan :* Tevfik Fikret (Devir Şahsiyet)

19) Mehmet Emin Erişirgil :* Ziya Gökalp  :* Bir Fikir Adamının Romanı 

20) Gündüz Akıncı :* Abdülhak Hamit Tarhan 

21) Behçet Necatigil :* Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü 

22) Şevket Süreyya Aydemir :* Tek Adam (Atatürk'ün Yaşam Öyküsü)  :* İkinci Adam (İsmet İnönü'nün Yaşam Öyküsü, ) :* Menderes'in Dramı  :* Enver Paşa

23) Kenan Akyüz :* Tevfik Fikret

24 Mithat Cemal Kuntay :*İstiklal Şairi Mehmet Akif, Namık Kemal, Sarıklı İhtilalci Ali Suavi

25) Ali Canip Yöntem : Ömer Seyfettin’in Hayatı ve Eserleri :

26) Sinan Paşa :Tezkiretü’l-Evliya :

27) Abdülhak Şinasi Hisar : Yahya Kemal’e Veda, Ahmet Haşim/ Şiiri ve Hayatı

28) Yakup Kadri Karaosmanoğlu :Ahmet Haşim, Atatürk

29) Beşir Ayvazoğlu :Peyami

30) İsmail Parlatır : Recaizade Mahmut Ekrem  

31) Ömer Faruk Huyugüzel :Hüseyin Cahit Yalçın'ın Hayatı ve Edebî Eserleri Üzerine Bir Araştırma :


pdf indirme linki sayfanın aşağısında...

 7-Otobiyografi Nedir - Özellikleri

*Bilim, spor, politika, sanat, edebiyat, siyaset, iş,gazetecilik vb. alanlarında  alanlarda başarı kazanmış bir kişinin kendi yaşamını anlattığı yazı türüdür.

 *Kişi, kendi hayatını anlattığından öznel ifadelere sıkça rastlanır.

*Otobiyografi her ne kadar öznel bir anlayışla kaleme alınsa da gerçekler göz ardı edilmemelidir.

*Otobiyografilerde birinci kişili anlatım söz konusudur. (… doğdum, öğrenim gördüm, eser yazdım vb.).

*Otobiyografi ve anıda yazar kendi yaşamından söz ettiği için ikisi de ben merkezli yazı türüdür.

*Otobiyografide doğumdan itibaren otobiyografinin yazıldığı ana kadar yaşananlardan anlatmaya değer olanlar yazılır. 
*Eserde kişi; diğer insanlarca bilinmeyen yönlerini, başarısını nelere borçlu olduğunu ve nasıl kazandığını anlatmak amacıyla otobiyografisini yazar.
*Kaynak olarak kişi kendini ve aile büyüklerinden aldığı bilgileri kullanır. 
*Otobiyografi yazmak çok güçtür, çünkü insanın kendinden söz ederken objektif olması zordur.

 *Otobiyografiler sayesinde o kişinin sanatı, düşünceleri, yaptığı işler hakkında bilgileniriz.

 *Otobiyografiler aynı zamanda iyi bir belgeseldirler. Bu alanda çalışacaklara ve yazarın yaşadığı dönemin özelliklerine kaynaklık eder. 
*Otobiyografileri okumak, kendi deneyimlerimize bir yaşam deneyimini, yaşayanın ağzından katmak demektir. 
*Otobiyografi düşünsel plânla yazılır.
*Otobiyografi, belgelere dayanılarak yazılmalıdır. Rivayetlere ve tartışmalara yol açacak bilgilere yer verilmez.

Türk edebiyatında fazla gelişmeyen bu türün ilk örneği olarak Katip Çelebi’nin Mizanü’l-Hak adlı eserinin “Hatime”si yani “son söz”ü gösterilmektedir.

 

Otobiyografi türünde yazılmış romanlar da vardır. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Peyami Safa’nın kendi yaşamını, anlattığı otobiyografik romandır.  Kaynak:derskonum.com--- Hazırlayan Mustafa ŞAHİN

Otobiyografi ile anı arasındaki fark

Anı türünde yazarın amacı kendi hayatından ziyade

dönemini ve tanık olduğu olayları da anlatmaktır.

Otobiyografide yazar, kendi hayatını anlatmaya yoğunlaşır.

İki türün ortak noktası birinci kişi ağzından anlatılmasıdır.

...
Biyografi, Otobiyografi, Anı Karşılaştırma


pdf indirme linki sayfanın aşağısında...

9- Otobiyografi Türünde Önemli Yazar-Eser

Şevket Süreyya Aydemir :Suyu Arayan Adam                                 

Aziz Nesin      :Böyle Gelmiş Böyle Gitmez

Hasan Ali Yücel          :Hayatım                                             

Yusuf Akçura             :Ya Kendim ya da Defter-i Âmalım

Ayşe Kulin                  :Babama, Dürbünümde Kırk Sene      

Nigar Hanım    : Hayatımın Hikâyesi

Halikarnas Balıkçısı    : Mavi Sürgün 


.

10- Biyografi- Otobiyografi Örnekleri


BİYOGRAFİ ÖRNEĞİ

Edebiyatımızda İsimler Sözlüğünden: Turgut UYAR

Günümüz şairlerinden, 1927-22 Ağustos 1985, do. Ankara, ölm. İstanbul. Askerî Liseyi (1946), Askerî Memurlar Okulu’nu (1947) bitirdi. Posof, Terme ve Ankara’da subay olarak, ordudan ayrılınca da (1958) sivil görevlerde çalıştı, emekliye ayrılıp (1969) istanbul’a yerleşti. İlk şiiri Yedigün dergisinde (sayı 46, Haziran 1947) çıkmıştı. Kaynak dergisinin bir şiir yarışmasında (1948) “Arz-ı Hal”şiiri ikincilik kazanınca Nurullah Ataç’ın güvendiği şairler arasında girdi. İlk dönem şiirlerinde kişisel yaşantılarının ve çevresinin izdüşümleri üzerinde durmuştu. Sonraları (1952) toplum ve törelerle çatışan bireyin yenilgisine yakılmış ağıtlar diyebileceğimiz şiirler yazdı. 1950 sonrası şiirimizi biçim ve öz bakımlarından yenileştirmesiyle İkinci Yeni’nin ilk akla gelen şairlerinden; deneme ve yorumlarıyla da günümüz Türk şiirini anlayışla, yetkiyle değerlendiren yazarlarımızdan biri oldu.

Şiir kitapları: Arz-ı Hal , Türkiyem , Dünyanın En Güzel Arabistanı, Tütünler Islak, Her Pazartesi , Divan , Toplandılar ,

. ..

OTOBİYOGRAFİ ÖRNEĞİ

Benim adım Ayşe Yılmaz. 1987 senesinde İstanbul’da dünyaya geldim. Şu anda 27 yaşındayım. Boyum 1.70 kilom 57 kg’dır. Annemin adı Hülya, babamın adı ise Ali’dir. Annem öğretmen, babam ise doktordur. Altın Yıldız İlköğretim Okulu ve Atatürk Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği bölümünden mezun oldum. Şu anda özel bir hastanede staj yapıyorum. Fotoğraf çekmeyi, kitap okumayı ve seyahat etmeyi çok seviyorum. En çok sevdiğim yemekler pilav, tavuk yemekleri ve salatadır. Hobilerim; tenis oynamak, yüzmek, arkadaşlarımla vakit geçirmek, alışveriş yapmak, buz pateni yapmak ve hentbol oynamaktır. Fobilerim ise asansör ve karanlıkta kalmaktır. Benim 2 tane muhabbet kuşum vardır. Birinin adı Macit diğeri ise İbiş’tir.

OTOBİYOGRAFİ ÖRNEĞİ  -2-

1902'de doğdum

doğduğum şehre dönmedim bir daha

geriye dönmeyi sevmem.

Üç yaşımda Halep'te paşa torunluğu ettim.

On dokuzumda Moskova Üniversite öğrenciliği

ve on dördümden beri şairlik ederim.

Kimi insan otların kimi insan balıkların çeşidini bilir

ben ayrılıkların

kimi insan ezbere sayar yıldızların adını

ben hasretlerin

Hapislerde de yattım büyük otellerde de

açlık çektim açlık grevi de içinde ve tatmadığım yemek yok gibidir.

Otuzumda asılmamı istediler

kırk sekizimde barış madalyasının bana verilmesini

verdiler de

otuz altısında yarım yılda geçtim dört metre kare betonu

elli dokuzumda on sekiz saatte uçtum Pırag'dan Havana'ya

951'de bir denizde genç bir arkadaşla yürüdüm üstüne ölümün

52'de çatlak bir yürekle dört ay sırtüstü bekledim ölümü

Sevdiğim kadınları deli gibi kıskandım

şu kadarcık haset etmedim Şarlo'ya bile

aldattım kadınlarımı

konuşmadım arkasından dostlarımın.

                               Nazım Hikmet

Kaynak:derskonum.com--- Hazırlayan Mustafa ŞAHİN

.
pdf indirme linki sayfanın aşağısında...


9.Sınıf Edebiyat Biyografi-Otobiyografi Konu Anlatımı
,

İyi çalışmalar..
9.Sınıf Edebiyat Biyografi-Otobiyografi Konu Anlatımı PDF,9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Biyografi Konu Anlatımı, PDF DERS NOTLARI

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk