sponsorlu reklam Admatic -sponsor

12.SINIF İNKILAP TARİHİ 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI 2018 2019


 2018 2019 İNKILAP TARİHİ 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI, 

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI, İNKILAP TARİHİ 1.DÖNEM 1.YAZILI, İNKILAP TARİHİ YAZILI SORULARI,

DEĞERLİ derskonum.com TAKİPÇİLERİ
SİZLER İÇİN YİNE YENİ VE ÖZGÜN İÇERİKLER ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ. BU SAYFADA İNKILAP TARİHİ 1.DÖNEM YAZILILARINI PAYLAŞACAĞIZ..

LİNKLER ÜZERİNE TIKLAYARAK ÖRNEKLERE ULAŞABİLİRSİNİZ.

ÖRNEK YAZILIYI GÖNDEREN SEDAT ÖZDEMİR ÖĞRETMENİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ..


ÖRNEK YAZILI


👇👇👇👇AŞAĞIDAKİ TESTLERİ CEVAPLANDIRINIZ.(3*25)

1)I. Batıcılık                II. Milliyetçilik                III. İslamcılık
Mustafa Kemal’in yukarıdaki fikir akımlarından hangilerinden etkilendiği söylenebilir?
A) Yalnız I.           B) Yalnız II.         C) Yalnız III.                D)  I ve II.                       E) II ve III.

2)I. Selanik Mülkiye Rüştiyesi        II. Selanik Askerî Rüştiyesi
 III. Manastır Askerî İdadisi            IV. Harp Akademisi      
V. Harp Okulu
Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü okulların kronolojik olarak doğru sıralanabilmesi için kaç numaralı okulların yer değiştirmesi gerekir?
 A) I ve II.             B) I ve III.              C) II ve III.
D) IV ve V.           E) III ve V.


3)Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda toprakları dışında müttefiklerine yardım etmek amacıyla savaştığı cepheler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Suriye – Filistin         B) Çanakkale - Kanal   C) Galiçya - Makedonya 
D) Kanal - Galiçya            E) Yemen – Kafkas

4)I. Amasya Genelgesi             II. Amasya Görüşmeleri
 III. Sivas Kongresi                IV. Erzurum Kongresi
Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
 A) I – II – III – IV             B) I – IV – III – II         C) II – I – IV – III
D) I – III – II – IV             E) II – III – IV – I

5)Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi komutanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fethi Okyar                  B) İsmet İnönü          C) Enver Paşa
 D) Rauf Orbay                  E) Kazım Karabekir         


6)Manda ve Himaye aşağıdakilerden hangisi ile kesin olarak reddedilmiştir?
A-Sivas                        B-Erzurum                C- Amasya      
D-Balıkesir                  E-Alaşehir

7) Aşağıdakilerden hangisi Milli varlığa düşman Cemiyetlerdendir?
A-Kilikyalılar                  B-İslam teali 
C-Milli Kongre                D-Trakya Paşaeli
E- Anadolu ve Rumeli müdafaai hukuk cemiyeti


8)Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık döneminde, Balıkesir Kongresi (26-30 Temmuz 1919) ve Alaşehir Kongresi (16-25 Ağustos 1919) gibi bölgesel nitelikli kongrelerin toplanmasına neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Amasya Genelgesinin yayınlanması
B) Erzurum Kongresi'nin toplanması
C) İzmir ve çevresinin Yunanlılar tarafından işgal edilmesi
D) Misak-ı Milli kararlarının uygulanması
E) TBMM 'ye karşı ayaklanmalar çıkma9)Mustafa Kemal’in Şam’da kurmuş olduğu cemiyetin adı aşağıdakilerden hangisidir?
 A) İttihat ve Terakki Cemiyeti          B) Wilson İlkeleri Cemiyeti
C) Hilal-i Ahmer Cemiyeti          D) Kilikyalılar Cemiyeti
 E) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti

10)Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda uygulamak istediği hangi düşünce Müslüman Arapların İngiltere ile işbirliği yapması sonucunda önemini yitirmiştir?
A) İslamcılık                B) Türkçülük              C) Batıcılık
D) Osmanlıcılık          E) Ademi Merkeziyetçilik

11)Sivas Kongresi’nden sonra Damat Ferit Paşa’nın istifa etmek zorunda kalmasının önemi aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Padişah Temsil Heyeti’ni desteklemiştir
B) Osmanlı Hükümeti’ne karşı ilk siyasi başarı elde edilmiştir
C) İtilaf Devletleri Temsil Heyeti’ni tanımıştır
D) İtilaf Devletleri’yle iş birliği yapılmıştır
E) Temsil Heyeti resmen tanınmıştır

12)Amasya Genelgesi’nde, Sivas’ta toplanacak kongre için gelecek temsilcilerin seçimini Müdafaa – i Hukuk – i Milli­ye, Reddi İlhak Cemiyeti ve belediyelerin yapması isten­miştir.
Bu yolla ulaşılmak istenen temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Müdafaa – i Hukuk derneklerinin kurulmasını teşvik et­mek
B) Müdafaa – i Hukuk derneklerinin gücünü Türk halkına duyurmak
C)  İşgal kuvvetlerinin dikkatini Sivas’ta yapılacak bir kong­reye çekmek
D)   Milletin güvenini kazanmış Milli Mücadele taraftarı kişi­lerin seçilmesini sağlamak
E)   Temsilcilerin can ve mal güvenliklerini sağlamak

13)Sivas kongresinde çıkarılan gazetenin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Hakimiyet-i Milliye
B) Takvim-i Vaka-i
C)Resmi Gazete
D)Minber
E) İrade-i Milliye

14) - İlk kez milli sınırlardan bahsedilmiştir.
- Manda ve himaye ilk kez reddedilmiştir.
Bu kararlar aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?
A. Amasya Genelgesinde
B. Sivas Kongresinde
C. Amasya Görüşmelerinde
D. Erzurum Kongresinde
E) Havza Genelgesi

15)Mustafa Kemal 1905 yılında Harp Akademisini bitirdikten sonraki ilk görev yeri neresidir?
A) Şam’daki 5. Ordu                B) 19. Tümen          C) Kafkas cephesi          D) Suriye cephesi                    E) Çanakkale savaşı16)Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi ile millet egemenliği ilkesinden söz edilmiştir?
A) Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir.
 B) Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
 C) Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.
 D) Ulusal örgütler hiçbir şekilde dağıtılmayacaktır.
E) Güvenli bir yer olan Sivas’ta ulusal bir kongre toplanacaktır.

17)Kurtuluş Savaşında Türklerin haklılığını basın yayın yoluyla dünyaya anlatmaya çalışan yararlı cemiyet hangisidir?
 A) Kilikyalılar Cemiyeti               B) Milli Kongre Cemiyeti           
C) Reddi İlhak Cemiyeti     D) Trakya Paşaeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti                   E) İzmir Müdafaai Hukuk Cemiyeti


18)Amacı ve toplanış şekli bakımından bölgesel fakat aldığı kararlar bakımından ulusal olan kongre hangisidir?
 A) Sivas Kongresi         B)  Balıkesir Kongresi      C) Erzurum Kongresi       D) Afyon Kongresi         E) Pozantı Kongresi


19)Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşına girince yeni cepheler açılmış oldu. Bunlar taarruz cepheleri, savunma cepheleri ve müttefik devletlere yardım için açılan cepheler olmak üzere açılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi taarruz cephesidir?
A) Romanya Cephesi          B) Galiçya Cephesi    C) Çanakkale Cephesi     D) Kafkas Cephesi               E) Suriye-filistin Cephesi


20) Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’da kaybettiği son toprak parçası aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mısır                B)Ürdün            C)Trablusgarp  
 D)Suriye               E)Irak


21)I.Balkan savaşında yer almayıp da II. Balkan Savaşında yer alan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yunanistan             B)Bulgaristan                C)Sırbistan   
D)Karadağ                  E)Romanya


22)Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi, Kurtuluş Savaşı’nın amaç ve yöntemini ortaya koymaktadır?
A)Her türlü etki ve denetimden uzak bir kurul oluşturulmalıdır
B)Sivas’ta bir millî kongre toplanacaktır
C)Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır
D)Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir
E)İstanbul Hükûmeti görevini yerine getirememektedir

23) Osmanlı hükümeti ilk defa temsil heyetinin varlığını nerede tanımıştır?
A) Amasya görüşmelerinde
B) Son Osmanlı Meclis-i Mebusan’da
C) Erzurum Kongresinde
D) Amasya Genelgesinde
E) Havza Genelgesi


24)Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Dünya Savaşı’nda yer alan ittifak devletlerinden değildir?
A)İngiltere               B)Almanya              C)Osmanlı 
 D)Bulgaristan        E)Avusturya-Macaristan25) Milli Mücadelenin ilk genelgesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sivas      B) Amasya     C) Erzurum      D)Balıkesir        E) Havza


1
A
B
C
D
E
2
A
B
C
D
E
3
A
B
C
D
E
4
A
B
C
D
E
5
A
B
C
D
E
6
A
B
C
D
E
7
A
B
C
D
E
8
A
B
C
D
E
9
A
B
C
D
E
10
A
B
C
D
E
11
A
B
C
D
E
12
A
B
C
D
E
13
A
B
C
D
E
14
A
B
C
D
E
15
A
B
C
D
E
16
A
B
C
D
E
17
A
B
C
D
E
18
A
B
C
D
E
19
A
B
C
D
E
20
A
B
C
D
E
21
A
B
C
D
E
22
A
B
C
D
E
23
A
B
C
D
E
24
A
B
C
D
E
25
A
B
C
D
EAŞAĞIDAKİ KLASİK SORULARI CEVAPLANDIRINIZ.

-I.Dünya Savaşının nedenleri nelerdir?(10 puan)
-Mustafa Kemal’in fikir hayatına etki eden şehirler nelerdir? Mustafa Kemal’in bu şehirlerden etkilenme nedenleri nelerdir?(15 puan)Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk