sponsorlu reklam Admatic -sponsor

12.SINIF DİL VE ANLATIM DERS NOTLARI PDF

12.SINIF DİL VE ANLATIM DERS NOTLARI PDF12.SINIF DİL VE ANLATIM DERS NOTLARI PDF, 12.SINIF DİL VE ANLATIM DERS NOTLARI, 12.SINIF DİL VE ANLATIM KONU ANLATIMI, PDFLER,

12.SINIF DİL VE ANLATIM DERS NOTLARI PDF

GÜVENLE İNDİRMEK İÇİN TIKLAAAAAAA

ÖRNEK ANLATIM AŞAĞIDA

 I. ÜNİTE: SANAT METİNLERİNİN AYIRICI ÖZELLİKLERİ


Sanat eserinin ortaya çıkmasının birçok nedeni vardır. Sa- natçı, çağlar boyunca kendini diğer insanlara anlatabilmek için çeşitli yollar denemiştir. Kendini anlatma çabası, sanat- çının zihninde ortaya çıkmış, bu isteği karşılamak için farklı yollar denemiştir. Sanatçının denediği bu yollar daha sonra sanatların ve sanat eserlerinin ortaya çıkmasına ortam hazır- lamıştır.

Edebiyatta bir gelenek vardır. Sanatçılar, yaşadıkları çağın duygu, düşünce vb. anlayışlarını içine doğdukları toplumda hazır bulduklarından, geleneksel olarak yüzyıllarca işlenen bir edebiyat geleneğine de sahip olacaklardır. “Sanatçılar, yaşadıkları döneme göre değerlendirilirler.” sözü de bu an- lamda doğrudur. Sanatçı, yaşadığı dönemin değer yargıları, duygu ve düşüncelerine göre değerlendirilir.

Bir milletin ilerleyip yükselmesi için sanat ve bilimde yenilik düşüncesine açık olmaları gereklidir. Bir millet sanat ve bilim alanında ilerleyebiliyorsa, o millet daima yükselebilir.

Sanat Metinleriyle Öğretici Metinler Arasındaki Farklar


Ø  Öğretici metinler okuyucuya vermek amacıyla yazılır- ken; sanatsal metinler okuyucuya estetik zevk vermek amacıyla yazılır.
Ø  Öğretici metinler kurgu değildir, gerçekler dile getirilir. Sanatsal metinler ise kurgulanabilir, anlatılanlar hayal ürünü olabilir.
Ø  Öğretici metinlerde nesnellik; sanatsal metinlerde öz- nellik hâkimdir.
Ø  Öğretici metinler değişmez; sanatsal metinlerde deği- şiklik yapılabilir.
Ø  Öğretici metinlerden kelimeler gerçek anlamda kullanı- lırken; sanatsal metinlerde kelimeler mecaz ve yan an- lamında kullanılabilir.
Ø  Öğretici metinler açıklayıcı anlatım türüyle kaleme alı- nırken; sanatsal metinler betimleyici ve öyküleyici anla- tım türüyle yazılır.
Ø  Öğretici metinler resmi, açık ve sade bir dille yazılır, üslup kaygısı yoktur. Sanatsal metinlerde ise dil sanat- saldır, üslup kaygısı vardır.
Ø  Öğretici metinlerde söz sanatlarına yer verilmez, sanat- sal metinlerde ise söz sanatları yer alır.
Ø  Öğretici metinlerde dil göndergesel işlevde kullanılır- ken; sanatsal metinlerde dil sanatsal işlevde kullanılır.

Sanatsal metinler anlatmaya ve göstermeye bağlı metinler olmak üzere ikiye ayrılır:

1. Anlatmaya Bağlı Metinler


Ø  Yaşanmış ya da tasarlanmış gerçeklikten alınan bir olayın, bir anlatıcı tarafından yorumlanıp dönüştürülme- siyle oluşturulur.
Ø  “Olay örgüsü” bu metinlerde asıl unsurdur.
Ø  Anlatmaya bağlı metinler kurmaca olduğu için olay örgü- sü yaşanmaz, düzenlenir.
Ø  Anlatmaya bağlı metinlerde yapı; olay örgüsü, kişiler, yer, zaman gibi birimlerin bir düzen içerisinde verilmesiy- le oluşur.
Ø  Bu metinlerde ilahî bakış açısı, kahraman anlatıcının bakış açısı ve gözlemci anlatıcı olmak üzere üç tip bakış açısı ve anlatıcı vardır.


2. Göstermeye Bağlı Metinler


Ø  Göstermeye bağlı anlatımlarda olay sergilenerek göste- rilir, yani anlatılmak istenen husus meydanda ya da sahnede canlandırılır.


Ø  Gösterimlerin yazıldığı metinler göstermeye bağlı metin- ler olarak nitelendirilir.
Ø  Genel olarak dramatik metinler ve tiyatro olarak adlandı- rabileceğimiz bu tarz metinlerde, kurmaca olay ve olay örgüsünü, bir sahne düzeninde topluluk önünde canlan- dırmak esastır.


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk