sponsorlu reklam Admatic -sponsor

YKS EDEBİYAT DENEME SINAVI PDF İNDİR,ONLİNE ÇÖZ-deneme-1

YKS EDEBİYAT DENEME SINAVI PDF İNDİR,
YKS EDEBİYAT DENEME SINAVI PDF İNDİR, YKS EDEBİYAT DENEME ONLİNE ÇÖZ, YKS EDEBİYAT DENEME SINAVI, YKS EDEBİYAT DENEME PDF, YKS DENEME, TYT-YKS, 

derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için YKS EDEBİYAT DENEME SINAVI PDF İNDİR,ONLİNE ÇÖZ-deneme-1  üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..


doğru konum= derskonum


destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız


DOĞRU KONUM   :  derskonum.comHazırlayan: Mustafa ŞAHİNYKS EDEBİYAT DENEME SINAVI PDF İNDİR,ONLİNE ÇÖZ-deneme-1


1-
I.
Deme kim yârda yok cevr ü cefâdan gayrı
Ne dilersen bulunur mihr ü vefadan gayrı
Yüzüne tutsa Necatî ne aceb haclet elin
Nesi var yüzü gelir dest-i duâdan gayrı
II.
Hâsılım yoh ser-i kuyunda belâdan gayrı
Garazım yoh reh-i aşkında fenadan gayrı
Bezm-i aşk içre Fuzûlî nice âh eylemeyem
Ne temettü bulunur bende sadâdan gayrı
Yukarıda Necatî ve Fuzulî'nin gazellerinden alınan beyitlere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Her iki gazelde de birinci beyitler matla beytidir.
B) Her iki gazelde de ikinci beyitler makta beytidir.
C) II. gazel, l. gazele nazire olarak yazılmıştır.
D) Her iki gazelde de ağır bir dil kullanılmıştır.
E) Her iki gazelde de cinaslı uyak kullanılmıştır. 
2. (I)Abdülhak Hamit'in tiyatrolarında tarihî konular önemli bir yer tutar. (II)Afife Anjelik,(III)Sardanapal(IV)Nesteren ve (V)Tarık yahut Endülüs Fethi tarihî konuları işlediği tiyatrolarıdır.
Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

3. Orhan Veli Kanık ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Saf şiir anlayışına öncülük etmiştir.
B) Her türlü sözcüğü şiire getirmiştir.
C) Geleneksel şiirle bağlarını koparmıştır.
D) Kimi şiirlerinde bir alay ve eleştiri sezilir.
E) Genellikle serbest ölçüyle şiirler yazmıştır.

4. Divan edebiyatında bugünkü roman ve öykünün yerini tutan, beyit sınırlaması olmayan bu yapıtlarda; savaş, aşk, tarihî olaylar, din ve tasavvuf konuları ile çeşitli toplumsal konular ele alınırdı. —-, bu yapıtlardan biridir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) Hayrabat
B) Mantıku't Tayr
C) Hadikatü's Süeda
D) Hüsn ü Aşk
E) Cemşid ü Hurşid

5. (I)Abdülhak Şinasi Hisar, romanlarında (II)Rumelihisarı, Büyükada, Çamlıca üçgeninde varlıklı, gününü gün eden, sorunsuz insanların yaşamlarını yansıtmıştır. Yapıtlarını (III)şiirsel bir dille oluşturmuş, roman kişilerinin duygu ve düşüncelerine önem vermiştir. (IV)Sahnenin Dışındakiler ve (V)Ali Nizami Bey'in Alafrangalığı ve Şeyhliği yapıtlarından bazılarıdır.
Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.
6.
I. Evliya Çelebi tarafından yazılmıştır.
II. Terkibibent türünde kaleme alınmıştır.
III. Bursa'da bir vaizin Hz. Muhammed (SAV) ile diğer peygamberler arasında bir farkın olmadığı iddiası üzerine yazılmıştır.
IV. 15. yüzyılda Eski Anadolu Türkçesiyle yazılmıştır.
V. Münaacat, vilâdet, risalet, miraç, rıhlet ve dua bölümlerinden oluşmuştur.
Yukarıdaki numaralanmış yargılardan hangileri Vesiletü'n Necat ile ilgili olaraksöylenemez?
A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) III. ve IV.   D) III. ve V.   E) IV. ve V. 

7. (I)"Her Gece Bodrum" romanıyla tanınan (II)Nezihe Meriç, bu romanıyla bir "anlık roman" örneği vermiş, bilinç akışını kullanmıştır. Güncelerine dayanarak yazdığı bu romanını (III)"Ölüm ilişkileri" ve (IV)"Cehennem Kraliçesi" romanları izlemiştir. Kişilerin ön planda olduğu bu romanlardan sonra yayımlanan (V)"Bir Akşam Alacası" siyasi bir söylev niteliği taşır.
Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

8. (I)Sanat şahsi ve muhteremdir görüşü üzerine temellendirilen (II)Edebiyat-ı Cedidetopluluğu; (III)Ahmet Haşim, Emin Bülent, Yakup Kadri ve Şahabettin Süleyman gibi sanatçılar tarafından oluşturulmuştur. Bu sanatçılar, (IV)edebiyatımızdaki ilk edebî bildiriyi yayımlamıştır. Kendilerinden öncekileri (V)yeterince Batılı olmamakla suçlamışlardır.
Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.
9. Tanzimat Dönemi'nde bazı aydınlar Batı'ya açılmış, bunların bir sonucu olarak (I)1860'ta Şinasi ile Âgâh Efendi (II)Tercüman-ı Ahval gazetesini çıkarmışlardır. İlk yerli tiyatro yapıtı olan(III)"Vatan yahut Silistre" ve ilk yerli roman olan (IV)Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat bu dönemde yazılmıştır. Ayrıca (V)noktalama işaretleri de ilk kez bu dönemde edebiyatımızda kullanılmıştır.
Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

10. Cumhuriyet Döneminde Anadolu, değişik bölgeleriyle yazınsal yapıtlara yansıtılmıştır. —- "Köyün Kamburu", —- "Köyden İndim Şehire", —- "Onuncu Köy" ve —- "Bizim Köy" adlı yapıtları bunun başarılı örnekleri arasında sayılabilir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) Kemal Tahir'in – Dursun Akçam'ın – Fakir Baykurt'un –  Mahmut Makal'ın
B) Orhan Kemal'in – Kemal Bilbaşar'ın – Yaşar Kemal'in – Refik Erduran'ın
C) Necati Cumalı'nın – Yaşar Kemal'in – Fakir Baykurt'un – Talip Apaydın'ın
D) Sabahattin Ali'nin – Oğuz Atay'ın – Kemal Tahir'in – Talip Apaydın'ın
E) Yaşar Kemal'in – Kemal Tahir'in – Mahmut Makal'ın – Muzaffer İzgü'nün 

11. (I)Necati Cumalı, romanlarının konularını kendi yerleşim yeri olan (II)Urla çevresindenalmıştır. Bir üçlü oluşturan (III)Tütün Zamanı(IV)Yağmurlar ve (V)Topraklar ile Tırpan tanınmış romanlarıdır.
Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.
12.
I. Herkes için geçerli olan değer ölçüleri oluşturma
II. Konuları insan doğasına uygun olarak seçme
III. Davranışları aklın denetimi altında tutma
IV. Kişiliklerini gizleme
V. Biçimsel güzelliği önemsememe
Yukarıda numaralanmış özelliklerden hangisi klasisizme bağlı sanatçılarlailişkilendirilemez?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.
13.
Dolsun yine peymâneler olsun tehî humhâneler
Raks eylesin mestâneler mutribler gittikçe ne gam
Bu beyitte olduğu gibi, dize ortalarında bulunan ve dize sonlarındaki uyakla uyumlu ses benzerliğine ne ad verilir?
A) Seci
B) Asonans
C) İç kafiye
D) Aliterasyon
E) Sehl-i mümteni

14. Serbest müstezat ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 19. yüzyıl sonlarında özellikle Servet-i Fünuncuların geliştirdikleri bir nazım biçimidir.
B) Kafiye örgüsünün düzenlenişi bir kurala değil, şairin isteğine bağlıdır.
C) Nazmı nesre yaklaştırmada kullanılmıştır.
D) Hece ölçüsünün farklı kalıpları bir arada kullanılmıştır.
E) Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin ve Ahmet Haşim başarılı örneklerini vermiştir.
15.
Köroğlu'yum medhim merde yeğine
Koç yiğit değişmez cengi düğüne
Sere serpe gider düşman önüne
Ölümü karşılar meydan içinde
Bu dizeler biçim ve içerik özelliklerine göre aşağıdaki nazım türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
A) Taşlama    
B) Ağıt          
C) Nutuk
D) Koçaklama           
E) Güzelleme

16. (I)Halide Edip Adıvar, Kurtuluş Savaşı yıllarındaki yapıtlarında ulusal duyarlığı öne çıkarmıştır.(II)"Vurun Kahpeye" ve (III)"Türkün Ateşle İmtihanı" bu dönemin romanlarıdır. En tanınmış(IV)romanı olan (V)"Sinekli Bakkal"da ise farklı toplum kesimlerini resmeder.
Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

17. Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Âkif Ersoy'un Safahat'ını oluşturan bölümlerden biri değildir?
A) Hakkın Sesleri
B) Hatıralar
C) Gölgeler
D) Süleymaniye'de Bayram Sabahı
E) Süleymaniye Kürsüsünde

18. (I)Bir gölge oyunu olan orta oyununun başkarakterlerinden olan (II)Karagöz, cahil halk tipini; (III)Hacivat ise aydın ya da yarı aydın tipi temsil eder. Oyun, (IV)deriden kesilmiş birtakım şekillerin arkadan ışık verilerek beyaz bir perde üzerine yansıtılmasıyla oluşur. Usta-çırak geleneği içinde yetişen, oyunu oynatan ustalara (V)hayalî denir.
Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

19. Aşağıdaki şairlerden hangisinin, şiirlerinde sadece hece ölçüsünü kullandığı söylenebilir?
A) Yunus Emre
B) Pir Sultan Abdal
C) Erzurumlu Emrah
D) Âşık Ömer
E) Bayburtlu Zihni

20. Aşağıdaki şairlerden hangisinin öz şiir anlayışını benimsediği söylenebilir?
A) Süreyya Berfe
B) Asaf Halet Çelebi
C) Rıfat İlgaz
D) Oktay Rifat Horozcu
E) Ali Canip Yöntem

21. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi tür bakımından ötekilerden farklıdır?
A) Tuna'dan Batı'ya
B) Anadolu Notları
C) Bizim Akdeniz
D) Hac Yolunda
E) Ölü Kentin Nabzı

22.
Gökyüzü damla damla armağanlar
Gönderir yeryüzüne
Hüzün sarar ortalığı
Yine mevsim sonbahar
-Bu dizelerde altı çizili sözcükte görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstifham    
B) Cinas         
C) İstiare
D) Mecaz-ı mürsel
E) Tariz

23. Aşağıdakilerin hangisinde belirtilen açıklamalar birlikte verildiği yapıtla ilgilideğildir?
A) Kemal Tahir, bu romanda, Cumhuriyetin ilk yıllarında meydana gelen İzmir suikastını, dönemin iç çekişmelerini ve hesaplaşmalarını roman kahramanlarının diliyle anlatmaya çalışmıştır. (Kurt Kanunu)
B) Memduh Şevket Esendal, bu romanda, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki Ankara'dan bir kesit sunmuş; farklı farklı insanların ilişkilerini büyük bir ustalıkla sergilemiş; onların kişiliklerinde, dönemin bütün özelliklerini yansıtmıştır. (Ayaşlı ve Kiracıları)
C) Attilâ ilhan, bu romanında Kore Savaşı'na katılmış ve savaşın sıkıntılarını çekmiş bir subayın gözüyle 1950'li yılları anlatır. (Yaraya Tuz Basmak)
D) Adalet Ağaoğlu 1985 yazdığı bu ilk romanıyla 1991 yılında Pegasus Edebiyat Ödülü'nün sahibi olmuştur. (Gece)
E) Yusuf Atılgan, bu romanda, iletişimsizlik, yaşamın anlamsızlığı, olayların rasyonel bir biçimde açıklanamayacağı, davranışların nedeninin bilinemeyeceği tezini işlemiştir. (Anayurt Oteli)

24. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Tutkulu Perçem, Tante Rosa ve Barış Adlı Çocuk, Sevgi Soysal'ın hikâye kitaplarıdır.
B) Pınar Kür'ün, genel olarak kalabalıklar içindeki yalnız bireyin iç dünyasını ve sosyal ilişkilerini anlattığı hikâyelerinin Bir Deli Ağaç'ta toplananları, kadın dünyasını ve duyarlılığını ele vermektedir.
C) İlk hikâyesini Aygen Barel imzasıyla yayımlayan Ayla Kutlu, Sen de Gitme Triyandafilis adlı kitabıyla 1991 Sait Faik Hikâye Armağanı'nı kazanmıştır.
D) İlk oyunu 1951'de sahnelenen Turgut Özakman, Pembe Evin Kaderi'nde ekonomik değişimin günlük hayat üzerindeki etkilerini müstakil evden çok katlı apartmana geçiş hikâyesi ile inceler.
E) Vüs'at O. Bener, Karayar Köprüsü adlı oyununda insanın kendi kendisiyle, herhangi bir kavram veya sorunla ve nihayet toplumla olan çatışmalarını ruh tahlili sınırlarında dolaşan duyarlı anlatımla ele almıştır.
CEVAP ANAHTARI
1-E  2-B  3-A  4-C  5-D  6-A 7-B  8-B 9-C  10-A  11-E  12-E  13-C  14-D  15-D  16-C  17-D
 18-A 19-B  20-B  21-E  22-C  23-D  24-EYorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk