sponsorlu reklam Admatic -sponsor

EDEBİ AKIMLAR TESTİ


EDEBİ AKIMLAR TESTİ, EDEBİ AKIMLAR TEST, EDEBİ AKIMLAR TESTİ ÇÖZ, EDEBİ AKIMLAR TESTİ ÇÖZ ONLİNE,

Edebi Akımlar Test-1

1. —- kuramcısı olan Boileau, —- adlı yapıtında, "Akıl ve mantığı seviniz, eserleriniz görkem ve değerini ondan alsın." diyerek bu akımın en önemli özelliklerinden olan akıl ve sağduyu egemenliğini gözler önüne sermiştir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Klasisizmin – Şiir Sanatı
B) Sembolizmin – Kötülük Çiçekleri
C) Romantizmin – Cromwell
D) Realizmin – Madam Bovary
E) Hümanizmin – Denemeler

2. Bu akım, parnasyenlerin şiirden kovduğu duygu ve hayali şiire geri getirmiştir. Birtakım simgelerin arkasına saklanarak, anlamı herkese göre değişebilen kapalı bir şiir anlayışını benimsemiştir.
Parçada tanıtılan edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sürrealizm   B) Sembolizm   C) Romantizm   D) Fütürizm   E) Klasisizm

3. Emile Zola'nın kurucusu olduğu ve realizm akımının aşırı bir devamı sayılan edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Natüralizm  B) Parnasizm   C) Sembolizm   D) Klasisizm   E) Egzistansiyalizm

4. Eski Yunan ve Latin kaynaklarına bağlı kalarak bu kaynaklardan beslenen akımın sanatçıları, erdem ve ahlak unsurlarına büyük önem vermişlerdir. Anlattıkları karakterlerdeki mükemmeliyetçiliği yazı dillerine de yansıtmışlar, konuyu kusursuz bir dille ortaya koymaya özen göstermişlerdir.
Yukarıda sözü edilen sanatçılar, hangi edebiyat akımına bağlı olabilirler?
A) Romantizm   B) Natüralizm   C) Sürrealizm   D) Klasisizm   E) Sembolizm

I. Freud'un psikanaliz görüşünden yararlanırlar.
II. Gelenek ve yasalara sıkı sıkıya bağlıdırlar.
III. Bilinci ve aklı değil bilinçaltını esas alırlar.
IV. Dil ve anlatımda anlaşılır olmayı önemsemezler.
V. Şiirde rüyaya benzeyen bir dünya yaratırlar.
5. Yukarıda verilen bilgilerden hangisi sürrealist sanatçıların özelliklerinden biri değildir?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

6. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı söz konusudur?
A) Suç ve Ceza, Karamazov Kardeşler, realist bir yazar olan Dostoyevski'nin ünlü yapıtlarındandır.
B) Romantizmde, klasisizmde ihmal edilen doğaya karşı büyük bir sevgi gösterilir.
C) Corneille, Moliere, Racine klasik akımın temsilcilerindendir.
D) Natüralizm, Darwinci doğa anlayışının ilkelerini edebiyata uygulayarak gelişmiştir.
E) Sembolistler, şiirde anlaşılır olmaya özen göstermişlerdir.

7. (I) 19. yüzyılın ilk yarısında romantizme tepki olarak doğan realizm, dış dünyayı olduğu gibi anlatmayı amaçlayan bir edebiyat akımıdır. (II) Akımın sanatçıları romantizmin hayalci görüşlerini reddederek, gözlemlerine kendi duygularını karıştırmadan yazmışlardır. (III) Kişileri tanıtırken onların yaşadığı doğal ve sosyal çevreyi de en ince ayrıntısına dek incelemişlerdir. (IV) Anlatıma fazlaca değer vermeyen realist sanatçılar toplumsal faydayı esas almışlardır. (V) Akımın romantizme üstünlüğünü G. Flaubert'in "Madame Bovary" adlı romanıyla ortaya koymuşlardır.
Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

8. İnsanın önce var olduğunu, ardından kendi benliğini, kimliğini kendisinin yarattığını söyleyerek "varlık"ın "öz"den önce geldiğini savunan edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Empresyonizm    
B) Sürrealizm
C) Egzistansiyalizm  
D) Fütürizm
E) Ekspresyonizm 

9. Edebiyat akımları birbirlerine tepki niteliğinde ortaya çıkmıştır. Örneğin romantizm (I)klasisizme, realizm (II)romantizme, parnasizm (III)realizme(IV)sembolizm (V)parnasizme, tepki olarak doğmuştur.
Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

10. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi romantizmin temsilcileri arasında yer almaz?
A) Lamartine 
B) J. J. Rousseau
C) Goethe    
D) La Fontaine
E) Schiller

11. Romantizmle ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?
A) Akıl yerine duygu önemsenmiştir.
B) İnsan değişmeyen yönleriyle ön plana çıkarılmış, çevre göz ardı edilmiştir.
C) V. Hugo, bu akımın kurucusu ve kuramcısı kabul edilir.
D) Klasisizmin tüm kural ve biçimleri yıkılmıştır.
E) Karşıtlıklar ve tesadüf olay akışını sağlayan önemli unsurlardır.

12. Romancı, bilimsel determinizm yöntemiyle incelediği olayları aktarırken kendi kişiliğini gizlemiş ve bu yolla sanatını toplum için kullanmıştır.
Burada sözü edilen romancı, hangi edebiyat akımına bağlı olabilir?
A) Romantizm        
B) Sembolizm
C) Parnasizm
D) Natüralizm
E) Fütürizm

13. Aşağıdakilerden hangisi parnasizmin bir özelliği değildir?
A) Realizmin şiirdeki yönünü temsil eder.
B) Şiir, öznellikten nesnelliğe açılan bir yol izler.
C) T. Gautier, Banville önemli temsilcilerindendir.
D) Şiir, saf güzellik olarak algılanmıştır.
E) "Sanat, toplum içindir." ilkesi benimsenmiştir.

14. Sanatçı, dış dünyada gördüğü varlığın realist yönünü değil kendisinde uyandırdığı izlenimlerini anlatmıştır. Bu nedenle sanatçının anlattığı dış dünya değil, dış dünyadaki varlıkların hayale bürünmüş izlenimleridir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı, hangi edebiyat akımına bağlı olabilir?
A) Romantizm        
B) Klasisizm
C) Parnasizm
D) Natüralizm
E) Empresyonizm

15. Aşağıdakilerden hangisi sembolizmin özelliklerinden biri değildir?
A) Şiirde gerçekliğe tepki olarak doğmuş bir akımdır.
B) Şiirde anlamın açık oluşuna karşı çıkar, bunun düzyazıya ait bir özellik olduğunu savunur.
C) Bu akımda sanatçı, gördüğünü değil, sezdiğini; doğayı değil izlenimlerini anlatır.
D) Yunan mitolojisi yerine Hıristiyanlık mucizelerini ve ulusal efsaneleri konu edinir.
E) Şiirde, musikiyi ve iç ahengi ön plana çıkarır.

16. Ortaya çıkış zamanlarına göre, sanat ve edebiyat akımlarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Romantizm – klasisizm – realizm – sembolizm – parnasizm – natüralizm
B) Klasisizm – romantizm – realizm – parnasizm – natüralizm – sembolizm
C) Realizm – natüralizm – parnasizm – romantizm – klasisizm – sembolizm
D) Romantizm – realizm – klasisizm – parnasizm – sembolizm – natüralizm
E) Sembolizm – realizm – romantizm – klasisizm – natüralizm – parnasizm

CEVAP ANAHTARI
1-A 2-B 3-A 4-D 5-B 6-E 7-D 8-C 9-C 10-D 11-B 12-D 13-E 14-E 15-D 16-B

Edebi Akımlar Test-2

1. 17. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkan bu akımın düşünce temellerini Descartes'in "akılcılık" felsefesi oluşturur. "Düşünüyorum, öyleyse varım." diyen Descartes'in bu felsefesine göre gerçek ve doğru ancak akıl yoluyla bulunabilir. "1660 Ekolü" olarak bilinen bu akım duyguların aklın denetiminde olması gerektiğini savunur.
Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Romantizm        
B) Realizm
C) Klasisizm  
D) Parnasizm
E) Natüralizm

2. 17. ve 18. yüzyıllar arasında klasisizme tepki olarak doğan bu akımın kurucusu ve kuramcısı Victor Hugo'dur. Bu akım; düzen, uyum, denge, akılcılık ve idealleştirme gibi kavramları reddeder. Hayal ve duyguya önem veren bu akım doğaya karşı büyük bir sevgi besler. Uzak ülkelerin, doğa görünümlerinin betimlenmesine önem verir.
Bu parçada tanıtılan edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Realizm    
B) Ekspresyonizm
C) Sürrealizm
D) Romantizm
E) Natüralizm

3. 1860'ta Fransa'da ortaya çıkan bu akım hayalci ve duygucu romantik şiire karşı bir tepkidir. Bu akımdan etkilenen sanatçılar şiirde ölçü, kafiye ve ses uyumuna çok önem vermiş, şiirin biçimsel yönden kusursuz olmasına çalışmıştır.
Bu parçada tanıtılan edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sembolizm
B) Parnasizm
C) Klasisizm  
D) Egzistansiyalizm
E) Sürrealizm

4. Aşağıdakilerden hangisi realizmin temsilcilerinden değildir?
A) A. Çehov  
B) C. Dickens
C) H. Balzac  
D) E. Hemingway
E) J. J. Rousseau

5. Gözlemin romancı için yeterli olmadığını, gözleme deneyi de eklemek gerektiğini savunan sanatçı "Meyhane" adlı romanını yazarken madencilerin arasında, "Germinal" adlı romanını yazarken ise demiryolu işçilerinin arasında yaşamıştır. Yazarın yaşadığı yerde notlar tuttuğu ve kahramanı olacak insanlarla bizzat görüştüğü bilinmektedir.
Yukarıda tanıtılan sanatçı ve bağlı bulunduğu edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) De Banville – Parnasizm
B) Victor Hugo – Romantizm
C) Stendhal – Realizm
D) E. Zola – Natüralizm
E) Descartes – Klasisizm

6. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Kuralsızlığı kural olarak benimseyen dadaizmin en önemli temsilcisi T. Tzara'dır.
B) Eşyanın geometrik yapısını ön plana çıkaran akım empresyonizmdir.
C) Ekspresyonizm insanın iç dünyasındaki duyguların anlatımına önem verir.
D) Fütürizm 20. yüzyılın başında ortaya çıkan, teknoloji, değişim ve dinamizmi vurgulayan akımdır.
E) J. P. Sartre egzistansiyalizmin kurucusu ve önemli temsilcilerinden biridir.

7. "Benim için önemli olan bilinç ve akıl değil, bilinçaltıdır. Eserlerimi oluştururken bilinç ortamından çıkıp hiçbir şey düşünmeden ve tasarlamadan yazmayı yöntem olarak benimsemiş bir şairim." diyen bir sanatçı, aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisinin savunucusu durumundadır?
A) Sembolizm
B) Romantizm
C) Fütürizm  
D) Dadaizm
E) Sürrealizm 

8. Aşağıdakilerin hangisinde realizmin temsilcileri bir arada verilmiştir?
A) Puşkin – Gorki – G. Flaubert
B) Tolstoy – Dostoyevski – Stendhal
C) Dostoyevski – Puşkin – Çehov
D) Tzara – Camus – Balzac
E) Turgenyev – Kafka – E. Zola

9. Şair, dış dünyada gördüklerini değil; sezdiklerini anlatmalıdır. Bunun için kavramlar birtakım simgelerin arkasında gizlenerek verilmelidir. Çünkü şiir, anlamı herkese göre değişen kapalı bir anlatım üzerine kurulmalıdır.
Böyle düşünen bir sanatçı aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisine bağlı olabilir?
A) Sürrealizm   B) Sembolizm   C) Natüralizm   D) Romantizm   E) Fütürizm

10. Natüralizmle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Toplumu anlatırken aşırılıklardan kaçmış, orta halli insanı anlatmışlardır.
B) Kahraman, toplumun hangi kesimindense o dille konuşturulur.
C) Gözlemciliği deneyciliğe vardıran bir akımdır.
D) Sanatı toplum sorunlarının dile getirilmesinde araç olarak kullanır.
E) Yapıtlarını bir tez üzerine temellendirmişler, deneysel roman tarzını geliştirmişlerdir.

11. Bu akımın sanatçıları dış dünyayı olduğu gibi değil, kendi hayallerinde çizdikleri izlenimleriyle anlatmışlardır. Bu nedenle de ortaya konan her sanat yapıtı, sanatçısının kişiliğini açıkça yansıtmıştır. Rimbaud ve Rilke bu akımın önemli temsilcilerindendir. Bu akım bazı yönleriyle sembolizme benzer.
Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Romantizm   B) Natüralizm   C) Empresyonizm   D) Egzistansiyalizm   E) Fütürizm

I. Boileau
II. Corneille
III. Moliere
IV. Racine
V. Goethe
12. Yukarıda sıralanan sanatçılardan hangisi bağlı bulunduğu edebiyat akımı yönüyle diğerlerinden ayrılır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

13. Sanatçı anlattıklarında gözlemlerine dayanmalı, bu nedenle insanı da içinde bulunduğu çevrenin özellikleriyle tanıtmalıdır. Kendi duygu ve düşüncelerini gizlediği eserlerinde, dili zorlamadan, açık ve anlaşılır bir şekilde kullanmalıdır.
Bu görüş aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisiyle en çok ilgilidir?
A) Klasisizm   B) Realizm   C) Romantizm   D) Empresyonizm   E) Sembolizm

I. Yunan ve Latin edebiyatları yerine yerel ve ulusal unsurlar öne çıkarılmıştır.
II. Duygulara, düşlere ve tutkulara geniş yer verilmiştir.
III. Tiyatroda "üç birlik" kuralı yıkılmış ve "dram" türü doğmuştur.
IV. Dil özgürleşmiş, dilin anlatım olanakları artmıştır.
V. Her şeyden önce gözleme önem verilmiştir.
14. Yukarıdaki yargılardan hangisi, romantizm akımının özelliklerinden değildir?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

15. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Sürrealizm bilinci ve aklı değil, bilinçaltını esas alır.
B) Flaubert, Madame Bovary adlı eseriyle realizmin romantizmden üstün olduğunu kanıtlamıştır.
C) Klasik sanatçılar eserlerinde ideal ve mükemmel insanı işlemişlerdir.
D) Montaigne dünya edebiyatında deneme türünün kurucusu kabul edilir.
E) La Fontaine, Fransız tragedyasının en önemli isimlerinden biridir.

16. Şiiri insan mantığının dışında kalan ve bilinçaltının derinliklerinde yatan bir cevher olarak gören sanatçı, "Dindarlık Tepesi, Manyetik Alanlar" gibi eserlerinde dış dünyayı rüyaya benzeyen bir hal içerisinde yansıtmıştır.
Yukarıda tanıtılan sanatçı ve bağlı bulunduğu edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Marinetti – Fütürizm
B) Schiller- Romantizm
C) A.Brethon – Sürrealizm
D) E.A.Poe – Sembolizm
E) H.Balzac – Realizm

CEVAP ANAHTARI
1-C 2-D 3-A 4-E 5-D 6-B 7-E 8-B 9-B 10-D 11-C 12-E 13-B 14-E 15-E 16-C

Edebi Akımlar Test-3

1. —- de görülen insan tipi, klasisizmdeki gibi soyut değildir. Aksine çevresiyle, fiziğiyle belli biridir. Ancak kişiler tek yönlüdür. Yani ya hep iyi ya hep kötüdür. Ayrıca yazar; eserde duygularını, sevinçlerini, üzüntülerini gizlemez.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Romantizm   B) Hümanizm   C) Sembolizm   D) Realizm   E) Sürrealizm

2. Aşağıdakilerden hangisinde romantik sanatçılar bir arada verilmiştir?
A) G. Flaubert – Boccacio – L. Tolstoy
B) A. Rimbaud – N. Gogol – Boileau
C) Goethe – J. J. Rousseau – Victor Hugo
D) A. Camus – Descartes – E. Zola
E) A. Çehov – F. Dostoyevski – Cervantes

3. Aşağıdakilerden hangisi egzistansiyalizmin önemli bir temsilcisidir?
A) Baudelaire   B) Mallarme   C) P. Verlaine   D) J. Paul Sartre   E) Luis Aragon

4. —- akımının öncüsü ve şefi İtalyan şair, romancı, oyun yazarı ve yayın yönetmeni —-, yayımladığı bildiride, "Bizler müzeleri, kütüphaneleri yerle bir edip ahlâkçılık, feminizm ve bütün yararcı korkaklıklarla savaşacağız." diyordu. Bu, geçmişin bütünüyle reddi demekti. Süratin üstünlüğünü iddia ve ilan eden Marinetti, bir yarış arabasının bir heykelden daha güzel olduğunu ve buna ek olarak da "Mutlak içinde yaşıyoruz; çünkü her yerde hazır ve nazır olan edebi sürati biz yarattık." demiştir. Bu akımın bizdeki temsilcisi olarak —- bilinir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Fütürizm – Marinetti – Nazım Hikmet
B) Realizm – Flaubert – Yakup Kadri
C) Sürrealizm – Breton – Orhan Veli
D) Klasisizm – Descartes – Şinasi
E) Romantizm – V. Hugo – Namık Kemal

5. Kişiyi aklın tutsaklığından kurtarmayı amaçlayan bir edebiyat akımıdır. Bunlara göre geçmişin değeri yoktur. Daha doğrusu hiçbir şeyin anlamı yoktur, ismini bile bir sözlükten rastgele seçtikleri bir sözcükle oluşturmuşlardır. Sanatı dil, ölçü, uyak, biçim, anlam kaygılarından kurtarmak, bilinen anlamlar ve alışılmış kurallar dışında bir düzen oluşturmak gerektiğini savunan sanatçılar tarafından kurulmuştur.
Bu parçada sözü edilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dadaizm   B) Parnasizm   C) Sembolizm   D) Natüralizm   E) Klasisizm

6. Şair Andre Breton'a göre bu akım bilinç ile bilinç dışını birleştiren bir yoldur. Breton'un yanı sıra Luis Aragon ve Benjamen Peret otomatik yazı yöntemleri üzerinde deneyler yaptılar. Kendi deyimleriyle, "gerçeküstü dünyanın düşsel imgelerini geliştirmeye" başladılar.
Bu parçada sözü edilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Natüralizm   B) Sürrealizm   C) Sembolizm   D) Hümanizm   E) Realizm

7. Onlar gerçekleri olduğu gibi yansıtır. Sanatçılar eserlerine duygularını katmaz, nesnel davranır. Sanatçının gözlemciliği bir bilim adamını andırsa da bu bilim adamının laboratuarda görev yapmadığı açıktır. Onlar sanatçıya deney sorumluluğu yüklememiştir.
Bu sözler aşağıdaki edebi akımlardan hangisinin edebi anlayışını yansıtır?
A) Realizm   B) Ekspresyonizm   C) Sürrealizm   D) Klasisizm   E) Natüralizm

8. Roman dediğin, uzun bir yol üzerinde gezdirilen aynadır. Yani, gerçekler olduğu gibi yansıtılmalıdır esere.
Bu sözü söyleyen bir sanatçı aşağıdaki edebi akımlardan hangisinden etkilenmiş olabilir?
A) Fütürizm   B) Klasisizm   C) Romantizm   D) Realizm   E) Egzistansiyalizm 

9. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Türk edebiyatında parnasizmin etkisiyle eser veren sanatçılardan biridir?
A) Tevfik Fikret
B) Ahmet Haşim
C) A. Muhip Dıranas
D) A. Hamdi Tanpınar
E) Cahit Sıtkı Tarancı

10. Duyularımız, dış dünyayı olduğu gibi değil onun asıl halini değiştirerek bize ulaştırır. Nasıl düz bir çubuk, suda kırık görünürse, dış dünyadaki maddeler de gerçek durumlarıyla görünmezler. Bu yüzden insan dış dünyayı hiçbir zaman gerçek haliyle anlatamaz. Yani daha doğrusu insanın anlattığını sandığı şey, dış dünyadan aldığı izlenimlerdir.
Yukarıdaki sözleri söyleyen bir şair aşağıdaki edebiyat akımlarının hangisinden etkilenmiş olabilir?
A) Natüralizm   B) Realizm   C) Parnasizm   D) Sembolizm   E) Romantizm

11. Romantizm ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Akıldan çok, duygular önemlidir.
B) Sanatçılar, anlattıklarını gözleme ve belgeye dayandırmalıdırlar.
C) Sanatçılar, eserlerde kişiliklerini gizlemezler.
D) Klasisizm akımına tepki olarak doğmuştur.
E) Eserde doğru – yanlış, güzel – çirkin gibi karşıt kavramlar bir aradadır.

12. 17. ve 18. yüzyılda klasisizme tepki olarak Fransa'da doğmuştur. Düşünsel alanda en önemli temsilcisi, Fransız filozof ve yazar Rousseau'dur. 19. yüzyılın başlarında Victor Hugo'nun "Cromwell" önsözü ile kuralları saptanmıştır.
Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Realizm   B) Natüralizm   C) Romantizm   D) Sürrealizm   E) Sembolizm

I. İnsan ve toplumla ilgili olayları, bilimsel determinizm yöntemiyle inceler.
II. İnsan davranışlarını, soyaçekimden gelen içgüdü özelikleriyle açıklar.
III. "Sanat toplum içindir." ilkesini benimser.
IV. Yazar; eserlerinde kişiliğini gizlemez, kendini tüm yönleriyle hissettirir.
V. Toplumdan dışlanmış tipler, işçiler, en çok işledikleri kişilerdir.
13. Yukarıdakilerden hangisi natüralizmin bir özelliği değildir?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

14. Yazar, eserini oluştururken aklı ve iradeyi ön plana çıkarır. Ona göre duygular yanıltıcıdır. Gelip geçici konulardansa kalıcı olan konuları eserine katmak ister, ideal ve mükemmel insan tipi, eserlerinin ana karakteridir. Ayrıca bu konuları anlatırken, konunun kusursuz bir dille ortaya konulmasına da son derece önem verir.
Bu parçada sözü edilen yazarın eserleri aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisinin etkisindedir?
A) Natüralizm   B) Realizm   C) Klasisizm   D) Parnasizm   E) Egzistansiyalizm

15. Bu görüşe göre "varoluş" her zaman tek ve bireyseldir. "Var" olma "öz"den önce gelir. Kişi önce dünyaya gelir ve daha sonra kendi özünü kendi yaratır. Nietzsche'nin "Her insan, tarihte eşi bir daha tekrarlanmayacak biricik harikadır." sözüyle de bu anlayışını destekler.
Yukarıda bahsedilen görüş, hangi edebiyat akımının anlayışını yansıtmaktadır?
A) Empresyonizm   B) Parnasizm   C) Egzistansiyalizm   D) Fütürizm   E) Ekspresyonizm

16. (I)Sürrealistler, Freud'un psikanaliz görüşünden (II)yararlanır ve bilinçaltının karanlık dünyasını sanata yansıtmak amacını güderler. Şiirin kaynağı olarak aklı ve mantığı (III)kabul etmezler. Bilinçaltını esas alan bu sanatçılar, (IV)dil ve anlatımda anlaşılır olmaya dikkat ederler. (V)Gelenek ve yasalara karşı çıkarlar.
Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I.   B) II.  C) III.   D) IV.   E) V.

I. Tabiatı olduğu gibi anlatmaya çalışan bir sanat akımıdır.
II. Hayal ve duyguya, akıldan daha çok önem vermiştir.
III. Romantizme tepki olarak doğmuştur.
IV. Sanatçı, anlattıklarında gözleme ve belgeye dayanır.
V. Sanatçılar bilinç durumlarından uzaklaşarak, tasarlamadan yazmayı benimsemişlerdir.
17. Numaralanmış ifadelerden hangileri realizmin özelliği değildir?
A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) II. ve V.   D) III. ve IV.   E) IV. ve V.

CEVAP ANAHTARI
1-A 2-C 3-D 4-A 5-A 6-B 7-E 8-D 9-A 10-D 11-B 12-C 13-C 14-C 15-C 16-D 17-C

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk