sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.sınıf Türk dili ve edebiyatı 1.dönem 1.yazılı soruları test


11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YAZILI SORULARI,

2018-2019 11.sınıf Türk dili ve edebiyatı 1.dönem 1.yazılı soruları,  YAZILI SORULARI,

DEĞERLİ DERSKONUM.COM TAKİPÇİLERİ
SİZLER İÇİN MÜKEMMEL İÇERİKLERLE YİNE BERABERİZ..
2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZILI SORULARI İLE KARŞINIZDAYIZ..

SINAVI YOLLATAN DEĞERLİ ÖĞRETMENİMİZ MUSTAFA ŞAHİN'E TEŞEKKÜR EDERİZ...

DERSKONUM.COM  
LİSESİ   EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  1.DÖNEM 1.SINAV
SORULAR


Bir başlangıcı ve sonu olan bu tarz hikâyelerde olayın ön plana çıktığını açıkça söyleyebiliriz. Serim, düğüm, çözüm planında yazılan bu hikâyeler gerilime dayalı, merak unsurunun öne çıktığı hikâyelerdir ve edebiyatımızda 19. yüzyıldan sonra örnekleri verilmeye başlanmıştır.
 1-Bu parçada sözü edilen hikâye türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çehov hikâyesi                                 B) Ben merkezli hikâye
C) Manzum hikâye                                D) Maupassant hikâyesi
E) Halk hikâyesi

2-Aşağıdakilerden hangisi Sabahattin Ali için yanlış bir bilgi vermektedir ?
A-Toplumcu gerçekçi anlayışla hikaye, roman ve şiir türünde eserler verdi.
B-Durum hikayesi geleneğini kendine özgü, farklı bir tarzla sürdürdü.
C-Cumhuriyetin ilk yıllarında edebiyatta görülen köye ve koylu yaşamına ve sorunlarına
yöneliş,eserlerinde önemli bir yer tuttu.
D-Hikaye ve romanlarında halk dilini ve folklor öğelerini başarıyla kaynaştırarak canlı, akıcı bir üslup sergiledi.
E-Değirmen, Kağnı, hikaye türündeki en tanınmış eserlerindendir.

3-Modern hikâye türü ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Modern anlamda hikâye türünün kurucusu İtalyan yazar Boccacio kabul edilmektedir.
B) Edebiyatımızda ilk örnekleri Tanzimat Dönemi’nde verilmiştir.
 C) Temelde olay ve kesit öykücülüğü şeklinde iki türü vardır.
D) Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olay ve durumlar anlatılır.
 E) Manzum, mensur ya da manzum-mensur şekilde yapılandırılmışlardır.

4-Aşağıda verilen yazar ve eser eşleştirmesinden hangisi yanlıştır ?
A- Sabahattin Ali- Kuyucaklı Yusuf
B- Memduh Şevket Esendal- Siyah Kehribar
C- Tarık Buğra- Küçük Ağa,
D- Samim Kocagöz- Bir Şehrin İki Kapısı,
E- Bilge Karasu- Göçmüş Kediler Bahçesi

5-Aşağıdaki ifadelerden hangisi Edebiyat-Toplum ilişkisini açısından değerlendirildiğinde yanlıştır ?
A-Edebiyat toplumu etkiler, ancak onu değiştirip yönlendirmez.
B-Edebiyat toplumun sorunlarını dile getirir.
C-Edebî eserler yazıldıkları dönemin toplumsal hayatını yansıtır.
D-Edebi eserlerin yazıldığı süreçte yazar sosyolojik araştırmalardan yararlanabilir.
E-Edebî metinler sosyal hayatın bir parçasıdır ve sosyal bir çevrede ortaya çıkar.

I-Bağımsız bir sanat anlayışına sahip olan yazar; hikaye, roman ve tiyatro türlerinde eserler verdi.
II-Eserlerinde tarihi, siyasi olayları; toplumsal çatışmaları ve bireyin ic dünyasını ele aldı.
III-Edebi bir eserin Kültür Türkçesi olarak isimlendirdiği yüksek bir dille yazılması gerektiğini savundu.
IV-Eserlerinde şiirsel, sıcak, duygulu bir üslup kullandı.
 V-Oğlumuz, Yarın Diye Bir Şey Yoktur, isimli roman türünde eserleri vardır.
6-Tarık Buğra ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A-I          B-II         C-III        D-IV       E-V

7-1923-1940 arası Cumhuriyet dönemi Türk hikayeciliği ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A-Milli Edebiyat sanatçılarının da eser vermeye devam etmişlerdir
B-Cumhuriyet Dönemi'nin ilk yıllarında daha çok, gözlemci gerçekçiliğe dayalı hikayeler yazılmıştır.
C-Bu donemde bazı sanatçılar hikayelerinde toplumsal konuları, Cumhuriyet devrimlerini, yeni kurum ve değerleri ele almıştır.
D-Bu dönemde bazı sanatçılar bireyin ic dünyasını esas alan hikayeler yazmıştır.
E-Özellikle Modernizmi esas alan eserler verilmiştir.
Bu yazarlar, insanı farklı bir bakışla anlatırlar. Modern yaşamın etkilerini tespit etmek için psikolojiden yararlanırlar. Eserlerinde çağrışımlara dayalı sanatsal bir üslupla ruh tahlillerine yönelmişlerdir. Peyami Safa, Tarık Buğra gibi sanatçılar bu anlayışta hikâyeler yazmıştır.
8-Bu parçada sözü edilen anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bireyin iç dünyasını esas alan           B) Toplumcu–gerçekçi
C) Millî–dinî duyarlılığı benimseyen     D) Klasik anlayış
E) Gelenekçi anlayış

Cumhuriyet Donemi' nin 1940-1960 yılları arasında Türk hikayeciliğinde dört farklı eğilim  görülmektedir. Bu dönemde bireyin ic dünyasını esas alan, toplumcu gerçekçi, modernist, milli ve dini duyarlılıkları yansıtan hikayeler yazılmıştır.
9-Aşağıda Cumhuriyet Donemi' nin 1940-1960 yılları arasında görülen eğilimler ve sanatçı eşleştirilmesi verilmiştir. Hangisi yanlıştır?
A- Toplumcu gerçekçi- Mustafa Necati Sepetcioğlu
B- Bireyin ic dünyasını esas alan- Tarık Buğra
C- Modernist- Yusuf Atılgan,
D- Milli ve dini duyarlılıkları yansıtan- Hüseyin Nihal Atsız
E- Toplumcu gerçekçi- Samim Kocagöz

 10-Aşağıdakilerden hangisi bir edebi akımın ortaya çıkışında etkili değildir?
A-Bir önceki edebi anlayış ya da akımın işlevini yitirmiş olması.
B-Bir ideolojinin temel ilkelerini ve umdelerini duygu ve sanat planında da ifade etme ihtiyacı.
C-Siyasi açıdan alınan kararların uygulanması sonucu.
D-Önce farklı sanat dallarında ortaya çıkıp sonra edebiyata yansıması.
E- Belli bir sosyo-kültürel ve ekonomik ve sosyal kesiti hedef kitle olarak seçmek.

11-Durum hikâyeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Belirli bir başlangıcı ve sonu olmayan hikâyelerdir.
B) Türk edebiyatındaki en önemli temsilcisi Refik Halit KARAY’dır.
C) Çehov tarzı hikâyecilik olarak da bilinir.
D) Hayatın bir kesiti kendi doğası içinde ele alınır.
E) Anlatımda gerçekçilik ve samimiyet esastır.

Bir 18.yüzyıl düşünürü olan J.J Rousseau ister özel ister kamusal hayatımızda olsun,yaşadığımız şeylerin,aklın değil duyguların ve doğal içgüdülerin gereklerini karşılayıp karşılamadıgını sormamız gerektiğini söyler.Bireyselliği ve doğayı gündeme getirir.Ona göre,gerçekliği parçalayan ve anlaşılmaz hale getiren aklın bütün tahlilleri yapaydır.
12-Buna göre J.J Rousseau'nun hangi hareketin öncülüğünü yaptığı ileri sürülebilir ?       (2011/LYS)
A)Klasisizm                           B)Realizm        C)Romantizm  
D)Natüralizm                         E)Empresyonizm
13-Aşağıdakilerden hangisi Bilge Karasu için yanlış bir bilgi vermektedir
A-Bireyin iç dünyasını imgesel bir anlatımla yansıttı.
B-Modern toplumsal yapı içinde yalnızlaşan ve iç dünyasına yaptığı yolculukla yaşamı, dünyayı anlamaya çalışan bireyi ele aldı
C-Eserlerini felsefi bir derinlikle ele aldı.
D- Edebiyatımızdaki geleneksel bicim, teknik ve içerikte eserler yazdı.
E- Sanatçı; olum, korku, yalnızlık, gibi kavramlar üzerinde yoğunlaştı.

Düş gücümün kuvvetli, gözlem yeteneğimin ise zayıf olduğunu arkadaşlarım söylerler. Bunu ben de bildiğimden, gerçek hayat üzerine bir şey yazmam istenince biraz tedirgin olurum. Romanlardan, öykülerden, yazarların iç dünyasından söz ederken sorun yoktur. Ama gerçek bir kentte yer alan gerçek bir yeri anlatırken... Bu benim gibi yazarlar için hiç kolay olmaz.
14-Bu sözleri söyleyen bir yazarın aşağıdaki akımlardan hangilerine bağlı yapıtlar vermesi beklenmez? (2009-ÖSS)
A)    Romantizm-Realizm                       B)    Klasisizm-Sembolizm
C)    Romantizm – Natüralizm               D)    Sembolizm-Sürrealizm
E)    Realizm-Natüralizm

Hacer toprakla oynayan parmağını eteğine silerek önce bana, sonra ileriye, boşluğa baktı. Ben gözlerimi onun yandan görünen yüzüne dikmiştim. Hâlâ bakışının tesiri altındaydım. İnsan ruhlarının ince ve derin kıvrımlarını bütün karmakarışıklığı ile anlayan ve şaşılacak bir kolaylıkla anlatan bu genç Yörük kızı sanki birdenbire büyüyüvermişti. Gözlerini çevirmiş, aşağıya, yeni yeşeren ağaçları, taze ekinleri, koyu yapraklı zeytinleri, yer yer görünüp tekrar kaybolan dereleri ile pırıl pırıl yanan ovaya bakıyordu.
15-Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangileri kullanılmıştır?
A) Öyküleyici-betimleyici                      B) Açıklayıcı-tartışmacı
C) Mizahi-epik                                       D) Lirik-fantastik
E) Öğretici-kanıtlayıcı
I. Sizce Türk müziğinin en büyük bestekârı kimdir?
II. Farabi’yi yeterince tanıdığınızı söyleyebilir misiniz?
III. Hızır Bey, hangi şehre tayin edilmiştir?
 IV. Atatürk, Millî Mücadele’ye hangi tarihte başlamıştır?
V. Gençler, başarılı olmak için kimleri örnek almalıdır?
16-Numaralanmış sorulardan hangileri aynı türden ögeleri buldurmaya yöneliktir?
A) I ve II.   B) I ve III.     C) II ve IV. D    D) III ve V.       E) IV ve V.

17-Aşağıdaki cümlelerin hangisi, öge sayısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Ayyuk, uzaklığı belirtmek amacıyla kullanılan bir yıldızdır.
 B) Mutluluk, bir yola bilerek giden şuurlu insanların hakkıdır.
C) Mutsuz insan, başkalarının ızdırabıyla rahat eden kimsedir.
D) Ebced, Arap alfabesinin sıralanış formülüne verilen isimdir.
E) Felsefe, bize herhangi bir konuda soyut düşünmeyi öğretir.

Genç yaşında öykü alanında isim yapmış ve türün parlak örneklerini vermiş olan yazar, kahramanlarını her gün karşılaşabileceğimiz kişiler arasından seçmiştir.
18-Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? (1993 öys)
A) Nesne, dolaylı tümleç, özne, yüklem
B) Nesne, özne, dolaylı tümleç, yüklem
C) Özne, zarf tümleci, nesne, yüklem
D) Özne, nesne, dolaylı tümleç, yüklem
E) Özne, nesne, zarf tümleci, yüklem

 Anlatımda her şeye hâkim, kahramanların zihinlerine ve iç dünyalarına giren, gizli kalmış duygu ve dü­şüncelerini dışa vuran bakış açısına —; anlatıcının aynı zamanda eserin kişilerinden biri olduğu bakış açısına -—; anlatıcının olayları bir kamera tarafsızlı­ğıyla anlattığı bakış açısına -— denir.
19-Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) kahraman bakış açısı - ilahi bakış açısı - göz­lemci bakış açısı
B) gözlemci bakış açısı - ilahi bakış açısı - kahra­man bakış açısı
C) ilahi bakış açısı - gözlemci bakış açısı-kahraman bakış açısı
D) ilahi bakış açısı - kahraman bakış açısı - göz­lemci bakış açısı
E) kahraman bakış açısı - gözlemci bakış açısı - ilahi bakış açısı

Hayvanlar, bitkiler, cansız varlıklar arasında geçmiş gibi anlatılan olaylara dayanan, insanlara ahlak ve ibret dersi veren kısa masallardır fabl. (I) Fabl türünü kısaca basit ahlak kuralları olarak da nitelendirmek mümkündür. (II) Öğretici bir amacın güdüldüğü fabl türünde günlük hayatla ilgili dersler verilir. (III) Kısa, açık, sade bir anlatımı olan fabl türünde teşhis ve intak sanatı ön plandadır. (IV) Fabl türünün sonunda açık bir şekilde bir ahlak dersi verilir. (V)
20-Yukarıdaki parçada yer alan cümlelerden hangi ikisinde "tanımlama" yapılmıştır?
A) I ve II     B) II ve III       C) III ve IV    D) IV ve V     E) I ve  III

21-Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) O yazılar her hangi birine ait olabilir
B) Bir akşamüstü bütün şehir alanda toplandı.
C) O çocukların hiçbiri bu hale düşmemişti.
D) Bu yazı uğruna çok insan öldürmüş.
E) Savaş aklına gelirse hemen koyuveriyordu.

 Hayatımız tıpkı bir nehir gibidir. Durmadan akmaktadır. Nereye akacak hangi kuytu yerde mola verecek büyük bir soru işaretidir. Hayatı yoğun yaşayan kişiler hayatı yalnız yaşayan kişilerden daha şanslı değiller. İnsanın ayakta kalmasının diğer adı olan hayat bazen de şans faktörüyle kişinin rotasını belirler. İnsanın iradesiyle hayatta yön verdiği çok zamanlar da vardır. Bu esnada mücadele ruhu devreye girer. Bu anlamda Foerster; "Yaşamanın amacı, hoşa gitmeyen şeylerden kaçmak değil, hoşa gitmeyen şeyleri yenmektir." der.
22-Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır?
A) Karşılaştırma                     B) Tanımlama         C) Tanık Gösterme      
D) Benzetme                          E) Örneklendirme

23-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan yere, ayraç içinde verilen sözün getirilmesi anlamca uygun olmaz?
A) Romanlarında anlattığı hâl ve olay, dile getirdiği duygu ve düşünce okuyucunun zihninde net biçimde belirsin diye ---------ilkesine uygun bir dil kullanmıştır. (açıklık)
B) Öykülerinde sade, süssüz ve gösterişsiz bir dil kullanması; kullanılmayan söz ve söz öbeklerine yer vermemesi --------bir anlatıma sahip olduğunun göstergesidir. (yalın)
C) Genç yazarlara -----------ilkesine bağlı kalınması gerektiğini, ses akışını bozacak, söylenmesi güç seslerin ve kelimelerin kullanılmaması gerektiğini anlattı. (sürükleyicilik)
D) -----------ilkesine uygun yazılan yapıtlarda gereksiz sözcük ve eklere yer verilmez. (Duruluk)
E) Bir iletiyi kısa ve öz anlatmaya çalışmak yerine dolambaçlı yollara başvurmak, ----------ilkesiyle bağdaşmaz. (özlülük)

Çevrenizde olup biten her şeyden birkaç dakikalığına uzaklaşıp ruhunuzun derinliklerinden gelen kısık sesli müziği dinlediniz mi hiç ( ) Aslında bu müziğin sözü, bestesi tamamen size ait. Emin olun, o şarkının sözlerinde çok şey gizli ( ) Beden, ruh sağlığına dikkat et ( ) para, kariyer önemli ama senden önemli değil; sevdiklerini, bundan da önemlisi kendini ihmal ediyorsun ( ) diye fısıldayacak o şarkının sözleri. Nereden mi biliyorum ( ) Çünkü bunları yaşıyorum.
24-Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
A) (…) (.) (;) (;) (!)               B) (!) (:) (,) (!) (?)
C) (?) (:) (;) (,) (?)                 D) (.) (.) (,) (,) (…)
E) (?) (.) (,) (,) (?)

25-Toplumcu-Gerçekçi anlayış ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ?
A-Bu akım, toplumu sosyal sınıflar arasında gerçekleşen çatışma alanı olarak değerlendirir.
B-Amacı, söz konusu sınıfsal çatışmayı ve bu çatışmanın toplumda yol açtığı etkileri ve sorunları yansıtmaktır.
C-Toplumcu gerçekçilik, sanat için sanat ilkesine bağlı olarak edebiyata kaliteli ürünler katmayı amaçlar.
D-Türk edebiyatında toplumcu gerçekçiler koy yaşamındaki sorunları, toprak kavgalarını, ağa-koylu çatışmasını; işçilerin, emekçilerin yaşam mücadelelerini ele aldılar.
E-Nazım Hikmet, Sabahattin Ali, Kemal Tahir, Orhan Kemal, Fakir Baykurt, Kemal Bilbaşar, Samim Kocagoz toplumcu gerçekçiliğin Türk edebiyatındaki başlıca temsilcileridir.
DİĞER TÜM 1.DÖNEM 1. YAZILI ÖRNEKLERİ İÇİN TIKLA
indirmek için tıklaaaa

2 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk