sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Şiir Ünitesi Ders Notları PDF indir

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Notları PDF indir Şiir Ünitesi
11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Notları PDF indir Şiir Ünitesi,11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Notları PDF indir,11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Şiir Ünitesi Ders Notları,PDF DERS NOTLARI,Değerli derskonum.com takipçileri.
Kıymetli öğretmenlerimiz ve sevgili öğrenciler ,
Bu sayfamızda 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 3.Ünite Ders Notlarını/(ŞİİR ünitesi) paylaşacağız. Bu ders notları derskonum.com ailesi tarafından hazırlanmıştır.

Ders notları tamamen güncel özgün ve kalitelidir. Okul ders kitapları ile birebir uyumludur ve daha detaylı anlatılmıştır. Görsel öğeler ile de desteklenmiştir.

Sizden isteğimiz notları arkadaşlarınız ile paylaşarak bize katkı sağlamanız.

İyi çalışmalar3.ÜNİTE : ŞİİR

  • 1-TANZİMAT ŞİİRİ
  • 2-SERVETİFÜNUN ŞİİRİ
  • 3-FECRİATİ ŞİİRİ
  • 4-MİLLİ EDEBİYAT ŞİİRİ
  • 5-CUMHURİYET DÖNEMİNİN İLK YILLARI ŞİİRİ
  • 6-TÜRK DÜNYASI ŞİİRİ(Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri)1-TANZİMAT EDEBİYATI DÖNEMİ ŞİİRİ

1.DÖNEM         

 

*Şiir halka ulaşmada bir araç olarak görülmüştür.

*Sanat toplum içindir anlayışı hakimdir

*Toplumsal ve felsefi konular işlenmiştir.

*  Şinasi şiirde "medeniyet, hukuk, adalet, kanun, devlet" gibi yeni temaları ele almış, Namık Kemal de bunlara "vatan ve hürriyet, geri kalmışlık" temalarını eklemiştir.

*  Nazım birimi çoğunlukla beyittir.

*Konu bütünlüğü ve birliği vardır.

*Aruz ölçüsü kullanılır.(hece denemeden ibaret kalır)

*Üsluptan çok içerik önemlidir.

* Şinasi dışında sanatçılar Romantizmden etkilenmiştir.

*  Dilde sadeleşmeyi savunmuşlar ancak bu amacı tam olarak başarılamamış.

*Bu dönemde divan şiiri nazım biçimleri ile yeni konular işlenir.

(şekilde eski, içerikte yeni)

* Birinci dönemde kafiye göz için anlayışı vardır.

*Kalıplaşmış düşsel imgeler yerine gerçekçilik şiire hakimdir.

*Bu dönemde ilk defa şiirlere isim verilmiştir.

*İlk defa : Fransız İhtilali ile dünyaya yayılan kanun, adalet, vatan, millet, hak, hukuk gibi kavramlar şiire konu olmuştur.

 

EN ÖNEMLİ İSİMLER

*Şinasi

*Namık Kemal

*Ziya Paşa

 

TANZİMAT EDEBİYATI     2.DÖNEM

 

*Asıl amaç şiirin bizzat kendisidir.

*Sanat sanat içindir anlayışı hakimdir

*Duygusal ve bireysel konular işlenir (aşk-ölüm-yalnızlık-metafizik vs.)

* Şiirin konusu genişletilmiştir.Sanatçılar, RME'nin"Güzel olan her şey şiirin konusu olabilir." anlayışını savunmuşlardı

*Beyit nazım birimi anlayışını kırmışlardır.

* Konu bütünlüğü ve birliği vardır.

*Aruz ölçüsü kullanılır.

*Üslup ve içerik aynı oranda önemsenmiştir.

*Bu dönemdeki sanatçılar Romantizmden etkilenmiştir.

*1.Dönemdeki sadeleşme isteğine rağmen ağır olan bu dil daha da ağırlaştırmışlardır.

*Yeni nazım şekillerinde başarılı olmuşlardır. (A.Hamit Tahran, Recaizade Mahmut Ekrem başarılıdır).

* Kafiye kulak içindir anlayışı hakim A.H.Hamit kafiyesiz şiirler yazmıştır.

*Bu dönemde ilk defa ölçüsüz şiir yazılır.(A.Hamit Tarhan: "Validem"

*Yeni şiire Avrupai şekli ve kafiye tarzını veren ilk şair Hamid'dir. Şairin Duhter-i Hindu (Hindu kızı) eklediği Avrupai tarzı kafiyelendirilmiş bir manzumesi yeni Türk nazmında Avrupai şeklin ilk te'lif örneği sayılmaktadır.

EN ÖNEMLİ İSİMLER

*Abdülhak Hamit Tarhan

*Recaizade Mahmut Ekrem

 

kaynak:derskonum.com  / Hazırlayan Mustafa Şahin EDEBİYAT.

 

 

 

2-SERVETİFÜNUN DÖNEMİ ŞİİRİ

 

*Konu ve biçim yönünden büyük yenilikler yapılmıştır.

*Sanatçılar “Sanat, sanat içindir.” anlayışına bağlı kalmışlardır.

*Musikiye önem verilmiş, seçilen sözcüklerin ahenk oluşturmasına dikkat edilmiştir.

*Kişisel konular işlenmiş, en basit duygular, düşünceler, hayaller bile şiire konu yapılarak şiirin konusu genişletilmiştir.

*Hayata karamsar bakmaları ve derin bir melankoli içinde kıvranmaları şiirlerine yansımıştır.

*Aruz ölçüsü kullanılmış ve aruz Türkçeye başarıyla uygulanmıştır.

* Sembolizm ve parnasizm den etkilenmişlerdir.

*Kafiyenin kulak için olduğu ilkesi benimsenmiştir.

*Anlam beyitle değil şiire yayılmış, parça güzelliğine değil, bütün güzelliğine önem verilmiştir.

*Şiir(nazım), nesre yaklaştırılmıştır.

*Ağır bir dil kullanılmış, *Arapça-Farsça terkiplere çokça yer verilmiştir.

*Divan edebiyatı nazım şekilleri terk edilmiş; Batı’dan alınan sone, terza-rima, triyole ve balad nazım şekilleri kullanılmıştır. Ayrıca serbest müstezat da kullanılmıştır.

*Tablo altına şiir yazma eğilimi de bu dönem şiirlerinde görülmüştür.Bu şiirlere "pitoresk" şiir de denir.

*Servet-i Fünûncuların şiir cümlesini bir dizeden başlatıp daha sonraki dizelere, hatta şiirin bütününe yayması (anjambman yapması) sonucunda nazmın nesre ve konuşma diline   yaklaştırılması sağlanmıştır. Bu da şiirle düz yazı arasında bir tür sayılan mensur şiirin doğmasına yol açmıştır

Edebiyatımızda Batılı anlamda mensur şiirin ilk örneklerini Halit Ziya (Uşaklıgil) vermiştir. "Mensur Şiirler" ve "Mezardan Sesler" Mehmet Rauf da bu türde olan şiirlerini "Siyah İnciler" kitabında toplamıştır.

ŞİİRDE EN ÖNEMLİ İSİMLER

TEVFİK FİKRET

CENAP ŞAHABETTİN

kaynak:derskonum.com  / Hazırlayan Mustafa Şahin EDEBİYAT.

 

 

 

3-FECRİATİ  / SAF(ÖZ) ŞİİR

 

*Aruz ölçüsüyle aşk ve doğa konulu şiirler yazılmıştır.

Serbest müstezat kullanılmıştır.

*Arapça ve Farsçanın etkisinde ağır bir dil söz konusudur.

*Sanatçılar, Fransız sembolizmiyle daha sıkı bağlar kurmuşlardır.

*Şiirde konudan çok söyleyiş önemlidir.

*Gerçek şiir herkesin kendisine göre yorumlayabileceği şiirdir.

*Şiiri duyulmak için yazılan sözden çok musikiye yakın bir türdür.

*Bu dönem şiirleri “sanat için sanat” anlayışıyla yazılmıştır.

*Fecr-i Ati döneminin en güçlü şairi Ahmet Haşim’dir. Sanatçı, topluluğun diğer üyeleri Milli Edebiyat akımına katılmasına rağmen kendi sanat görüşünden taviz vermemiştir

Fecriati sanatçıları

Ahmet Haşim,-Ahmet Samim,

Emin Bülent (Serdaroğlu),

Emin Lami,-Tahsin Nahit,

Celal Sahir -Müfit Ratib vs.

 

SAF (ÖZ) ŞİİR ANLAYIŞI

Ø “Saf (öz)”sözcüğü; var olan bir şeyin katıksız, arı, halis, has olma haline denir. Saf şiirise “şiirin şiirsel olmayan unsurlardan ayıklanarak saflaştırılmış bir duruma getirilmesi” demektir.

Ø Türk edebiyatında saf şiirin ilk ve en önemli temsilcileri Ahmet Haşim ve Y. Kemal Beyatlı’dır. 

• Sanatın form sorunu olduğuna inanan bu şairler için önemli olan iyi ve güzel Şiir yazmaktır. Bu anlayışla kendilerine özgü özel imge düzeni oluştururlar.

• Özgün ve yaratıcı olan bu imgeler dilin mantığına uygun ve dilin anlam alanını genişletip dile yeni olanaklar sunacak bir yapıya sahiptir.

• Dilde saflaşma düşüncesi kendini rahat şiir yazma şeklinde başat öğe olarak gösterir.

• Şiirsel söylemin zirvesine ulaşmak düşüncesiyle dilin yücelişi paralellik gösterir.

• Şiiri soylu bir sanat olarak kabul eden bu şairlerde düşsel ve bireysel yön ağır basar.

•İçsel ve bireysel bir yaklaşımla evrensel insan tecrübesini dile getirirler.

• Şiirde biçim endişesi duyan bu şairlerde dize ve dil baş tacıdır.

• Disiplinli çalışarak mükemmele varan halis şiir yazma kaygısı var.

•Sembolizm akımı etkilidir

• Gizemselcilik bireyselcilik, ruh, ölüm, masal, mit temaları yoğun olarak işlenir.
TEMSİLCİLERİ

* Ahmet Haşim  

*Yahya Kemal
• A.Hamdi Tanpınar 

• Cahit Sıtkı  

• A.Muhip Dıranas 

* Behçet Necatigil
• Asaf Halet Çelebi
• Necip Fazıl Kısakürek
• Özdemir Asaf

• Z.Osman Saba
• Fazıl Hüsnü Dağlarca

kaynak:derskonum.com  / Hazırlayan Mustafa Şahin EDEBİYAT.

 

 

4-MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ŞİİRİ

 

A. Sade Dil ve Hece Ölçüsüyle Yazılan Şiir

“Toplum için sanat” anlayışıyla hareket edilmiştir.

Ziya Gökalp çevresinde gelişen bu şiir hareketinin oluşmasında Genç Kalemler dergisi önemli rol oynamıştır.

“Millî edebiyat” anlayışıyla halk edebiyatına yönelme olmuş, ancak modern şiirin söyleyiş özelliklerinden de yararlanılmıştır.

Şiirler; hece ölçüsü ve dörtlük nazım birimiyle yazılmış; ancak dörtlüğün yanı sıra üçlük, beşlik gibi nazım birimleri de kullanılmış ve Batı edebiyatına ait nazım şekillerinden yararlanılmıştır.

Halkın anlayabileceği sade bir Türkçe kullanılmış, sanatlı söyleyişten uzak durulmuştur.

Anadolu halkının yaşamı, Türk tarihi ve kahramanlığı gibi yerli ve millî konular işlenmiştir.

Türkçülük ve millîyetçilik fikirlerine geniş yer verilerek millî coşkuyu artırcı şiirler yazılmıştır.

Düşünce yönü ön planda olan didaktik şiirler yazıldığı için imge ve sembollere pek yer verilmemiştir.

Tanzimat’ın ilk dönem sanatçılarının ortaya attığı ancak gerçekleştiremedikleri “halka ve ülke sorunlarına yönelme” düşüncesi hayata geçirilmiştir.

                             En Önemli Temsilcileri

*Ziya Gökalp 

*Ali Canip Yöntem

* M.Emin Yurdakul

*HamdullahSuphi

*Halide Nusret Zorlutuna

 *Beş Hececiler

 

 

 

B-Millî Edebiyat Dönemi'nde Saf Şiir

Millî Edebiyat Dönemi’nde Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet Haşim bu anlayışla şiirler yazmıştır.

Bu anlayışla yazan sanatçılar sözcüklerin ses, ahenk özelliklerine önem vererek şiirde müzikalite sağlamaya çalışmışlardır.

Ahmet Haşim’in “Şiir söz ile musiki arasında sözden ziyade musikiye yakındır” ile Yahya Kemal’in “Şiir bir nağmedir, şiirde nefes ve ses iki unsurdur.” sözleri saf şiirin müzikle ilgisini ve belirgin özelliklerinden birini ortaya koymuştur.

Her iki sanatçı da zengin ve sağlam bir şiir diliyle eserlerini kaleme almıştır.

Sanatlı söyleyişe önem vererek toplumsallıktan uzak, sanatsal değeri ön planda olan bireysel temalı şiirler yazmışlardır.

Yahya Kemal; Türk tarihinin şanlı geçmişinin yanı sıra “aşk, ölüm, İstanbul sevgisi” gibi temaları işlerken Ahmet Haşim, “karamsarlık ve hüzün duygusu oluşturan akşam, karanlık, gece, gurbet ve tabiat manzaralarını” işlemiştir.

Her iki sanatçı da hece ölçüsü yerine aruz ölçüsünü kullanmıştır.

Ahmet Haşim sembolizm, Yahya Kemal Beyatlı ise parnasizm akımının etkisinde şiir yazmıştır.

Farklı nazım birimleri ve nazım şekilleri kullanmışlar; Ahmet Haşim serbest müstezat, sone gibi biçimler kullanırken Yahya Kemal Beyatlı divan edebiyatı nazım şekillerinden yararlanmıştır.

Millî Edebiyat Dönemi’nde saf şiir anlayışıyla yazan şairler, Millî Edebiyatçılara göre daha ağır bir dil kullanmışlardır.

 

 

 

 

C. Halkın Yaşayış Tarzını ve Değerlerini Anlatan

Manzumeler

Bu dönemde toplumun siyasî ve ekonomik problemlerinin gerçekçi biçimde yansıtıldığı manzumeler yazılmıştır.

Konusunu halkın yaşama biçimi ve değerlerinden alan manzumelerle ön plana çıkan isim ise Mehmet Akif Ersoy’dur.

Nazmın nesre yaklaştığı ve didaktik bir üslubun göze çarptığı manzum hikâyelerde sanatçı, ele aldığı konuyu bir olay örgüsü içinde vermiştir.

Sanatını toplumun hizmetine adayan Mehmet Akif; manzumelerinde Ziya Gökalp gibi Türkçülüğü değil, İslamcılığı öne çıkarmıştır. Onu Ziya Gökalp ve çevresindeki şairlerden ayıran diğer bir özellik ise hece yerine aruz ölçüsünü kullanmasıdır.

Sanatçı, manzumelerinde Arapça, Farsça sözcüklerin yanı sıra, günlük deyişlere ve sokak diline de yer verilmiştir.

 

 

kaynak:derskonum.com  / Hazırlayan Mustafa Şahin EDEBİYAT.

 

 

 

5-Cumhuriyet Döneminin İlk Yıllarında Şiir

Cumhuriyet şiiri Milli edebiyat ve Fecr-i Ati şiirinin devamı olarak başlamıştır. 1920’li yıllarda hem Milli edebiyat anlayışını yansıtan memleketçi şairler hem de Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati’nin devamı olan öz şiirci şairler öncelikle göze çarpmaktadır.

Şiir dili hızla sadeleşmeye devam etmektedir. Toplumsal konuların yanında bireysel konular da yaygın olarak işlenmektedir. Genellikle Milli Edebiyat çizgisinde şiirler verilir.
Millî Edebiyat Dönemi’nde başlayan edebî eserlerde millî değerlerin işlenmesine Cumhuriyet’in ilk yıllarında devam edilmiştir.

Bu dönemde Millî Edebiyat zevk  ve anlayışını sürdüren bir şiir çizgisi görülür.

Kurtuluş Savaşı kazanılmış, sıra vatanın ve milletin maddi ve manevi yönden kalkınmasına gelmiştir. Anadolu’ya yöneliş, memleket manzaraları, vatan ve millet sevgisi bu akımın işlediği başlıca temalardır. 

Şiirde millî duyarlılığa önem verilmiş, ağırlıklı olarak halk şiirinden gelen ögeler (yalın dil, hece ölçüsü, dörtlük nazım birimi vb.) kullanılmıştır. 

 İlk örneklerini II. Meşrutiyet’ten sonra vermeye başlayan memleketçi şiir, bu akım içinde varlığını güçlü biçimde sürdürmüştür.

 Bu akımda Batı edebiyatının zevk ve anlayışıyla yerli anlayış, memleket edebiyatı düşüncesi etrafında birleşmiş; millî kimlik, edebî eserlerin merkezine yerleşmiştir.
Cumhuriyet şiiri, bir topluluklar dönemidir: Beş Hececiler, Yedi Meşaleciler, Garipçiler, II. Yeni Grubu, Hisarcılar, Maviciler, Toplumsal Gerçekçiler başlıca topluluklardır. Bu grupların dışındaki şairleri de ağırlıklı işledikleri konulara göre inceleyebiliriz.derskonum.com
Cumhuriyet Döneminin İlk Yıllarında Şiir

Bu dönemde farklı anlayışlar ön plana çıkar. Biz de bunları sınıflandırarak sizlerle paylaşalım

                                

 

A) MİLLİ EDEBİYAT ANLAYIŞINI SÜRDÜRENLER

 

1.BEŞ HECECİLER (1915-1930)

yat döneminde 1. Dünya Savaşı ve Millî Mücadele yıllarında şiire başlayan beş şairden oluşan topluluktur. Hecenin bu beş şairi millî edebiyat akımından etkilenmiş ve aruzu bırakarak şiirlerinde heceyi kullanmaya başlamıştır. Şiirde sade ve özentisiz olmayı ve süsten uzak olmayı tercih etmişlerdir. Şiirde memleket sevgisi, yurdun güzellikleri, kahramanlıklar ve yiğitlik gibi temaları işlemişlerdir. Mısra kümelerinde dörtlük esasına bağlı kalmadılar yeni yeni biçimler aradılar. Hece vezni ile serbest müstezat yazmayı da denediler. Nesir cümlesini şiire aktardılar ve düzyazıdaki söz dizimini şiirlerde de görülmesi beş hececiler de çok rastlanan bir özelliktir. Beş hececiler şu sanatçılardan oluşmuştur:

Faruk Nafız Çamlıbel,

 Yusuf Ziya Ortaç,

 Enis Behiç Koryürek,

Halit Fahri Ozansoy ,

Orhan Seyfi Orhon

 

2.MİLLİ EDEBİYAT ANLAYIŞINI SÜRDÜREN BAĞIMSIZ ŞAİRLER 

*Bu gruptaki sanatçılar herhangi bir topluluğun üyesi olmamışlardır. 

*Milli konuları  yalın bir dil ile işlenir                          *Hece ölçüsünü kullanırlar

Genellikle Anadolu insanı ve yaşamı temel konudur.  *Milli,manevi değerler şiire yansıtılır.

Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin fedakarlıkları, Anadolu'nun savaş sonrası hali , vatan,bayrak gibi temel ortak konulardır.

Bu anlayışla eser veren sanatçılar

Arif Nihat Asya           Kemalettin Kamu          Orhan Şaik Gökyay    Necmeddin Halil Onan
Ahmet Kutsi Tecer         Ömer Bedrettin Uşaklı    Zeki Ömer Defne     Behçet Kemal Çağlar
Ceyhun Atuf KANSU   Necdet Rüştü Efe              Cahit KÜLEBİ      Bedri Rahmi Eyüboğlu
                                         

 

 

 B) ÖZ ŞİİR ANLAYIŞINI SÜRDÜRENLER
1.YEDİ MEŞALECİLER (1928)
1928’de yayınladıkları “Yedi Meşale” adlı kitapta yazılarını bir araya getiren yedi sanatçıdan oluşan gruptur. “Meşale” adında bir dergi de çıkarmıştır. Bu topluluk Servet-i Fünun anlayışından beslenmiştir. Sanata ve daha çok şiire sloganları olan “canlılık, samimiyet ve daima yenilik” getirmek istediklerini belirtmelerine rağmen “zayıf, renksiz ve tekrarcı” olmaktan öteye gitmeyi başaramadılar.

Taklitten uzaklaşıp orijinal eserler vermeyi amaçlamışlardır. Konuları genişletmeye çalışmışlardır. Yedi Meşaleciler; eserlerini, sanattan anlayan, gerçek sanat eseri bekleyen okuyuculara ithaf etmişlerdir. Kısacası Yedi Meşaleciler, Milli Edebiyat şairlerine ve Beş Hececilere tepki olarak bu akımı oluşturmuşlardır. Fakat bu grup hem uzun ömürlü olmadığı için hem de orijinallikten uzak bulunduğu için Türk edebiyatında bir ekol olarak kabul edilmemiştir.
Ziya Osman SABA Yaşar Nabi Nayır Vasfi Mahir Kocatürk  Sabri Esat Siyavuşgil  Cevdet Kudret Solok   Kenan Hulusi Koray  Muammer Lütfü Bahşi  (CeZVeSiYaMuK)

 


2.BAĞIMSIZ ÖZ ŞİİRCİLER

Bu anlayışa sahşip sanatçılar herhangi bir topluluğun üyesi olmamuştur.Öz şiir anlayışını sürdürürler.

*kapalı dil kullanırlar                                                      *mecazlı imgeli bir anlatım vardır

*bireysel konuları işlemişlerdir.derskonum                 *Necip Fazıl toplumsal konulara değinmiştir.

*Mistizm ve tarih de işlenen konular arasındadır.   *şiirlerde ahenk önemlidir.

bu anlayıştaki şairler
Yahya Kemal , Cahit Sıtkı ,  Necip Fazıl , Ahmet Hamdi ,   Ahmet Muhip,   
                                            

 

  C) İLK TOPLUMSAL GERÇEKÇİLER

*Bu sanatçılar toplumsal konulara değinirler.                

*Sosyalizm, komünizm etkisi altındadırlar

*Özellikle Rus edebiyatından etkilenmişlerdir.            

*Genellikle serbest ölçü kullanırlar.
*Emek, sömürü, baskı, başkaldırı gibi konular öne çıkmıştır. 

*Onlara göre sanatçı, toplumun ruh mühendisidir.        

*Toplum için sanat anlayışı esastır. 

*Şiirde daha önce işlenmemiş konuları işlemişlerdir.

*Dadaizm, fütürizm, kübizm ve sürrealizm akımları etkilerini şiirine yansıtırlar

Bu gruba dahil olan sanatçılar

  Nazım Hikmet Ran    

Ercüment Behzad LÂV
                                              

 

 D) ÖZGÜN ŞAİRLER

Bu sanatçılar herhangi bir topluluğun üyesi olmamışlardır.  *Bireysel konular işlemişlerdir genellikle

Kendi sanat anlayışları etrafında şiirler yazmışlardır. kaynak:derskonum.com

Bu gruba dahil olan sanatçılar

*Asaf Halet ÇELEBİ   

*Behçet Necatigil   

  *Fazıl Hüsnü DAĞLARCA

 

kaynak:derskonum.com  / Hazırlayan Mustafa Şahin EDEBİYAT.

 

 

 

 

6-Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri

 

 

Türk dünyası edebiyatı, ortak duygu ve düşünce dünyasının yanı sıra zengin bir kültür birikimine sahiptir.

Türk dili geniş bir coğrafyada asırlardır kullanılan, oldukça nitelikli edebî eserlerle taçlandırılan  bir dildir. 

Türkiye dışında Azerbaycan, Irak, Bulgaristan, Batı Trakya, Kazakistan, Türkistan, Kıbrıs, Özbekistan gibi birçok ülkede edebî eserler verilmiştir ve verilmeye devam etmektedir.

Türkiye dışında gelişen bu edebiyata Türk dünyası edebiyatı denmektedir.

Birçok baskıya ve olumsuz koşula rağmen zengin bir kültür mirasına sahip Türk toplulukları, edebiyatlarını korumaya ve geliştirmeye çalışmışlardır. 

Türkiye dışındaki coğrafyalarda yaşayan Türkler, ana dili bilinci ile Türkçe eserler vermiştir.

Türk dilinin konuşulduğu ülkelerde, bölgelerde yaşayan Türk şairler; halkın sorunlarını, beklentilerini şiirleri aracılığıyla dile getirmiştir. 

Bu bölgelerde Türkçenin çeşitli lehçe ve şivelerinde eserler verilmiştir.

Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinde genellikle özgürlük ve ulusal bilinç temaları işlenmiştir.

Azerbaycan Türk Edebiyatı: Bahtiyar Vahapzade, Hüse­yin Şehriyar, Celil Mehmet Kulizade

Bulgaristan Türkleri Edebiyatı: Recep Küpçü

Kazak Türkleri Edebiyatı: Mağcan Cumabayulı

Kazan Türkleri Edebiyatı: Ayaz İshaki

Kıbrıs Türk Edebiyatı: Osman Türkay, Özker Yaşın

Batı Trakya Türkleri Edebiyatı: Mehmet Hilmi, Abdura­him Dede

Kırgızistan Türk Edebiyatı: Cengiz Aytmatov

Kırım Türkleri Edebiyatı: İsmail Gaspıralı, Cengiz Dağcı

Özbekistan Türk Edebiyatı: Abdülhamit Süleymanoğlu Çolpan, Aybek

Türkmenistan Türk Edebiyatı: Ata Atacanoğlu

Doğu Türkistan-Uygur Türkleri Edebiyatı: Ziya Samedi

Yugoslavya Türkleri Edebiyatı: Nimetullah Hafız

Irak Türkleri Edebiyatı: Ata Terzibaşı

 

kaynak:derskonum.com  / Hazırlayan Mustafa Şahin EDEBİYAT.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk