sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Ekoyay Sayfa 170,171,172

 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI EKOYAY YAYINLARI
ekoyayyayınları 11 sınıf edebiyat kitabı cevapları
DEĞERLİ derskonum.com TAKİPÇİLERİ
YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DA BERABER OLACAĞIZ..
İLK DEFA OKUTULACAK OLAN BU DERSİN KİTAP CEVAPLARI SİTEMİZDE YAYINLANACAKTIR..KİTAP CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.
EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁
11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ KİTAP CEVAPLARI EKOYAY YAYINLARI
İYİ ÇALIŞMALAR

....11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 170 Cevabı 


A) Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. 

1. (..D..) Fıkra türündeki yazılarda herkesin anlayabileceği bir dil kullanılmalı, süslü bir anlatımdan uzak durulmalıdır. 
2. (..Y..) Sohbet, daha çok günlük yaşamla ilgili konuların ele alınması yönüyle geleceğe etkisi az olan bir türdür. 
3. (..D..) Fıkrada güncel veya ilgi çekecek konular ele alınır. 
,4. (..D..) Fıkra yazarı okurla önemli bir bağ kurarak rahat bir anlatım yolu izler, okuru sıkmadan etkileyici olmaya özen gösterir. 
5. (..Y..) Sohbet türünde yazılar divan edebiyatında da önemli bir yer tutar. 
6. (..D..) Bir cümlenin temel ögeleri yüklem ve öznedir. B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kelimelerle doğru biçimde doldurunuz. (köşe yazarı, öznel, az, mizahi fıkra, nesnel, fıkra) 1. Gazete veya dergilerin belirli sütunlarında, gündelik konuları ya da ülke ve toplum sorunlarını, bir görüş ve düşünce etrafında, yazarın kişisel yorumları çerçevesinde, akıcı bir dille ifade eden yazılara………….…FIKRA.………………………..denir. 
2. Köşe yazılarını diğer edebî türlerden ayıran en önemli özellik, bu tür yazıların diğer türlere göre ömrünün………………..AZ..……………………olmasıdır. 
3. Eğitici ve düşündürücü özelliği ön planda olan..MİZAHİ FIKRA……, anonim ve büyük bir kültürel birikimin ürünüdür. 
4…………....KÖŞE YAZARI.. …….okuyucunun ilgisini çekecek konular bulmakla birlikte bu konuları çarpıcı bir şekilde işlemeli ve etkili bir dil kullanmalıdır. 5. Yazarlar, sohbette genellikle kişisel düşüncelerini anlattıkl 

Cevap: Fıkra, gazete yazısıdır. Yazar, güncel olayları ele alarak kendi düşüncelerini yansıtır. Herhangi bir düşünce ispatlama gereği duymaz. Sohbet ise denemenin yani bir yazarın bir konu hakkındaki düşüncelerini belirttiği ve yine ispatlama çabasına girmediği türün, okuyucuyla konuşuyormuş gibi yazıldığı versiyonudur. 


2. Sohbet ve fıkra türleri arasındaki farklılıkları maddeler hâlinde yazınız. 
Cevap: Fıkra – Sohbet Farkı : Fıkra tarzı yazılar üslup olarak sohbete benzese de aralarında önemli farklar vardır. Sohbette, fıkradan farklı olarak, karşılıklı konuşma üslubu vardır. Yazar karşısında biri varmış gibi sorular sorar, cevaplar verir. Fıkralarda yazar serbest bir anlatımla düşüncelerini okuyucuya benimsetmeye çalışır. Sohbetlerin dışa dönük bir yapısının olması da onun fıkradan ayrılan yönlerinden bir diğeridir. Fıkra, bir gazete yazı türüdür; sohbet ise gazete yazı türü değildir. 


3. Düşünce yazısı olan fıkra ile mizahi fıkranın farkları nelerdir? Açıklayınız. 
Cevap: Mizahi fıkra daha çok insanları güldürme ve ders çıkarma gibi bir şey ama  Köşe yazısı fıkra daha çok bilgi verme amaçlı yazılan metinlerdir. 

4. Türk edebiyatında fıkra türünün gelişimi hakkında kısa bilgi veriniz. 
Cevap:Türk edebiyatında  fıkra  yazarlığı, Şinasi’nin 1860 yılında Agâh Efendi ile birlikte çıkardıkları Tercüman-ı Ahval gazetesindeki yazılarıyla başlamıştır. O zamandan günümüze kadar fıkra yazan başlıca yazarlar şunlardır: Namık Kemal, Ahmet Rasim, Ahmet Haşim, Falih Rıfkı Atay, Burhan Felek 
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 171 Cevabı Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz. 1. Hoca birgün eve doğru yürüyormuş. Arkadaşı arkadan seslenmiş: — Aman Hoca’m gördün mü? Biraz önce geçen helva kazanı ağzına kadar doluydu. Hoca istifini bozmadan: — Bana ne, demiş. Arkadaşı: — Ama Hoca’m helva kazanı sizin eve gidiyordu, buna ne dersin? Deyince Hoca: — O zaman sana ne, demiş. Yukarıdaki metin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Mizahi bir fıkra örneğidir. B) Hikâyeye özgü yapı unsurlarını içermektedir. 
C) Tartışmacı anlatım biçimi kullanılmıştır. D) Gösterme ve anlatma tekniğine örnek verilebilir. 
E) insanların özel hayatı olduğu ve bu hayatın izlenmemesi gerektiği vurgulanmaktadır. 
 Cevap: C 2. (I) Fıkra yazarları fikirlerini açıklarken değişik yöntem ve teknikler kullanırlar. (II) Fikir açıklanırken bazen hatıra, hikâye, güldürücü fıkra gibi değişik anlatım tarzlarına baş vururlar. (III) Fikirlerini açıklarken yazarın hareket noktası bazen bir anı, bir söz, bir olay veya özlem duyulan bir durum da olabilir. (IV) Kültür zenginliği, zekâ keskinliği, olgunluk, görüş, kavrayış ve anlatış gücü, sıkmadan ve bıktırmadan okutabilmek niteliği gibi özellikler başarılı fıkranın öncelikli gerekleridir. (V) Fıkrada yazarın hayal gücü de oldukça etkilidir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. Cevap: B 3. Sohbet türüyle ilgili aşağıda verilen cümlelerden hangisi tek ögeden oluşmaktadır? A) Konu ayrıntıya inilmeden işlenir. B) Cümleler konuşma dilinin özelliklerine göre kurgulanır. C) Düşünceleri kanıtlama yoluna gidilmez. D) Düşünceye dayalı, gazete çevresinde gelişen yazı türüdür. E) Nesnel bir yaklaşımla konu ele alınmaz. 
Cevap: D 


4. Ödülleri farklı da düşündüm ( ) Önce şöyle dedim kendi kendime ( ) ( ) Yılın en güzel romanı seçilecek ( ) bir ödül verilecek ( ) beni o kurula çağırmamışlar ( ) Ben ne yaparım ( ) ( ) Bu parçada ayraçlarla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilir? 
A) ( . ) ( : ) ( “ ) ( , ) ( , ) ( . ) ( ? ) ( ” ) 
B) ( … ) ( : ) ( “ ) ( , ) ( ; ) ( … ) ( ? ) ( ’ ) 
C) (. ) (:)(“) ( , ) ( ; ) ( . ) ( ? ) (”) 
D) ( . ) ( ; ) ( “ ) ( , ) ( , ) ( … ) ( ? ) ( ” ) 
E) (.)(: ) ( – )(,)( , ) ( . ) ( ?)(”) 

Cevap:  A


 11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 172 Cevabı 5. Bâkî, Yahya Kemal, Nâzım Hikmet, Ahmet Muhip, Orhan Veli aynı şeylerden söz etmezler, ama hepsine şair diyoruz; çünkü hepside şiirin şundan bundan söz etmek değil güzel biçimler kurmak sanatı olduğuna inanmışdır. Böyle olduğuna göre “Şiir toplum için mi dava için mi?” diye düşünmeye yer yoktur. Şiir yazan adam kör yada sağır değildir ki çevresinde olup bitenleri görmesin, duymasın elbette kendisine en çok dokunan şeylerden söz edecekdir. Kunduracıdan ayakkabı beklediğimiz gibi şairdende şiir bekleyelim. Bu metin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Tüm metinde bağlaç olan de yanlış yazılmıştır.  
B) Birden fazla yerde ünsüz benzeşmesi kuralına aykırılıktan kaynaklanan yazım yanlışı vardır. 
C) Bağlaçlardan önce kullanılan noktalama işaretleri yanlış kullanılmıştır. 
D) ilk cümlede özne görevindeki birden fazla ögenin virgül ile ayrılması doğrudur. 
E) Bağlaç olan ki’nin yazımında bir yanlışlık vardır. 

Cevap: E 


E) Aşağıdaki bulmacayı çözünüz. 


1. Eskiden sohbet türü için kullanılan kelime. (musahabe) 
2. Günlerin Getirdiği, Sözden Söze, Okuruma Mektuplar kitaplarının yazarı. (Nurullah Ataç) 
3. Saf şiir anlayışının da temsilcisi olan Bize Göre kitabının yazarı. (Ahmet HAŞİM) 
4. Falaka, Gecelerim, Ramazan Sohbetleri kitaplarının yazarı. (Ahmet Rasim) 
5. Alanında, mesleğinde uzman bir kişiyi tanıtmak, bir kitleyi onun düşünceleriyle buluşturmak amacıyla yapılan konuşmalar. (Söyleşi) 
6. Zaman Sensin, Bizans Definesi kitaplarının yazarı. (Oktay Akbal) 
7. Fıkra türünün eş anlamlısı. (Köşe Yazısı) 
8. İnsanları güldürürken düşündüren kısa öykücükler. (Fıkra) 
9. Bir şeyi herkese duyurabilmek için hazırlanmış, insanların görebileceği yerlere asılan, genellikle resimli duvar duyurusu. (Afiş ) 
10. Bir konuda yazarın okurla konuşuyormuş gibi samimi ve anlaşılır bir dille yazdığı, her türlü özentiden uzak yazı türü. (Sohbet).....SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109,110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,,157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172,173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188,189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204,205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220,221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236,237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252,253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268,269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, vediğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk