sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI TEST YENİ MÜFREDAT

11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI
11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI , 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YAZILI SORULARI, 11.SINIF EDEBİYAT YAZILILARI,.
11 sınıf türk dili ve edebiyatı yazılı soruları yeni müfredat
11 sınıf edebiyat 1 dönem 1 yazılı soruları yeni müfredat
edebiyat fatihi 11.sınıf türk edebiyatı yazılı soruları
11.sınıf edebiyat klasik sorular

DEĞERLİ derskonum.com TAKİPÇİLERİ
bilindiği gibi 2018 -2019 yılından itibaren 11.sınıflar için öncesinde okutulan dil ve anlatım dersi ile Türk edebiyatı dersi birleştirilerek Türk Dili ve Edebiyatı adı altında okutulacaktır.

          Bu yeni dersin müfredatı da yeni şekillenmiştir. Biz de yeni müfredatı göz önünde bulundurarak sizler için sorular hazırladık..

             Derskonum.com ailesi olarak sizler için bu sayfada örnek yazılı soruları paylaşacağız..

DİKKAT: Bu sorular tamamen sizin yazılıya hazırlık yapmanızı sağlamak amacıyla yazılmış örneklerden ibarettir..,
örnek yazılı
👇👇👇👇


DERSKONUM.COM ANADOLU LİSESİ 2019 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI


SORULAR

 1-Aşağıdakilerden hangisi bir edebi akımın ortaya çıkışında etkili değildir?
A-Bir önceki edebi anlayış ya da akımın işlevini yitirmiş olması.
B-Bir ideolojinin temel ilkelerini ve umdelerini duygu ve sanat planında da ifade etme ihtiyacı.
C-Siyasi açıdan alınan kararların uygulanması sonucu.
D-Önce farklı sanat dallarında ortaya çıkıp sonra edebiyata yansıması.
E- Belli bir sosyo-kültürel ve ekonomik ve sosyal kesiti hedef kitle olarak seçmek.


2-Aşağıdakilerden hangisi Aka Gündüz  için yanlış bir bilgi vermektedir ?
A-Yalın dille eserlerini yazmıştır,
B- Millî Edebiyat’ın içinde yer almış Cumhuriyet döneminde eser vermemitir.
C- Eserlerinde milletine duyduğu sevgiyle Millî Mücadele’yi, Atatürk’ü konu edinmiştir.
D- Roman, hikâye, tiyatro gibi türlerde eserler vermiştir.
E-Gözlem gücüyle ve gerçekçi bir anlayışla eserler vermesi önemlidir.


3-Modern hikâye türü ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Modern anlamda hikâye türünün kurucusu İtalyan yazar Boccacio kabul edilmektedir.
B) Edebiyatımızda ilk örnekleri Tanzimat Dönemi’nde verilmiştir.
 C) Temelde olay ve kesit öykücülüğü şeklinde iki türü vardır.
D) Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olay ve durumlar anlatılır.
 E) Manzum, mensur ya da manzum-mensur şekilde yapılandırılmışlardır.

4-Aşağıda verilen yazar ve eser eşleştirmesinden hangisi yanlıştır ?
A- Sait Faik Abasıyanık--Son Kuşlar
B- Sevinç Çokum--Derin Yara
C- Reşat Nuri Güntekin--Hayattan Hikâyeler
D- Samim Kocagöz--Telli Kavak,
E- Halikarnas Balıkçısı--Yaşasın Deniz

5-Aşağıdaki ifadelerden hangisi Edebiyat-Toplum ilişkisini açısından değerlendirildiğinde yanlıştır ?
A-Edebiyat toplumu etkiler, ancak onu değiştirip yönlendirmez.
B-Edebiyat toplumun sorunlarını dile getirir.
C-Edebî eserler yazıldıkları dönemin toplumsal hayatını yansıtır.
D-Edebi eserlerin yazıldığı süreçte yazar sosyolojik araştırmalardan yararlanabilir.
E-Edebî metinler sosyal hayatın bir parçasıdır ve sosyal bir çevrede ortaya çıkar.

I-Cumhuriyet Dönemi toplumcu–gerçekçi eğilime bağlı yazarlardandır.
II-Asıl adı Mehmet Raşit Öğütçü’dür.
III-Eserlerinde Adana ve Çukurova çevresindeki işçilerin yaşamını, sıkıntılarını, büyükşehirlerin kenar semtlerinde yaşayan insanların yaşamlarını ele almıştır.
IV-Hikâyelerinde sıradan insanların hayatlarını oldukça yalın bir Türkçe ile anlatır.
V- Bereketli Topraklar Üzerinde, Hanımın Çiftliği en tanınmış hikaye kitaplarıdır.
6-Orhan Kemal  ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A-I          B-II         C-III        D-IV        E-V

7-1923-1940 arası Cumhuriyet dönemi Türk hikayeciliği ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A-Milli Edebiyat sanatçılarının da eser vermeye devam etmişlerdir
B-Cumhuriyet Dönemi'nin ilk yıllarında daha çok, gözlemci gerçekçiliğe dayalı hikayeler yazılmıştır.
C-Bu donemde bazı sanatçılar hikayelerinde toplumsal konuları, Cumhuriyet devrimlerini, yeni kurum ve değerleri ele almıştır.
D-Bu dönemde bazı sanatçılar bireyin ic dünyasını esas alan hikayeler yazmıştır.
E-Özellikle Modernizmi esas alan eserler verilmiştir.


Bu yazarlar, insanı farklı bir bakışla anlatırlar. Modern yaşamın etkilerini tespit etmek için psikolojiden yararlanırlar. Eserlerinde çağrışımlara dayalı sanatsal bir üslupla ruh tahlillerine yönelmişlerdir. Peyami Safa, Tarık Buğra gibi sanatçılar bu anlayışta hikâyeler yazmıştır.
8-Bu parçada sözü edilen anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bireyin iç dünyasını esas alan           B) Toplumcu–gerçekçi
C) Millî–dinî duyarlılığı benimseyen      D) Klasik anlayış
E) Gelenekçi anlayış

Cumhuriyet Donemi' nin 1940-1960 yılları arasında Türk hikayeciliğinde dört farklı eğilim  görülmektedir. Bu dönemde bireyin ic dünyasını esas alan, toplumcu gerçekçi, modernist ve  milli ve dini duyarlılıkları yansıtan hikayeler yazılmıştır.
9-Aşağıda Cumhuriyet Donemi' nin 1940-1960 yılları arasında görülen eğilimler ve sanatçı eşleştirilmesi verilmiştir. Hangisi yanlıştır?
A- Toplumcu gerçekçi- Mustafa Necati Sepetcioğlu
B- Bireyin ic dünyasını esas alan- Tarık Buğra
C- Modernist- Yusuf Atılgan
D- Milli ve dini duyarlılıkları yansıtan- Hüseyin Nihal Atsız
E- Toplumcu gerçekçi- Samim Kocagöz

10-Aşağıda verilen edebi akım - sanatçı eşleştirilmesinden hangisi yanlıştır?
A-Klasisizm--Ahmet Vefik Paşa
B-Romantizm-- Ahmet Mithat Efendi
C-Realizm--Mehmet Akif Ersoy
D-Natüralizm--Hüseyin Rahmi Gürpınar
E-Parnasizm--Cahit Sıtkı Tarancı

11-Durum hikâyeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Belirli bir başlangıcı ve sonu olmayan hikâyelerdir.
B) Türk edebiyatındaki en önemli temsilcisi Refik Halit Karay’dır.
C) Çehov tarzı hikâyecilik olarak da bilinir.
D) Hayatın bir kesiti kendi doğası içinde ele alınır.
E) Anlatımda gerçekçilik ve samimiyet esastır.

Bir 18.yüzyıl düşünürü olan J.J Rousseau ister özel ister kamusal hayatımızda olsun,yaşadığımız şeylerin,aklın değil duyguların ve doğal içgüdülerin gereklerini karşılayıp karşılamadıgını sormamız gerektiğini söyler.Bireyselliği ve doğayı gündeme getirir.Ona göre,gerçekliği parçalayan ve anlaşılmaz hale getiren aklın bütün tahlilleri yapaydır.
12-Buna göre J.J Rousseau'nun hangi hareketin öncülüğünü yaptığı ileri sürülebilir ?       (2011/LYS)
A)Klasisizm                            B)Realizm        C)Romantizm  
D)Natüralizm                          E)Empresyonizm

13-Aşağıdakilerden hangisi Sait Faik Abasıyanık  için yanlış bir bilgi vermektedir ?
A- Hikâyelerinde konu ve olaydan çok yaşamdan kesitleri ele almıştır.
B- Hikâye sayısının çokluğu, konu çeşitliliği, hikâye yazma yöntemi ile dikkati çekmiştir.
C- İnsanı ve toplum, insan ve doğa, psikolojik konular üzerinde durmuştur.
D- Edebiyatımızdaki klasik hikaye geleneğini devam ettiren usta yazarlardandır.
E- İstanbul hikâyecisi olarak tanınmıştır.

Düş gücümün kuvvetli, gözlem yeteneğimin ise zayıf olduğunu arkadaşlarım söylerler. Bunu ben de bildiğimden, gerçek hayat üzerine bir şey yazmam istenince biraz tedirgin olurum. Romanlardan, öykülerden, yazarların iç dünyasından söz ederken sorun yoktur. Ama gerçek bir kentte yer alan gerçek bir yeri anlatırken... Bu benim gibi yazarlar için hiç kolay olmaz.
14-Bu sözleri söyleyen bir yazarın aşağıdaki akımlardan hangilerine bağlı yapıtlar vermesi beklenmez? (2009-ÖSS)
A)    Romantizm-Realizm                       
B)    Klasisizm-Sembolizm
C)    Romantizm – Natüralizm               
D)    Sembolizm-Sürrealizm
E)    Realizm-Natüralizm


Eve gitse, biliyordu, gece yarısına dek başka bir şey yapamadan, yukarıdakilerin patırtısına sövecekti… Bol gürültülü, bol dumanlı meyhanelerden birine girdi. Tezgâhın önünde bir boş yer bulup oturdu. Yaklaşan garsona, - Şarap, dedi. Garson, sanki salt onun için buradaymış gibi eğildi. Sanki ötekiler duyacak diye korkuyordu.Ama artık kimse de umurunda değildi.Yaşadıklarını düşünerek en iyisi burada sabahlamanın olduğuna karar verdi.
15-Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi kullanılmıştır?
A) İç çözümleme                                     B) İç konuşma
C) Bilinç akışı                                         D) Özetleme
E) Geriye Dönüş
I. Sizce Türk müziğinin en büyük bestekârı kimdir?
II. Farabi’yi yeterince tanıdığınızı söyleyebilir misiniz?
III. Hızır Bey, hangi şehre tayin edilmiştir?
 IV. Atatürk, Millî Mücadele’ye hangi tarihte başlamıştır?
V. Gençler, başarılı olmak için kimleri örnek almalıdır?
16-Numaralanmış sorulardan hangileri aynı türden ögeleri buldurmaya yöneliktir?
A) I ve II.   B) I ve III.     C) II ve IV. D    D) III ve V.          E) IV ve V.

17-Aşağıdaki cümlelerin hangisi, öge sayısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Ayyuk, uzaklığı belirtmek amacıyla kullanılan bir yıldızdır.
 B) Mutluluk, bir yola bilerek giden şuurlu insanların hakkıdır.
C) Mutsuz insan, başkalarının ızdırabıyla rahat eden kimsedir.
D) Ebced, Arap alfabesinin sıralanış formülüne verilen isimdir.
E) Felsefe, bize herhangi bir konuda soyut düşünmeyi öğretir.

Açık balkon kapısından içeri giren ikindi serinliği onlara alt katın mutfak pencerelerini saran pembe yaseminlerin kokusunu getirdi.
18-Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde cümledeki sırasıyla verilmiştir?
 (1992 öys)
A) Özne, dolaylı tümleç, nesne, yüklem
B) Nesne, özne, dolaylı tümleç, yüklem
C) Özne, dolaylı tümleç, zarf tümleci, yüklem
D) Zarf tümleci, nesne, dolaylı tümleç, yüklem
E) Dolaylı tümleç, nesne, zarf tümleci, yüklem

 Tren salına salına gidiyor vagonların raylarda giderken çıkardığı acı ses hüznünü artırıyordu.  Babasını hatırladı. Trene yolcu ederken “Aman oğlum,” demişti, “yüzümü kara çıkarma. Babayın oğlu olduğunu göster şu millete, ille de mıhtara. Benim oğlumsan sırtın yere gelmez. Heye İstanbul gurbeti çetin, İstanbullunun cinden de beter olduğunu söylerdi emmim ya, boş ver. Var git, sağlıcakla, eyi kötü bir işin başın geç, bize mektup sal. Ondan sonrasına karışma. Ben hepsinin yuvasını yaparım!” (Orhan Kemal, Gurbet Kuşları)
19-Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi kullanılmıştır?
A) İç çözümleme                                    B) İç konuşma
C) Bilinç akışı                                         D) Özetleme
E) Geriye Dönüş

Yatağın altında yeşil, tahtadan bir sandık duruyordu. Onu açtım. Az daha sevincimden haykıracaktım. Annemin İstanbul'dan gönderdiği hediyeler içinden çıkan kaşağı pırıl pırıl parlıyordu. Hemen kaptım.Ahıra, Tosun'un yanına, koştum. Karnına sürtmek istedim. Rahat durmuyordu. Galiba acıtıyor, dedim. Gümüş gibi parlayan bu güzel kaşağının dişlerine baktım. Çok keskin çok sivriydi. Biraz köreltmek için duvarın taşlarına sürtmeye başladım. Dişleri bozulunca, tekrar denedim. Atların hiçbiri durmuyordu. Kızdım. On adım ilerideki çeşmeye koştum.(Kaşağı-Ö.Seyfettin)
20-Yukarıda verilen hikaye metninde aşağıda verilen yapı unsurlarından hangisi yoktur ?
A-Olay
B-Zaman
C-Mekan
D-Kişi
E-Anlatıcı

21-Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) O yazılar her hangi birine ait olabilir
B) Bir akşamüstü bütün şehir alanda toplandı.
C) O çocukların hiçbiri bu hale düşmemişti.
D) Bu yazı uğruna çok insan öldürmüş.
E) Savaş aklına gelirse hemen koyuveriyordu.
Yüce Sultan Alparslan; bu zaferle Türkler için sonsuza kadar var olacak bir vatana, Anadolu'ya, çıkan tüm kapıları açmıştır.
 22-Bu cümlenin öğelerinden hangisi açıklayıcısı ile verilmiştir?
A) Özne                  B) Nesne
C) Dolaylı tümleç    D) Zarf tümleci
E) Yüklem

Artık var olmayan şeyleri büyük bir özlemle kim bilir kaç kez anmışızdır ( ) Kimi zaman, yalnızca geçmişte kalan şeylerin değerini anlayabiliyormuşuz gibi geliyor bana ( ) Kültürümüzün ayrılmaz öğeleri gün geçtikçe yok olmaya yüz tutuyor ( ) tarihsel yapılar, müziğimiz, bize özgü yemekler ( ) Eskiden bilinen birçok olağanüstü yiyecek de unutuluyor artık ( ) hem de bir daha hiç yenmemek, tadılmamak üzere.
23. Bu parçada ayraçlarla (  ) gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? (2006 ÖSS)
A) (…) (,) (,) (…) (!)              B) (.) (.) (:) (…) (;)
C) (…) (!) (:) (;) (,)                                D) (!) (.) (;) (.) (;)
E) (.) (…) (;) (:) (,)

Çevrenizde olup biten her şeyden birkaç dakikalığına uzaklaşıp ruhunuzun derinliklerinden gelen kısık sesli müziği dinlediniz mi hiç ( ) Aslında bu müziğin sözü, bestesi tamamen size ait. Emin olun, o şarkının sözlerinde çok şey gizli ( ) Beden, ruh sağlığına dikkat et ( ) para, kariyer önemli ama senden önemli değil; sevdiklerini, bundan da önemlisi kendini ihmal ediyorsun ( ) diye fısıldayacak o şarkının sözleri. Nereden mi biliyorum ( ) Çünkü bunları yaşıyorum.
24-Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? (2009 ÖSS)
A) (…) (.) (;) (;) (!)                                B) (!) (:) (,) (!) (?)
C) (?) (:) (;) (,) (?)                 D) (.) (.) (,) (,) (…)
E) (?) (.) (,) (,) (?)

25-Toplumcu-Gerçekçi anlayış ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ?
A-Bu akım, toplumu sosyal sınıflar arasında gerçekleşen çatışma alanı olarak değerlendirir.
B-Amacı, söz konusu sınıfsal çatışmayı ve bu çatışmanın toplumda yol açtığı etkileri ve sorunları yansıtmaktır.
C-Toplumcu gerçekçilik, sanat için sanat ilkesine bağlı olarak edebiyata kaliteli ürünler katmayı amaçlar.
D-Türk edebiyatında toplumcu gerçekçiler koy yaşamındaki sorunları, toprak kavgalarını, ağa-koylu çatışmasını; işçilerin, emekçilerin yaşam mücadelelerini ele aldılar.
E-Nazım Hikmet, Sabahattin Ali, Kemal Tahir, Orhan Kemal, Fakir Baykurt, Kemal Bilbaşar, Samim Kocagoz toplumcu gerçekçiliğin Türk edebiyatındaki başlıca temsilcileridir.


11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI TEST

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk