sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Test 2020


11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI,


TEST,KLASİK,AÇIK UÇLU,11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI, 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI, YAZILI SORULARI,2018-2019-2020

DEĞERLİ DERSKONUM.COM TAKİPÇİLERİ,
SİZLER İÇİN YENİ MÜFREDATA UYGUN KLASİK-TEST YAZILI SORULARI HAZIRLADIK..
ÖZGÜN KAYNAKLARIN YER ALDIĞI SİTEMİZİN HAZIRLADIĞI YAZILILAR DA ÖZGÜNDÜR.
BURADAKİ AMAÇ SİZLERE ÖRNEKLER OLUŞTURMAKTIR. LÜTFEN GEREKEN ÇALIŞMALARINIZI YAPTIKTAN SONRA ÖRNEK OLMASI AMACI İLE BU SORULARI ÇÖZÜNÜZ..

İYİ ÇALIŞMALAR....


11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI TEST SINAVI
1. Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu; büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır. derskonum.com
Bu kurala göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) TDK’nin son yayımlarını henüz göremedim.
B) Birçok işte çalışmış sonunda TRT’den emekli olmuştu.
C) Son romanıyla UNESCO’dan da bir ödül almıştı.
D) 2 mm’den kalın, madeni” para basmak mümkün değildir.
E) Uçaklarda yolcular 30 kg’den fazla bagaj taşıyamazlar.

I. Seni düşündüm yine bu akşamüstü
II. Meğerse hiçkimseyi bu kadar sevmemişim
III. Gel de bir kuş dirilsin yine küllerimizden
IV. Ekmekle tuz olsun yeterki sen ver
2. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde yazım yanlışı yoktur?
A) I. ile II.   B) II. ile III.   C) III. ile IV.   D) I. ile III.   E) II. ile IV.

3. Türk öykü ve romanında toplumsal gerçekçiliğin öncüsü olan —- edebiyata şiirle başladığı halde Almanya'dan döndükten sonra ağırlığı romana ve öyküye vermiştir. Konularını toplumsal bozukluklardan, köy ve kasaba yaşan-tısından aldığı ve gözleme dayalı olarak anlattığı öykülerinde, insanlar arasındaki ekonomik ayrımları ve eşitsizlikleri işledi. İlk öykü kitabı Değirmen'den sonra Ses, Kağnı, Yeni Dünya ve Sırça Köşk'ü yazdı.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Sait Faik Abasıyanık         B) Cevat Şakir Kabaağaçlı
C) Sabahattin Eyüboğlu         D) Haldun Taner
E) Sabahattin Ali

ü Cumhuriyet Dönemi’nin hikâye ve romancısıdır.
ü Şiirli, akıcı, yoğun bir anlatımla, izlenimlerle, kişi ve olayların soyut derinliğine iner.
ü Şive taklitlerinden, standart dilin dışında kalan, gelip geçici dil görüntülerinden kaçar.
ü Ayrıca fıkra, gezi yazısı, oyun türlerinden de eserler vermiştir.
ü “Osmancık” romanında Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarından bahseder, “ibiş’in Rüyası” adlı romanı tiyatroya uyarlanarak sahnelenmiştir.
4.Yukarıda özelikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Haldun Taner        B) Tarık Buğra
C) Kemal Tahir           D) Oktay Akbal
E) Rıfat Ilgaz

5. Memduh Şevket Esendal ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Çehov tarzının en önemli temsilcisidir.
B) Her gün gördüğümüz ancak önemsemediğimiz kişileri hikâyelerinde işlemiştir.
C) Toplumun aksayan yanlarını, insanların sorunlarını, psikolojik sorunlarına, ruhsal durumlara değinmiştir.
D) Günlük konuşmaları içtenlikle yansıtmıştır; dili sade, temiz ve pürüzsüzdür.
E) Hikayelerini Ayaşlı ve Kiracıları adlı eserinde toplamıştır

6- Aşağıdakilerden hangisinde olay ve durum hikâyesinin diğer isimleri bir arada verilmiştir?
A) Yapay - Doğal B) Maupassant - Çehov
C) Klasik - Romantik D) Bütün - kesit E) Uzun - kısa

Koyunpazarı’nda bir ufacık dükkân… Bir küçük ocak yanıyor, bir ufak çocuk körük çekiyor. İhtiyarlamış, küçülmüş, aksakallı, küçük yüzlü bir adam, gözünde çifte gözlük, mini mini halkaları ateşte ısıtıp zincir bağlıyordu. Ne hoş manzara, gözüm ilişti. Dükkânın önünde kaldım. Bir çilingir dükkânı... Ufak kilitler, eski zaman kapı halkaları, rezeler, menteşeler, hayvan zincirleri. Böyle ufak tefek şeyler yapıyor. Bunlardan pek çok da yapmış, dükkânın ötesine berisine asmış. – Kolay gelsin, usta. – Kolayı başına gelsin! Bir tarafa dayanıp durdum.
7-Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangileri kullanılmıştır?
 A) Epik-fantastik B) Lirik-emredici C) Kanıtlayıcı-mizahi D) Açıklayıcı-tartışmacı E) Öyküleyici-betimleyici


8. Hiç kimse kendi geçmişini satın alabilecek kadar zengin değildir.
Bu cümleyle aşağıdakilerden hangisi arasında öğelerinin sıralanışı bakımından benzerlik vardır?
A) Size yapılmasını istemediğiniz şeyi başkalarına yapmayın.
B) Zenginlik, ona sahip olanın zihninde değer kazanır.
C) Hayattan ne istediğini bilmeyen insan, sonsuza dek sürecek bir başka hayatı olsun ister.
D) İnsanlar, yiyecek ekmek ve yatacak yer buldular mı, düşünmekten kaçınırlar.
E) Çabuk verilmiş kararlar her zaman iyi kararlar değildir.


9-Tanzimat Dönemi şiirleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Dilde sadeleşme fikri savunulmuş; fakat bunda başarılı olunamamıştır.
B) Tanzimat şiirinde söyleyişten çok fikirler ve yeni konular önem kazanmıştır.
C) Gazel, kaside, murabba, terkib-i bent, terci-i bent gibi nazım biçimlerinin yanında yeni nazım biçimleri de kullanılmıştır.
D) Hece ölçüsüyle yazma isteğine karşın genellikle aruz ölçüsü kullanılmıştır.
E) Şiirde parça güzelliği esas alınmış, anlam beyitte tamamlanmıştır.


10-Aşağıdakilerden hangisi, Tanzimat Dönemi şiirine örnek oluşturmaktadır?
A) Esdi nesîm-i nev-bahâr açıldı güller subh-dem
    Açsun bizim de gönlümüz sâkî meded sun câm-ı Cem
B) Yanaram mûmlayın başdan ayağa
    Nedür bu yanmağun pâyânı yok mu
C) Bana bir ilm keşf oldı senün hüsnün kitâbında
    Ki yüz bin akl âcizdür anun bir fasl-ı bâbında
D) Ne mümkün zulm ile bî-dâd ile imhâ-yı hürriyet
   Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyetten

E) Boyun cennette tûbîye eger salmazısa sâye
    Kim anı cennet ehlinden nazarda bir çöpe saya


Tekirdağ’da doğan sanatçı, Büyük babası Abdüllatif Paşa tarafından yetiştirilmiş ve onunla beraber Sofya’ya gitmiştir. Edebî gelişmesi burada başlayan sanatçı, ilk şiirlerini Sofya’da yazmıştır. Tasvir-i Efkâr gazetesinde Şinasi ile çalışırken yazdığı makalelerle Batı dünyasına ve düşüncesine yakınlaşmıştır. Başlangıçta klasik şiir kültürüyle yetişen, ama “Vatan Şairi” olarak derskonum.com bilinen sanatçı özgürlük, eşitlik, vatan ve millet sevgisi gibi temaları şiirimize ilk defa getirmiştir. Bunlardan başka, gençlik yıllarında ferdî ve tasavvufi konularda da şiirler yazmıştır. Duygu ve hayal gücü bakımından üstün olan bu şiirler, halkın istek ve duygularına tercüman olması yönünden de başarılı bulunmuştur.
11.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namık Kemal B) Muallim Naci C) Ziya Paşa D) Abdülhak Hamit E) Recaizade Ekrem


Hem Doğu hem de Batı sanatını yakından tanıyıp bunları eserlerinde kaynaştıran bir Tanzimat şairidir. Sanatçı, Türk edebiyatının, Divan edebiyatından ayrılıp Batı edebiyatına göre şekillenmesinde önemli rol oynamış ve Servet-i Fünûn edebiyatına zemin hazırlamıştır. Genellikle romantik özellikler taşıyan şiirlerinde metafizik ve sosyal düşüncelere, aşk ve tabiat konularına yer vermiştir. Şiirlerini “Sahra, Divaneliklerim yahut Belde, Bunlar Odur, Hacle” gibi eselerinde derskonum.com  toplamıştır.
12.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Paşa
B) Namık Kemal
C) Muallim Naci
D) Abdülhak Hamit Tarhan
E) Recaizade Mahmut Ekrem


13. Tanzimat I. Dönem ile II. Dönem şiirinin karşılaştırılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A) İlk dönemde gazel, kaside, terkib-i bent... gibi biçimler kullanılırken ikinci dönemde Fransız şiirinin etkisiyle yeni biçimler kullanılmıştır.
B) Her iki dönemde de aruz ölçüsü kullanılmış, hece ölçüsü az da olsa denenmiş ve nazım birimi olarak beyit kullanılmıştır.
C) İlk dönemde siyasal ve toplumsal sorunlar, ikinci dönemde bireysel ve duygusal konular işlenmiştir.
D) I. Dönem şairleri divan şiirini eleştirerek yıkmaya çalışmış; II. Dönem şairleri ise şiiri sanat açısından ele alıp divan şairleri gibi estetiğe önem vermişlerdir.
E) I. Dönemde divan şiirindeki parça bütünlüğü yerine konu bütünlüğü esas alınırken II. Dönemde parça bütünlüğüne önem verilmiştir.


I. Temel kuramı “sanat sanat içindir” diye özetlenebilir.
II. Daha çok şiirde kendini gösterir.
III. Sanatsal biçim ve sanatsal içerik kaygısı ön plandadır.
IV. Parnas şiir için “biçimciliği amaçlayan” şiir de denebilir.
V. En önemli temsilcileri Paul Valery, Rimbaud ve Verlaine’dir.
14.Parnasizmle ilgili olarak söylenen yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E)


15. Serveti Fünûn şiiriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
B) Ahenge önem verilmiştir.
C) Dize bağımsızlığına önem verilmiştir.
D) Düzyazıya özgü cümle yapısından yararlanılmıştır.
E) Göze göre değil, kulağa göre uyak anlayışı benimsenmiştir.


Hem Doğu’ya, hem de Batı’ya ait bir edebî kültürle yetişmiştir. Servet-i Fünûn şairleri içinde, heceyi ilk kullanan sanatçılardan biridir. Çocuk şiirlerinin dil ve üslubunda, “Şermin”in açık etkisi açıktır. Nazımda vezne büyük bir değer vermesi, onu, aruzun kalıpları arasında yeni birtakım bileşimler yapmaya, yeni aruz vezinleri icadına kadar sürüklemiştir. 1908’den sonraki şiirlerinde “sosyal duygulanmalara daha fazla yer vermiştir. Osmanlıcanın koyu bir savunucusu olarak kalmıştır. Lisân-ı Osmânî isimli eserinde, derskonum.com  Osmanlıcanın güzelliğini savunmuştur.
16.Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Fikret B) Cenap Şahabettin
C) Ali Ekrem D) Süleyman Nesip
E) Hüseyin Sîret

Edebiyat-ı Cedide’nin hem şiir, hem de düzyazı alanında eser veren en önemli sanatçılarından biridir. Sanat için sanat ilkesine bağlı olarak yalnızca kişisel konularda şiirler yazmıştır. Şiirlerinde aşk, doğa ve ahenge önem verdiği gibi, duygu ve hayallerini anlatırken seçkin kelimelere ve o güne dek görülmemiş yeni tamlamalara yer vermiştir. Şiirlerindeki karamsar duyguların müziği hâlinde olan iç ahenk onda sembolizmin etkileri olduğunu gösterir.
17.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Fikret B) Muallim Naci C) Mehmet Rauf D) Ahmet Haşim E) Cenap Şehabettin


"Sanat, şahsi ve muhteremdir." ilkesine bağlı kalan bu dönem sanatçıları, şiirler, söyleşiler, edebiyat eleştirileri yayımladılar, Batı edebiyatı üzerinde yazılar yazmaya başladılar. Toplum­sal sorunlarla hiç ilgilenmeyip Arapça ve Fars­ça tamlamalarla yüklü bir dil kullandılar. 1911'de Genç Kalemler dergisi çıkmaya başla­yınca topluluğun bir etkinliği kalmadı. 
18-Aşağıdakilerden hangisi yukarıda tanıtılan edebiyat topluluğuna hangisi olabilir?
A) Fecriati             
B) Servetifünun
C) Yedi Meşaleciler               
D) Beş Hececiler
E) Garipçiler


"Piyale" adlı şiir kitabının ön sözünde, şiir hak­kındaki düşüncelerini "Şiir Hakkında Bazı Müla­hazalar" başlığı altında aktaran şair, şöyle der: "Şiirde anlamı aramak, bülbülü eti için öldürme­ye benzer."
19-Burada sözü edilen Fecr-i Âti şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Cenap Şahabettin
B)   Celal Sahir Erozan
C)   Ahmet Haşim
D)   Ali Canip Yöntem
E)   Yakup Kadri Karaosmanoğlu

I. Ziya Gökalp
II. Mehmet Akif Ersoy
III. Faruk Nafiz Çamlıbel
IV. Yahya Kemal
V. Ahmet Haşim
20.Yukarıda numaralanmış sanatçılar benimsedikleri şiir anlayışı yönüyle ikişerli eleştirilirse hangisi dışta kalır?
A) I.
B) II. C) III. D) IV. E) V.


Yeni Türk edebiyatında, Anadolu halkının acılarını sade bir dille, hece ölçüsüyle, coşkun bir anlatımla dile getiren ilk şairimizdir. Manzum nesir diyebileceğimiz Halk şiirine yaklaşan bir şiir yapısı vardır. Önemli şiir kitapları; Ey Türk Uyan, Tan Sesleri, Türk Sazı adlarını taşımaktadır. derskonum.com
21.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 
A)Mehmet Emin Yurdakul             B)Ali Canip Yöntem
C)Reşat Nuri Güntekin          D)Ziya Gökalp
E)Ömer Seyfettin

22.Aşağıdakilerden hangisi Hecenin Beş Şairi’nden biri değildir?
A) Halit Fahri Ozansoy
B) Yusuf Ziya Ortaç
C) Ziya Osman Saba
D) Faruk Nafiz Çamlıbel
E) Enis Behiç Koryürek
..........Paris yıllarında yurtdışında yüksek nitelikli beğeniyle, Batı şiirine yönelip ona öykünme yerine, geleneksel şiirimizi yeni bir yorumla ele aldı. Divan şiiri çizgisinde, biçime ağırlık veren, yetkin şiirler yazdı. Şiirde, dili, biçimi, ahengi son derece önemli görür. Millî Edebiyat akımı sanatçılarını makaleleriyle desteklemiş olmasına karşın onlara katılmamış saf (öz) şiir yolunda ürünler vermiştir. Biri dışında tüm şiirlerini aruz vezniyle yazmıştır.
23.Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ahmet Haşim
B) Ziya Gökalp
C) Yahya Kemal Beyatlı
D) Mehmet Akif Ersoy
E) Mehmet Fuat Köprülü


İran Tebriz kenti civarında yaşayan Azeri-Türk asıllı bir şairdir. Farsça şiirleriyle tanındığından İranlılar onu “Çağdaş Hafız” olarak niteler. Annesinin ısrarı ile Türkçe şiirler de yazmıştır. Tasavvufla da ilgilenen şair, Kur’an ayetlerini levhalara yazarak hat sanatında da kendini gösterir. Âşık tarzı şiire, geleneksel söz kalıplarına, atasözleri ve deyimlere yer vererek yeni bir çığır açmıştır. Güney Azerbaycan Türkçesini ayağa kaldırmış olan şair, kültürü sanatkârane bir şekilde işleyerek mahallîden evrensele ulaşmıştır. Şiirleri âdeta bir destan gibi bütün Türklerin kültür değerlerini canlı, derskonum.com renkli bir şekilde yansıtır.
24-Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Bahtiyar Vahapzade B) Şehriyar C) Hafız Nimetullah D) Aybek E) Özker Yaşın


Aşağıdaki ifadeler doğru ise cümlelerin başında yer alan kutulara “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
( ) Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirde memleket manzaralarıyla ilgili söyleyişler sıkça görülür.
( ) Beş Hececiler, Anadolu ve Anadolu insanını anlatmışlardır.
( ) Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirler tamamen serbest müstezatla yazılır.
( ) Milli edebiyat zevkinin temellerinde sembolizm ve parnasizm vardır.
( ) Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirde halk  arasından rastgele insanlar ele alınmıştır.
25-Yukarıdaki verilen ifadelerin "D" - “Y” sıralanışı hangi şekilde olmalıdır?
A) Y. Y, D, D, D
B) D. D, Y, D, Y
C) D, Y, D, Y, D
D) Y, D, Y, D, Y
E) D, D, Y, Y, Y

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk