sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.SINIF EDEBİYAT ORTAK SINAV, 3. ORTAK SINAV
11.sınıf Türk edebiyatı 2.dönem ortak sınav soruları test,
11.sınıf türk edebiyatı ortak sınav soruları, ORTAK SINAV, 11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem ORTAK SINAVI, DERSKONUM.COM ANADOLU LİSESİ  2017-2018  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  2.DÖNEM 3.ORTAK SINAVI

1)  1860’tan günümüze değin edebiyatımızın geçirdiği dönemler zaman sırasına göre aşağıdakilerden hangisidir ?
A)      Tanzimat / Servet-iFûnun / Milli Edebiyat /
Fecr-i Âti / Cumhuriyet
B)      Servet-i Fûnun / Tanzimat / Fecr-i Âti /
Milli Edebiyat / Cumhuriyet
C)      Fecr-i Âti / Tanzimat / Servet-i Fûnun /
Cumhuriyet / Milli Edebiyat
D)      Tanzimat / / Servet-i Fûnun / Fecr-i Âti
Milli Edebiyat / Cumhuriyet
E)       Tanzimat / / Fecr-i Âti / Servet-i Fûnun
Cumhuriyet / Milli Edebiyat

2) Aşağıdakilerden hangisi Halide Edip Adıvar'a ait romanlardan biri değildir?
A) Sinekli Bakkal                  B) Ateşten Gömlek
C) Vurun Kahpeye                 D) Handan                   E) Acımak

3) Aşağıdakilerin hangisinde  Milli Edebiyat Dönemi'ndeki bağımsız  sanatçılar bir arada verilmiştir?
A) Ahmet Haşim-Faik Ali              B) Yahya Kemal-Fuat Köprülü
C) M.Akif Ersoy-Yahya Kemal     D) Orhan Kemal-Ahmet Rasim
E) Hüseyin Rahmi Gürpınar-Emin Bülent Serdaroğlu

4) Aşağıdakilerden hangisi  Fecr-i Ati  topluluğunun genel özelliklerinden biri değildir?
A) Eserlerinde duygusal ve romantik bir aşkı dile getirmişlerdir.
B) Gerçeklikten uzak doğa tasvirlerine yönelmişlerdir.
C) Şiirde Fransız sembolistlerinden etkilenmişlerdir.
D) Bir beyanname yayımlayan ilk edebi topluluktur.
E) Bu topluluğa bağlı tüm sanatçılar daha sonra Milli Edebiyat akımına dahil olmuşlardır.

5) Türk edebiyatında öykücülüğün sınırlarını genişletir, konularını ve çevresini Anadolu’ya aktararak ona yeni ufuklar açar. Kitabına seçtiği “Memleket Hikâyeleri” adı bile onun bu tutumunu somutlamaktadır. O zamana kadar hiçbir kalemin, ayrıntısıyla anlatamadığı Anadolu insanının dünyasını ve sorunlarını öyküleştirmiştir.
 Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Ömer Seyfettin                B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 C) Refik Halit Karay            D) Halide Edip Adıvar        
 E) Reşat Nuri Güntekin

6) Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat döneminde çıkarılmış bir dergi değildir ?
A) Çocuk  Bahçesi              B) Yeni Mecmua         C) Türk Yurdu
D) Papirüs                           E) Halka Doğru

7) Divan edebiyatı ile Servet-i Fünun edebiyatının ortak bir özelliğini belirten yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arap ve Fars edebiyatlarından alınan kaside, gazel, mesnevi gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.
B ) Dil, yabancı sözcükler ve yabancı dil kurallarıyla örülüdür.
C) Konu ile ölçü arasında bir uyum olmasına özen gösterilmiştir.
D) Uyağın göz için değil, kulak için olduğu görüşü egemendir.
E) Beyit başlı başına bir bütün sayılmış ve düşünceleri anlatan cümleler bir beyit içinde tamamlanmıştır.    

8) Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret’in eserleri arasında yer almaz?

A) Çağlayanlar           B) Rübabın Cevabı         C) Rubab-ı Şikeste           D) Tarih-i Kadim                     E) Haluk’un Defteri


9) Aşağıdakilerden hangisi Halide Edip Adıvar'ın Kurtuluş Savaşı  yıllarını anlattığı hatıra kitabıdır ?

A) Dağa  Çıkan  Kurt                         B) Mor  Salkımlı Ev                 
C) Türk'ün  Ateşle  İmtihanı              D) Tatarcık               
E) Ateşten  Gömlek  

10)     I.   Türkçülük akımını benimsemiştir.
          II.  Nazmı nesre yaklaştırmada oldukça başarılıdır.
          III. “Sanat için sanat” anlayışıyla eserler vermiştir.
          IV. Herhangi bir edebî topluluğa katılmamıştır.
          V.  Aruz ölçüsünü Türkçeye başarıyla uygulamıştır.

Yukarıdakilerin hangileri Mehmet Akif  Ersoy  ile ilgili özelliklerden değildir?
A) I. ve II.                        B) I. ve III.               C) II. ve IV.     
D) III. ve V.                     E) IV. ve V.


11)   * Felatun Bey ile Rakım Efendi     * Araba Sevdası
        * Kiralık Konak                              * Yaprak Dökümü
Bu romanların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?                             A) Yanlış batılılaşmayı anlatmaları                                                     B) Aynı yazar tarafından kaleme alınmaları                                                                                                   C) Aynı edebi akımın etkisiyle yazılmış olmaları                                                              D) Tanzimat edebiyatı ikinci dönemine ait olmaları                                                                                                                     E) Aynı sanat anlayışıyla yazılmaları
12) Aşağıdakilerden hangisi  “Yeni  Lisân"  makalesindeki  dil konusunda  benimsenen  ilkelerden biri  değildir?

A) Arapça-Farsça tamlamalar ve dilbilgisi kuralları kullanılmamalı
B) Halk arasında asırlardır yaygınlık kazanmış olan Arapça ve Farsça  sözcükler Türkçeleşmiş sayılmalı, kullanımı devam etmeli
C) Standart yazı dilinde, İstanbul Türkçesi esas alınmalı
D) Diğer Türk lehçelerinden ve şivelerinden kelimeler alınmalı
E) Türkçede karşılığı olan yabancı sözcükler kullanılmamalı

13) Aşağıdakilerden hangisi, M. Emin Yurdakul,  Ziya Gökalp ve  Ömer Seyfettin’in ortak özelliğidir? (1991/ÖSYS)

A)    Türkçülük akımının öncüleri sayılmaları
B)    Genç Kalemler hareketinin başında bulun­maları
C)    Hem nesir hem de nazım alanında eser vermeleri
D)    Fikir adamı kişiliklerinin, sanatçı kişilikle­rinden güçlü olması
E)    Fecr-i Âti topluluğuna dahil olmaları

14) Tanzimat’tan Cumhuriyet sonrasına uzanan bir zaman diliminin romanına konu edinmiştir. Büyük değişimlerin ve bunalımların yer aldığı bu zaman dilimi içinde, kuşaklar arasındaki görüş farklılıklarını ve çatışmaları, halk-aydın çelişkisini işlemiştir.
Öyle ki tarihsel ve sosyal olayları yansıttığı romanları birbirini bütünleyen bir zincirleniş içinde, çağdaş, siyasal ve sosyal tarihimizin panoramasını vermektedir.
     Bu yargılarla değerlendirilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?   (1989/ÖSYS)
A) Refik Halit Karay                B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Reşat Nuri Güntekin            D) Hüseyin Rahmi Gürpınar
E) Halide Edip Adıvar

15)  Aşağıdakilerden hangisi  Milli Edebiyat Dönemi  sanatçıları  arasında  gösterilmez?

A) Ahmet  Hikmet Müftüoğlu              B) Aka  Gündüz
C) Behçet Necatigil                           D) Falih Rıfkı Atay
E) Ali Canip Yöntem

16) "   Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken,
           Yazılmamış bir destan gibi Anadolu’muz.
           Arkadaş biz bu yolda türküler tuttururken,
           Sana uğurlar olsun... ayrılıyor yolumuz. "
Sanat  anlayışlarını  bu şiirle dile getiren edebiyat hareketi aşağıdakilerden  hangisi  olabilir?
A)  Hisarcılar                              B)  Fecri Aticiler
C)  Beş Hececiler                        D) Garipçiler
E)  Yedi Meşaleciler

17)     "    İlhan Mokan,  Bilge Kağan,
                Gazneli’den Mahmut Sultan,
                Selçuklu'dan Alparslan Han,
                Birer şanlı koçağımız !    "

Millî Edebiyat Dönemi’nde yazılan bu şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi  söylenebilir?
A) Ölçü olarak aruz tercih edilmiştir.
B) Anadolu konu olarak seçilmiştir.
C) Türkçülük akımı etkisi görülmektedir.
D) İçerikten ziyade biçime önem verilmiştir.
E) Düşünceden çok duygu ön plandadır.


18) Paris’te ünlü bir tiyatronun müdürü olan Pierre Antuan tarafından 1915’te ilk resmî tiyatro olan Darülbedayi-i Osmanî kurulmuştur. Bu tiyatronun önemi, oyuncu olmak isteyenleri yetiştirme amacı gütmesidir. Amacı bakımından aynı zamanda bir okul niteliği taşır. İlk oyun, ancak 1916 yılı başında sahneye konulabilmiştir. Bu oyun, Hüseyin Suat’ın .................................. adlı uyarlamasıdır. Onu Halit Fahri’nin “Baykuş”u izler.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi  getirilmelidir?

A) Çürük Temel                B) Canavar             C) Mağara  
D) Sekizinci                      E) Fermanlı Deli Hazretleri


19) )      " Vatan ne Türkiye’dir Türklere ne Türkistan,
               Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir :  Turan !.. "
Bu dizelerin etkilendiği fikir akımı ve temsilcisiyle ilgili aşağıdakilerden  hangisi  doğrudur ?
A)  Türkçülük - Ziya  Gökalp
B)  Vatancılık - Namık  Kemal
C)  Osmanlıcılık - Mehmet  Emin Yurdakul
D)  İslamcılık - Mehmet Âkif  Ersoy
E)   Batıcılık - Tevfik  Fikret


20) " Peyâmi, Ayşe,  İhsan arasındaki gizli aşk üçgeni ekseninde İzmir'in işgali üzerine büyük fedakârlıklar ve sıkıntılar içinde vatan aşkıyla yapılan Milli mücadeleyi anlatan eserde; kişiler, olaylar ve tarihsel süreç gerçeğe dayanmaktadır. Başarılı bir realist yapıttır. Aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nı konu olarak işleyen edebiyatımızdaki ilk romandır. "
Yukarıda tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaban                  B) Ateşten Gömlek            C) Yorgun Savaşçı
D) Küçük  Ağa                            E) Devlet Ana


21)  Aşağıdakilerden hangisi  Servet-i Fünun  sanatçılarının Türk  şiirine getirdiği yenilikler arasında  yer almaz?

A) Divan edebiyatındaki beyit hakimiyetini yıkmışlar, anlamı şiirin bütününe yaymışlardır.
B) Divan edebiyatındaki müstezatı, serbest müstezat haline getirmişlerdir.
C) Edebiyatımıza ilk kez sone nazım şeklini sokmuşlardır.
D) Aruz vezinlerini ilk kez müzikalite bakımından değerlendirmişlerdir.
E) Aşırı duygusallık, melankolik ve içsel yapılarından dolayı sürrealist şiirin ilk örneklerini vermişlerdir.

22)  Aşağıdaki  sanatçılardan hangisi  Fecr-i Ati topluluğunda yer almaz?

A) Celal Sahir            B) Ahmet Haşim            C) Emin Bülend
D) Fuat Köprülü         E) Ahmet Rasim


23) 1909'da Fecr-i Ati topluluğuna katıldı. Şiiri ve sanatı büyük davaların dışında ve daha kendi başına bir şey olarak aldı. Fransız sembolistlerden etkilenen şair, Piyâle isimli eserinin önsözünde ‘Şiirin anlamı kapalı olmalı, şiir sözden çok musikiye yakın olmalı.” der. Bu topluluk dağıldıktan sonra da Fecr-i Ati sanat anlayışına bağlı kalmıştır.
Yukarıda tanıtılan şair  aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cemal Süreya           B) Tevfik Fikret          C) Tahsin Nahid
D) Ahmet Haşim           E) Yahya Kemal Beyatlı


24)  " Fecr-i Ati "  topluluğunun  isminin  günümüz  Türkçesi karşılığı  aşağıdakilerden  hangisidir?

A) İdeal Zirve
B) Yakın Gelecek
C) Geçmişin Şafağı
D) Geleceğin Aydınlığı
E) Yeni Edebiyatın Doğuşu


25) Servet-i Fünun edebiyatının oluşumunda devrin siyasi, sosyal ve edebi şartları etkilidir. Bu kısa ömürlü ama edebiyatımızı derinden etkileyen topluluğunun zamanında dönemin padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A) III.Selim                 B) II.Mahmud              C) Abdülmecid                               D) Abdülaziz               E) II.Abdülhamid

*   Her  Soru  4  puandır.          *  Başarılar  Dileriz.

A
B
C
D
E

A
B
C
D
E
1

14

2

15

3

16

4

17

5

18

6

19

7

20

8

21

9

22

10

23

11

24

12

25

13DOĞRU:
YANLIŞ:
PUAN:          NOT:  Sınav  süresi  bir  ders  saatidir.    " Başarıya  giden  yolda  çekilen  çile  kutsaldır. "


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk