sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Güzelliğin On Par’etmez şiirin teması,redif kafiye,edebi sanatları

Aşık Veysel Güzelliğin On Para Etmez şiirin teması,redif kafiye,edebi sanatları
Aşık Veysel Güzelliğin On Par’etmez şiirin teması,Aşık Veysel Güzelliğin On Par’etmez redif kafiye,Aşık Veysel Güzelliğin On Par’etmez, ŞİİR TAHLİLLERİ, 
Güzelliğin On Par’etmez adlı şiirin incelenmesi

Güzelliğin On Par’etmez 
Güzelliğin on par’etmez
Şu bendeki aşk olmasa
Eğlenecek yer bulaman
Gönlümdeki köşk olmasa

Tâbirin sığmaz kaleme
Derdin dermandır yâreme
İsmin yayılmaz âleme
Âşıklarda meşk olmasa

Kim okurdu kim yazardı
Bu düğümü kim çözerdi
Koyun kurt ile gezerdi
Fikir başka başk’olmasa


Güzel yüzün görülmezdi
Bu aşk bende dirilmezdi
Güle kıymet verilmezdi
Âşık ve maşuk olmasa

Senden aldım bu feryâdı
Bu imiş dünyanın tadı
Anılmazdı Veysel adı
O sana âşık olmasa

Aşık Veysel ŞatıroğluNazım Birimi: Dörtlük 

Birim Sayısı: 5 Dörtlükten oluşmuştur.

 Ölçü: 4+4 = 8’li Hece Ölçüsü Vardır 


Ahenk Unsurları: 
Şiirde ses, kelime ve dize tekrarları ile kafiye ve redifler ile ahenk sağlanmıştır. 


Kafiye ve Redifler: 

aşk olmasa /  köşk olmasa: olmasa’lar redif    şk’ler tam kafiye. kaleme/yareme/aleme: e’ler redif    em’ler tam kafiyedir. yazardı/çözerdi/gezerdi: di’ler redif    ez’ler tam kafiye görülmezdi / verilmezdi/ dirilmezdi: mezdi’ler redif    er’ler tam kafiye feryadı/adı/tadı: ı’lar redif   ad’lar tam kafiyedir. 

Kafiye Şeması:
abcb
dddb
eeeb
fffb
gggb


Söz Sanatları:
Abartma: “İsmin yayılmaz âleme” sevgilinin isminin aleme yayılması abartıdır. 

Telmih: “Koyun kurt ile gezerdi” Koyun ile kurdun hikayesine hatırlatma yoluyla gidilmiştir. 

Benzetme: “Senden aldım bu feryâdı / Bu imiş dünyanın tadı” Sevgilinin aşkının feryadı dünyanın tadına benzetilmiştir. 

 “Gönlümdeki köşk” sözüyle gönlünü köşke benzetmiş ve bir teşbih sanatı yapmıştır. Çünkü bu sözle “Köşk gibi olan gönlüm” demek istemiştir.

Edebi sanatlar: ►“Tabirin sığmaz kaleme” sözleriyle abartma yaparak mübalağa yapılmıştır.► “Dert” ve “derman” sözleri bir araya getirilerek tezat sanatı yapılmıştır.


Edebi sanatlar:► İlk iki satırda soru şeklindeki ifadelerden dolayı istifham sanatı yapılmıştır.►Kurt ve koyun sözleri bir araya getirilerek tezat sanatı yapılmıştır.


Edebi sanatlar: ►Burada aşık ve maşuk yani aşık ve sevgili sözleri sevgi yerine kullanılarak istiare sanatı yapılmıştır. ► Her şeyin güzelliğinin ortaya çıkması sevgi bağlanarak hüsn ü talil sanatı yapılmıştır.► “Ey Muhammed(sav) sen olmasan kainatı yaratmazdım.”hadisine telmih yapılmıştır.Edebi sanatlar: ►Feryat sözü aşk yerine kullanılarak istiare sanatı yapılmıştır.►Adının anılmasına sebep olarak aşık olmasını göstererek hüsn ü talil sanatı yapılmıştır.Dil: 
Sade, yalın okuyan herkesin rahatça anlayacağı günlük hayatta kullanılan dil kullanılmıştır. 

Tema: 
Aşk ve aşkın ancak bir aşığın sevgisiyle anlam bulacağıdır, güzelliğin gelip geçiciliğidir. 

Gelenek:  
Halk şiiri Aşık tarzı şiir geleneğin örnektir. Arı Türkçe ile hece ile şiirler yazan ve aşıklık geleneğinin son yüzyıldaki en önemli temsilcilerinden olan Aşık Veysel günümüzde hala önemini ve değerini korumaktadır. 

Şiir ve Şair:  

Aşık Veysel, aşıklık geleneğinin Cumhuriyet sonrası en önemli temsilcilerindendir. Bu şiirinde Anadolu insanının lirik duygularını ve sevmesinin saflığı güzelliği üzerinde durmuştur. 


Ses Olayları: 
On par’etmez: pn para+etmez: on par’a etmez a ünlüsü kafiyeye uysun diye düşürülmüştür. Ünlü düşmesi ses olayı vardır. 

Gönlümdeki: gönül+ümdeki = gönlümdeki ü sesi düşmüştür. Ünlü düşmesi ses olayı vardır. 

Derdin: dert-in= derdin t sesi d sesine dönüşmüştür. Ünsüz yumuşaması ses olayı vardır. 

başk’olmasa : başka+olmasa = başk’ olmasa a ünlüsü kafiyeye uysun diye düşürülmüştür. 
Ünlü düşmesi ses olayı vardır. 

tadı : tat+ı = tadı t sesi d sesine dönüşmüştür. Ünsüz yumuşaması ses olayı vardır. 


Güzelliğin On Par’etmez şiirin teması,redif kafiye,edebi sanatları


Bu Bendeki Aşk Olmasa adlı şiirin dörtlük dörtlük açıklanışı:


1.dörtlük:
Şair sevdiğine seslenmektedir. Ve eğer benim sana karşı olan sevgim olmazsa senin güzelliğin hiçbir işe yaramaz demektedir. Bu söylediği gerçekten de doğrudur. Çünkü güzeli güzel yapan ve güzel gösteren şey ona duyulan sevgi ve ilgidir.


2.dörtlük:

Şair sevdiğinin güzelliğinin eşsiz olduğunu belirtiyor. Şairin sevgilisi o kadar mükemmel güzeldir ki, onun güzelliğinin yazıp tanımlamaya kalemler güç yetiremez. Şair aşıktır ve aşk derdi çekmektedir. Hasret çekmektedir. “Derdin dermandır yarama” sözleriyle şair çektiği aşk acısından memnun olduğunu dile getirmiştir.

Şair dörtlüğün son iki satırında da: Güzellerin güzelliklerini dillere destan eden aşıkların onlar hakkında düzüp koştukları şiirler olduğunu, eğer aşıklar çalıp söylemese; ne Leyla’nın, ne Aslı’nın, ne Şirin’in isimlerinin böylesine dillere destan olmasının mümkün olmadığını söylüyor.3.dörtlük:

Şair ilk iki dörtlükte sevgilisinden ve sevgilisinin güzelliğinden bahsederken, burada genel bir konuya geçiyor ve dünyadaki birçok şeyin sebebinin fikir ayrılığı olduğunu söylüyor.

“Koyun kurt ile gezerdi” derken eğer fikir ayrılığı olmazsa dünyada iğne ucu kadar kötülük olmazdı demek istiyor.


4.dörtlük:

Kainatın yaratılış sebebi sevgidir. Yüce Allah kainatı sevgili peygamberimizin sevgisinden dolayı yaratmıştır. Bu yüzden de şair, bu dörtlükte her şeyin başının sevgi olduğunu dile getirmiştir. Şaire göre eğer sevgi olmasa hiçbir şeyin ne değeri olur ne de tadı.


Sevgililerdeki güzelliğin ortaya çıkmasında, aşıktaki aşkın ortaya çıkmasında, güldeki güzelliğin fark edilmesindeki ana ve tek sebep aşktır, sevgidir.5.dörtlük:

Şair dünyanın tadının sevgi olduğunu söylüyor. Şayet kendisinin içindeki aşk ve sevgi olmasa böyle güzel şiirler söyleyemeyecekti. Böylece adı anılmayacaktı.Şiirle ilgili sorular ve cevapları:
1.Şairin gönlündeki sevgi, nasıl bir sevgidir?

Şairin gönlündeki sevgi, tertemiz olan gerçek sevgidir. Bu sevgi dünyanın tadı, her şeyin ana sebebidir. Eğer bu sevgi olmazsa hiçbir şeyin tadı olmaz.

2.Sevgilinin isminin âleme yayılmasını şair nelere bağlıyor?


Şair sevgilinin isminin aleme yayılmasını, yine aşka bağlıyor. Eğer aşıklardaki aşk olmazsa, onlar sevgililerin güzelliğini anlatan şiirler yazmayacaklar. Böylece onların isimler hiç kimse tarafından bilinemeyecektir.

3.Birinci dörtlüğü Cenap Şahabettin’in “Yalnız seni sevmek dostluk değil mübadeledir.” özdeyişinin ışığında tartışınız.

İki söz arasında paralellik görüyoruz. Farklı şekillerde olsa ikisi de aynı şeyi ifade etmiştir. İkisinde de sevginin karşılıklı olduğu ifade ediliyor.

4.Dördüncü dörtlüğü açıklayınız.

Şair her şeyin başının sevgi olduğunu, eğer aşk ve sevgi olmazsa, ne sevgilideki güzelliğin bir kıymetinin olacağı, ne de gülün güzelliğinin fark edileceği söylenerek, aşk ve sevginin önemi anlatılıyor.

5.Veysel’e göre, dünyanın tadı nedir?

Veysel’e göre dünyanın tadı aşktır, sevgidir. Eğer aşk ve sevgi olmazsa dünyada hiçbir şeyin tadı ve önemi olmaz.

6. Şiiri dil, anlatım ve biçim özellikleri yönünden inceleyiniz.


Dil ve anlatım: Şiirin dili açık ve sadedir. Kullanılan kelimeler, halk dilinde ve günlük hayatta kullanılan kelimelerdir. Anlatım sade ve akıcıdır. Şiir halk şiiri geleneğine uygun olarak yazılmıştır.

Şiirin Kafiyelenişi:
dörtlük:

-etmek—————→serbest

-aşk olmasa olmasa: redif

-bulunan————-→serbest

-köşk olmasa şk: tam kafiye


dörtlük:

-kaleme e : redif

-yareme em : tam kafiye

-aleme olmasa : redif

-meşk olmasa şk : tam kafiye (diğer dörtlüklerle )


dörtlük:

-yazardı ardı: redif

-çözerdi z : yarım kafiye

-gezerdi olmasa: redif

-başk olmasa şk : tam kafiye (diğer dörtlüklerle)


dörtlük:

-görülmezdi mezdi: redif

-dirilmezdi ül, il: tam kafiye

-verilmezdi olmasa: redif

-maşuk olmasa k: yarım kafiye(diğer dörtlüklerle)5.dörtlük:

-feryadı adı: tunç kafiye

-tadı olmasa: redif

-adı k: yarım kafiye

-aşık olmasa


Şiir 4+4=8’lik hece ölçüsüyle yazılmıştır.

Şiir dörtlükler halinde yazılmıştır.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk