sponsorlu reklam Admatic -sponsor

12.SINIF DİL VE ANLATIM 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI 2017-2018


12.SINIF DİL VE ANLATIM 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI,
12.SINIF DİL VE ANLATIM YAZILI, 12. SINIF DİL VE ANLATIM YAZILILARI, DİL VE ANLATIM YAZILI SORULARI, 


1-Göstermeye bağlı metinleri sınıflandıran bir tablo çiziniz.(5p)
2-Aşağıdaki kavramları açıklayınız.(10p)
Bent:
Nazım Birimi:
İdil:
Jest:
Perde:
Rejisör:
Suflör:
Vodvil:
Fasıl:
Dekor:
3- Aşağıdaki şiiri yandaki tabloya çözümleyiniz.(10p)
                Tahammül mülkünü yıktın Hulagu Han mısın kâfir
                Aman dünyayı yaktın ateş-i sıızan mısın kâfir  
Nedir bu gizli gizli ahlar çak-i giribanlar
Aceb bir şuha sende âşık-ı nalan mısın kâfir
                Nedim-i zarı bir kâfir esir etmiş işitmiştim
                Sen ol cellad-ı din ol düşmeni iman mısın kâfir
                                               NEDİM
Nazım
birimi

ölçüsü

Ait olduğu şiir geleneği

Dili

Tema4- Aşağıda verilen tabloya istenilen bilgileri yazınız.(15p)

KOMEDİ
TRAJEDİ
DRAM
Örnek bir temsilci
*
*
*
Özellikleri
(üçer tane)

*

*

*
*

*

*
*

*

*
Hakim olan edebi akım  *
*
*5- Orta Oyunu'nun bölümlerini birer cümle ile açıklayarak yazınız.(10p)


                               6- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.(3*15=45p)

Nereden nereye (   ) İstanbul’da seninle yaşadığımız o güzel günler   (   ) Bir gün Kız Kulesi’ni seyrederken bana söylediklerini hatırlıyorum (   ) “İnsan kuş misali, bir gün orda , bir gün burada.” Bu sözün doğruluğuna nasıl katılmam şimdi(   )
1-Bu parçada  ayraçlarla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A)(…) (: )(:) (?)          B)(!) (…) (;)(!)         C)(:)  (.) (,) (.)        D)(?)(…)(,)(!)               E)(! )(…)(:)(?)

Sultan ile Keloğlan yola çıkmışlar. Mağaraya varınca Keloğlan,sultanı  orada bırakmış,dönmüş.Geceleyin sultan karanlıkta epey korkmuş ama yerinden kımıldamamış.
2-Altı çizili sözcüklerin türleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A)ad-zamir-sıfat-sıfat    B)sıfat-zamir-zarf-zamir    C)ad-zamir-zarf-zarf     D)zamir-sıfat-zamir-zarf          E)zamir-zarf-sıfat-sıfat


3-Aşağıdakilerden hangisi hem komedya hem de tragedyada ortaktır?
A-konu  B- Dil   C- Amaç   D- üç birlik kuralı   E- Kahramanlar

Bir şiir gerçekten şiir mi? Bunu anlamak için şiirin birtakım sorulara cevap verebilmesi gerekir. İşte o sorulardan bazıları: Günlük dili saf bir sanat malze­mesi hâline getirmiş mi? Bize bir ufuk açıyor mu? O şair gelmeseydi toplumumuzda bir şeyler eksik olur muydu; insanımızı, tarihimizi, kendi kalbimizi ondan sonra tanıdığımız gibi tanır mıydık? Aşk, ölüm, hayat, vatan gibi büyük kavramlar onun geli­şiyle yeni manalar kazandı mı?
4-Bu paragrafta verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)  Günümüz Şiiri               B) Şiir Dili C)Şiir ve Tarih  
  D) Gerçek Şiir     E) Şiirin Görevleri

Her kim ki olursa bu sırra mazhar
Dünyaya bırakır ölmez eser
Gün gelir Veysel’i bağrına basar
Benim sadık yârim kara topraktır
5-Yukarıda verilen dörtlükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A)  Ünsüz düşmesi     B)  Ünsüz benzeşmesi
C)  Ünlü düşmesi      D)  Ünsüz türemesi           E)  Ulama

6-Aşağıdaki tümcelerin hangisinde anlatım bo­zukluğu vardır?
A)  Yaşar Kemal, öyküleriyle edebiyatımıza Çu­kurova coğrafyasının renklerini, kokularını ge­tiriyor.
B)  Ömer Seyfettin'in öykülerinin geniş kitlelerce sevilmesinin nedeni, konularının halkın yaşa­mından alınmış olmasındandır.
C)  Memduh Şevket Esendal, halkın konuşmasını büyük bir ustalıkla yazıya geçirmiştir.
D)  Servet-i Fünun döneminin düzyazıdaki en bü­yük ustası Halit Ziya'dır.
E)  Milli Edebiyat döneminin en önemli öykücüsü, Ömer Seyfettin’dir; sanatçı, olay öyküsü yaz­mıştır.

7-Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden biri değildir?
A) Olayların belli bir zamana bağlanmaması
B) miş’li geçmiş zamanla anlatılması
C) Belli bir yazarının bulunmaması
D) Milli duygularla inançları işlemesi
E) Eğitici nitelik taşıması

8-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A)Ankara’dan Elazığ’a arabayla on iki saatte gittik.
B)Antep’deki maçta rakip takımın seyircileri olay çıkardı.
C)Oraya kadar gidip  de Adana kebap yemediniz mi?
D)Nemrut Dağı’na çıkıp güneşin doğuşunu izledik.
E)Nükleer enerji konusu Bakanlar Kurulunda görüşüldü.

       Bir hatıradır şimdi dalgın uyuyan şehir
       Solar albümlerde çocuklar ve askerler
       Yüzün bir kır çiçeği gibi usulca söner
       Uyku ve unutkanlık gittikçe derinleşir
9-Bu dörtlükteki zarflar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A)Bir hatıradır-dalgın-usulca-uyku ve unutkanlık
B)şimdi-dalgın-bir kır çiçeği gibi-usulca-gittikçe
C)şimdi-uyuyan-albümlerde-bir kır çiçeği gibi-gittikçe
D)dalgın-uyuyan-çocuklar ve askerler-usulca-uyku ve unutkanlık
E)şimdi-dalgın-solar albümlerde-usulca-gittikçe

10-Aşağıdakilerden hangisi hikâyenin özelliklerinden biri değildir?
A)Genelde tek bir olay vardır        B)Olmuş ya da olması mümkün olaylar anlatılır.             C)Kişiler bütün yönleriyle ele alınır.      D)Özlü ve yoğun bir anlatımı vardır.    E)Yalın bir olay örgüsü bulunur.


11-Aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde  birden çok yapım eki kullanılmıştır?
A)Kara gözlüm çok özledim ben seni
B)Varlığımı yalnız ona verdim ben
C)Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar
D)Gözleri yaş dolu yorgun bulutlar
E)Bir med zamanı gökyüzü kurşunla örtülü

                Gözyaşım damlaydı, sel oldu artık
                O sele kapılıp çağlar mısın sen?
12-Bu dizelerde aşağıdakilerin hangisinde verilen edebi sanatlar vardır?
A)   Teşhis - teşbih  B)   Mübalağa - istifham C)   Tevriye - istiare  D)   Kinaye - tecahül-i arif  E)   Tezat - teşhis

13-Aşağıdakilerden hangisi roman ve hikaye arasındaki farklardan değildir.
 A- Roman hikayeye göre daha kısadır.
B- Romanda kişi hikayeye göre daha fazladır.
C -Romanda kişi tahlilleri hikayeye göre daha azdır.
D- Romanda daha çok olay vardır.
E- Hikayeler romanlara göre daha basittirler.

14-Aşağıdakilerden hangisinde topluluk adı bir isim tamlamasında tamlanan görevinde kullanılmıştır?
A)Ordu komutanı, birçok askerin sorumluluğunu yüklenir.
B)Bilim düşmanı insanların eğitime ihtiyacı olduğu tartışılmaz.
C)Öğrenci velisi, okul müdürünün odasına bir dilekçeyle geldi.
D)Buranın halkı kız çocuklarına da mutlaka karateyi öğretirdi.
E)Milletin huzuru ve refahı için herkes birbirine hizmet etmeli.

Zenginin sözüne belî diyorlar
Fukara söylese deli diyorlar
Zamane şeyhine veli diyorlar
Gittikçe çoğalır delimiz bizim
15-Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Lirik şiir   B) Didaktik şiir   C) Pastoral şiir
D) Epik şiir   E) Satirik şiirYorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk