sponsorlu reklam Admatic -sponsor

DESTANLAR KONU TESTİ

DESTANLAR KONU TESTİ, DESTAN KONU TESTİ, 10.SINIF DESTANLAR KONU TESTİ,10.SINIF DESTAN ÜNİTESİ KONU TESTİ,TESTLER

DERSKONUM.COM ' UN değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için DESTANLAR KONU TESTİ   üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

TEST:1
1)Aşağıdaki şıklardan hangisinde destanın özelliği yanlış verilmiştir?
A)Bir millete ait ortak görüştür.
B)Olağanüstü özellikler taşır.
C)Mensur ağırlıklı yazılmıştır.
D)Genellikle uzundur.
E)Milleti derinden etkileyen olayları anlatır.

2) Dünyanın nasıl yaratıldığını anlatan destandır.İnsanların nasıl meydana geldiğini anlatan ve şeytanın nasıl kötü biri olduğunu anlatan yazılara .…. destanıdır.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)Türeyiş               B)Ergenekon
C)Bozkurt               D)Göç
E)Yaratılış

3)”Gılgamış” destanı kime aittir?
A)Sümerlerin
B)Almanların
C)Fransızların
D)İranlıların
E)Finlilerin


4)”Kaybolmuş Cennet” yapma destandır. Bu destanı kim yazmıştır?
A)Milton                B)Tasso
C)Virgilius             D)Dante
E)Montaigne


5) “Bu destanda XIII yy. Altın ordu Hanlığının Timurlular tarafından yıkılışı anlatılmaktadır.Destanın kahramanı devletini ayakta tutabilme mücadelesi anlatılmaktadır.Bu destana …….. destan” denir.
Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

    A)   Edige destanı                   B)   Battalname
    C)   Cengizhanname               D)   Saltuk Bupra Han Destanı
    E)     Danişmentname
 6)Aşağıdakilerden bir grup oluşturulsa hangisi dışarıda kalır?
  A)Köroğlu Destanı                 B)Danişmentname
  C)Manas Destanı                   D) Edige Destanı
  E) Atilla Destanı

7 ) 1-Destanlar millerleri derinden etkileyen   olaylardır.
 2-Genellikle kahramanları toplumun önde gelen kişileridir.
3-Milli dil kullanılır.
4- Hemen yazıya geçilmiştir.
5-Toplumların yaşayışı hakkında bilgi verir.
 Destanlarla ilgili bilgi verilmiştir hangisinde bilgi yanlışı vardır ? A)  1                  B) 2               C) 3
            D) 4                    E) 5

8) Genç Osman Destanını kim yazmıştır?
A)Fazıl Hüsnü Dağlarca        B)Kayıkçı Kul Mustafa
C)Mehmet Akif Ersoy           D)Namık Kemal
E)Ali Şir Nevai 

9) Aşağıdakilerden hangisi yapma destandır?
A) Aenneis             B) Kalevela
C) Cid                     D) Şinto
E ) Romayana


10)Aşağıdaki şıklardan hangisi Uygurlara ait destanlar bir arada verilmiştir?
A) Türeyiş-Ergenekon
B)Oğuz Kağan-Atilla
C)Alp Er Tunga –Şu
D)Bozkurt- Ergenekon
E)Türeyiş-Göç

11)Karahanlı hükümdarı İslamiyet’i kabul ettikten sonra bu dini yaymak amacıyla yapmış olduğu mücadelelerin anlatıldığı ……..  destandır ?
Boş yere hangi destan gelmelidir?
A)Cengizhanname Destanı
B)Atilla Destanı
C)Saltuk  Buğra Han Destanı
D)Danişmentname Destanı
E)Alp Er Tunga Destanı

12) Emevilerin Hıristiyanlarla yapmış olduğu savaşta büyük Kahramanlıklar göstermiş Abdullah isimli bir kişiyle doğmuştur.Destanın adlı Arapça Kahraman demektir.Bu destanın adı Arap kahramanına verilen ünvandır.
Yukarıda tanıtlan destan hangisidir?
A)Edige                                  B)Battalname
C)Cengizhanname                  D)Atilla
E)Danişmentname


13) Anadolu’nun fethini ve mücadelelerinin kahramanlarını anlatır. İçinde geçen olayların gerçek olması, kahramanlarının yaşamış olması ve Anadolu coğrafyasında geçmiş olmasından dolayı tarih kitabı niteliği taşır.
Bu hangi destandır?

A)Saltuk Buğra Han Destanı
B)Cengizhanname Destanı
C)Battalname Destanı
D)Köroğlu Destanı
E)Danişmentname

14)Aşağıdaki destanlardan hangisi karşısındaki ülkeye ait değildir?
A)Üç  Şehitler Destanı-Türkler              B)Göç-Uygur
C)Manas-Kırgız                     D)Saltuk Buğra Han-Karahanlı
E)İgor-Çin

15)Her ülkenin bir destanı vardır mesela
1-Ramayana – Hint
2- Kalevela- Fin  
3-Şehname-İran
4-Chansın de Roland –Fransız
5- Gılgamıs-Uygur
Hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? 
A)2       B)4       C)5       D)1      E)3

16) İlk Türk destanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Bozkurt Destanı
B)Türeyiş Destanı
C)Şu Destanı
D) Alp Er Tunga Destanı
E) Ergenekon Destanı

TEST:2
DESTANLAR KONU TESTİ


1-) Aşağıdaki şıklardan hangisi destanın tanımıdır?
 A-) İnsanları derinden etkileyen, savaş, göç, kıtlık gibi olayları anlatan yazılardır.
B-) Mansur şekilde yazılan hikayelere denir.
C-) 50.000 beyitin üzerinde yazılan ve insanları ilgilendiren olayları anlatan yazılardır.
D-) Belli bir şair tarafından insanların başından geçen sıradan olayları anlatan yazılardır.
E-) Nesir şekilde yazılan kısa ve özlü yazılardır.


2-) Aşağıdakilerden hangisi “Bozkurt” destanını anlatır.
A-) Göktürk’lerin demir bir dağı eritip 400 yıl yaşayıp çoğalmalarını anlatır.
B-) Göktürk’lerin bir hayvandan nasıl çoğaldığını anlatır.
C-) Uygur’ların Doğu’ya göçlerini anlatır.
D-) M.ö. 209-174 tarihleri arasında hükümdarlık yapmış Mete’nin hayatını anlatır.
E-) Saka’ların yiğit komutanını anlatır.

 3-) Aşağıdakilerden hangisi doğal destan değildir?
A-) Nibelungen      B-) Gılgamış
C-) Şehname           D-) Kalevela
E-) Selçukname

 4-) “Saka hükümdarının İranlılarla yaptığı savaşı anlatır.”
Bu bilgiler hangi destana aittir?
A-) Alp Er Tunga Destanı                     B-) Gılgamış Destanı
C-) Yaratılış Destanı                              D-) Şu Destanı
E-) Göç Destanı

5-) Aşağıdaki destanlardan hangisi dünyanın en uzun destanıdır?
A-) İlliada ve Odessia
B-) Ramayana ve Mahabarata
C-) Ergenekon Destanı
D-) Manas Destanı
E-) Göç Destanı 

 6-) Aşağıdaki destanlardan hangisi Göktürk’lere aittir?
 A-) Şu Destanı
B-) Bozkurt Destanı
C-) Türeyiş Destanı
D-) Oğuz Kağan Destanı
E-) Manas Destanı

  I-Derleme Safhası
II- Doğuş Safhası
III- Yayılma Safhası 
7-) Destanların oluşum sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A-) II-I-III                              B-) III-I-II
C-) II-III-I                              D-) I-II-III
E-) III-II-I

8-) Aşağıdakilerden hangisi destanların özelliklerinden biri değildir?
A-) Anonimdirler.
B-) Olağanüstü olaylar vardır.
C-) Genellikle manzumdurlar.
D-) Tarihi ve sosyal olaylardan doğarlar.
E-) Genellikle zengin kafiye kullanılmıştır.9-) Aşağıdaki şıklardan hangisinin tamamı yapma destandır?
A-) Öfkeli Orlando- Henriade -İlahi Komedya
B-) Prens İgor-Aennies-Ergenekon
C-) Gılgamış-Henriade-Ramayana
 D-) Kaybolmuş Cennet-Üç Şehitler Destanı-
Kalevela
E-) Selçukname-Nibelungen-Oğuz Kağan10-) Makedonyalı İskender ile Saka Hükümdarı arasında geçen savaşı anlatır. Bu savaşta Saka Türkleri geriye çekilmiştir. Makedonya Kralı İskender, İran’ı ve Türkistan’ı istila etmiştir. Kaşgarlı Mahmut Divan-ı Lügati’t Türk’te İskender’den “Zülkarney” olarak bahseder.

Yukarıda kendinden söz edilen destan aşağıdakilerden hangisidir?
A- Alp Er Tunga Destanı
B-) Şu Destanı
C-) Göç Destanı
D-) Türeyiş Destanı
E-) Bozkurt Destanı

11-) Aşağıdaki destan-ulus eşleşmesinden hangisi yanlıştır?
A-) Nibelungen-Alman
B-) Şahname-İran
C-) Gılgamış-Sümer
D-) İlliade ve Odessia-Yunan
E-) Prens İgor-İngiliz

12-) Aşağıdakilerden hangisi Türk destanı değildir?
A-) Alp Er Tunga                   B-) Gılgamış
C-) Göç                                  D-) Türeyiş
E-) Ergenekon

13-) Aşağıdaki şıklardan hangisinde Uygurlara ait destanlar bir arada verilmiştir?
 A-) Göç-Bozkurt                   B-) Ergenekon-Oğuz Kağan
 C-) Türeyiş-Göç                    D-) Manas-Alp Er Tunga
 E-) Türeyiş-Şu
  
14-) “Şahname” destanının derleyicisi kimdir?
 A-) Homeros          B-) Lönrot
 C-) Dante               D-) Firdevsi
 E-) Tasso


 15-) Destanlar ikiye ayrılırDoğal Destanlar
                            I                        II
ve Yapma Destanlar. Destanlar milletleri
        III   
  derinden etkileyen olaylardır. Kalevela ve
Çılgın Orlando   doğal destandır.
    IV                       V

Yukarıda altı çizili olanlardan hangisinde bilgi yanlışı vardır?
 A-) I     B-) II     C-) III     D-) IV     D-) VCEVAP ANAHTARI
TEST 1:   1-C 2-E 3-A 4-A 5-A 6-E 7-D 8-B 9-A
10-E 11-C  12-B  13-E  14-E  15-C  16-D

TEST 2:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
B
E
A
D
B
C
E
A
B
11
12
13
14
15

E
B
C
D
E

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk