sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları 2019


11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları, 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları, 


1 -30. soru 3 puan 31. soru 10puan


1- Aşağıda İslam düşüncesinde yorum farklılıkları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Mezhepler hiçbir zaman İslamla özdeşleştirilmemelidir.
B)Mezheplerin görüşleri evrenseldir. Her zamanın şartlarında geçerlidir.
C)Din ile din anlayışındaki farklılıklara dayalı oluşumlar birbirinden ayrı tutulmalıdır.
D)Mezhepler, ortaya çıktıkları dönemdeki sosyal, siyasi ve kültürel sorunlara çözüm getirmeye çalışmışlardır.
E)Mezhepler dini anlama ve yaşamada kolaylık sağlamıştır.   


2- er-Risale adlı kitabı yazan mezhep imamı aşağıdaki
lerden hangisidir?
a) İmam Şafii                                       b) Ahmed b. Hanbel
c)İmam Malik                                       d) Ebu Hanife 
e)İmam Gazali
                                             
3-Mu’tezile’nin beş temel esasları arasında aşağıdaki
ilerden hangisi yoktur?
a)Tevhit                 b)Adalet              c)Vaad ve Vaid
d)Nübuvvet       e) Emri bil ma’ruf ve nehyi anil münker

4-Dördüncü halife Hz.Ali ile Şam valisi Muaviye arasında
 meydana gelen siyasi anlaşmazlık sonucu çıkan savaş
 hangisidir?
a) Sıffin          b) Cemel       c) Bedir  d) Uhud   e)Hendek5-Şiilerin en önemli fıkhi mezhebi hangisidir?
a) Hanefilik           b) Caferilik            c)Malikilik 
  d) Hanbelilik             e)Nusayrilik


6-Kişinin amelî konularda yani dinin uygulamaya yönelik hükümleri bilmesi demektir. İslam dininin namaz, oruç, hac, zekât, kurban, evlilik, miras, ticaret vb. amelî konulardaki görüş ve yaklaşımlarını delilleriyle birlikte ortaya koyar.     Tanımı verilen bu ilim dalının adı nedir?
A) Fıkıh         B) Kelam     C) Tefsir     D) Akaid      E) Tasavvuf

                                                                                                                                                                                                                                                                                         
7- İslam tarihinde dinin anlaşılmasına yönelik çeşitli hareketler oluşmuştur. Kendi içinde tutarlı bir metot ve düşünce sistemine sahip olup belli fikir ve şahıslar etrafında oluşan bu hareketlere ne ad verilir?
A) Medeniyet   B) İcma   C) Bidat   D) Mezhep   E) İtikat

8- Çağın şartlarına göre dinin kaynaklarını yorumlayıp hüküm çıkaran ve insanlara yol gösteren kişiler vardır. Bu kişiler dini düşüncenin yenilenmesi ve şekillenmesinde etkili olmuşlardır. Bu kişilere ne ad verilir?
A) Müşrik   B) Müfsit  C) Müctehid  D) Müdrik   E) Münafık

9- Asıl adı Numan b. Sabit’tir.  Fıkh-ı Ekber adlı eseri meşhurdur. Kendisine fıkıh ilmindeki derin bilgisi nedeniyle  “en büyük imam” denmiştir. Bu imamın görüşleri çerçevesinde şekillenen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
A)Hanefilik    B)Şafiilik     C)Malikilik    D)Hanbelîlik    E)Şiîlik
10- Beş vakit namazın üç vakitte kılınabileceği, ayaklar           üzerine mesh edilerek abdest alınabileceği, 12. imam Mehdi Muntazar kayıp olduğu için cuma namazının farz olmadığı görüşünde olan ameli-fıkhi düşünce ekolü aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Şiîlik(Şia)              B) Caferilik             C) Malikilik                                        D) Şafiilik                   E) Hanbelili


11- Peygamberimizin yaşadığı dönemde dinle ilgili farklı yorum ve anlayışların ortaya çıkmama sebebi aşağıdakilerden hangi sebebe bağlıdır?
A) İnsanların cahil oluşu
B) Bilgi düzeyinin yeterli olmaması 
C) Peygamberimizin anlatımının yeterli olması
D) Düşüncenin gelişmemiş olması
E) Düşünce hürriyetinin kısıtlanmış olması

12- Aşağıdakilerden hangisi İslam dinindeki 4 ana kaynaktan birisi değildir?
A) Kur’an     B) Sünnet    C) İcma     D) Örf Adetler      E) Kıyas

13- “Kitabı indiren O’dur (Allah’tır). Onun bir kısım ayetleri muhkem, bir kısım ayetleri ise………………………tir.” (Âli İmran 7)    Ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) müteşabih   B) muhkem     C) mekki  D) medeni      E) mecazi

14-Aşağıdakilerden hangisi mezheplerin ortaya çıkış sebeplerin den değildir?
A)Siyasi Olaylar             B) Dini Metinler     C) Sosyal Sebepler     
D) Kültürel Sebepler      E) Ekonomik sebepler

15-Aşağıdakilerden hangisi İtikadi Mezheplerden değildir?
A)Hanbelilik   B) Haricilik   C) Mutezile   D) Şiilik  E) Eş’arilik


16- Hz. Ali ile Hz.Aişe arasında meydana gelen Cemel Vakası ile Hz. Ali ve Muaviye arasında meydana gelen Sıffin Savaşı, iki ayrı siyasi-itikadi mezhebin ortaya çıkmasında etkili olmuştur.Bu iki mezhep hangisidir?
A) Mutezile - Haricilik     B) Hanefilik - Caferilik
C) Haricilik – Şiilik           D) Mutezile – Malikilik
E) Şiilik – Hanbelilik

17- Maturidilik, Eş’arilik, Mu’utezile, Şia (Şiîlik); Bu ismi verilenlerin  ortak özelliği nedir?
A)Farklı dönemlerde yaşamış islam bilginleridir.
B)Tefsir dalında önemli eserler vermiş müfessirlerdir
C)İslam dinine hizmet vermiş Türk bilginleridir                      
D) Sağlam Hadis kitaplarının yazarlarıdır.
E)İtikat ilmini belli esaslara bağlayan mezheplerdir

18-İslam düşüncesindeki yorum farklılıkları hangi kurumları ortaya çıkarmıştır?
A) Aile, okul, çevre.              B) Cemaat, mezhep, tarikat.
C)Vatan, millet, devlet.        D)Mescit, mabet, kıble.
E)Dünya,kabir,ahiret
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
19- Aşağıdakilerden hangisi Fıkhi-ameli Mezheplerden biridir?
A)Malikilik   B)Maturidilik   C) Mutezile  D) Eş’arilik  E) Haricilik


20-Peygamberimizin vefatından sonra kimin halife olacağıyla ilgili tartışmalar, ileri sürülen görüşler ve her görüşü ayet ve hadislere dayandırma çabaları birçok mezhebin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.Buna göre mezhep oluşumlarına etki eden bu sebep aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sosyal hayatla ilgili sebepler
B) İnsanın yapısından kaynaklanan sebepler
C) Siyasi amaçlara dayalı sebepler
D) Dini metinlerin anlaşılmasıyla ilgili sebepler
E) Kültürel kaynaklı sebepler

21- Ebu Hanife, İmam Şafii, Malik b. Enes, Ahmed b. Hanbel gibi isimlerin ortak özelliği nedir?
A)Farklı dönemlerde yaşamış islam bilginleridir.
B)Tefsir dalında önemli eserler vermiş müfessirlerdir
C)İslam dinine hizmet vermiş Türk bilginleridir              .         
D)Sağlam Hadis kitaplarının yazarlarıdır.
E)Ameli-fıkhi mezhep alimleridir.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
22- Sözlükte grup, topluluk ve taraftar anlamına gelen, peygamberimizin vefatından sonra Hz. Ali’yi yasal ilk halife kabul eden ve ölümünden sonra halifeliğin Ali evladına ait olduğuna inanan kişi ve gruplara verilen genel addır. Ayrıca  12 imama inanmak bu mezhebe göre imanın şartlarındandır.
-Yukarıda özellikleri sıralanan mezhep hangisidir?
A)Hanefilik   B)Mutezile   C)Malikilik   D)Şiilik   E)Haricilik

23-“Dini ve hukuki bir konuda Kur’an ve hadisteki benzerlerine verilen hükmün yeni benzer bir konuya uyarlanarak karşılaştırma yoluyla hüküm vermeye  ……………… denir.”  Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)İçtihad    B) Muhkem    C)İcma    D) Kıyas   E)Sünnet

25-“…….yaşat ki , devlet yaşasın “ ( Şeyh Edebalı) 
a)ekonomiyi 
b)siyaseti 
c)milleti 
d)insanı 
e)hayvanı 

26-Aşağıdakilerden hangisi mezhepleri ortaya çıkaran 
sebeplerden biri değildir? 

a) İnsanın yapısı b) Kültürel sebepler 
c) Sosyal sebepler d) Ekonomik sebepler 
e)Dini metinler

27- Akla çok önem veren, İslam dünyasında akılcı anlayışın ilk sistemli temsilcisi sayılan mezheptir.Görüşleri, “Usûl-ü Hamse” denilen beş temel esasta toplanmıştır.
Bu siyasi-itikadî mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şiilik   B) Mu’tezile   C) Eş’arilik   D) Maturidilik    E)Haricilik

28- Aşağıda ünlü mezhep alimleri ile yazmış oldukları meşhur eserler eşleştirilmiştir.Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A)İmam Malik / Muvatta
B)Ebu Hanife / Fıkh-ı Ekber
C)İmam Cafer-i Sadık  / el- Ümm
D)İmam Şafii / er- Risale
E)Ahmet bin Hanbel  / Müsned

29- İnsan yorum yapabilen bir varlıktır. Herhangi bir konuyu anlamaya çalışırken karakteri, aldığı eğitim, kimliği, kişiliği vb. birçok şey yorumlarını etkiler. Aynı resme bakan kişiler farklı duygular hissedebilir, aynı kitabı okuyanlar farklı yorumlar ya pabilir. Bu nedenle insanlar dinin anlaşılmasında farklı görüşler ortaya koyabilir…
Yukarıdaki metinde, din anlayışlarının oluşmasındaki etkenler den hangisine değinilmektedir?
A)Sosyal sebepler
B) İnsanın yapısından kaynaklanan sebepler
C) Siyasi sebepler
D) Dini metinlerden kaynaklanan sebepler
E) Kültürel sebepler

30- İslam tarihinde ilk ortaya çıkan siyasi-itikadi mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şiilik   B) Mu’tezile    C) Eş’arilik                   D) Haricilik   E) Caferilik


31- 5 Vakit namazın kaç rekatten oluştuğunu (farz 24-Sözlükte; teslim olmak, itaat etmek, barış ve esenliğe kavuşmak, güven içinde olmak gibi anlamlara gelen sünnet,vitr şeklinde) açıklayarak yazınız.. (10 puan)
kelime hangisidir?
a) Din b) İslam c) İman d) Mezhep e) İhsan

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk