sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Eleştiri Ünitesi Testi Çöz

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Eleştiri Ünitesi Testi Çöz (Test 1 ), 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Eleştiri Ünitesi Testi PDF, 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Eleştiri Ünitesi Testi,11.Sınıf Eleştiri Ünitesi Testi PDF İndir,TESTLER,

derskonum.com değerli öğretmen-öğrenci-eğitimsever takipçileri.

Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları, kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..

derskonum.com ailesi
 olarak buu sayfamızda 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Eleştiri Ünitesi Testi Çöz, üzerine bir paylaşım yapıyoruz .

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

Hazırlayan:Mustafa ŞAHİN

KAYNAK: derskonum.com


Destek için lütfen LİNK paylaşınız..11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Eleştiri Ünitesi Testi
derskonum.com
1. Eleştiri ve eleştirmen ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Eleştiri, bir sanat ya da düşünce eserinin olumu ve
olumsuz taraflarını ortaya koyan yazı türüdür.
B) Eleştiride, daha çok açıklama, tartışma, tanık gösterme,
örnekleme gibi anlatım tekniklerine başvurulur.
C) Eleştirmen, somut verilerden yararlanmalı, öznellikten,
ön yargılardan uzak durmalıdır.
D) Eleştirmen açık, yalın ve anlaşılır bir dil kullanmalıdır.
E) Eleştiri yazılarında belli bir plan yoktur; yazar giriş, gelişme,
sonuç bölümlerine uymak zorunda değildir.2. Divan edebiyatı şairleri ve eserlerine yönelik eleştirilerin
bulunduğu “şuara tezkireleri” bir bakıma edebiyatımızda
eleştiri türünün ilk örnekleri sayılabilir. Ancak Batılı anlamda
eleştiri türü Tanzimat Dönemi’nde görülmeye başlanmıştır.
Bu doğrultuda ---- tarafından kaleme alınan ve 1886’da
Tasvir-i Efkâr gazetesinde yayımlanan “Lisan-i Osmani’nin
Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazatı Şamildir.” başlıklı yazı
Batı kriterlerine uygun ilk eleştiri sayılır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) Namık Kemal                
B) Şinasi
C) Ziya Paşa                      
D) Muallim Naci
E) Ahmet Mithat Efendi3. “Hiciv, taşlama, kritik, münekkit” sözcükleri aşağıdakilerin
hangisiyle ilişkilendirilebilir?
A) Makale            
B) Anı
C) Sohbet             
D) Tenkit
E) Fıkra4. I. Bu eleştiri türüne göre edebî metin değerlendirilmesi
için gerekli olan tüm veriler o eserin içeriğinde vardır.
II. Bu eleştiri kuramına göre de her eser yazıldığı veya
oluşturulduğu dönemden, toplumsal ve tarihsel koşullardan
bağımsız, kendi başına yeterli olan bir üründür.
Numaralı eleştiri kuramları aşağıdakilerden hangisinde
sırası ile verilmiştir?
A) İzlenimci eleştiri – okur merkezli eleştiri
B) Okur merkezli eleştiri – yeni eleştiri
C) İzlenimci eleştiri – yeni eleştiri
D) Yapısalcı eleştiri – yeni eleştiri
E) İzlenimci eleştiri – yapısalcı eleştiri5. Tanzimat Dönemi’nde eski edebiyat-yeni edebiyat tartışmaları etrafında birçok eleştiri yazısı ve kitap yazılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen eserlerden biri değildir?
A) Demdeme       
B) Zemzeme
C) Harabat           
D) Tahrib-i Harabat
E) Kavgalarım6. Eleştirmen incelediği eseri daha iyi çözümlemek için o eseri
kaleme alan yazarın hayatını, eğitimini, kişilik özelliklerini,
psikolojisini inceler ve bunların eser üzerindeki etkisini ortaya
koymaya çalışır.
Yukarıda sözü edilen eleştiri türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Topluma dönük eleştiri
B) Sanatçıya dönük eleştiri
C) Okura dönük eleştiri
D) Çağdaş eleştiri
E) Esere dönük eleştiri7. Öğretici metinler kişisel hayatı konu alan ve gazete çevresinde gelişen öğretici metinler olmak üzere iki başlıkta incelenir.
Aşağıdakilerden hangisi gazete çevresinde gelişen
öğretici metin türü değildir?
A) Eleştiri             
B) Anı    
C) Köşe yazısı
D) Deneme           
E) Makale8. Eleştiri türü için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Eleştiri hem yazarına hem okuyucuya hem de edebiyat
tarihçisine yardımcı olan metindir.
B) Cumhuriyetin ilk yıllarındaki eleştiri sanatçıları Ahmet
Haşim ve Yahya Kemal’dir.
C) Okuru merkeze alan eleştiri türleri; izlenimci ve okur
merkezli eleştirilerdir.
D) 1868’de Namık Kemal’in Hürriyet gazetesinde yayımladığı
"Şiir ve İnşa" adlı yazı, ilk eleştiri yazısıdır.
E) Eleştiride yazar tarafsız olmalı, eleştiriye tabi tuttuğu
eseri dikkatle incelemeli, yorumlayarak eserle ilgili görüşlerini
ortaya koymalıdır.

9. Sanatçının kitabında şairin "zengin yaşam öyküsü"nün
hangi "gizleri" tanıtılıyor? Ayrıca şu "sizleri tanıma merakı"
neden bu kadar önemseniyor? Kitabın amacı bu mu? Bir
de "gizler" tanınır mı, yoksa çözülür mü? Anlaşılan okumamış
‘’Temel Taşlar Dizisi’’nin yönetmeni İrfan Sancı, Konur
Ertop’un kitabını okusaydı kendilerinin bekledikleri amaçların
gerçekleşmediğini anlardı.
Bu parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisine örnek
gösterilebilir?
A) Eleştiri             
B) Fıkra                
C) Makale
D) Deneme           
E) Anı10. Bir sanat eserini ya da edebî bir ürünü iyi ve kötü yönleriyle
birlikte ele alarak bu eserlerin ve ürünlerin daha iyi algılanmasını sağlamak amacıyla yazılan yazılara denir.
Bu parçada sözü edilen düşünce yazısı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Haber yazısı   
B) Deneme         
C) Eleştiri
D) Makale            
E) Fıkra11. Tanzimat Dönemi’nde edebiyatımıza giren eleştiri türü halk
edebiyatında ---- divan edebiyatında ---- adıyla anılmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırası ile aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) taşlama – hiciv              
B) kaside – hiciv
C) taşlama – mersiye         
D) hiciv – mersiye
E) hiciv – taşlama12. I. Bu eleştiri türünde sanatçının tanımazlığı ön plandadır.
Tek ölçüt sanatçının kendi beğenisidir. Sanatçı eserden
etkilenmişse eseri över aksi takdirde yerer.
II. Bir eserin incelenmesinde, eserin yazarının psikolojik
durumu, içselliği ön plana çıkarılmaya çalışılır. Eleştirmen
bu tarz eleştiride eserin yazar ile ilişkisinin gizli içeriklerini
ortaya çıkarmaya çalışır.
Numaralı cümlelerdeki eleştiri türleri sırası ile aşağıdakilerin
hangisinde verilmiştir?
A) Ruhbilimsel – yaşamöyküsel
B) Toplumbilimsel – yaşamöyküsel
C) Toplumbilimsel – ruhbilimsel
D) İzlenimsel – yaşamöyküsel
E) İzlenimsel – ruhbilimsel13. Bir edebî metni eleştiren sanatçı daha çok ---- , ----, ---- anlatıma başvurur.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) öyküleyici – betimleyici – açıklayıcı
B) tasvir edici – öyküleyici – örnekleyici
C) açıklayıcı – kanıtlayıcı – tartışmacı
D) öyküleyici – betimleyici – kanıtlayıcı
E) açıklayıcı – betimleyici – soyutlayıcı14.Aşağıdaki eserlerden hangisi tenkit türünde değildir?
A) Çöle İnen Nur
B) Destursuz Bağa Girenler
C) Kavgalarım
D) Tahrib-i Harabat
E) Demdeme


15. Eleştiri türüyle ilgili yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Eleştiri yazarı eseri belirli ölçütlere bağlı kalarak eleştirmelidir.
B) Eleştirmen çağdaş sanat akımları hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
C) Eleştirmen konuyu edebiyat tarihçisi yaklaşımıyla ele almalıdır.
D) Eleştiride eleştirilen hususlarla ilgili örnekler verilmelidir.
E) Esere yaklaşım tarzlarının çeşitliliğine paralel olarak eser hakkındaki yargı söz konusu olduğunda eleştiride çeşitlilik dikkat çeker. 16. Aşağıdakilerden hangisi eleştiri türünde eser vermemiştir?

A) Namık Kemal
B) Hüseyin Cahit Yalçın
C) Ahmet Şuayp
D) Yaşar Kemal
E) Gürsel Aytaç
Bu eleştiri türünde eseri oluşturan yapısal unsurlar (konu, olay örgüsü, dil ve anlatım özellikleri, tür özellikleri vb.) çözümlenir. 

17. Parçada özellikleri verilen eleştiri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Biçimci eleştiri
B) İzlenimci eleştiri
C) Sanatçıya dönük eleştiri
D) Topluma dönük eleştiri
E) Okura Dönük Eleştiri18. Aşağıdaki eleştiri türündeki eserlerin hangisi diğerlerinden farklı bir dönem sanatçısına aittir?

A) Kavgalarım
B) Destursuz Bağa Girenler
C) Esmâr-ı Matbuat
D) Müntekid-i Hakiki
E) Kargalar
Üç ayrı yönetim yaşayan Halide Edip romanlarında bu yönetimlerin eleştirisini yapmıştır. İstibdat yönetimi, Handan romanında baskı ve hafiye kuruluşu yönünden eleştirilir. Seviye Talip romanında Meşrutiyet’i savunan Halide Edip, aradan bir süre geçtikten sonra Tatarcık romanında nesnel bir gözle bakarak bu yönetimin eleştirisini yapar.

19. Yukarıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?

A) Tanık gösterme
B) Benzetme
C) Tanımlama
D) Örnek Gösterme
E) Alıntı YapmaÜç İstanbul bir bakıma Mithat Cemal’in görgü tanıklığıdır. Gücü de buradan gelir, güçsüzlüğü de. Gözlemlerle beslenen bir ayrıntı zenginliği, kişilerin alabildiğine sahih oluşu romanda kendini duyuruyor, romanı çekici yapıyor ama yaşayıp gördüğü (daha doğrusu görüp öfkelendiği) birçok gereksiz ayrıntıya kıyamayışı, romanı bunlardan ayıklamayışı romanın dağılmasına, iç örgüsünün gevşek olmasına yol açıyor.

20. Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisinin özelliklerini taşımaktadır?
A) Deneme 
B) Tenkit    
C) Makale    
D) Fıkra     
E) RöportajTEST 2 İÇİN TIKLAAA

I. Hiciv   II. Taşlama    III. Yergi    IV. Münşeat     V. Tezkire

21. Yukarıdaki kavramlardan hangisi eleştiri türüyle ilişkilendirilemez?

A) I.    B. II.     C) III.     D) IV.        E) V.
Tasvir-i Efkâr’da yayımlanan bu yazıda edebiyat her şeyden evvel dil yönünden ele alınır. Klasik üslubun ağdalı yapısı nedeniyle halkın yazılana ilgisiz kaldığını hâlbuki edebiyatın önceliğinin halka ulaşmak olduğunun altını çizer. Dilin ulusal bir ortak payda olduğunu hatırlatan Namık Kemal mevcut yazı dilinin aynı dili konuşan çevrelerce bile anlaşılmadığından yakınır.22. Parçada sözü edilen yazı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lisan-ı Osmanî’nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülâhazâtı Şâmildir
B) Şiirimiz
C) Şiir ve İnşa
D) Takdir-i Elhan
E) Yeni Lisan23. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi eleştirmenlerinden biri değildir?
A) Nurullah Ataç
B) Sabahattin Eyüboğlu
C) Asım Bezirci
D) Suut Kemal Yetkin
E) Ahmet Şuayp


Cumhuriyet Dönemi’nde eleştiri türünde Hikâye Tahlilleri, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış, Yüz Yılın 100 Türk Romanı, On Şair On Şiir gibi eserler örnek verilebilir. 

24. Parçada eseri anılmayan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Asım Bezirci
B) Berna Moran
C) Nurullah Ataç
D) Mehmet Kaplan
E) Fethi Naci25. Aşağıdakilerden hangisi konuyu ele alış biçimine göre eleştiri türlerinden biri değildir?
A) Esere dönük eleştiri
B) Topluma dönük eleştiri
C) Sanatçıya dönük eleştiri
D) Türe dönük eleştiri
E) Okura dönük eleştiriEleştirinin edebî bir tür olarak gelişmesi ve önem kazanması………………….Dönemi’nde olmuştur. Batı’dan özellikle 19. yüzyıl Fransız düşünürlerinden Hippolyte Taine’den yapılan çeviriler topluluğun dergisinde yayımlanır. 

26. Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Tanzimat
B) Servetifünun
C) Fecriati
D) Millî Edebiyat
E) Cumhuriyet


I. GRUP
I. Hüseyin Siret
II. Namık Kemal
III. Hüseyin Cahit Yalçın
IV. Ahmet Şuayp
V. R. Mahmut Ekrem


II. GRUP
Hayat ve Kitaplar
Kargalar
Zemzeme
Tahrib-i Harabat

    
27. I. gruptaki yazarlardan hangisi II. grupta verilen yapıtlardan birisiyle ilişkilendirilemez?
A) I.     B) II.        C) III.       D) IV.        E) V.28. Aşağıdakilerden hangisi eleştiri ünitesi ile ilgili bir kavram olamaz
A- Taşlama
B- Hiciv
C-Münekkid
D- Kritik
E- TapşırmaCEVAPLAR
1-E
2- A
3- D
4-E
5-E
6 -E
7 -B
8-D
9-A
10-C
11-A
12-B
13-C
14-A
15- C
16-D
17-A
18-B
19-D
20-B
21-D
22-A
23-E
24-C
25-D
26-B
27-C
28-E

TEST 2 İÇİN TIKLAAA
11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Eleştiri Ünitesi Testi Çöz

TEST 2 İÇİN TIKLAAA


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk