sponsorlu reklam Admatic -sponsor

12.SINIF TÜRK EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI KLASİK-TEST

12.SINIF TÜRK EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI,
12.SINIF TÜRK EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI KLASİK-TEST, 12.SINIF TÜRK EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI, 12.SINIF EDEBİYAT YAZILILARI, EDEBİYAT YAZILI SORULARI, 


2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Ermenek Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

    Adı:                                                            Soyadı:                                                  Sınıfı:                                Numara:
1 . Garipçilerin (I.Yeni) genel özelliklerinden beş madde yazınız?(2x5=10P)

2.    Aşağıdaki tabloda iki farklı şiir anlayışı verilmiştir. Bu şiir anlayışlarının neler olduğunu karşısına yazınız ve temsilcilerinden iki örnek veriniz? ( 12P)
             I.ŞİİR

    Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın
    Bu toprak, bir devrin battığı yerdir
    Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın
    Bir vatan kalbinin attığı yerdir

                      2.ŞİİR
Hiçbir şeyden çekmedi dünyada
Nasırdan çektiği kadar
Hatta çirkin yaratıldığından bile
O kadar müteessir değildi;
Kundurası vurmadığı zamanlarda
Anmazdı ama Allah'ın adını,
Günahkar da sayılmazdı.
Yazık oldu Süleyman Efendiye
1.şiirin yazıldığı şiir anlayışı:


Bu şiir anlayışında şiir yazan iki şair adı:

2.şiirin yazıldığı şiir anlayışı:


Bu şiir anlayışında şiir yazan iki şair:


3. Aşağıda özellikleri tanıtılan sanatçıların kim olduğunu karşılarına yazınız?(3X8=24P)
a) ) Şiirlerimde halk edebiyatının unsurlarını, kendi yöre insanının kullandığı deyim ve kelimeleri şiirlerimin içerisinde barındırırım. Kendimi Karacaoğlan’ın bacanağı olarak tanımladım. Adamın Biri, Atatürk Kurtuluş Savaşı’nda eserlerim arasında:

b) Ressamlığımın vermiş olduğu etkiyle beraber şiirlerimde görsellik ön plandadır. Kara dutum, çatal karam, çingenem dizeleriyle başlayan şiirim bestelenmiştir. Dol Karabakır Dol, Yaradana Mektuplar gibi eserlerim de vardır:

c) Adana’nın kurtuluşu olan 5 Ocak’ta yazdığım ünlü Bayrak şiirimden dolayı Bayrak Şairi olarak tanınırım. Aynı zamanda Cumhuriyet devrinin rubai türünde eser veren en önemli şairlerinden birisiyim:

d) Orda Bir Köy Var Uzakta, Nerdesin ve Halay Çeken Kızlar şiir kitaplarımla tanınırım. Ünlü halk şairi Aşık Veysel’i keşfedip onun edebiyatımızda tanınmasını sağladım. Köşebaşı, Bir Pazar Günü gibi tiyatro eserlerim de vardır:

e) Garip akımının en önemli şairidir. Ölçüye, kafiyeye, edebi sanatlara karşı çıkmıştır. Bazı şiirlerinde Mehmet Ali Sel imzasını kullanır. İstanbul’u Dinliyorum, Anlatamıyorum gibi şiirleri meşhurdur:

f) Türk şiirinin en uzun soluklu şairlerinden birisiyim. Yakaladığım şiir çizgisini sürekli aşmaya çalıştım. Türkçem benim ses bayrağım dizesiyle tanınırım. Havaya Çizilen Dünya, Çocuk ve Allah önemli eserlerimdir:

g) Beş Hececilerin en önemli şairiyim. İlk şiirlerimde aruz ölçüsünü kullandım. 1922’de Kayseri Lisesine edebiyat öğretmeni olarak giderken yoldaki izlenimlerimi meşhur Han Duvarları şiir kitabımda topladım:

h) Mavicilerin en önemli ismiyim. İlk dönem şiirlerimde Nazım Hikmet’in tesirinde kaldım. Duvar bu dönemde yazmış olduğum şiir kitabımdır. İkinci dönemimde bireyin mutsuzluğunu işledim:


4. Aşağıda eser ve yazarlar karışık olarak verilmiştir. Düzgün bir şekilde eşleştirmesini yapınız?(1X12=12P)

1 Üç Şehitler Destanı

A Behçet Necatigil

2 Ben Sana Mecburum

B Orhan Şaik Gökyay

3 Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü

C Enis Behiç Koryürek

4 Bu Vatan Kimin

D Orhan Veli

5 Deniz Sarhoşları

E Attila İlhan

6 Varidat-ı Süleyman

F Melih Cevdet Anday

7 Binnaz

G Ömer Bedrettin Uşaklı

8 Destan Gibi

H Oktay Rıfat Horozcu

9 Kolları Bağlı Odyseus

I Fazıl Hüsnü Dağlarca

10 Perçemli Sokak

İ Yusuf Ziya Ortaç

11 Şarkın Sultanları

J Bedri Rahmi Eyüboğlu

12 Dol Karabakır Dol

K Faruk Nafiz Çamlıbel

5. Aşağıdaki ifadeleri D/Y olarak değerlendiriniz?(1X11=11P)
. Ahmet Kutsi Tecer, Kayseri Lisesinden öğrencisi Behçet Kemal ile beraber Onuncu Yıl Marşı’nı yazdı(    )
. Kemalettin Kamu Gurbet Şairi olarak tanınır ve Bingöl Çobanları şiiri meşhurdur(      )
. Oktay Rıfat Horozcu La Fontaine’nin fabllarını ve Nasrettin Hoca fıkralarını şiir biçiminde yeniden yorumlar(       )
. Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir anlayışında şairler görüş ve ideolojilerini şiire yansıtmışlar ve çizgilerini sanat hayatları boyunca korumuşlardır.(     )
. Attila İlhan’ın Bela Çiçeği, Ben Sana Mecburum ve Duvar eserleri roman türünde yazılmıştır.(       )
. beş Hececiler Anadolu coğrafyasını, insanını milli bir duyarlılık ve heyecanla ele alarak memleket edebiyatı oluşturdular.(       )
. Necmettin Halil Onan Dede Korkut Hikayeleri üzerine araştırma yapmış ve bu hikayeleri sadeleştirmiştir(        )
. Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirde ölçü, uyak, edebi sanat gibi geleneksel unsurlar reddedilmiştir(       )
. Sürrealizm akımı Andre Breton tarafından yayımlanan bildiriyle ortaya çıktı. Bilinçaltı kavramına önem verir(      )
. Orhan Veli’nin yazdığı Peri Kızı ile Çoban Hikayesi başarıyla yazılmış manzum bir masaldır(      )
. Fazıl Hüsnü Dağlarca edebiyatımızda Destan Şairi olarak anılmış. (       )
. Orhan Veli ve arkadaşları ağırlıklı olarak hece ölçüsünü kullanmıştır(         )
6. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız(5*6=30P)
I
I Ahmet Kutsi Tecer-Erciyes’ten Kopan Çığ
II Orhan Şaik Gökyay-Destursuz Bağa Girenler
III Kemalettin Kamu- Bingöl Çobanları
IV Zeki Ömer Defne- Denizden Çalınmış Ülke
V Arif Nihat Asya- Dualar ve Aminler
Yukarıdaki yazar eserlerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A I     B II     C III     D IV     E V

II Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır
A Behçet Kemal Çağlar, kimi şiirlerinde Ankaralı Aşık Ömer mahlasını kullanmış, halk şiir geleneklerine bağlı kalarak, Atatürkçülük, yurt sevgisi ve kahramanlık gibi konularda şiirler yazmış.
B Garip şiirinin öncülerinden olan Orhan Veli, şiirlerinde gündelik yaşamı, ortalama insanın duygu ve düşüncelerini, küçük mutlulukları temel almış; Vazgeçemediğim, Yenisi, Karşı gibi şiir kitaplarını yazmış.
C Karadut şiiriyle ün yapan Behçet Necatigil, folklor malzemesini şiirlerinde başarıyla kullanmış, halk türkülerinin güzelliğini şiirlerinde uygulamış, aynı zamanda ressam olan bir şairimizdir.
D Fazıl Hüsnü ilk kitabı Havaya Çizilen Dünya’yı heceyle daha sonrakileri serbest ölçüyle yazmış asıl kimliğini ise Çocuk ve Allah adlı yapıtı ile ortaya koymuş.
E Anadolu Şairi olarak ünlenen Ömer Bedrettin Uşaklı doğayı izlenimci bir gözle, ülke gerçeklerini ve bireysel duygulanışlarını içli bir duyarlılıkla işlemiştir.


III
. Hangisi memleket edebiyatının özelliklerinden değildir?
A Memleket sevgisi, Anadolu’nun güzellikleri kahramanlık gibi temalar ön plana çıkmış.
B Hece ölçüsü ve dörtlüklerle oluşturulan eserlerde yalın bir dil kullanılmış.
C Yedi Meşalecilerin izinden giden sanatçılar, onlar gibi sembolizmin etkisinde kalmıştır.
D Milli edebiyatın ölçü biçim ve nazım şekilleri benimsenmiş ve o doğrultuda eser yazılmıştır.
E Halk şiirimizin özelliklerinden yerli kaynaklarımızdan yararlanarak şirimizin aruzdan heceye geçişinde öncü olmuşlar.
V
Aşağıdaki eserlerden hangisi Beş Hececilerden birisine ait değildir?(4P)
A Çoban Çeşmesi       B Cenk Duyguları       C Cenk Ufukları     D Yayla Kartalı            
E Yayla Dumanı


IV 
( I) Sivas’a edebiyat öğretmeni olarak atanması şairin hayatında dönüm noktası olmuş, Orda Bir Köy Var Uzakta şiirine ilham kaynağı olmuştur. (II) Milli edebiyat zevk ve anlayışını benimseyen şair şiirlerini, Kardelenler, Denizden Çalınmış Ülke adlı kitaplarında toplamıştır. (III) Cumhuriyet Dönemi en büyük halk ozanı Aşık Veysel’i edebiyata kazandırmıştır. (IV) Şiirde biçim ve içerik bakımından halk edebiyatı geleneğine bağlı kalmıştır. (V) Nerdesin adlı şiirinde nereden geldiğini bilmediği bir sesin peşinden gitmiş; aşk, özlem temalarını işlemiştir.
Numaralı cümlelerin hangisinde Ahmet Kutsi Tecer ile ilgili yanlışlık yapılmıştır?

A I    B II       C III     D IV     E V

V
Edebiyat dünyasında 2.Yeni tarzında yazdığı şiirleriyle tanınmaya başladı. Fakat içerik olarak İslami kaynaklara yöneldiği için onlardan ayrılır. Kapalı ve kilitli bir şiir diline sahiptir. Kurucusu olduğu Mavera dergisinde şiirleri yayımlanan şairin eserleri arasında İşaret Çocukları, Yedi Güzel Adam, Menziller, Korku ve Yakarış yer alır.
Bu parçada tanıtılan şair kimdir?
A Erdem Bayazıt
B Asaf Halet Çelebi
C Mehmet Çınarlı
D Hilmi Yavuz
E Cahit Zarifoğlu

BAŞARILAR :)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk