sponsorlu reklam Admatic -sponsor

AYT EDEBİYAT DİVAN EDEBİYATI TESTİ

DİVAN EDEBİYATI TEST AYT EDEBİYAT DİVAN EDEBİYATI TESTİ, DİVAN EDEBİYATI TESTİ, DİVAN EDEBİYATI TEST, TESTLER, EDEBİYAT TESTLERİ, 
AYT EDEBİYAT DİVAN EDEBİYATI TESTİ

1. Âh u feryâdun Fuzûlî incidübdür âlemi
  Ger belâ-yı aşk ile hoşnûd isen gavga nedür

Bu beyitte, Divan edebiyatının ortak konularından hangisi işlenmiştir?
A)Aşk derdinin verdiği acılar
B)Aşk acısının devamlılığı
C)Aşkın verdiği acının insanı olgunlaştıracağı
D)Aşk acısından duyulan mutluluk
E)Sevgiliye duyulan özlem
2. Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin belirleyici özelliklerinden biri değildir?
A)Konunun değil, anlatışın ön plana çıkarılması
B) Tam ve zengin uyak kullanılması
C)Arapça ve Farsça kelimelerin çokça kullanılması
D)Şiirlerin aruz vezniyle yazılması
E)Kişisel sevinçlere ve acılara yer verilmemesi
3. Daha çok kaside nazım biçimiyle yazılan, Allaha’a yakarış ve yalvarışları anlatan Divan şiiri aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mesnevi                    B)Muhammes                         C)Gazel  
D)Münacaat                  E)Mersiye
4. Aşağıdakilerden hangisi, tümüyle Divan edebiyatında dörtlüklerle yazılan nazım biçimleridir?
A)rubai-mesnevi-murabba-tuyuğ
B)muhammes-gazel-tuyuğ-şarkı
C)tuyuğ-murabba-şarkı-rubai
D)kıta-gazel-mesnevi-şarkı
E)kıta-rubai-mesnevi-terkib-i bent
5. Aşağıdakilerden hangisi gazelin özelliklerinden değildir?
A)Köken itibariyle İran edebiyatından gelme
B)Aşk, ayrılık, hasret, ölüm gibi lirik konuları işleme
C)5-15 beyit arası beyitten oluşma
D) Beyitleri birbiriyle uyaklı olma
E)Son beyitte şairin mahlasının bulunması
6. Aşağıdakilerden hangisi kaside türlerinden değildir?
A)Methiye               B)Tevhit                  C) Mersiye
D)Müstezat             E)Fahriye
7.  (I) Miskîn gam-ı nigârı ne bilsin yenir sanır
     (II)Gam yükleri ile yükümüz tuttuk
Birincisi Fuzuli’den, ikincisi Âşık Ömer’den alınan bu iki dize için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)Her ikisi de yalın bir dille söylenmiştir.
B)Her iki dize de aruz ölçüsüyle söylenmiştir.
C)Biri Divan edebiyatından, öteki Halk edebiyatından alınmıştır.
D)İkisinde de tezat sanatı vardır.
E)İkisinde de şair mahlasını kullanmıştır.
8. Aşağıdakilerden hangisi gazelin özelliklerinden değildir?
A)Kafiye düzeni aa, xa şeklindedir.
B)Aşk, sevgili, ayrılık gibi konular işlenir.
C)Beyitler halinde yazılır.
D)En güzel beyte şah beyit denir.
E) Mutlaka cinaslı kafiye kullanılır.
9. Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatına ait bir mesnevi değildir?
A)Hüsn ü Aşk               B)Hayriyye                           C)İskendername 
D)Hüsrev ü Şirin         E)Cihannüma
10. Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bölümlerinden değildir?
A)Nesib            B)Girizgah                 C)Fahriye
D)Matla           E)Tegazzül
11. (I) Her beyitte dizelerin kendi içinde uyaklı olduğu nazım biçimidir. (II) Divan edebiyatında manzum hikayeler bu biçimde yazılır. (III) Mesneviler aşk, kahramanlık, bir şehrin güzellikleri, mizah gibi türlü konularda yazılmıştır. (IV) Divan edebiyatında roman ve hikayenin yerini tutmuşlardır. (V) Bunun için de yer yer nesirle yazılmış bölümleri vardır.
Bu parçada mesnevi ile ilgili olarak numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A)I.             B)II.            C)III.            D)IV.            D)V
12. Aşağıdaki Divan şiiri nazım biçimlerinden hangisi beyitler halinde yazılır?A)Kaside             B)Murabba               C)Rubai 
D)Şarkı               E)Tuyuğ
13. Gazelle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sadece ilk beyti mutlaka kendi arasında uyaktır.
B)İlk beytine matla adı verilir.
C)Ağırlıklı olarak felsefi konular işlenir.
D)En güzel beytine beyt-ül gazel denir.
E)Son beytine makta denir.
14. Bazı gazeller dize sonlarındaki kafiyelerden başka, bir de dizenin ortasında bir iç kafiye meydana getirilerek yazılır. Beyitler bu kafiyelerden ayrılıp alt alta dörtlükler halinde yazılacak olursa (aa-ab-cccb-dddb) şeklinde kafiyeli kıtalar meydana gelir.
Bu parçada sözü edilen şiir aşağıdakilerden hangisidir?
A)Beytül gazel
B)Musammat gazel
C)Muhammes gazel
D)Şarkı
E)Murabba
15. Bir eşek var idi zaif ü nizâr
      Yük elinde katı şikeste vü zâr
      Gâh odunda vü gâh suda idi
      Dün ü gün kahr ile kısuda idi
Bu iki beyit aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisinden alınmış olabilir?
A)Kaside                 B)Gazel                 C)Muhammes                    
D)Mesnevi              E)Mersiye
CEVAPLAR:

 1.D, 2.E, 3.D, 4.C, 5.D, 6.D, 7.C, 8.E, 9.E, 10.D, 11.E, 12.A, 13.C, 14.B 15.D

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk