sponsorlu reklam Admatic -sponsor

12.SINIF TÜRK EDEBİYATI YAZILI SORULARI ÇALIŞMA KAĞIDI

12.SINIF TÜRK EDEBİYATI YAZILI SORULARI ÇALIŞMA KAĞIDI,
12.SINIF TÜRK EDEBİYATI YAZILI SORULARI, 12.SINIF EDEBİYAT YAZILILARI, ÇALIŞMA KAĞITLARI, 


12 EDEBİYAT TARAMA SORULARI 1Araplara Türkçeyi öğretmek ve Türkçenin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu göstermek amacıyla yazılan ilk Türkçe sözlüktür. Eser yalnızca bir sözlük olmayıp Türkçenin XI. yüzyıldaki dil özelliklerini belirten, ses ve yapı bilgisine ışık tutan bir gramer kitabı; kişi, boy ve yer adları kaynağı; Türk tarihine, coğrafyasına, mitolojisine, folklor ve halk edebiyatına dair zengin bilgiler içeren, aynı zamanda dönemin tıbbı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren ansiklopedik bir eser niteliği taşımaktadır.
1.Bu parçada sözü edilen eserin adı ve yazarı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Divan-ı Hikmet – Ahmet Yesevi
B) Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacip
C) Muhakemetü’l-Lugateyn – Ali Şir Nevai
D) Atabetü’l Hakayık – Edip Ahmet Yükneki
E) Divanu Lugâti’t-Türk – Kaşgarlı Mahmut

Sagu                                      Atatürk’e Ağıt
Alp Er Tunga öldi mü?      Ağlayalım Atatürk’e
Isız ajun kaldı mu?            Bütün dünya kan ağladı
Ödlek öçin aldı mu?           Başbuğ olmuştu mülke
Emdi yürek yırtılur             Geldi ecel can ağladı
                                                               Âşık Veysel
(ısız: kötü, ajun: dünya, ödlek: felek, emdi: şimdi)
2.Aşağıdakilerin hangisi verilen dörtlüklerin ortak özelliği olamaz?
A) Ek hâlinde redif vardır.
B) Yarım uyak kullanılmıştır.
C) Uyak düzeni aaab şeklindedir.
D) Kişileştirme sanatına başvurulmuştur.
E) Ölen önemli kişilerin ardından söylenmiştir.

3.Aşağıdakilerden hangisi Sözlü dönem ürünlerinden örnekler İçererek Türk edebiyatının bilinmeyen bir dönemine ışık tutan bir yapıttır?
A)Divan-ı Hikmet
B)Kutadgu Bilig
C)Atabet-ül Hakayık
D)Divan-ı Lugat-it Türk
E)Risalet-ün Nushiye

Hun hükümdarı Mete’nin kahramanlıklarını ve ülkesini genişletip oğulları arasında paylaştırmasını anlatır.
4.Bu cümlede sözü edilen destan aşağıdakilerden hangisidir?
A)Alp Er Tunga Destanı
B)Şu Destanı
C)Oğuz Kağan Destanı
D)Ergenekon Destanı
E)Manas Destanı

12. yüzyılda yazılmıştır, yazarına özgü nazım biçimiyle ünlüdür. Eserdeki şiirler hece ölçüsüyle dörtlük biçiminde yazılmıştır. Canlı ve didaktik bir anlatıma sahip eserde Allah sevgisi öne çıkmaktadır. Bu yönüyle tasavvuf edebiyatının ilk örneği kabul edilir. Yunus Emre’nin ilahilerinde etkisi açıkça görülen eser, Türk halkı üzerinde derin bir etki oluşturmuştur.
5.Bu parçada sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?
A)Mesnevi - Mevlana
B)Divan-ı Hikmet - Ahmet Yesevi
C)Atabet-ül Hakayık - Edip Ahmet
D)Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacip
E)Iskendername- Ahmedi

Bugünkü adıyla atasözleridir. Deneyimlerden, gözlemlerden varılmış sonuçları dile getiren özlü, öğüt verici sözlerdir. Türklerin İslâmiyet öncesi inanış, gelenek ve görenekleri konusunda önemli ipuçları içeren ürünlerdir.
6.Bu parçada sözü edilen ürün, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Varsağı            B) Semai
C) Hikmet            D) Sav
E) Sagu

7.Aşağıdakilerden hangisi, bugün varlığını sürdürmeyen bir ulusa aittir?
A) Gılgamış                          B) Şehname
C) Şinto                                 D)lgor                    E) Ramayana

8.Aşağıdakilerin hangisinde destan-boy eşleştirmesi yanlıştır?
A)Alp Er Tunga - Sakalar
B)Şu - Karahanlılar
C)Göç - Uygurlar
D)Bozkurt - Göktürkler
E)Oğuz Kağan – Hunlar

9.Geçiş dönemiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Yapıtlarda aruz öne çıkıyorsa da hece ölçüsü de kullanılmıştır.
B)Arapça ve Farsça sözcükler yapıtlara ad olacak kadar yaygınlaşmıştır.
C)Yapıtlar didaktiktir, halka veya yöneticilere yönelik bilgiler içermektedir.
O) Beyitle yazılan şiirler olduğu gibi dörtlüklerle yazılan şiirler de vardır.
E) “Sanat sanat içindir.” anlayışı doğrultusunda şiire toplumu eğitme işlevi yüklenmiştir.

10.Türkçenin Farsçayla boy ölçüşebilecek zenginlikte olduğunu kanıtlama amacıyla kitap yazmış yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ali Şir Nevai
B)Kaşgarlı Mahmut
C)Ahmet Yesevi
D)Ebulgazi Bahadır Han
E)Şemsettin Sami


11.Sözlü dönem Türk edebiyatıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Ürünlerin konusu, dönemin yaşam koşullarıyla yakından ilgilidir.
B)Yabancı etkilerden uzak, bütünüyle ulusal bir edebiyattır.
C)Yapıtlar anonimdir, o dönemin bugün bilinen bir şairi yoktur.
D)Dil, halkın konuştuğu dille aynı özelliklere sahiptir.
E)Dinsel konuları işlemeyen, insanı ve doğayı öne çıkaran bir edebiyattır.

"Seni görünce güller kızardı utancından."
12.Yukarıdaki dizede aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir edebi sanat vardır?
A)Benzetme amacı olmaksızın aralarındaki bir ilgi nedeniyle bir sözcüğü gerçek anlamı dışına taşıyarak başka bir sözcük yerine kullanma
B)Bir olayın gerçek sebebini bir yana bırakarak olayı hayali bir nedene bağlama
C)Sözün daha etkili olabilmesi için abartmaya yer verme
D)Birden fazla gerçek anlamı olan bir kelimeyi, uzak anlamını kastederek kullanma
E) Bir konu üzerinde aralarında türlü ilgi bulunan en az iki kelimeyi bir dize içinde kullanma

Uğurlu sayındır yedi
Bil bakalım o ne dedi
Seni çok kıskanıyormuş
Hem içi içini yedi
13.Bu dörtlükte altı çizili sözcüklerdeki edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mürsel - mecaz              B) Benzetme
C) istiare                               D) Cinas                E) Kinaye

Güller yolunsun, bülbül etsin ah ve figan
Sabah kuşlarının feryadı tüm cihanı tutsun
14.Bu dizelerde anlamca ilgili attı çizili sözcükler bir arada kullanılarak aşağıdaki sanatlardan hangisine başvurulmuştur?
A) Kinaye             B) Tenasüp
C) Seci                   D) Aliterasyon          E) Mecaz-ı mürsel

Akdeniz ne güzel konuşuyor
Aslan yeleli dalgalarıyla
Hep Barbaros’u yad etmededir
Dinle bak, dağ neler söylemede
Ferhat’ın sevdalı kazmasından
Musa'nın hıçkırığına kadar
15.Bu dizelerde olduğu gibi şiirde tarihi olaylara değinmeye ne denir?
A) Hüsnü talil                      B) Tecahül-i arif
C) Tevriye                            D) Telmih             E) Tenasüp

Çözülen bir demetten indiler birer birer
Bırak, yorgun başları bu taşlarda uyusun
Tutuşmuş ruhlarına bir damla gözyaşı sun
Bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler
16.Bu     dörtlükle İlgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)”-er” sesleri tam uyaktır.
B)“-sun” sesleri rediftir.
C)Sarma uyak düzenine örnektir.
D)Redif yoktur.
E)“-sun” sesleri zengin uyaktır.

Sana derim elâ gözlü meleğim
Senin bana incindiğin nedendir
Kereminden makbul eyle dileğim
Senin bana incindiğin nedendir
17.Bu dörtlükle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
A)“-im" sesleri rediftir.
B)“-leğ” sesleri zengin uyaktır.
C)ikinci ve dördüncü dizeler nakarattır.
D)Lirik şiir türüne örnektir.
E)Tam uyak vardır.

18.Aşağıdaki dizelerin hangisinde yarım uyak vardır?
A)Delik testi suya gitse boş gelir
Cahillere yanlış sözler hoş gelir
B)Uzağa gittim ki gelirim diye
O gözeli bir yerde bulurum diye
C)Kimine aşk vermiş coşturur gezer
Kimine mal vermiş koşturur gezer
D)Kalkınca savaşta atlar dört nala
Benzeriz şahlanan birer kartala
E)Geçiyor geceler, bir örnek
Bir koku veriyor işte her çiçek

Gönül çalamazsan aşkın sazını
Ne perdeye dokun ne teli incit
Yukarıdaki dizelerde,
I.ne dikene dokun
II. gülün nazını
III. eğer çekemezsen
IV. ne gülü incit
19.Sözlerinin tümü kullanılarak çapraz kafiye düzeninde anlamlı bir dörtlük kurulmak istenirse, aşağıdaki kullanımlardan hangisi son iki dizeyi oluşturur?
A) III. - II. I. - IV.               B) II. - III. IV. -I.
C) I. - II. III. -IV.                 D) IV. - III. I. - II.
E) I. - III. IV. - II.

Bir çiçek üşüyor, karlar altında
Bir kartal, kanadında yavrusunu taşıyor
Rüzgârda yapraklar fısıldaşıyor
Bir mağara ağlıyor Anadolu’da
20.Bu dizelerde kişileştirilen varlıklar bütünüyle aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A)Çiçek - kar
B)Kartal - kanat
C)Kartal - kar - rüzgâr
D)Çiçek - yapraklar - mağara
E)Yapraklar - Anadolu – kanat
Balık baştan kokar bunu bilmemek
Seyrânî gafilin ahmaklığından
Şair konuyla ilgili düşüncesini ilk dizedeki bir atasözünden hareketle anlatmaktadır.
21.Bu açıklamaya göre yukarıdaki dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisine başvurulmuştur?
A) Kişileştirme     B) Hüsn-i ta’lil
C) Tecahül-i ârif  D) Leff ü neşir                     E) irsal-i mesel

"Yurdumuzda kalalım desek, dört taraftaki erler hep bize düşman. En iyisi dağlar arasında kimsenin yolu düşmeyecek bir yer bulmak.” deyip sürülerini dağa doğru sürdüler. İyice gezip dolaşarak gördüler ki orasının geldikleri yoldan başka hiç yolu yok. O yol da öyle bir yoldu ki bir at veya bir deve güçlükle yürüyebilir. Burada dört yüz yıldan fazla kaldılar. O kadar çoğaldılar ki oraya sığamaz oldular. Demir bir dağı eritip buradan çıktılar ve eski vatanlarını yeniden ele geçirdiler.
22.Bu parçada konusu verilen destan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ergenekon                       B) Göç                   C) Bozkurt
D) Ediğe                                E) Türeyiş

23.Aşağıdakilerden hangisi "Sözlü Edebiyat Dönemi"nde görülen bir özellik değildir?
A)Yabancı dillerin etkisinden uzak, arı bir dil kullanılması
B)Nazım birimi olarak beyitten yararlanılması
C)Şairlerin toplumda değişik işlevlerinin olması
D)Şiirle müziğin birlikte icra edilmesi
E)Şiirlerin yuğ, sığır gibi şölenlerde söylenmesi

24.İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Şiirlerde dize başlarında kafiyelenme de görülür.
B)“Sagu”, “koşuk“ gibi nazım türleri kullanılmıştır.
C)Şiirler hece ölçüsüyle söylenmiştir.
D)Yazılı bir eser olmadığından, eserler dilden dile anlatılarak taşınmıştır.
E)O dönemin sözlü edebiyatıyla ilgili ürünler Divan-ı Lügati't Türk'te vardır.

25.Köktürk Yazıtlarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Türk edebiyatının bilinen ilk yazılı örnekleridir.
B)Türklerin ilk ulusal alfabesi olan Köktürk Alfabesi'yle yazılmıştır.
C)V. yüzyılda Türk boyları arasındaki çetin savaştan sonra dikilmiştir.
D)Yabancı sözcüklerden uzak, arı bir Türkçe ile yazılmıştır.
E)Anlatılanlar şiirsel bir söyleyişe sahip olmakla birlikte düz yazı biçiminde ortaya konmuştur.

26.Aşağıdakilerin hangisinde yay ayraç () içinde verilen örneklendirilmemiştir?
A)Yazılı edebiyat dönemi Uygur metinleri. (Sekiz Yükmek)
B)Koşuk ve saguların yazılı olduğu anıt. (Bengü taş)
C)Aç ne yimes. Tok ne dimes. (Sav)
D)Üç Şehitler Tepesi. (Yapay destan)
E)Baksı, şaman, kam. (Eski Türklerde şairlere verilen ad)
27.Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, ayraç içinde verilenle ilgili değildir?
A)Eski Türklerde törenlerde şiir söyleyen kişi. (Baksı)
B)Bir ulusa ait efsanelerin hepsi. (Mitoloji)
C)Eski Türklerde ölen kişilerin ardından düzenlenen törenlerde söylenen şiir. (Sagu)
D)Eski Türklerde ozanların, şiir söylerken çaldığı telli müzik aleti. (Kopuz)
E)Eski Türklerde yılda bir kez belli zamanlarda düzenlenen av töreni. (Yuğ)

28.Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A)Yazılı edebiyat dönemindeki metinlerin hepsi Köktürk alfabesi ile yazılmıştır.
B)Köktürk Yazıtları, Türkçenin edebî nitelikteki ilk metni olarak kabul edilmektedir.
C)Uygur Türkleri, yazdıkları metinlerde Budizm ve Maniheizm inancıyla ilgili bilgiler vermişlerdir.
D)Köktürk Yazıtları Tonyukuk, Bilge Kağan ve Kül Tigin adına diktirilmiştir.
E)Köktürk Yazıtları'na coşkulu bir söylev üslubu hâkimdir.

Göçebe kültür dönemini yaşarken İslam dinini benimseyen Türkler, bu yeni dinin etkisiyle dil, kültür ve zihniyet olarak büyük bir değişim yaşamışlar ve bunu İslam etkisinde yazdıkları "Divan-ı Hikmet", “Kutadgu Bilig", "Atabetü’l-Hakayık", “Muhakemetü'l-Lügateyn” gibi eserlerine yansıtmışlardır.
29.Bu parçada eseri anılmayan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yusuf Has Hacip
B)Ahmet Yesevi
C)Ebulgazi Bahadır Han
D)Ali Şir Nevaî
E)Edip Ahmet Yükneki

30.Aşağıdaki dizilerden hangisi tümüyle İslam etkisinde gelişen geçiş dönemi edebiyatının ürünlerinin adlarıdır?
A)Türeyiş Destanı - Kutadgu Bilig - Alp Er Tunga Sagusu
B)Divan-ı Hikmet - Babürnâme - Yenisey Yazıtları
C)Kutadgu Bilig - Atabetü'l-Hakayık - Divan-ı Hikmet
D)Kitab-ı Dede Korkut - Babürnâme – Sekiz Yükmek
E)Altun Yaruk - Kitab-ı Dede Korkut – Kutadgu Bilig

—, insana her iki dünyada mutlu olmanın yollarını öğretir. Toplumla devletin ideal bir duruma gelebilmesi için neler yapmak gerektiğini anlatır. Edebiyat, dil, kültür tarihimiz açısından Kaşgarlı Mahmut'un yazdığı -— kadar önemlidir.
31.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)Kutadgu Bilig - Divanü Lügati't-Türk
B)Divan-ı Hikmet - Kutadgu Bilig
C)Kitab-ı Dede Korkut - Atabetü'l-Hakayık
D)Divanü Lügati’t-Türk - Kutadgu Bilig
E)Atabetü’l-Hakayık - Divanü Lügati’t-Türk

32.Aşağıdaki destanlardan hangisi birlikte verildiği ulusa ait değildir?
A)Kalevala-----------Fin
B)Nibelungen--------Alman
C)Şehname-----------Iran
D)Şinto----------------Rus
E)Ergenekon---------Türk

I.Türkiye, Tanzimat'la yüzünü Batı'ya çevirmişti.
II. Fırtınada bir deniz feneri kadar yalnızım.
III. Yeşil sedirlerde dinlenir huzur.
IV. Çocukların gürültüsü, herkesi ayağa kaldırdı.
33.Numaralandırılmış cümlelerdeki söz sanatları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A)Mecaz-ı mürsel - Teşbih - Teşhis - Kinaye
B)Mecaz-ı mürsel - Teşhis - istiare - Tevriye
C)Tariz - Teşbih - İstiare - Kinaye
D)istiare - Teşbih - Hüsn-i talil - Mecaz-ı mürsel
E)Kinaye - Teşhis - İstiare – Tevriye

34. “Sagu” ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Yuğ adı verilen yas törenlerinden doğmuştur.
B)Ölen kişinin yiğitliği ve kahramanlığı, bu ölümden duyulan acı dile getirilir.
C)Biçim özellikleri açısından koşuğa benzer.
D)Sagu, Halk Edebiyatı’nda koşma adını alır.
E)Hece ölçüsüyle söylenmiş, nazım birimi dörtlüktür.

Düşman ordusunun saldırısına uğrayan Türkler bu saldırıda tümüyle yok olur. Destanda Göktürklerin dişi bir kurttan nasıl türediği anlatılır.
35.Bu parçada söz edilen destan aşağıdakilerin hangisidir?
A)Alp Er Tunga   B) Ergenekon       C) Türeyiş
D) Şu                      E) Bozkurt

36.Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere ayraç içindeki sözcüğün getirilmesi bilgi yanlışına neden olur?
A)Bozkurt ve Ergenekon Destanı, Göktürk dönemine ait …………ürünler arasındadır. (yazılı)
B)İslamiyet öncesinde şaman, kam, baksı adı verilen kişiler ….. eşliğinde şiirlerini söylemiştir. (kopuz)
C)Yusuf Has Hacip’in "Kutadgu Bilig" adlı yapıtı …… biçiminde yazılmıştır. (mesnevi)
D)Divan - ı Hikmet, dini - tasavvufi şiirlerden oluşan …. bir yapıttır. (didaktik)
E)Koşuk, İslamiyet öncesi Türk edebiyatında şölen ve ….. adı verilen törenlerde söylenen şiirlerdir. (sığır)

37.Orhun Yazıtları ite ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A)Anıtlar, Moğolistan sınırları içindedir.
B)8. yüzyılda Göktürk alfabesiyle yazılmıştır.
C)Metinler, yer yer tarih, anı ve söylev türünün özelliklerini taşımaktadır.
D)İlk kez 1893 yılında DanimarkalI bilgin W. Thomsen tarafından okunmuştur.
E)Hem Şamanizmin hem de İslam dininin özelliklerini taşır.
38.Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A)Divanü Lugati’t Türk, Türk dili üzerine öğretici bilgiler verir.
B)Kutadgu Bilig, mesnevi nazım şekliyle yazılmış ilk edebi eserdir.
C)Divan-ı Hikmet’te ahlâksal öğütler, dinsel öğütlere yer verilir.
D)Kutadgu Bilig, siyasal ve adalet anlayışını alegorik bir şekilde ele alır.
E)Atabetü’l Hakayık, bir siyasetname niteliği taşır.

I."Yuğ“ adı verilen ölüm törenlerinde, ölen kişinin iyiliklerini ve ölümünden duyulan acıları dile getiren şiirlerdir.
II."Sığır“ adı verilen sürek avları sırasında söylenen şiirlere verilen isimdir.
III. Milletimizin zihinlerinde derin etki bırakan savaş, göç, afet gibi olayları anlatan manzum hikâyelerdir.
IV. Atasözlerinin ilk biçimi niteliğindedir.
39.Aşağıdakilerden hangisi, numaralandırılmış cümlelerdeki açıklamalardan birinin karşılığı değildir?
A) Sagu                 B) Sav                   C) Koşma
D) Koşuk              E) Destan

40.Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk destanlarında yer alan motiflerden biri değildir?
A)Gök börü (bozkurt) motifi
B)Mağara motifi
C)Ağaç motifi
D)Işık motifi

E)Alp-Eren motifi

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk