sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 83

2018 2019 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI EKOYAY YAYINLARI
ekoyayyayınları 11 sınıf edebiyat kitabı cevapları
DEĞERLİ derskonum.com TAKİPÇİLERİ
YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DA BERABER OLACAĞIZ..
İLK DEFA OKUTULACAK OLAN BU DERSİN KİTAP CEVAPLARI SİTEMİZDE YAYINLANACAKTIR..KİTAP CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.
EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁
11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ KİTAP CEVAPLARI EKOYAY YAYINLARI
İYİ ÇALIŞMALAR

.11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 83 Cevabı
3. Okuduğunuz şiirde yer yer söylenen kısa dizelerden sonra tekrar uzun dizelerin kullanılmasının şiirin içeriğiyle ilişkisini açıklayınız.
 • Cevap: Kar yağışın ve uzun kış geceleri kısa geçen gündüz vaktinin kelimelerle bir tablosu yapılmaktadır. Bu yüzden de bazen uzun bazen de kısa dizeler kullanılmıştır. 
4. Bu şiirde şairin farklı aruz kalıplarını kullanmasının nedeni nedir? Açıklayınız.
 • Cevap:  Elhân-ı Şitâ’da Aruz vezninin  şu kalıpları kullanılmıştır:
 • 1. Feilâtün mefâilün feilün
  (fâilâtün) ( fâ’lün)
  2.Mef’ûlü fâilâtü mefâilü fâilün
  3.Mef’ûlü mefâîlü mefâîlü feûlün
  Şâir bu karışık kalıpları kullanarak muhteva ile şekli birleştirmiştir.Karların hareketini hem tasvir ederek hem de vezinleri kullanarak bizlere göstermiştir. Adeta bir ressam gibi çizmiş olduğu kar tasvirine seçmiş olduğu fiiller ve vezin sayesinde canlı bir hayat sahnesini bizlere sunmuştur.
5. Elhân-ı Şitâ adlı şiirde şaire özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz. Bu kullanımların şiire katkısını değerlendiriniz.
 • Cevap: Servet-i Fünûn döneminin özelliklerini gösterir ve dili ağırdır.Şiirde çokça tamlamaya , sıfatlara , mecazlara yer verilmiştir. Dönemine göre ağır, süslü ve sanatlı bir dil kullanıldığını söyleyebiliriz. Yeni imajlar ve benzetmeler kullanılmıştır. 
6. Teşbih ve istiare sanatlarına şiirden örnekler gösteriniz. Şiirde bu edebî sanatların sıkça tercih edilmesinin nedenini açıklayınız.
 • Cevap: Eşini gaaib eyleyen bir kuş gibi kar: Kar eşini kaybetmiş bir kuşa benzetilmiştir
 • Bir beyâz rîşe-yî cenâh-ı melek gibi kar: Kar Bir meleğin kanatlarındaki tüye benzetilmiştir. 
7. Elhân-ı Şitâ adlı şiirin nazım birimi, kafiye düzeni ve ölçüsüne göre nazım biçimini belirleyiniz.
 • Cevap: Şiir mısraların kümelenişi itibariyle karışık düzenli serbest bir şekle sahiptir.Muhteva ile birlikte kurgulanmıştır. “ Elhân-ı Şitâ’nın dış şekli, tamamen müzikal bir karakter arzeder.Fakat bu musikî prensibi sadece dış şekle değil, iç şekle, muhtevanın düzenlenmesine de hâkimdir.Bahara ve kışa ait muhtelif unsurları birer “leit-motif” gibi kullanan Cenab, onları karların yağış hareketlerine uygun şekilde münavebeli bir hareket içinde ele alıyor.”
8. Okuduğunuz şiirin temasından ve konusundan yola çıkarak nazım türünü belirleyiniz.
 • Cevap: Nazım biçimi serbest müstezadtır. 
9. Sınıfınızda gruplar oluşturarak şiirden imgeler bulunuz. Bulduğunuz imgelerin dizelerdeki işlevlerini belirleyiniz.
 • Cevap: Bu imgeler şiirin anlamını zenginleştirmekte ve okurun çok farklı anlamlar çıkarmasına şiiri daha güzel bulmasına olanak sağlamaktadır. 
10. Bu şiirde sembolizm akımının hangi özellikleri görülmektedir?
 • Cevap: Bu şiirde gördüğümüz sembolizm  akımının özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 
 • Sembolistler, dış dünyanın görüntülerini so­mut nesnel gerçeklikleriyle değil de; bu görüntülerin sezgilerinden, izlenimlerinden yansıyan niteliklerini şiire aktardılar. Duyguların, dış dünyayı ancak oldu­ğu gibi değil, onu değiştirerek ulaştırabileceğini düşündüler. Elhan-ı Şita’da da bu tabiat tasviri görülebilmektedir. 
 • Sembolist ozanların doğa görüntülerini yarı aydınlık ortamlar oluşturur: sararmış yapraklar, akşamın alacakaranlığı, durgun göller, kızıl gün batımı, ayışıklı geceler.,,Bu görüntülerde net değil, neredeyse, tül bir perdenin ardından yansıyan biçimiyledir.
 • Sembolistler, sembol ve mecazlarla dolu ka­palı bir anlatımı seçtiler. Herkesçe farklı algılanabi­lecek yorumlanabilecek şiiri hedeflediler.
 • Sembolizmin şiir anlayışı: sözcüklerle yapılmış bir beste olarak gördüklerinden, şiirde müzikselliğe önem verdiler. Ölçü, uyak biçimsel özellikleri ikinci planda düşün­düler. Şiirdeki müziği özle biçim arasında bir uyum öğesi olarak gördüler.
11. Türk şiirinde Servetifünun’la birlikte kış ve kar konulu şiirlerin sayısı artmıştır. Bu durumu yeni bir medeniyet ve onun getirdiği tabiat anlayışıyla nasıl izah edebilirsiniz? Görüşlerinizi belirtiniz.
 • Cevap: Yeni bir medeniyet demek yeni bir dünya görüşü demektir. Batı medeniyetinin etkisi altına giren o dönem edebiyatımız ve şairimiz de bu yeni tasviri şiirinde uygulamıştır. Dış dünyayı izleyerek kendinde uyandırdığı duygularla yapmıştır bu tasviri. 
12. Elhân-ı Şitâ şiirini Hürriyet Kasidesi şiiriyle içerik yönünden karşılaştırınız. Hangi şiirde içeriğin daha çok arka plana alındığını bulunuz. Bunun nedenini açıklayınız.
 • Cevap: Hürriyet Kasidesi bağımsızlığı, vatanın içinde bulunduğu durumu konu olarak işlerken Elhan-ı Şita ise kar yağışını ve mevsim görünümünü işlemektedir. Elhan-ı Şita’da önemli olan şiirin ne anlattığından çok nasıl anlatıldığıdır. Bu yüzden Elhan-ı Şita’da içerik arka plana atılmıştır diyebiliriz. 
13. Elhân-ı Şitâ şiirini 2. ünitede okuduğunuz Harika Çocuk adlı metinle karşılaştırınız. İçerik, tür, anlatım teknikleri vb. açılardan farklılıkları belirtiniz.
 • Cevap: Elhan-ı Şita nazım yani şiir iken Harika çocuk nesir yani düz yazıdır. Elhan-ı Şita’nın dili ağır iken Harika Çocuk metninin dili sadedir. 
........

SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109,110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,,157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172,173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188,189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204,205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220,221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236,237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252,253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268,269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, vediğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.
,11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI EKOYAY  YAYINLARI 2018 2019, 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI EKOYAY  YAYINLARI, 11 EDEBİYAT CEVAPLARI, 2018 2019 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI BİRYAY,11.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI EKOYAY ,11.SNIF EDEBİYAT CEVAPLARI 2019,SAYFA,ekoyay yayınları 11.sınıf edebiyat kitabı cevapları,11.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI EKOYAY YAYINLARI, 2018 2019, 11.SINIF EDEBİYAT EKOYAY  YAYINLARI CEVAPLARI,11 sınıf edebiyat kitabı cevapları ekoyay ,ekoyay yayınları 11 sınıf edebiyat kitabı cevapları ,11.sınıf edebiyat ders kitabı cevapları ekoyay yayınları 


1 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk