sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9.Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları Evrensel İletişim Yayınları Sayfa 50

9.SINIF KİMYA DERS KİTABI CEVAPLARI EVRENSEL İLETİŞİM YAYINLARI
9.SINIF KİMYA DERS KİTABI CEVAPLARI EVRENSEL İLETİŞİM YAYINLARI,9.SINIF KİMYA KİTAP CEVAPLARI EVRENSEL İLETİŞİM YAYINLARI,9.SINIF KİMYA KİTAP CEVAPLARI,

DEĞERLİ derskonum.com TAKİPÇİLERİ

YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DA BERABER OLACAĞIZ..

9.SINIF KİMYA  DERSİNİN KİTAP CEVAPLARI SİTEMİZDE YAYINLANACAKTIR..

KİTAP CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.

EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁

9.SINIF KİMYA DERS KİTABI CEVAPLARI EVRENSEL İLETİŞİM YAYINLARI Sayfa 50
İYİ ÇALIŞMALAR.............
...........

1. Atomun yapısının açıklanma sürecindeki atom modellerini araştırarak basit olarak model şekillerini aşağıdaki gözlem formuna çiziniz.

GÖZLEM FORMU

Dalton Thomson Rutherford Bohr Atom Model Şekilleri

2. Atomun yapısında bulunan temel tanecikler hangileridir? Atomda bulundukları bölgeleri belirtiniz.

Atomu oluşturan 3 temel tanecik vardır.


  1. Proton: Atomun çekirdeğinde bulunur ve artı yüklüdür.
  2. ElektronAtomun etrafında bulunur ve eksi yüklüdür.
  3. Nötron: Atomun çekirdeğinde bulunur ve yüksüzdür.
3. İzotop, izoton, izobar ve izoelektronik kavramlarını araştırınız.

Atomla İlgili Tanımlar

İZOTOP
Çoğunlukla bir elementin atomlarının tamamı aynı kütleye sahip değildir. Bir elementin atomlarının tamamında proton sayısı aynıdır. Atom kütlesi hesaplamalarında elektronların kütlesi ihmal edilir. Bunun için aynı element atomlarındaki kütle farkı nötron sayısından kaynaklanır. Atom numaraları aynı ancak kütle numaraları farklı olan atomlara izotop adı verilir. İzotop atomlarda proton sayıları aynı ancak nötron sayısı farkından dolayı kütle numaraları farklıdır.

İZOTON
Proton sayıları farklı, nötron sayıları aynı olan atomlara izoton atomlar denir. İzoton atomlarda kimlik, kimyasal ve fiziksel özellikler farklıdır. Proton sayıları (atom numarası) farklı olan sodyum (Na) ve magnezyum (Mg) atomlarının aşağıda verilen örnekleri birbirinin izotonudur.

İZOBAR
Proton ve nötron sayıları farklı, kütle numaraları aynı olan atomlara izobar atomlar denir. İzobar atomlar, izoton atomlar gibi farklı atom çekirdekleri içerdiklerinden kimlik, kimyasal ve fiziksel özellikleri farklıdır.

İZOELEKTRONİK
Atom numaraları farklı, elektron sayıları ve bu elektronların yörüngelerdeki dağılımları aynı olan taneciklere izoelektronik tanecikler denir. Atom numarası 20’ye kadar olan elementlerde elektron sayıları eşit olan atomların elektronlarının yörüngelerindeki dağılımları da aynıdır. Proton sayıları (atom numaraları) farklı olan alüminyum (AI) ve oksijen (O) atomlarının aşağıda verilen iyonları birbirinin izoelektroniğidir.

4. Atom numarası ve kütle numarası kavramlarının atomdaki hangi temel tanecik sayıları için kullanıldığını araştırınız.

Elektron, proton ve nötron için kullanır.

5. Periyodik sistemdeki hangi özellikteki elementler yan yana, hangi özellikte ise alt alta sıralanmıştır?

 Periyodik sistemin en temel özelliklerinden birisi, elementleri artan atom sırasına göre yan yanabenzer özelliklerine göre de alt alta sıralayan bir periyodik tablo olmasıdır.
6. Metal, ametal, yarı metal ve asal (soy) gazlar olarak bilinen bazı elementleri araştırarak aşağıdaki gözlem formuna yazınız.

Metaller

Periyodik sistemdeki 118 elementten 90’dan fazlası metaldir. Altın, gümüş, bakır, demir gibi elementler simya çağından beri bilinen metallerdir. Metaller -altın ve az miktarda bakır haricinde- doğada serbest hâlde bulunmadıklarından çeşitli cevherlerden elde edilmeleri zor işlemler gerektirir.

Metallerin genel özellikleri

1) Tel ve levha hâline getirilebilirler.
2) Isı enerjisini ve elektrik akımını iyi iletirler.
3) Parlak renklere sahiptirler. Yeni kesilmiş yüzeyleri ışığı iyi yansıtır.
4) Erime sıcaklıkları genelde yüksektir. Oda koşullarında cıva hariç tamamı katıdır.
5) Bir bıçakla kesilebilecek kadar yumuşak olan metaller olsa da genelde sert yapıdadırlar.
6) Bütün bileşiklerinde kesinlikle elektron vererek pozitif (+) yüklü iyon (katyon) oluştururlar.
7) Kendi aralarında bileşik oluşturmazlar. Ametaller ve çok atomlu iyonlar ile tuz sınıfında iyonik yapılı (NaCl, K2SO4 gibi) bileşikler oluştururlar.
8) Farklı metal atomları ile karışım (alaşım) oluştururlar.


Ametaller

Sayıları metallere göre azdır. Hidrojen (H), karbon (C), azot (N), fosfor (P), oksijen (O), kükürt (S), selenyum (Se) ve halojenler (F, Cl, Br, I, At) ametaldir. Elektron dizilimlerine bakıldığında son enerji düzeylerinde 4, 5, 6 veya 7 elektron (hidrojen hariç) bulundurdukları görülür. Bu sebeple bileşik oluştururken elektron almayı veya ortaklaşa kullanmayı tercih ederler.

Ametallerin genel özellikleri

1) Katı olanları dövüldüklerinde parçalanırlar. Tel ve levha hâline getirilemezler.
2) Isı enerjisini ve elektrik akımını iyi iletmezler. (Karbonun bir allotropu olan grafit elektriği iletir.)
3) Erime sıcaklıkları çok farklıdır. Oda koşullarında katı, sıvı veya gaz hâlde bulunabilirler.
4) Ametaller moleküler (en az iki atomlu) yapıda bulunurlar. N2, O2, O3, P4, S8, F2, Cl2 moleküler yapıdaki ametallere örnektir.
5) Görünüşleri mat renklidir.
6) Metallerle olan bileşiklerinde elektron alarak negatif (–) yüklü iyon (anyon) oluştururlar. Ametallerle elektronlarını ortaklaşa kullanarak kovalent yapılı bileşikler oluştururlar.
7) Kendi ametal atomları ile elementel moleküller (N2, O2, F2, P4), farklı ametal atomları ile bileşik molekülleri (HCl, H2O, NH3) oluştururlar. Metallerle tuz sınıfında iyonik yapılı bileşikler (NaCl, MgF2) oluştururlar.

Yarı Metaller

Yarı metaller, metallere benzer ve bazen metaller gibi davranırlar. Ancak aynı zamanda bazı ametal özelliklere de sahiptirler. Bor (B), silisyum (Si), germanyum (Ge), arsenik (As), antimon (Sb), tellür (Te) ve Polonyum (Po) yarı metallerdir.

Yarı metallerin genel özellikleri

1) Elektrik akımını ve ısıyı metallere göre daha az, ametallere göre daha iyi iletirler. Yarı iletkendirler. Elektronik devrelerinde yaygın bir kullanım alanları vardır.
2) Tel ve levha hâline getirilebilirler.
3) Görünüşleri metallere benzer. Ametallerin kimyasal özelliklerini gösterirler.
4) Görünüşleri parlak veya mat olabilir.

Asal (Soy) Gazlar

Asal gazlar periyodik sistemde 8A grubu (18. grup) elementleridir. Her periyodun en sonunda bir asal gaz bulunur. Soygazlar olarak da adlandırılırlar. Helyum (He), Neon (Ne), Argon (Ar), Kripton (Kr), Ksenon (Xe) ve Radon (Rn) bilinen asal gazlardır. Radon asal gazı radyoaktif özellik gösterir. Bir tüp içinde yüksek voltaj uygulandığında kendilerine özel bir renkte ışıma yaparlar.

Asal gazların genel özellikleri

1) Oda koşullarında tamamı gaz hâlindedir.
2) Tamamı atomik yapıdadır. Kendi atomları ile moleküler bir yapı oluşturmazlar.
3) Helyum son yörüngesinde 2 elektron, diğer asal gazlar 8 elektron bulundurduklarından kararlı yapıdadırlar.
4) Genelde bileşik oluşturmazlar. Elektron alma veya verme eğilimleri çok düşüktür.
5) Diğer elementler kararlı bileşiklerinde asal gazların elektron dağılımlarına ulaşmaya çalışırlar.


7. Bir metalin diğer bir metale göre metalik özelliğinin daha fazla olması ne anlama gelmektedir? Araştırınız.

Metalik özellik bir elementin elektron verme eğiliminin bir ölçüsüdür. Element atomunun son yörüngesinde bulunan elektronların kolay verilmesi, elementin metalik özelliğinin yüksek olduğu anlamına gelir.

8. Metaller ile asal gazları araştırarak oda koşullarında bulundukları fiziksel halleri bakımından karşılaştırınız.


  • Metallerin erime sıcaklıkları genelde yüksektir. Oda koşullarında cıva hariç tamamı katıdır
  • Asal gazların ise oda koşullarında tamamı gaz halindedir.
CEVAPLAR HAZIRLANMAKTADIR..
Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk