sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Öğün Yayınları Sayfa 205

2019 2020 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Öğün Yayınları
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Öğün Yayınları, Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Sayfa 205, 

ÖĞÜN yayınları 10 sınıf edebiyat kitabı cevapları


KAYNAK: onedebiyat.net


DEĞERLİ onedebiyat.net TAKİPÇİLERİ
YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DA BERABER OLACAĞIZ..
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı DERSİNİN KİTAP CEVAPLARI SİTEMİZDE YAYINLANACAKTIR..
KİTAP CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.

EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁

10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ KİTAP CEVAPLARI 2019 2020 Sayfa 205
İYİ ÇALIŞMALAR
onedebiyet = on numara edebiyat

FELÂTUN BEY İLE RAKIM EFENDİ Rakım 
…..
— Gel bakalım Canan. Gel korkma yavrum. İşte ben dadıma anlattım. Bundan sonra nereye gitmek istersen dadımla beraber gitmeye izinlisin. Ancak dadım olmayınca kapıdan dışarıya çıkmana gönlüm yoktur. Sen piyanoya mı heves ettin kuzum? Ben sana piyano alırım. Ben de buraya senin için bayan öğretmen tutarım. Zavallı kızcağız, efendisinin kendisini azarlamasından başka, piyano alacağına dair sözde bulunduğunu işitince sevincinden efendisinin boynuna sarılacağı geldi. Bu iyiliğe teşekkür edecek oldu. Ancak Türkçeyi layığıyla becerememekte olduğundan söyleyeceği söz de ağzında kaldı… İlk dört soruyu Ahmet Mithat Efendi’nin Felâtun Beyle Rakım Efendi adlı romanından alınan yukarıdaki parçaya göre cevaplandırınız. 

1. Yukarıdaki metni de dikkate alarak romanın yazıldığı dönemin sosyal ve kültürel özellikleri hakkında neler düşündüğünüzü aşağıya yazınız. 

Cevap 
Tanzimat Edebiyatı, bir kültür ve siyasi hareketin sonucu olarak ortaya çıkmış bir edebi akımdır. 3 Kasım 1839′da Reşit Paşa tarafından ilan edilen ve Gülhane Hattı Hümayunu da denilen yenileşme beratının yürürlüğe konmuş olmasından doğmuştur. Bu olay daha sonraları Tanzimat Fermanı olarak adlandırılacak,gerek siyasi alanda gerek edebi ve gerekse toplumsal hayatta batıya yönelmenin resmi bir belgesi sayılacaktır. Edebiyat Tarihçilerimizde 1839 yılını Tanzimat edebiyatının başlangıcı olarak kabuledeceklerdir.

19. yy. Osmanlı İmparatorluğu’nda artık gerileme ve çöküş devrinin başladığı dönemdir. Ardı ardına alınan yenilgiler, geniş Osmanlı topraklarında birbiri ardına gelen isyanlar, yönetimi bir arayış içine çekmiş, III. Selim devrinde ilk kez orduda yapılan ıslahat hareketleri ile Avrupa’nın teknik ve kültürel üstünlüğü karşısında imparatorluk yönünü batıya çevirmek zorunda kalmıştır. Gülhane Hattı Hümayunu’nun yürürlüğe konmuş olmasıyla her alanda bir yenileşme hareketi başlamıştır.

……………………..
...……………………
…………………..GENİŞ BİLGİ
Yenileşme Dönemi (Tanzimat, Islahat Fermanı)
XIX. Yüzyılda Osmanlının Siyasi, Sosyal, Ekonomik, Eğitim Durumu
Osmanlıda, yenileşme hareketinde, 1839 tarihinin mühim bir yeri vardır. Bu tarihte Osmanlının Batı ile olan münasebeti ve yenileşme hareketi sistemli ve planlı bir çizgiye girmiştir. 3 Kasım 1839’da Sultan Abdülmecit’in emri ile Koca Mustafa Reşit Paşa tarafından Gülhane Parkında Tanzimat Fermanı halka ilan edilir. (Bu sebeple Tanzimat Fermanı, Gülhane Hatt-ı Hümayunu olarak da bilinir.) Ancak Osmanlıda yenileşme hareketi çok daha eskilere dayanır. XVII. Asırda başlayan gerileme süreci, büyük yenilgilerle sonuçlanan savaşlar (Karlofça, Pasarofça) ile belgelenmiş ve Batının özellikle teknik ve askeri alandaki üstünlüğü görülmüştür. Bu yüzyıllarda Osmanlıda gerileyişi durdurmak için Batı ile temasa geçme gereği düşünülmeye başlar.( Tanzimata kadar Batının üstünlüğü kabul edilmemiştir.)
Not:Tanzimat Fermanının ilanında hem iç etkilerin hem dış etkilerin baskısı etkili olmuştur.
Batıyı yakından tanımak; teknik ve askeri konularda onlardan bilgi almak ihtiyacı ile Batı ile kurulan ilk temas Lale Devri’nde Fransa’ya gönderilen Yirmi Sekiz Mehmet Çelebi ile kurulmuştur. Dokuz ay kadar Fransa ziyareti ile Batının üstünlüğünün nereden ileri geldiği gözlemlenmiş ve raporlanmıştır(Sefaret-name). Böylece yenileşme hareketi başlamış ve farkı yoğunluklarda Cumhuriyete kadar sürmüştür.
Not:Osmanlıda yenileşme hareketi ilk olarak askeri alanda görülür. Sebebi ise süregelen savaşlardır. Sistemli bir yenileşme hareketini ilk başlatan III. Selim olmuştur.


19. Asırda Yenileşme Hareketleri
1- Siyasi Alanda Yapılan Yenilikler ve Gelişmeler
- Tanzimat ve Islahat fermanları ile padişahın yetkileri kısıtlanmıştır. (Sultan Abdülmecit)
- Batıya elçiler gönderilmiştir. -Padişah ilk defa yurt dışına seyahate çıkmıştır.
- İlk Meclis 1878’de açılmıştır.
- Devlet yönetimi Batıya uyarlandı. Sadrazam ismi Başvekil olarak değiştirildi ve yetkileri kısıtlandı.
- Valilikler merkeze bağlandı.
- Ayanlar kaldırıldı.
- Muhtarlıklar kuruldu.
- Posta ve Karantina Teşkilatı kuruldu.
- Yurt dışı seyahatlerde pasaport usulü getirildi.
- İdari alanda, şimdi de yürürlükte olan ve Fransa’dan alınmış bulunan sistem uygulanarak, il merkezleri kuruldu ve yönetim ilçe (kaza), bucak (nahiye) ve köylere ayrıldı.
- Nizamiye Mahkemeleri kuruldu(1868).
- Ahmet Cevdet Paşa tarafından Mecelle hazırlandı. (İslam hukuku ile medeni hukuk sentezlenerek hazırlanmıştır.) (1926) kaldırılmıştır.


2- Sosyal Hayatta Meydana Gelen Değişmeler, Olaylar ve Toplumun Genel Yapısı
Tanzimat ve öncesinde getirilen yenilikler kapsamlı olarak Osmanlı halkını Batı medeniyetini benimsetmek içindir. 19. Asırda tüm yenilikler yönetim tarafından halka zoraki olarak benimsetilmeye çalışılmıştır. Aslında halk yeniliğe açıktır ve tüm yenilikleri çok kolay benimser; fakat yenlik karşıtı kokuşmuş ulema sınıfı ve yöneticilerin kışkırtmaları halkın her yeniliğe olumsuz bakmasına neden olur. Bu dönem eski ile yeninin iç içe olduğu dönemdir. Yenilikler getirilirken ve uygulanırken eski usullere dokunulmamıştır. Sosyal hayat ekonominin bozukluğu nedeni ile çok sığdır. Halk cahil kalmıştır. Bu dönemde Batılılaşma halka doğru anlatılamamıştır.

3- Ekonomik ve Askeri Alandaki Yenilikler
Askeri:Deniz ve Kara Mühendishaneleri, (Baron De Tott) Askeri Tıp Okulu açılmış, Düzenli ordu kurulmuştur. Yeniçeri Ocağı kapatılmıştır(II. Mahmut). Bütün etnik unsurlara askerlik yapma zorunluluğu getirilmiştir. Modern Bando kurulmuştur.
Ekonomik: Kağıt para çıkarılmıştır. Sayıştay kuruldu. Osmanlı Bankası açıldı. İlk defa emlak vergisi alınmaya başlanmıştır.


4- Eğitim Alanındaki Yenilikler
- Eski tarz okulların yanında Batılı tarzda modern okullar açılmıştır.
- 1863’de, İstanbul’da İngilizce ile eğitim öğretim yapan ilk yabancı okul Robert Kolej açıldığı.
- 1868’de Fransızca eğitim öğretim yapan Galatasaray lisesi açıldı.
- Darü’l Fünun ilk üniversite açıldı(1863).
- Bugünkü lise öğretimine karşılık gelen idadi’ler kuruldu.
- Çeşitli dil okulları ile tıp, eczacılık, güzel sanatlar, mühendis okulları açıldı.
- Darü’ş-şefaka(1873). İlk özel lise açıldı.
- İlk özel gazete açıldı.
- Batılı eserler Türkçeye çevrildi ve uyarlandı.
- Matbaa kuruldu.

http://www.onedebiyat.net/2019/09/2019-2020-10snf-turk-dili-ve-edebiyat.html
SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.
http://www.onedebiyat.net/2019/09/2019-2020-10snf-turk-dili-ve-edebiyat.htmlYorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk