sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Tiyatro Ünitesi Testi Çöz,İndir

10.Sınıf Edebiyat Tiyatro Ünitesi Testi
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Tiyatro Ünitesi Testi PDF, 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Tiyatro Ünitesi Testi,10.Sınıf Tiyatro Ünitesi Testi PDF İndir,TESTLER

derskonum.com değerli öğretmen-öğrenci-eğitimsever takipçileri.

Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları,kitap cevepları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..

derskonum.com olarak buu sayfamızda 10.Sınıf Edebiyat Tiyatro Ünitesi Testi İndir Çöz, üzerine bir paylaşım yapıyoruz .

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..
kaynak:onedebiyat:net'e işbirliği için teşekkürler

doğru konumderskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız


.

1-Aşağıdakilerden hangisi tiyatronun öğeleri arasında yer almaz

A-seyirci                B-oyuncu

C-yönetmen,        D-sahne

E-anlatıcı

 PDF LİNKİ AŞAĞIDA

Erkek tiyatro sanatçısı.

Tiyatroda ve sinemada bir rolün yedek oyuncusu.

Tiyatroda, sahnenin arkasında bulunan kısım; sahne arkası.

Sahneye koyma ve yönetme işi.

Tiyatroda, kuliste durarak oyunculara sözlerini fısıltıyla söyleyip hatırlatan yardımcı.

2-Yukarıda verilen tanımlara aşağıdaki terimlerden hangisi cevap olamaz ?

A- Dublör              B- Kulis

C- Reji                   D- Aktrist

E- Suflör

 

3-Aşağıdakilerden hangisi seyirlik halk oyunlarımızın özelliklerindendir?

A) Göze ve kulağa seslenmeleri

B) Dil kurallarına uyan yazı diliyle oluşturulmaları

C) Okunmak için yazılmaları

D) Tek kişilik gösteri olmaları

E ) Türk edebiyatının ilk örnekleri olmaları

 

Pişekar ve kavuklu tipleriyle yaratılan, yuvarlak bir sahnede oynanan, kendine özgü kuralları bu­lunan oyunlardır. Doğaçlamaya dayanan bir an­latımı vardır. Bir bakıma epik tiyatro özelliği taşır. Karşılıklı konuşmalara ve şive taklitlerine dayanır. Oyunda müziğe de yer verilir. Halkın ortak malı olarak yaratılmış anonim ürünlerdir.

4-Yukarıdaki parçada tanıtılan halk edebiyatı nesir türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Meddah           B) Orta oyunu     C) Karagöz

D) Bilmeceler       E) Köy seyirlik oyunları


5-Aşağıdakilerden hangisi, geleneksel Türk tiyatrosu içinde değerlendirilmez?

A) Meddah           B) Karagöz   C) Orta oyunu

D) Köy seyirlik oyunu      E) Komedi

 

Hacivat: Yürük Beste, Aksak Semai bilir misin?

Karagöz: Ha! Sağır saka, topal bekçiyi bilirim, onlar bizim

mahallededir.

Havicat: Değil efendim, yani muradım: Türk aksağı, Nevzemin.

Karagöz: Ahbabımdır Hacivat.

Hacivat: Kim?

Karagöz: Galata’daki Kürkçü Emin.

6-Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Geleneksel Türk tiyatrosuna örnek oluşturduğu

B) Yanlış anlamalara dayandığı

C) Anlatmaya bağlı olduğu

D) Güldürü öğesinin bulunduğu

E) Meddah tarafından anlatıldığı

 

7-Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Tiyatronun seyirci, oyuncu, sahne, eser, dil ve ifade gibi öğeleri vardır.

B) Tiyatro eserlerinde oyunun temeli konuşmaya dayanır.

C) Göstermeye bağlı edebi metinler de olay çevresinde gelişir.

D) Geleneksel tiyatroda, oyun sergilenmeden önce defalarca prova yapılır.

E) Modern tiyatro, bir metne dayanılarak hazırlanır.


Tek kişilik gösteridir. Gösteriyi yapan, topluluk karşısında halk hikâyeleri anlatan kişidir. Bu kişi hikâyedeki kişilerin seslerini, hareketlerini taklit ederek canlandırdığı için bir tür oyuncu sayılır. Olayları temsil ederken, seyircilerin rahatça görebileceği yüksek bir yere oturur. Bir eline mendil bir eline de sopa alır. Mendili değişik tipteki kişilerin kıyafetini göstermek ve ağzını kapatarak seslerini taklit etmek için kullanır. Sopadan da oyunu başlatmak ve değişik sesler çıkarmak için yararlanır.

8-Yukarıda tanıtılan tiyatro türü,  aşağıdakilerden hangisidir?

A) Meddah           B) Orta oyunu     C) Karagöz

D) Dram                E) Komedi

 PDF LİNKİ AŞAĞIDA

I. Tiyatroda oyunun oynandığı, olayın geçtiği yerdir. (Sahne)

II. Şinasi'nin Tanzimat döneminde yazdığı, Batılı anlamda

ilk Türk tiyatrosudur. (Şair Evlenmesi)

III. Tiyatro eserlerinde olayların hareket halinde sergilenmesidir.

(Aksiyon)

IV. İstanbul Türkçesi ile konuşan nazik ve çıtkırıldım bir tiptir,

zengin ve mirasyedi bir kişiliği sergiler. (Karagöz)

V. Sahnelenmek üzere yazılan ve diyaloglara dayanan

eserlerdir. (Tiyatro)

9-Numaralanmış cümlelerin hangisinde verilen bilgi, ayraç

içindeki kavramla ya da eserle uyuşmaz?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

10- Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Göstermeye bağlı edebi metinler konularına göre trajedi,

dram ve komedi olarak üçe ayrılır.

B) Türk tiyatrosu geleneksel ve modern olmak üzere iki

başlık halinde incelenir.

C) Geleneksel Türk tiyatrosu Karagöz, Orta oyunu, Meddah

ve Köy seyirlik oyunlarından oluşur.

D) Komedi, trajedi ve dram modern Türk tiyatrosu içinde

yer alır.

E) Pişekar ve Kavuklu, aydın ile cahil kesimi temsil eden

Karagöz oyununun kişileridir.

 

I. ……... insanların acıklı ve gülünç yanlarını bir arada anlatan,

nesir biçiminde oluşturulan tiyatro türüdür.

II. …….. çevresi izleyicilerle çevrili bir alan içinde oynanan,

yazılı metne dayanmayan, içinde müzik, raks ve şarkı da

bulunan doğaçlama bir oyundur.

III. ……… tasvir denilen birtakım şekillerin (insan, hayvan,

bitki, eşya vb.) arkadan ışıklandırılmış beyaz bir perde

üzerine yansıtılması temeline dayalıdır.

IV. …… kırsal yörelerde, köylerde görülen, daha çok yöresel

yaşamdan konularını alan seyirlik oyunların oluşturduğu

bir tiyatro geleneğidir.

11-Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi

getirilemez?

A) Meddah                          B) Köy seyirlik oyunu

C) Orta oyunu                     D) Dram

E) Karagöz

 

12Aşağıdakilerden hangisi, geleneksel Türk tiyatrosunun ortak özellikleri arasında yer almaz?

A) Oyunların yazılı bir metne dayanmaması

B) Şive ve taklide yaslanması

C) Tek kişilik gösteri olması

D) Güldürü öğesinin ön planda olması

E) Kostüm ve dekora önem verilmemesi

 

Çevresi izleyicilerle çevrili bir alan içinde oynanan, doğaçlama

bir oyundur. Oyunun oynandığı yuvarlak veya oval alana

palanga denir. Oyunun dekoru; bezsiz paravandan ve

dükkân denilen iki katlı bir kafesten oluşur. Oyunda çeşitli

mesleklerden, yörelerden, uluslardan insanların meslekî ve

yöresel özellikleri, ağızları taklit edilir. Bunlar arasında Arap,

Acem, Kastamonulu, Kayserili, Kürt, Frenk, Laz, Yahudi,

Ermeni vb. sayılabilir. Kadın rolünü oynayan kadın kılığına

girmiş erkeğe zenne denir.

13-Yukarıda tanıtılan tiyatro türü, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karagöz           B) Orta oyunu                     C) Komedi

D) Meddah           E) Dram

 

14-Karagöz ile Orta Oyununun karşılaştırılmasıyla ilgili

olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Orta Oyununun kişileri ve fasılları Karagöz oyunuyla büyük

oranda benzerlik gösterir.

B) Karagöz sınırlı sayıda kişiye, orta oyunu ise çok sayıda

kişiye hitap etmesiyle birbirinden ayrılır.

C) Her ikisinde de çeşitli mesleklerden yörelerden, uluslardan

insanların meslekî ve yöresel özellikleri, ağızları,

taklitleri edilir.

D) Her iki türün de kişi sayısı fazladır ve birbirine benzer

özellikte tiplere rastlanmaktadır.

E) İkisinde de gülmece ögesi, yanlış anlamalara, nüktelere

ve güldürücü hareketlere dayanır.

 


I. Oyuna müziğin eşlik etmesi

II. Yazılı bir metnin olmayışı

III. Tuluata dayanması

IV. Sahnede oynanması

V. Usta- çırak ilişkisi içinde gelişmesi

15-Yukarıdaki özelliklerden hangileri karagöz, orta oyunu ve meddahın ortak özelliği içinde yer almaz?

A) I. ve III.

B) II. ve III.

C) I. ve IV.

D) III. ve IV.

E) II. ve V.

 

Geleneksel tiyatro Meddah, Karagöz, Orta oyunu ve köy

I

seyirlik oyunu gibi gösteri türlerinden oluşur. Şarkı, dans ve söz oyunlarına dayanan geleneksel tiyatro yazılı bir metne

II

dayanmaz. Geleneksel tiyatroda güldürü öğesi ön planda-

III

dır. Genellikle sahnesiz, kostümsüz, dekorsuz bir tiyatrodur.

IV

Bunlardan Karagöz oyununun kökeni tarih öncesi bolluk tören-

V

lerine ve ilkel inançlara uzanır. Bu oyunun başlangıçtaki amaçları zamanla değişmiş olsa bile, Türk köylüsünün bu geleneği sürdürdüğü görülür.

16-Geleneksel Türk tiyatrosuyla ilgili olarak numaralı yerle­rin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.        B) II.      C) III.    D) IV.     E) V.

 

17- Karagöz oyunu ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Oyunun dekoru ve kişileri dönemlere göre değişiklik gös­termez.

B) Karagöz, hareket taklitlerine ve konuşmaya dayanan ge­leneksel bir oyundur.

C) Oyunda yer alan farklı tipler Osmanlı Devleti'nin diğer topluluklarını temsil eder.

D) Giriş, muhavere, fasıl ve bitiş olmak üzere dört bölümden oluşur.

E) Sahnesi yoktur, ışıkla aydınlatılmış beyaz bir perdede oynanır.

 PDF LİNKİ AŞAĞIDA

Klasik bir Karagöz oyunu genellikle dört bölümden oluşur: Hacivat'ın semai söyleyerek perdeye geldiği ve perde gaze­lini okuduktan sonra dua edip Karagöz'ü perdeye çağırdığı muhavere (giriş) bölümü; Hacivat'la Karagöz arasında geçen

I

ve doğrudan konuyla ilgisi olmayıp daha çok Karagöz'ün yanlış anlamalarından ortaya çıkan güldürücü mukkadime

II

(karşılıklı konuşma) bölümü; başka kişilerin de katıldığı ve oyuna adını veren olayların yer aldığı fasıl bölümü;

III

Karagöz'le Hacivat arasında geçen kısa bir uzlaşma konuş­masıyla noktalanan bitiş bölümü.

IV

18-Bu parçadaki bilgi yanlışlığının giderilmesi için numaralı yerlerin hangileri yer değiştirmelidir?

A) I. ve II.             B) II. ve III.         C) III. ve IV.

D) I. ve III.           E) II. ve IV.

 

 I. Orta oyunu belli bir metne bağlı kalınarak oynanan bir oyundur.

II. Meddahta müzik ve dans vazgeçilmez unsurlardır.

III. Gölge oyununda, oyunu Karagöz açar,semai söyleye­rek perdeye çıkar.

IV. Karagöz ve Hacivat perde arkasında aynı kişi tarafından seslendirilir.

V. Orta oyununda oyunun asıl bölümü muhavere bölümü­dür.

19-Yukarıda numaralı cümlelerde verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

20-Aşağıdakilerden hangisi orta oyununun bölümleri ara­sında yer almaz?

A) Muhavere       B) Fasıl                 C) Mukaddime

D) Düğüm             E) Bitiş

 

21-Aşağıdakilerden hangisi, Karagöz oyununun kişilerinden biri değildir?

A) Zenne               B) Karagöz           C) Hacivat

D) Çelebi               E) Pişekar

 

22- Karagöz oyunu ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A- Karagöz oyununun oynandığı perdeye Hayal Perdesi denmektedir.

B-Karagöz oyununu oynatan kişilere "hayali", "hayal­baz", "hokkabaz" denir

C-Hayalbazın yardımcısına küşteri denir.

D-Güldürü ve şive taklitlerine dayanır.                     

E- Yazılı metinleri yoktur, doğaçlamaya(tuluata) da­yanır.

 

 

I. ……oyunun başlangıç bölümüdür. Perdeye görüntü verilmeden önce müzik başlar. Sonra göstermelik adı verilen ağaç, çiçek, gemi gibi süslerden oluşan konuya uygun olarak bir görüntü verilir; ardından nâreke denilen kamıştan yapılmış bir düdüğün sesi olan "nareke zırıl­tısı" ile bu görüntü kaldırılır. Sonunda Hacivat, müzik eşliğinde bir semai okuyarak perdeye girer; "Of... hay Haak! diyerek perde gazeline başlar.

II. ….Asıl konuyla ilişkisi olmayan Karagöz ile Hacivat arasındaki karşılıklı konuşmalara dayanır. Nükte ve ci­naslara dayalı bu bölüm; Karagöz'ün, dostu Hacivat'ın sözlerini yanlış anlaması ve bunlara gülünç anlamlar vermesiyle oluşur.

22-Yukarıda boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Muhavere –fasıl

B) Mukaddime- muhavere

C) Fasıl – mukaddime

D) Mukaddime – bitiş

E) Muhavere – mukaddime

 

23- Geleneksel Türk tiyatrosu ile modern tiyatronun karşı­laştırılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yan­lıştır?

A) Geleneksel Türk tiyatrosu sözlüdür, modern tiyatroda ise yazılı metin vardır.

B) Geleneksel Türk tiyatrosunda kostüm ve dekor önemsiz­dir, modern tiyatroda ise bu unsurlar önemlidir.

C) Geleneksel Türk tiyatrosu güldürmeye dayanır, modern tiyatroda ise güldürücü olaylar yanında acıklı olaylara da yer verilir.

D) Modern tiyatroda, sergilenmeden önce defalarca prova yapılır, geleneksel Türk tiyatrosu ise doğaçlamaya daya­nır.

E) Geleneksel Türk tiyatrosunda gerçek kişiler yoktur, mo­dern tiyatroda ise oyunu gerçek kişiler canlandırır.

 

24-Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’in diğerlerinden farklı türde yazdığı bir eserdir?

A) Takip               B) Gülnihal           C) Karabela

D) Akif Bey          E) Zavallı Çocuk

 

25-Namık Kemal’in tiyatroculuğuyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Osmanlı Tiyatrosu’nun modern bir tiyatro hâline gelmesi

için büyük çaba harcamıştır.

B) Namık Kemal tiyatroda “eğlence” ile “sosyal fayda”yı birleştirerek onu “faydalı bir eğlence” olarak tarif eder.

C) Tiyatrolarının tümü dram türünde olup bunlar teknik bakımından kusursuzdur.

D) Namık Kemal, "Celâleddin Harzemşah" ve "Vatan yahut

Silistre" oyunlarının konusunu tarihten almıştır.

E) Tiyatrolarında “toplum için sanat” anlayışını benimsemiş,

tiyatro ile ilgili görüşlerini “Celâleddin Harzemşah

Mukaddimesi”nde belirtmiştir.

 

26-A şağıdaki Tanzimat Dönemi yazarlarından hangisinin

tiyatro türünde eseri yoktur?

A) Ziya Paşa                                       B) Namık Kemal

C) Recaizade Mahmut Ekrem        D) Abdülhak Hamit Tarhan

E) İbrahim Şinasi

 PDF LİNKİ AŞAĞIDA

27-Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyet dönemi tiyatro eseri veren isimlerden biri değildir ?

A-Cevat Fehmi Başkut

B-Güngör Dilmen

C-Necati Cumalı

D-Mehmet Akif Ersoy

E-Necip Fazıl Kısakürek

 

28-Aşağıdaki tiyatro eserlerinden hangisi, farklı bir sanatçıyaaittir?

A) Finten               B) Eşber                C) Macera-yı Aşk

D) İçli Kız             E) Zavallı Çocuk

 

29- Tanzimat Dönemi göstermeye bağlı edebi metinlerle ilgili

olarak aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Tanzimat edebiyatı ile edebiyatımıza giren tiyatro, Tanzimat

romanında olduğu gibi tarihi ve sosyal konuları işlemiştir.

B) Bu dönem tiyatro çalışmaları telif, tercüme ve adaptasyon

olmak üzere üç gurupta toplanabilir.

C) Tiyatro eserlerinde üç birlik kuralına uyulur. Ancak

Tanzimat’ın ikinci döneminde Abdülhak Hamit’in tiyatroları

bu yargının dışındadır.

D) Bu dönem tiyatrosu Batı tiyatrosunun etkisi altındadır.

Özellikle Shakespeare ve Moliere tiyatro yazarlarımızın

etkilendikleri büyük ustalardır.

E) Tanzimat I. ve II. Dönem tiyatroları konu yönünden farklı

olsalar da halkı eğitmek sanatçıların temel amacıdır.

 

Eserde Müştak Bey adındaki genç, görüp âşık olduğu Kumru

Hanım adlı genç kızla evlenmek ister. O dönemde gelin

ile damadın düğün öncesinde görüşmesi mümkün olmadığından

nikah işlemlerini yürütmekle görevlendirilen kadın

ve yenge hanım, mahalle imamı ile işbirliği yaparak Kumru

Hanım’ın yerine onun çirkin ve yaşlı ablasını Müştak Bey’e

eş olarak verirler. Fakat Müştak Bey duruma karşı çıkar. Bu

arada damadın uyanık arkadaşı Hikmet Bey duruma el koyar

ve imamın cebine para sıkıştırarak onu kendi taraşarına

çeker. Sonunda Müştak Bey, Kumru Hanım ile evlenir.

30-Yukarıda konusu kısaca verilenTanzimat Dönemi tiyatro

eseri, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Vatan yahut Silistre                     

B) Şair Evlenmesi               C) İçli Kız

D) Gülnihal                          E) Finten

 

Türk tiyatrosu, Tanzimat'a dek Karagöz ve Orta Oyunundan

I

oluşmuş bir halk tiyatrosu biçimindedir. Tanzimat'la birlikte

II

Avrupaî biçimler tanınmaya başlamıştır. İlk Türk tiyatrosu

1867'de kurulan Darülbedai’dir. İlk yerli tiyatromuz Şinasi'nin

III

"Şair Evlenmesi" adlı güldürüsüdür. Oyunda hem Batı tiyatro-

IV

sunun etkisi hem de Orta Oyununun izleri görülür. Sahnelenen

ilk tiyatro ise Namık Kemal’in yazdığı "Vatan yahut Silistre"

adlı oyundur. V

31-Yukarıda numaralı yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı

yapılmıştır?

A) I.        B) II.          C) III.         D) IV.            E) V.

 

32-Tiyatroda Millî Edebiyat Dönemi’nde en etkili düşünce akımı hangisidir ?

A-İslamcılık

B-Batıcılık

C-Osmancılık

D-Türkçülük

E-Avrupacılık

33-Servetifünun  Dönemi tiyatrosu ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A-II. Abdülhamit’in İstibdat dönemi olarak bilinen 1877-1908 yılları arasında Türk tiyatrosunda bir gelişme olmamıştır.

B-Hüseyin Suat, Servetifünuncular içinde tiyatroyla en çok ilgilenen sanatçıdır. Başarılı bir tiyatro dili olan sanatçının “Şehbal Yahut İstibdadın Son Perdesi” , “Deva-yı Aşk”  gibi eserleri vardır.

C-Tiyatro alanında bir iki eser veren Halit Ziya, bu türde başarılı değildir. Kâbus adlı dramı ve Fransızcadan adapte ettiği iki tiyatro (Füruzan, Fare) teknik olarak zayıftır.

D- Mehmet Fuat'ın, roman dışında tiyatro eserleri de yazmıştır; Pençe, Cidal ,Diken eserlerinden bazılarıdır.

E-Cenap Şahabettin de bir iki eseriyle bu türe katkıda bulunur: Yalan ,Körebe

 PDF LİNKİ AŞAĞIDA

*………………………….., Darülbedâyi’de öğretmenlik yapmış, daha sonra (1927-1928) Darülbedâyi'nin başına gelmiş

ve bugünkü tiyatromuzun temellerini atmıştır.

*İlk defa bir Müslüman kadın oyuncu ……………………….…….’nin sahneye çıkmasıyla Müslüman kadınlara da sahne yolu açılmıştır.

* Ahmet Nuri Sekizinci ve ………………………, Millî Edebiyat Dönemi’nde sadece tiyatroyla uğraşan yazarlardır.

*…………………………… 1868’de Osmanlı Tiyatrosu adlı bir topluluk kurmuş. 1870’te Sadrazam Ali Paşa’nın

desteği ile Türkçe oyunlar sergilemiştir.

* Güllü Agop’un kurduğu tiyatro topluluğunda Ermeni oyuncular yanında Müslüman Türk oyuncular da yetişti. Bu oyunculariçinde en ünlüsü ………………………..’dir

34-Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki isimlerden herhangi birisi getirilemez ?

A-Muhsin Ertuğrul                             B-Afife Jale

C-Musahipzade Celâl                       D-Güllü Agop

E-Ahmed Emin

 

35-Milli Edebiyat Dönemi tiyatrosu ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A-Tiyatro; şiir, roman hikâye gibi türlerin gölgesinde kalmıştır.

B-Günümüz "Şehir Tiyatroları"nın temelini oluşturan "Darülbedayi" 1914’te kurulmuştur.

C-Darülbedayi’nin yanında Darülelhan adıyla müzik bölümü açılmıştır

D-İlk Türk kadın tiyatro oyuncumuz Afife Jale bu dönemde

sahneye çıkmıştır.

E-Yazılan oyunlarda mekân ve kişiler genellikle İstanbul’dan seçilmiştir.

 

36-Cumhuriyet Dönemi göstermeye bağlı edebi metinlerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A-Toplumsal olaylar yüzünden tamamen konular tiyatrolarda sahnelenmiştir.

B-Ruhsal çatışma ve çelişkiler ağırlıklı olarak verilmeye çalışılmıştır.

C-Ebeveyn-çocuk, kadın-erkek, ağa-köylü, imam-muhtar-öğretmen ilişkileri işlenmiştir.

D-Sade, açık ve canlı bir konuşma dili kullanılır.

E-Nazım-nesir karışık tiyatrolar yazılmıştır.

37-Epik tiyatronun kurucusu aşağıdakilerden hangisidir ?

A-Haldun Taner                                 B-Turan Oşazoğlu

C- Recep Bilginer                               D- Turgut Özakman

E- Orhan Asena

 

 

*Batılı anlamda ilk tiyatro     *Sahnelenen ilk tiyatro

*Aruzla ilk manzum tiyatro     *Heceyle ilk manzum tiyatro

*Cumhuriyet Dönemi’nde heceyle ilk tiyatro

38-Yukarıda verilen bilgilere cevap olarak aşağıdakilerden hangisi yazılamaz ?

A-Eşber veya Sardanapal                B-Vatan yahut Silistre

C-Gülnihal                                           D-Nesteren

E-Şair Evlenmesi

 

*İlk oyunu 1913’te sahneye konulan “Köprülüler”dir. Hafif, müzikli oyunlar yazmayı sürdüren yazarın oyunları, daha çok töre güldürüsü niteliği taşır. Konularını daha çok Osmanlı tarihinden alan oyunlar yazmıştır. Oyunlarında çeşitli dönemlerdeki sosyal hayatı, töreleri, inançları ve düşünceleri gülünç yanlarıyla anlatmıştır. Sosyal eleştiriye büyük önem vermiştir.  Türk Kızı, Köprülüler, İstanbul Efendisi, Lâle Devri, Macun Hokkası, eserlerinden bazılarıdır.

39-Yukarıda tanıtılan sanatçı kimdir ?

A-Musahipzade Celal                       B-Turan Oşazoğlu

C- Recep Bilginer                               D- Turgut Özakman

E- Orhan Asena

 

İlk oyunu "Büyük Şehir" 1942-1943 sezonunda İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda sahnelendi ve büyük ilgi gördü. Bu ilgi üzerine çalışmalarını tiyatroda yoğunlaştırdı. Türkiye'de Cumhuriyetten sonra ortaya çıkan değişimleri mizah unsurlarını kullanarak anlattığı oyunları yaygın bir ün kazandırdı. Biçim denemelerine de giriştiği oyunlarında bütün toplum katlarından ve her çevreden insanı tiplemeye çalıştı.Dış ülkelerde oyunu sahnelenen ilk Türk yazarı unvanını aldı. 

Büyük Şehir ,Küçük Şehir,Koca Bebek,Paydos eserlerinden bazılarıdır.

40-Yukarıda tanıtılan sanatçı kimdir ?

A- Turgut Özakman                          B- Orhan Asena

C-Güngör Dilmen                               D-Necati Cumalı

E-Cevat Fehmi Başkut

 

Batı etkisindeki Türk edebiyatının kurucusu,ilk temsilcisi ve yeniliğin öncüsüdür.  Batı edebiyatı yolunda ilk nazım ve nesir türlerinde eserler veren Odur.Agâh Efendi ile birlikte 1860′ta ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval’i çıkarmıştır. Türk basınının ilk başyazarı sayılır. 1862′de tek başına Tasvir-i Efkâr adlı gazeteyi çıkarmıştır.Modern ilk Türk tiyatrosunu yazmıştır.

41-Yukarıda tanıtılan sanatçı kimdir ?

A-Namık Kemal                 B-Şinasi

C-Ziya Paşa                         D-Ahmet Vefik

D-Ahmet Mithat

 

42-Servetifünun döneminde tiyatro türünün geri planda kalmasının asıl nedeni nedir ?

A-Sanat anlayışları            B-Tiyatroya ilgisiz kalmaları

C-Dönemin şartları            D-Diğer türlerin ön plana çıkması

E-Tiyatronun ilgi görmemesi

 

Darülbedayi'ye (İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları) öğretmen olarak atandı. Türk tiyatrosunun en önemli şahsiyetlerindendir.

Batı tiyatrosunu Türkiye’de kurumsallaştırmıştır. Sadece tiyatrocu değil bu alanda fikir yazıları yazmıştır. Eserleri  Yasin Efendi, Renkli Fener, İnsan ve Tiyatro Üzerine Gördüklerim, Benden Sonra Tufan Olmasın

43-Yukarıda tanıtılan sanatçı kimdir ?

A- Güllü Agop                     B- Orhan Asena

C- Musahipzade Celâl       D- Ahmet Vefik

E-Muhsin Ertuğrul

.
.
........ .............

İyi çalışmalar..
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Tiyatro Ünitesi Testi PDF, 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Tiyatro Ünitesi Testi,10.Sınıf Tiyatro Ünitesi Testi PDF İndir,TESTLER

4 Yorumlar

  1. ceap anhtarına nereden ulaşabilriim

    YanıtlaSil
  2. Videoda çözümleri var ama sayfanın orta kısmında

    YanıtlaSil
  3. ya hocam bu soruların cevap anahtarını niye paylaşmıyorsunuz...

    YanıtlaSil
Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk