sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI TEST 25 SORU

9.SINIF EDEBİYAT YAZILILARI, 

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI TEST 25 SORU, 9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI, 9.SINIF EDEBİYAT YAZILILARI, 

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları-Test

1. Meşhur Türkçe "Mevlid" kasidesinin şairi olan Süleyman Çelebi Bursa'da doğmuştur. Bursa'da asrının ileri gelen âlimlerinden ilim tahsil etmiştir. Resulullah Efendimize olan muhabbeti, Vesiletü'n Necat isimli Mevlid kasidesini yazmasına vesile olmuştur.
Bu parçada dil hangi işlevde kullanılmıştır?
 1. Göndergesel işlev
 2. Heyecana bağlı işlev
 3. Alıcıyı harekete geçirme işlevi
 4. Şiirsel işlev
 5. Kanalı kontrol işlevi
2. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
 1. Güzel sanalları diğer eserlerden ayıran en önemli özellik insanda coşku ve estetik haz uyandırmasıdır.
 2. Sesle yapılan sanatlara fonetik sanatlar, görüntüyle yapılan sonatlara ise plastik sanatlar denir.
 3. Edebiyatın malzemesi kelimelerdir ve edebiyat dille gerçekleştirilen bir güzel sanat etkinliğidir.
 4. Edebiyatın asıl amacı güzel sanatların en önemli öğesi olan estetik zevk duygusunu dil aracılığıyla gerçekleştirmektir.
 5. Edebiyatta fayda sağlamak amaç olarak her zaman birinci plandadır.
3. Bir dilin bilinen, takip edilebilen devirlerinde ondan ayrılan, bazı bakımlardan farklılık gösteren kollarına denir. Azerbaycan Türkçesi, Kazak Türkçesi, Özbek Türkçesi Türkçenin —-
Bu parçanın sonuna, dil-kültür ilişkisi göz önünde bulundurularak aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
 1. lehçesidir.   
 2. şivesidir.
 3. ağzıdır.        
 4. jargonudur.
 5. simgesidir.
4. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın bir özelliği olamaz?
 1. Güzel sanatların bir koludur.
 2. Sözlü ve yazılı edebiyat olarak ikiye ayrılır.
 3. En önemli malzemesi dildir.
 4. Plastik sanatlar içerisinde sınıflandırılır.
 5. Estetiğe önem verilir.
5. Türkçe köken bakımından aşağıdaki dil ailelerinin hangisine mensuptur?
A) Hint-Avrupa dilleri     B) Bantu dilleri      C) Çin-Tibet dilleri
           D) Hami-Sami dilleri     E) Ural-Altay dilleri
 
6. I. İsimleri niteleyen ya da belirten sözcüklere sıfat denir.
II. Doğu Karadeniz en çok yağış alan bölümdür.
III. Çekim eklerini, defterinize yazarak en kısa sürede ezberleyiniz.
IV. Bu konu ile ilgili söylediklerimi yeterince anlayabildiniz mi?
Yukarıdaki cümlelerde dilin aşağıdaki işlevlerinden hangisinin örneği yoktur?
 1. Kanalı kontrol işlevi
 2. Dil ötesi işlevi
 3. Göndergesel işlevi
 4. Alıcıyı harekete geçirme işlevi
 5. Şiirsel işlevi
7. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
 1. Güzel sanatlar işitsel(fonetik), görsel(plastik) ve dramatik(ritmik) olmak üzere üç kolda sınıflandırılır.
 2. Sanat eseri, eseri oluşturan sanatçının düşünce dünyasından izler taşır.
 3. Çağların değişmesiyle güzel sanatlardaki değişmeler arasında bir etkileşim yoktur.
 4. Güzellik, etkileyicilik güzel sanatların özellikleri arasındadır.
 5. Sanat eserlerinin yaratılması, anlaşılması akıl ve duygu yoluyla gerçekleşir.
8. Toplumda genelde sokak kültürünü temsil eden insanların kullandığı özel kelime dağarcığıdır. Dikkat edilmesi gereken husus, anlamını bilmediğimiz bu tarz kelimelerin olur olmaz her zemin ve zamanda kullanmamaktır.
Yukarıdaki parçada tanıtılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Ağız
 2. Şive
 3. Argo
 4. Lehçe         
 5. Jargon
9.            Sensizlik dişlerini kalbime batırıyor.
                Bir küçücük kuş olsam gelip konsam eline.
Bu dizelerde aşağıda verilen ses olaylarından hangisi vardır?
 1. Ünsüz benzeşmesi – Ünsüz yumuşaması
 2. Ünlü düşmesi – Ünsüz düşmesi
 3. Ünsüz yumuşaması – Ünsüz düşmesi
 4. Ünlü daralması – Ünsüz benzeşmesi
 5. Ünlü düşmesi – Ünsüz yumuşaması
10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ulama yoktur?
 1. Kalemi kırılmış umutlarımın.
 2. Sana türküler söyleyen rüzgârdayım.
 3. Bir uzun yolculuk düşmüştü peşime.
 4. Tetikte bir ömrün son kurşunusun.
 5. Hiç aklıma gelmezdi gülüm.
11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
 1. Bir elim de tebeşir, öbür elim kara tahtaya yaslanmış.
 2. Kaburgalarımda bıçak acıları, karışıyor meltemlere
 3. Bu olamaz! Ölecek miyim? Durmadan ölecek miyim?
 4. Ölenler de dönüyor elimi sıkmak için benim.
 5. Birden kan çiçeği açılıyor bembeyaz yüzümde.
12. Sonunda süreksiz sert ünsüzlerden (p, ç, t, k) biri bulunan sözcük, ünlü ile başlayan bir ek aldığında sondaki sert ünsüz yumuşar.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu kurala uymaz?
A) ağaç   B) şerbet   C) çok   D) dip   E) kalp
 
13. Akıllı bir adam ( ) her şeyin farkına varır ( ) budala ise her konuda düşüncesini söyler ( )
Yukarıda parantezle gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?
 1. (,) (:) (.)   
 2. (:) (;) (.)   
 3. (;) (;) (…)   
 4. (,) (;) (.)   
 5. (,) (;) (…)
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantezle ( ) belirtilen yere virgül (,) getirilemez?
 1. En kanlı (  ) en vahşi görüntüleri merakla izliyordum.
 2. Bütün kayıpların (  ) bütün kazaların içinde onlar var.
 3. Çocuklarımı ne zaman (  ) niçin bıraktığımı bilmek istiyor.
 4. Daha basit (   ) kolay anlaşılır kitaplar yazmıyorum.
 5. Kendisi ile ilgili asıl (  ) yargıyı zamana bırakması gerekiyor.
15.          (I)Rahatça uyanışı kalmadı uykuların
                Herkes bir (II)rüyayı farklı (III)yorumlar
                (IV)Gözlerinden bağlanılır (V)sevgiliye daima
Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi hem yapım, hem çekim eki almıştır?
A) I. ve II.                       B) III. ve V.               C) II. ve III.  
               D) IV. ve V.                  E) I. ve III.
 
16. -lı (-li, -lu, -lü) eki bir isimden isim yapım ekidir ve eklendiği sözcüğü sıfat yapar. Bu ek bazen doğrudan fiile de gelebilmektedir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükte "-lı eki" doğrudan fiile eklenmiştir?
A) Bütün çocukluğum çamurlu sokaklarda geçti.
B) Evimizin arkasında ağaçlı bir yol vardı.
C) Geniş odalı, rahat bir evde oturuyorduk.
D) Kapalı kapıların ardında birçok şey görüşmüştük.
E) Şiirinde "sevgili" sözcüğünü çok sık kullanmıştı.
 
17. Edebiyatımızda olay hikayesinin en önemli temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sait Faik Abasıyanık
B) Tarık Buğra
C) Ömer Seyfettin
D) Memduh Şevket Esendal
E) Orhan Kemal
 
18.          1. Yazılan metni paylaşma
                2. Kişileri ve metindeki işlevlerini belirleme
                3. Yazım ve noktalama hatalarını düzeltme
                4. Plan doğrultusunda metni yazma
                5. Olay örgüsünü ve çatışmaları belirleme
Hikâye yazma süreci ile ilgili aşağıda verilen basamakların önceliklerine göre sırası nasıl olmalıdır?
A) 2-4-1-3-5                   B) 5-3-2-1-4                   C) 1-3-5-4-2
                   D) 4-3-2-1-5               E) 2-5-4-3-1
 
19. Gökova Koyu, körfezin kuzeybatısında küçük bir girinti şeklindedir. Beton rıhtım üzerindeki iskele koyun belirlenmesini sağlar. Doğusunda denize dökülen ırmak, kum bir sığlık oluşturur. Irmağın kuzeyindeki köyün meydanında küçük bir lokanta var. Çınar ağaçlarının altındaki bu lokantada kuş cıvıltıları iştahınızı açar. Çınar ağaçları yemek zevkinize eşlik eder.
Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Betimleyici anlatım
 2. Öyküleyici anlatım
 3. Diyalog
 4. İç diyalog
 5. Tartışmacı anlatım
20. Adaçayımdan birkaç yudum aldım. Etrafıma bakındım. Gelen giden yoktu. Yerimden kalktım kapının önüne kadar geldim. Cep telefonum çaldı. Telefonu açtığımda daha evden yeni çıktığını, on beş yirmi dakikada burada olacağını söyledi. Ben çay ocağına döndüğümde oturulacak yer kalmadığını gördüm. O gelinceye kadar ayakta dikildim.
Bu metin hangi bakış açısı ile yazılmıştır?
 1. Gözlemci bakış açısı
 2. İlahi bakış açısı
 3. Kahraman anlatıcının bakış açısı
 4. Sabit bakış açısı
 5. Kamera bakış açısı
21. Aşağıdaki parçalardan hangisi ilahi (hâkim) bakış açısıyla oluşturulmuştur?
 1. Bu dakikalar, odamda, arkam pencereye dönük, eski koltuğa gömülür otururdum.
 2. Kapıyı açıp içeri girdim. Umduğum kadar bakımsız değildi. Her şey yerli terinde: Dut ağacı, taş duvar, köşede kullanılmayan sarnıç…
 3. Ağlamak istemiyorum. Ağlarsam burnum akacak, burnumu çekersem annem ağladığımı bilecek.
 4. Tekrar yola koyulduk, bir hayli daha çıktık. Dönüp boğazın geldiğimiz tarafına baktığım zaman ovayı epeyce aşağılarda, adamakıllı küçülmüş olarak görüyordum.
 5. Koşar adım sokaklardan geçti. Evine, çocukluğuna gitmek istiyordu. Aklından "Ya beni tanımazlarsa?" sorusu geçti bir an. Cevap vermek istemedi bu soruya. Koşmaya devam etti.
22.          Her zaman tam karanlık değil gece
                Kendimde denemişim ben.
                Kulak ver, dinle…
                Her acının sonunda bir pencere vardır,
                Aydınlık bir pencere.
Şiirde anlatılmak istenen düşünceyi aşağıdaki atasözlerinden hangisi karşılar?
 1. Kara haber tez duyulur.       
 2. Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır.
 3. Kara gün kararıp kalmaz.    
 4. Ay görmüşüm yıldıza minneti yoktur.
 5. Bin kaygı bir borç ödemez.
23. Edebiyatımızda durum hikayesinin en önemli temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sait Faik Abasıyanık   
B) Tarık Buğra  
C) Ömer Seyfettin
D) Memduh Şevket Esendal      
E) Orhan Kemal
 
24. Aşağıdaki dillerden hangisi Türkçe ile köken bakımından aynı dil ailesindendir?
A) Farsça     B) Arapça    C) Çince    D) Japonca    E) Rusça
 
25. Aşağıda verilen sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz?
A) sevdiğimizden          B) aldıklarında            C) selamlamış
                  D) etkilenmiş                 E) anlamadı


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk